Proiect practică în contabilitate

Proiect
8.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 13525
Mărime: 113.61KB (arhivat)
Publicat de: Oliver Călin
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Budugan A. Dorina
Proiectul de practica a fost prezentat in iulie 2006 in cadrul Facultatii de economie si administrare a afacerilor

Cuprins

 1. Societatea este cu raspundere limitata cu asociat unic, persoana juridicaCapI.Descrierea activitatii economico productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. 2
 2. CapII. Oranizarea contabilitatii 5
 3. CAP III Organizarea evidenta primara si contabilitatea capitalurilor 7
 4. 3.1. Contabilitatea capitalurilor proprii 7
 5. 3.2. Contabilitatea capitalurilor straine 8
 6. 3.3. Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli 9
 7. Cap IV Organizarea, evidenta primara si contabilitatea activelor imobilizate 11
 8. 4.1. Imobilizarile necorporale 12
 9. 4.2. Imobilizari corporale 14
 10. 4.3. Contabilitatea imobilizarilor în curs 15
 11. 4.4. Contabilitatea imobilizarilor financiare 16
 12. Cap V. Organizarea, evidenta primara si contabilitatea stocurilor si productia în curs de executie 18
 13. Cap VI. Organizarea, evidenta primara si contabilitatea relatiilor de decontare cu tertii 21
 14. 6.1. Contabilitatea decotarilor cu furnizorii 21
 15. 6.2. Contabilitatea decontarilor cu clientii 21
 16. 6.3. Contabilitatea decontarilor ocazionate de folosirea fortei de munca 22
 17. 6.4. Contabilitatea decontarilor cu bugetele si alte organisme publice 23
 18. 6.5. Contabilitatea decontarilor cu debitorii si creditorii diversi 24
 19. Cap VII. Organizarea, evidenta primara si contabilitatea operatiilor de trezorerie 26
 20. 7.1. Contabilitatea investitiilor financiare pe termen scurt 26
 21. 7.2. Contabilitatea actiunilor si obligatiunilor proprii 27
 22. 7.3. Contabilitatea decontarilor prin conturile bancare 27
 23. 7.4. Contabilitatea decontarilor prin numerar 28
 24. 7.5. Contabilitatea acreditivelor si a avansurilor de trezorerie 28
 25. Cap VIII. Organizarea, evidenta primara si contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatele financiare 30
 26. 8.1. Contabilitatea cheltuielilor 30
 27. 8.2.Contabilitatea veniturilor 31
 28. Cap IX. Lucrari contabile de închidere a exercitiului financiar, elaborarea situatiilor financiare. 33
 29. Bibliografie 36
 30. Monografie

Extras din proiect

CapI.Descrierea activitatii economico productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L.

FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA)

Art. 1. Forma Juridica

Societatea este cu raspundere limitata cu asociat unic, persoana juridica romana, care îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române si prezentul statut.

Modificarea formei juridice se realizeaza prin hotararea asociatului unic, cu respectarea conditiilor si formalitatilor prevazute de lege.

Art. 2. Denumirea: .

Se constituie de catre subsemnatul o societate comerciala a carei denumire este "PARTNER 2003" S.R.L. În orice act, scrisoare sau publicatie emanând de la societate trebuie sa se mentioneze denumirea societatii precedata de menfiunea "societate comerciala" sau de initialele "S.C." urmata de mentiunea "societate cu raspundere limitata" sau de initialele "S.R.L.", sediul societatii, numarul de înregistrare în Registrul Comertului, codul unic de înregistrare, capitalul social precum si numele persoanei imputemicite sS reprezinte societatea.

Art. 3. Emblema: Societatea nu are emblema.

Art. 4. Modificarea denumirii si/sau a emblemei societatii se realizeaza în urma hotarârii asociatului unic si numai dupa ce, în prealabil, s-a efectuat operatiunea de verificare a disponibilitatii firmei si/sau a emblemei.

Art. 5. Sediul:

Sediul societatii este în Iasi, Str. Romana, nr.37A, bl.Ml, parter, ap.7, judetul Iasi.

Prin vointa asociatului unic, sediul societatii poate fi schimbat în orice loc din Romania cu efectuarea formalitatilor prevazute de legea Registrului Comertului.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 6. Obiectul principal de activitate al societatii conform C.A.E.N., este:

- domeniul: SERVICII

- activitatea principala: 741 Activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal; activitati de studii de piata si de sondaj; consultanta pentru afaceri si management

7414 Activitati de consultanta pentru afaceri si management ( acordarea de consultant, îndrumare sau asistenta operationala pentru firme si servicii publice)

Art. 7. Obiectul secundar de activitate al societatii conform C.A.E.N. este:

222 Tiparirea si activitati anexe

2224 Servicii pregatitoare pentru pretiparire

514 Comert cu ridicata al bunurilor de consum, altele decat cele alimentare

5147 Comert cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.

518 Comert cu ridicata al masinilor, echipamentelor si furniturilor

5187 Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate în Industrie, comert si transporturi

526 Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine

5263 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine

725 Întretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor

7250 Întretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor

Art. 8. Prin vointa asociatului unic, obiectul de activitate al societatii poate fi modificat prin restrangerea sau extinderea sa, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITALUL SOCIAL

Art. 9. Capitalul social total subscris este în valoare de 10.000.000 lei aport în numerar.

