Politici contabile privind recunoașterea și evaluarea capitalurilor proprii

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1870
Mărime: 78.53KB (arhivat)
Publicat de: Dragan E.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava
Specializare: contabilitate si informatica de gestiune

Cuprins

  1. 1. CAPITAL 3
  2. 2. CAPITAL SOCIAL 4
  3. 3. REZERLE DIN REEVALUARE 5
  4. 4. ALTE REZERVE 7
  5. 5. BIBLIOGRAFIA 8

Extras din proiect

1. CAPITAL

Capitalul și rezervele :capitalurile proprii: reprezintă dreptul acționarilor asupra activelor entității, după deducerea tuturor datorilor. Capitalurile proprii cuprind:

- aporturile de capital

- primele de capital

- rezervele

- rezultatul reportat

- rezultatul exercițiului financiar.

Capitalul este reprezentat de capitalul social al entității.

Capitalul social subscris și vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital. Referitor la capitalul entității se oferă următoarele informații:

- dacă entitatea nu are capital autorizat, valoarea capitalului subscris,

- dacă conform actului de înființare, entitatea are capital autorizat, valoarea acestuia, precum și valoarea capitalului subscris în momentul înființării entității și în momentuloricărei modificări în contabilitatea analitică a capitalului social se ține pe acționari sau asociați, cuprinzînd numărul și în momentul oricărei modificări a capitalului autorizat

- numărul și valoarea acțiunilor subscrise în cursul exercițiului financiar în limitele unui capital autorizat. În înțelesul prezentelor reglementări, prin capital autorizat se înțelege suma maximă a capitalului subscris potrivit statutului sau adunării generale

- dacă există mai multe clase de acțiuni sau părți sociale, numărul și valoarea nominală pentru fiecare clasă.

La elaborarea situațiilor financiare, societatea adoptă conceptual financiar de capital, conform căruia, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale societății.

Standartul Internațional de Contabilitatr nr. 29 „ Raportarea financiară în economiile hiperinflanționiste” trebuie aplicat situațiilor financiare ae oricărei societăți a cărei monedă funcțională este moneda unei economii hiperinflaționiste.

Într-o economie hiperinflaționistă nu este utilă raportarea fără retratare a rezultatelor din exploatare și a poziției financiare în monedă locală. Banii își pierd puterea de cumpărare într-o asemenea măsiră, încât compararea valorilor care rezultă din tranzacții și alte evenimente ce au avut loc la momente diferite, chiar în timpul aceleiași perioade contabile, induce în eroare.

Retratarea situațiilor financiare în conformitate cu prezentul standart poate de naștere la diferențe între valoarea contabilă a ctivelor și datoriilor individuale din bilanț și baza lor fiscal. Aceste diferențe sunt contabilizate în conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit.

Trebuie prezentate următoarele informații:

- Faptul că situațiile financiare și sumele corespondente ale perioadelor anterioare au fost retratate pentru a reflecta modificarea puterii generale de cumpărare a monedei funcționale și, în consecință, sunt exprimate în raport cu unitatea de măsură existent la data bilanțului;

- Dacă situațiile financiare au la bază modelul costului istoric sau pec el al costului curent;

- Identificarea și nivelul indicelui prețurilor la data bilanțului, precum și variația acestuia indice în timpul perioadei curente și anterioare de raportare.

Prezentările de informații impuse de prezentul standart sunt necesare pentru a clarifica bază tratării efectelor inflației în cadrul situaților financiare. Ele au și scopul de a oferi alte informații necesare pentru întelegerea acestei bazse și a sumelor ce rezultă (IAS 29).

Conform Ordinului 1286 din decembrie 2012, diferențele rezultate din ajustările effectuate cu ocazia aplicării IAS 29 se reflect în contul 118 „ Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29”, cu evidențierea distinctă pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.

Pierderea contabilă reportată provenită din trecerea la plicarea IFRS, din adoptarea ăentru prima data a IAS 29, precum și cea rezultată din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus se acoperă din captalurile proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.

Elemente ale Capitalurilor Proprii ale S:N Radiocomunicații SA au fost retrate prin aplicarea indicelui general al prețurilor în conformitate cu IAS 29 ” Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste ” pănâ la 31 decembrie 2003.

Bibliografie

1. https://www.scritub.com/economie/contabilitate/Continutul-evaluarea-si-struct74662.php

2. https://www.politici-contabile.ro/manual-politici-contabile/model-manual-politici-si-proceduri-contabile

3. https://www.sif1.ro/ro/informatii-pentru-investitori/raportare-financiara/principii-si-politici-contabile/

Preview document

Politici contabile privind recunoașterea și evaluarea capitalurilor proprii - Pagina 1
Politici contabile privind recunoașterea și evaluarea capitalurilor proprii - Pagina 2
Politici contabile privind recunoașterea și evaluarea capitalurilor proprii - Pagina 3
Politici contabile privind recunoașterea și evaluarea capitalurilor proprii - Pagina 4
Politici contabile privind recunoașterea și evaluarea capitalurilor proprii - Pagina 5
Politici contabile privind recunoașterea și evaluarea capitalurilor proprii - Pagina 6
Politici contabile privind recunoașterea și evaluarea capitalurilor proprii - Pagina 7
Politici contabile privind recunoașterea și evaluarea capitalurilor proprii - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Politici contabile privind recunoasterea si evaluarea capitalurilor proprii.docx

Alții au mai descărcat și

Manual de Politici și Proceduri Contabile la SC Mesar SRL

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII În cele ce urmează, îmi propun să prezint entitatea economică la nivelul căreia se va dezvolta manualul de politici...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Normalizarea, armonizarea și convergentă în contabilitate - demersuri către o contabilitate internațională - reușite și provocări

Introducere Ca şi celelalte activităţi umane şi celelalte discipline care cad sub incidenţa ştiinţelor sociale, contabilitatea este în mod...

Analiza economico financiară la SC Agrana România SA Buzău

INTRODUCERE Motto: “Nu cauta sa mearga lumea dupa voia ta, ci îndreapta voia ta dupa mersul lumii. Si va iesi bine”.( Epictet) Stiinta a...

IAS 8 - politici contabile, modificări în estimările contabile și erori

1. INTRODUCERE Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a stabili criteriile de selectie si modificare a politicilor contabile, impreuna cu...

Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional

Introducere Studiul sistemelor contabile comparate porneşte de fiecare dată de la definirea elementelor cadrului teoretic al contabilităţii...

Analiza Gestiunii Financiare Corporatiste la SC Carbochim SA

I. Caracterizarea mediului de afaceri în care evoluează societatea Înfiinţată în 1949 la Cluj-Napoca, firma este în prezent cel mai mare...

Proiect audit - SIF Oltenia SA

CUNOASTEREA CLIENTULUI I. FACTORI ECONOMICI GENERALI Conform Institutului National de Statistica,evolutia economica a Romaniei in anul 2006 a...

Prezentarea, recunoașterea și evaluarea instrumentelor financiare - aspecte detaliate ale standardelor IAS 32 și IAS 39

Introducere Natura dinamică a pieţelor financiare internaţionale a avut drept rezultat folosirea largă a unei varietăţi de instrumente financiare,...

Politici contabile

Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale 1.1 Denumire, înființare, capital Denumirea societății comerciale este SC ROFLANA-COM SRL....

Ai nevoie de altceva?