Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 35006
Mărime: 289.45KB (arhivat)
Publicat de: Alina Banu
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Cap.I Evoluţia comerţului exterior al României în perioada de tranziţie
 2. I.1 Comerţul exterior românesc: scurt istoric 5
 3. I.2. Efectele trecerii de la o economie centralizată la o economie de piaţă 7
 4. I.2.1. Punctul iniţial al tranziţiei 7
 5. I.2.2. Evoluţia economiei în anii '90 8
 6. I.3. Schimbări structurale ale comerţului exterior în perioada de tranziţie 12
 7. I.3.1. Evoluţia comerţului internaţional în perioada de tranziţie 13
 8. I.3.2. Reorientarea geografică a comerţului exterior 18
 9. I.3.3. Adaptarea structurală a comerţului exterior 24
 10. I.3.4. Evoluţia comerţului exterior în perioada 2000-prezent 32
 11. I.4. Balanţa de plăţi a României 38
 12. Cap.II. Politica comercială a României , factor de evoluţie spre economia de piaţă 48
 13. II.1. Caracteristici ale politicii comerciale 48
 14. II.1.1. Eliminarea restricţiilor cantitative în calea comerţului 54
 15. II.1.2. Tariful vamal de import, principalul instrument de politică comercială 54
 16. II.1.3. Alte măsuri de protecţie la frontieră 56
 17. II.1.4. Sistemul de licenţe 57
 18. II.1.5. Politica vamală, componentă a politicii comerciale 58
 19. II.2. Integrarea regională, ca formă de dezvoltare şi aplicare a regulilor multilaterale 59
 20. II.3. Componenta tarifară a politicii comerciale în România 61
 21. II.3.1. Importanţa instrumentelor tarifare 61
 22. II.3.2. Profilul protecţiei tarifare în România: nivel şi structură 64
 23. II.3.3. Modalităţi de erodare a protecţiei tarifare 73
 24. II.3.3.1. Punerea în aplicare a prevederilor acordurilor de liber-schimb încheiate cu numeroşi parteneri comerciali (Uniunea Europeană, CEFTA, ţările AELS şi Turcia). 76
 25. II.3.3.2. Existenţa de numeroase scheme de concesii fiscale, comportând relaxări ale regimului de import pentru categorii desemnate de bunuri 81
 26. II.3.3.3. Scutiri şi reduceri “temporare” la plata taxelor vamale de import
 27. 84
 28. II.3.4. Perspectivele protecţiei vamale în România 90
 29. II.4. Regimul de export şi de import al României 93
 30. II.5. Obiective specifice ale politicii comerciale in România 95
 31. II.6. Obiective strategice de comerţ exterior 98
 32. II.6.1. Măsuri de stimulare a exporturilor 99
 33. Cap.III. Activitatea României în cadrul OMC 100
 34. III.1. Scurt istoric 100
 35. III.2. Evoluţii în cadrul procesului de negociere din OMC 101
 36. III.3. Îndeplinirea obligaţiilor asumate în cadrul OMC 102
 37. Cap.IV. Relatiile economice ale Romaniei cu Uniunea Europeana 107
 38. IV.1. România în raport cu Uniunea Europeană : aspecte legate de comerţul intra-ramuri şi inter-ramuri 107
 39. IV.2. Evoluţia schimburilor comerciale bilaterale România- UE 109
 40. IV.2.1. Comerţul bilateral 109
 41. IV.2.2. Structura comerţului bilateral 111
 42. IV.2.3. Orientarea geografică a comerţului bilateral 111
 43. IV.3. Obiective şi perspective vazand relatiile economice ale Romaniei cu UE 112
 44. IV.3.1. Obiective de ordin general 112
 45. IV.3.2. Perspective ale relatiilor comerciale ale Romaniei cu UE 112

Extras din proiect

Introducere

Comerţul internaţional reprezintă unul dintre cele mai importante domenii ale reformei economice în ţările în tranziţie. Din acest punct de vedere, România a adoptat o serie de politici economice destinate ajustării geografice a schimburilor sale comerciale şi menite să amelioreze termenii comerţului exterior printr-o restructurare inter-ramuri a bunurilor exportate. Cu toate acestea, România rămâne în prezent un importator net ce înregistrează un deficit comercial permanent. Acest lucru este determinat de insuficienţa restructurare a economiei si ponderii ridicate a întreprinderilor de stat în producerea bunurilor destinate exportului.

Printre celelalte reforme întreprinse în ţările în tranziţie, liberalizarea schimburilor comerciale externe reprezintă cel mai dinamic domeniu al trasformărilor economice. Intr-o perioadă de timp relativ scurtă, aceste ţari au abandonat schimburile comerciale ermetice din interiorul CAER, adoptând un sistem deschis în care vestul Europei a devenit unul dintre cei mai importanţi parteneri comerciali.

