Practică SC Lovers-Domania SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 14404
Mărime: 121.41KB (arhivat)
Publicat de: Zamfira Iacob
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. 1. Scurtă prezentare a organizaţiei (obiect de activitate, funcţii, structură organizatorică).
 2. 2. Componentele sistemului informaţional contabil şi descrierea legăturilor dintre ele (prin diagrama de nivel “0”), precum şi descrierea funcţiilor specifice fiecărei componente.
 3. 3. Cadrul legislativ ce reglementează activitatea contabilă, inclusiv referitor la operaţiile economice reflectate în sistemul analizat.
 4. 4. Descrierea documentelor/datelor de intrare pentru sistemul informaţional analizat.
 5. 4.1. Graficul întocmirii documentelor şi al termenului de predare.
 6. 4.2. Sursa datelor pentru întocmirea documentelor.
 7. 4.3. Responsabilităţi privind întocmirea documentelor.
 8. 4.4. Responsabilităţi privind verificarea documentelor.
 9. 4.5. Circuitul documenteor în unitate (pentru fiecare exemplar, unde este cazul).
 10. 4.6. Arhivarea documentelor (perioada de arhivare, modul de grupare şi ordonare, reglementări juridice privind regimul de arhivare).
 11. 5. Interfaţa contabilitate – financiar- contabilitate de gestiune.
 12. 5.1. Gestiunea internă şi contabilitatea stocurilor (organizarea gestiunii interne a elementelor de stocuri: CMP, FIFO, LIFO, purtători primari de informaţii, contabilitatea internă a stocurilor - exemple).
 13. 5.2. Afectarea şi repartizarea cheltuielilor de producţie în abordarea lor analitică; procedee de identificare şi repartizare a cheltuielilor de producţie (exemple practice).
 14. 5.3. Inregistrarea cheltuielilor încorporabile şi a producţiei obţinute atât în conturile de gestiune, cât şi în contabilitatea financiară.
 15. 6. Descrierea rapoartelor/ieşirilor sistemului informaţional contabil analizat
 16. 6.1. Tipul rapoartelor.
 17. 6.2. Sursa datelor pentru obţinerea rapoartelor.
 18. 6.3. Forma rapoartelor.
 19. 6.4. Modul de grupare şi ordonare a datelor.
 20. 6.5. Destinaţia şi scopul rapoartelor.

Extras din proiect

Capitolul 1

Scurtă prezentare a organizaţiei

Introducere

S.C. LOVERS ROMÂNIA S.A., cu sediul În municipiul Fălticeni, strada Dimitrie Leonida, FN, judeţul Suceava, numar de înregistrare J33/433/1997, Cod fiscal 9720439, domenii CAEN: 1824 - Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acţiuni. Durata societăţii comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în Registrul Comerţului.

Activitatea S.C. LOVERS ROMÂNIA S.A. se desfăşoară în domeniul producerii de produse textile, în general, având ca principal obiect de activitate producţia de echipamente militare. Barierele de intrare pe piaţă sunt relativ puţine, ţinând cont de obiectul de activitate al firmei. Producerea de echipament militar impune un segment de piaţă destul de limitat.

Firma S.C. LOVERS ROMÂNIA S.A. este organizată ca societate pe acţiuni condusă de către Consiliul de Administraţie a cărei componenţă este hotărîtă de AGA.

Capitalul societaţiii este în totalitate italian aporturile aduse de acţionari fiind atât în numerar căt şi în natură .Aportul în numerar a fost virat până la înmatricularea societăţii în Registrul Comerţului în contul deschis pe numele societăţii. Bunurile dobândite ulterior de către societate intră în patrimoniul acesteia cu titlu de proprietate. Majorarea sau reducerea se vor face prin hotarârea AGA, conform prevederilor din statut.

Drepturile şi obligaţiile asociaţilor

Părţile sociale conferă posesorilor lor drepturi egale, respectându-se pentru fiecare actionar următoarele: dreptul la dividente prin participarea la beneficiile societăţii in părţile arătate mai sus; acordarea unei cote proporţionale cu activul societăţii rezultat în caz de lichidare; dreptul de paricipare la conducerea societăţii prin exercitarea dreptului la vot şi controlul asupra evidenţelor şi registrelor contabile; dreptul de a fi informat asupra activităţii societăţii; dreptul de a se retrage din societate.