În ultimul deceniu înainte de începerea perioadei de tranziţie economiile socialiste erau comparabile, din punct de vedere al exportului de bunuri, cu ţările în curs de dezvoltare , ambele grupuri înregistrând aceeaşi tendinţă de evoluţie. Colapsul regimului comunist a determinat un declin dramatic al exporturilor, a căror proporţie în PIB a scăzut la mai puţin de 25%, în principal datorită dispariţiei acordului CAER. Liberalizarea ulterioară a schimburilor internaţionale a permis însă o creştere rapidă a volumului comerţului exterior al economiilor în tranziţie, al căror grad de deschidere şi diversificare este apropiat de nivelul existent în vestul Europei

Evoluţia comerţului internaţional pe perioada de tranziţie este caracterizată de două tendinţe principale : o reorientare a schimburilor comerciale către pieţele occidentale (în principal cele ale Uniunii Europene), respectiv o creştere continuă a deficitului balanţei de plăţi externe. Brenton (1999) arată că ponderea pieţelor UE în comerţul ţărilor în tranziţie este deja comparabilă cu cea a unor ţări din vestul Europei, precum Grecia sau Spania. Deficitul comercial este consecinţa directă a specificului schimburilor externe din cadrul CAER, care nu se bazau pe criterii de eficienţa. În ceea ce priveşte deficitul comercial, acest aspect este mai delicat deoarece un volum de importuri superior cantităţii exportate nu implică neapărat un dezavantaj pentru economia în cauză, atât timp cât venitul naţional este suficient de ridicat iar fluxurile de capital financiar din exterior sunt semnificative. Deficitul balanţei comerciale trebuie deci considerat în contextul general al deficitului balanţei de plăţi. În acelaşi timp, deficitul comercial reprezintă elementul fundamental care diferenţiaza din punct de vedere calitativ ţările în tranziţie, mai important decât nivelul său fiind capacitatea economiei de a finanţa acest deficit în mod corespunzator.

Pe baza considerentelor de mai sus, rezultă că domeniul comerţului internaţional este mult mai complex şi mai important decât simplul schimb de bunuri între o economie în tranziţie si restul economiei mondiale. Investiţiile străine constituie o componentă crucială ce trebuie luată în considerare atunci când se analizează performanţa comerţului exerior, întrucât acesta reprezintă un element esenţial al balanţei contului curent. Pe de altă parte, în unele opinii comerţul internaţional este factorul principal care explică declinul economic înregistrat de ţările în tranziţie la începutul periodei de trasformări: Brenton (1999) afirmă că desfiinţarea acordului CAER a contribuit într-o mare măsură la scăderea Produsului Intern Brut al acestor ţări, iar Havrylyshyn şi Al-Atrash (1998) arată că acele ţări care au liberalizat mai rapid comerţul internaţional au înregistrat un progres semnificativ în implementarea reformelor economice. Prin urmare, cu cât restructurarea schimburilor externe (din punct de vedere geografic şi al competitivităţii) este mai rapidă, cu atât mai repede devin posibile redresarea şi creşterea economică.

În alte opinii, legătura dintre performanţa comerţului exterior şi creşterea economică este percepută în mod diferit: Kaminski, Wang si Winters (1996) concluzionează că simpla liberalizare a comerţului nu ameliorează performanţa de ansamblu a economiei, chiar dacă aceasta este însoţită de o depreciere semnificativă a monedei naţionale. Condiţiile necesare pentru îmbunătăţirea schimburilor comerciale ţin de liberalizarea preţurilor, reducerea inflaţiei şi de diminuarea controlului statului asupra economiei.

I Evoluţia comerţului exterior al României în perioada de tranziţie

I.1 Comerţul exterior românesc: scurt istoric

Perioada care a trecut de la examinarea anterioară a politicii comerciale a României în cadrul GATT (decembrie 1992) a fost densă în evenimente cu incidenţă directă asupra relaţiilor economice internaţionale, asupra sistemului multilateral de comerţ şi, fără îndoială, asupra evoluţiei situaţiei sociale şi economice a României.

Finalizarea cu succes a Rundei Uruguay şi decizia Conferinţei Ministeriale de la Marrakech de a înfiinţa Organizaţia Mondială a Comerţului au constituit premisele mondializării sistemului multilateral de comerţ, care a fost dotat cu reguli, instrumente şi discipline transparente şi uniforme, privind mecanismele de politici comerciale. Obiectivul stabilit prin acest sistem urmărea dezvoltarea relaţiilor comerciale, iar liberalizarea comerţului cu bunuri si servicii asumată de membrii OMC, trebuia să aibă impact pozitiv asupra dezvoltării economice.