În virtutea drepturilor conferite, actonarii se obligă : să suporte pierderile societăţii, proporţional cu participarea la capitalul social. să efectueze plata vărsămintelor la termenele stabilite prin contractul de societate; să se informeze reciproc şi onest în cadrul adunărilor societăţii precum şi în orice alte situaţii asupra problemelor ce privesc activitatea societăţii; să nu interprindă acţiuni care vor putea aduce atingere intereselor societaţii, fapt care poate determina excluderea sa prin hotărârea adunării asociaţilor.

Conducerea şi administrarea societăţii

Asociaţii au convenit să constituie AGA care va funcţiona în conformitate cu prevederile statutului. Administrarea societăţii este încredinţată d-nei Maria Perju care are drepturi depline de reprezentare a societăţii. Ea este răspunzătoare pentru : realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi; existenţa reală a beneficiului plătit; existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere exacta îndeplinire a hotărârilor AGA precum şi alte obligaţii;stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, contractul de societate şi statutul le impun. Atribuţiile administratorului pot fi modificate de adunarea asociaţilor.

Structura organizatorică

S.C. LOVERS-ROMANIA S.A. are o structură organizatorică de tip funcţional. Firma este organizată ca societate pe acţiuni, fiind condusă de un administrator unic numit de Adunarea Generală a Acţionarilor. AGA este organul suprem de conducere al societăţii care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica economică şi comercială. Subordonat administratorului şi numit de către acesta este directorul general. Acesta răspunde de realizarea obiectivelor propuse de AGA şi de administratorul unic. In subordinea directorului general sunt directorul comercial, directorul economic, şeful secţiei de producţie, şeful biroului tehnic, responsabilul de management al calităţii. Directorului economic îi este subordonat un inspector de personal care pe lângă atribuţiile legate de organizarea muncii şi a resurselor umane se ocupă şi de prevenirea şi stingerea incendiilor (PSI), protecţia mediului şi partea administrativă (paza unităţii şi relaţiile cu publicul).

Administratorul unic în activitatea pe care o desfăşoară este îndrumat pe probleme juridice de un consilier juridic care asigură legalitatea tranzacţiilor economice desfăşurate de unitate, apară drepturile firmei în caz de litigii şi asigură baza legislativă necesară activităţii întreprinderii. Controlul activităţii desfăşurate în cadrul firmei se realizează de către Comisia de cenzori, alcătuită din 3 membrii care au următoarele competenţe:

- convoacă AGA dacă administratorul nu face acest lucru în termenul prevăzut;

- iau parte la toate şedinţele AGA putând include pe ordinea de zi orice problemă o consideră necesară;

- verifică dacă administratorul se conformează statutului;

- controlează la sfârşitul exerciţiului financiar corectitudinea inventarului, documentelor şi informaţiilor ce vor fi prezentate Adunării Generale a Acţionarilor sub forma raportului de gestiune al Administratorului şi sub forma bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere.

Funcţiile S.C. LOVERS-ROMANIA S.A.

În cadrul firmei S.C. LOVERS ROMÂNIA S.A. se regăsesc cele şase funcţii de bază ale întreprinderii şi anume:

• Funcţia tehnică;

• Funcţia comercială;

• Funcţia economică (financiar-contabilă);

• Funcţia de personal;

• Funcţia de cercetare-dezvoltare;

• Funcţia de producţie.

Preview document

Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 1
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 2
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 3
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 4
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 5
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 6
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 7
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 8
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 9
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 10
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 11
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 12
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 13
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 14
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 15
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 16
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 17
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 18
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 19
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 20
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 21
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 22
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 23
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 24
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 25
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 26
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 27
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 28
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 29
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 30
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 31
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 32
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 33
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 34
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 35
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 36
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 37
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 38
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 39
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 40
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 41
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 42
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 43
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 44
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 45
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 46
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 47
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 48
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 49
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 50
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 51
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 52
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 53
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 54
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 55
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 56
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 57
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 58
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 59
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 60
Practică SC Lovers-Domania SA - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • diagrama de context.doc
 • diagrame.doc
 • doc practica.doc
 • Practica SC Lovers-Domania SA.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect practică în contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Ai nevoie de altceva?