Rezultatele liberalizării comerţului nu au intârziat să apară: ritmul de creştere al comerţului mondial a devansat în continuare creşterea producţiei industriale iar cel mai dinamic sector a fost cel al serviciilor; s-au înregistrat unele progrese privind dinamica economică a ţărilor în curs de dezvoltare, acestea majorându-şi ponderea în comerţul mondial şi înregistrând unele mutaţii pozitive în structura lor de export.

Totuşi, efectele procesului de liberalizare au fost limitate datorită crizelor financiare si economice din diverse zone ale lumii determinând închiderea unor pieţe, luarea unor măsuri suplimentare de apărare comercială de către unele state membre OMC, precum şi mobilizarea unor resurse bugetare în vederea susţinerii exportului mărfurilor pentru care piaţa s-a redus simţitor.

Preview document

Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 1
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 2
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 3
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 4
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 5
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 6
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 7
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 8
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 9
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 10
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 11
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 12
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 13
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 14
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 15
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 16
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 17
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 18
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 19
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 20
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 21
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 22
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 23
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 24
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 25
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 26
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 27
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 28
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 29
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 30
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 31
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 32
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 33
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 34
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 35
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 36
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 37
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 38
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 39
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 40
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 41
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 42
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 43
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 44
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 45
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 46
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 47
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 48
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 49
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 50
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 51
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 52
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 53
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 54
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 55
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 56
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 57
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 58
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 59
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 60
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 61
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 62
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 63
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 64
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 65
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 66
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 67
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 68
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 69
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 70
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 71
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 72
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 73
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 74
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 75
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 76
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 77
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 78
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 79
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 80
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 81
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 82
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 83
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 84
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 85
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 86
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 87
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 88
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 89
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 90
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 91
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 92
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 93
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 94
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 95
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 96
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 97
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 98
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 99
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 100
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 101
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 102
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 103
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 104
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 105
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 106
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 107
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 108
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 109
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 110
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 111
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 112
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 113
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 114
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 115
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 116
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 117
Evoluția Comerțului Exterior al României în Perioada de Tranziție - Pagina 118

Conținut arhivă zip

 • Evolutia Comertului Exterior al Romaniei in Perioada de Tranzitie.doc

Alții au mai descărcat și

Comerțul intern și internațional al României înainte și după 1990

“Comertul exterior al unei tari ne va da oglinda cea mai sigura a starii sale economice. Prin exportul sau va arata puterea de productie a...

Evoluția comerțului exterior românesc după 1989 până în prezent

1. Evolutia situatiei economice a Romaniei dupa anii 1989 Dupa revolutia din decembrie 1989, in Romania a inceput un proces ireversibil de trecere...

Comerț exterior și integrarea României în zona euro

Comerț exterior Noțiuni introductive Efectuarea unor analize macroeconomice, pe baza cărora să se evidențieze tendințele de evoluție pe care le...

Practică - instrumente de politică comercială întâlnite în activitatea firmelor cu activitate de comerț exterior

I. Abordări generale privind politica comercială Majoritatea economiştilor au susţinut şi argumentat ideea potrivit căreia comerţul liber...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Organizarea mondială a comerțului

1.1. Aspecte generale privind disciplina comertului international - Relevanta comertului international - Continutul disciplinei comert...

Comerț internațional

Comerţul internaţional reprezintă o relaţie care se stabileşte între agenţii economici rezidenţi în ţări diferite în legatură cu vânzarea -...

Te-ar putea interesa și

Politica vamală a României în perioada de tranziție

Capitolul 1 Politica Comerciala 1.2 Definirea politicii comerciale, obiective si instrumente Prin politica comerciala se intelege totalitatea...

Relațiile comerciale ale României cu țările europei răsăritene - realități și perspective

Introducere Având in vedere titlul lucrării, am încercat sa relatez pe parcursul acesteia succinte realităti, privind activitatea de comerţ...

Relațiile României cu Uniunea Europeană

CAPITOLUL 1 CARACTERIZARE DE ANSAMBLU A ROMÂNIEI 1.1. CONTEXT ISTORIC România este prima tara din Europa Centrala si de Est care, înca din anii...

Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii

Capitolul 1. Potenţialul de producţie şi oferta de produse agroalimentare 1.1. Mutaţii în potenţialul de resurse şi în structurile de exploatare...

Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări

Întroducere Actualitatea temei. In epoca noastra, nici o ţară, indiferent de mărimea sau bogăţiile sale, nu-şi poate asigura toate produsele de...

Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție

Introducere În cadrul oricărei economii, efectuarea de analize macroeconomice cu ajutorul cărora să se precizeze tendinţele de evoluţie...

Strategia relațiilor economice externe ale României în condițiile aderării la U.E.

INTRODUCERE Colapsul regimurilor comuniste din Europa Centrala si de Est si optiunea ferma a acestor state de a adopta modelul economiei libere a...

Balanța Comercială

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este prezentarea unei analize asupra comerţului exterior al României, schimbul de mărfuri constituind una din...

Ai nevoie de altceva?