Art. 10. Capitalul social se divide în 100 parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 100.000 lei.

Art. 11. Asociatul unic va detine în totalitate 100 parti sociale în valoare de 100.000 lei, reprezentând 100% din capitalul social.

Art. 12. Aportul în natura nu exista.

Art.13. Aportul în numerar este în valoare de 10.000.000 lei depusi în contul societatii cu titlu de capital social.

Art. 14. Capitalul social poate fi modificat prin vointa asociatului unic, cu respectarea normelor legale.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua în care hotarârea a fost publicata în Monitorul Oficial. Hotarârea va trebui sa respecte minimul de capital legal sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei. Orice creditor poate face opozitie în termenul prevazut la aliniatul 1 in cond art. 62.

Art. 15. Capitalul social poate fi majorat, pe baza hotarârii asociatului unic o data sau de mai multe ori, prin crearea de parti sociale noi reprezentând aport propriu în natura sau în numerar.

Daca marirea capitalului social se face prin aport în natura, asociatul unic va dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea acestui aport.

Dupa depunerea raportului de expertiza, asociatul unic, poate hotarî marirea capitalului social. Hotarârea trebuie sa cuprinda descrierea aportului în natura, numele persoanei care îl efectueaza si numarul de parti sociale corespunzatoare aportului.

Partile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de oricesarcini.

Art. 16. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimomul social si nu pot fi grevate de datorii sau alte obligatii personale si sunt indivizibile. Asociatul unic este raspunzator pana la concurenta sumei reprezentand partile sociale pe care le poseda.

Art. 17. Cesiunea partial sau totala a partilor sociale catre terti se poate face pe baza hotarârii asociatului unic.

Cesionarea partilor sociale se înregistreaza la Registrul Comertului si în registrul de asociati al societatii. Cesiunea partilor sociale se face prin act autentic sau prin dare de data certa.

Pentru a fi opozabile societatii si tertilor, actele trebuie sa fie autentificate sau cu dare de data certa, publicate în Monitorul Oficial si înscrise în Registrul Comerfului.

Art. 18. Prin efectul acceptarii succesiunii, transmiterea partilor sociale care au apartinut asociatului unic decedat, se produce deplin drept catre mostenitorii sai legali sau testamentari, care vor dobândi calitatea de asociati. În cazul în care exista mostenitori minori, reprezentarea lor în societate se va face conform legii.

CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 19. Conducerea societatii se realizeaza prin asociatul unic, care are urmatoarele atributii:

- sa aprobe bilantul si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;

- sa desemneze pe administratori si cenzori, sa-i revoce si sa le dea descarcare de activitatea lor;

- sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana însarcinata sa o exercite;

- sa modifice actul constitutiv.

Art. 20. Deciziile asociatului unic se consemneaza într-un proces verbal în registrul societatii ce este numerotat, sigilat si parafat.

ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 21. Administrarea societatii se face de catre asociatul unic, în cazul în care nu a numit unul sau mai multi administratori.

Art. 22. Societatea trebuie sa tina prin grija administratorului, un registru al societatii în care se vor înscrie numele si prenumele asociatului, domiciliul, aportul la capitalul social, transferul partilor sociale sau alte modificari privitoare la acestea.

Administratorii (administratorul) sunt solidari raspunzatori fata de societate pentru:

- realitatea varsamintelor ;

- existenta reala a dividendelor platite;

- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

- exacta îndeplinire a hotarârilor asociatului unic;

- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun;

Art. 23. Reprezentarea si administrarea societatii comerciale se realizeaza de catre administratori în limitele competentei stabilite de asociatul unic.

Adminisiratorul poate înfiinta puncte de lucru, în limita împutenicirii acordate de catre asociat.

Art. 24 Societatea este administrata nelimitat, cu puteri depline de reprezentare si administrare, de catre domnul BUTUCA CIPRIAN, care Îndeplineste conditiile legii pentru calitatea de administrator.

Preview document

Proiect practică în contabilitate - Pagina 1
Proiect practică în contabilitate - Pagina 2
Proiect practică în contabilitate - Pagina 3
Proiect practică în contabilitate - Pagina 4
Proiect practică în contabilitate - Pagina 5
Proiect practică în contabilitate - Pagina 6
Proiect practică în contabilitate - Pagina 7
Proiect practică în contabilitate - Pagina 8
Proiect practică în contabilitate - Pagina 9
Proiect practică în contabilitate - Pagina 10
Proiect practică în contabilitate - Pagina 11
Proiect practică în contabilitate - Pagina 12
Proiect practică în contabilitate - Pagina 13
Proiect practică în contabilitate - Pagina 14
Proiect practică în contabilitate - Pagina 15
Proiect practică în contabilitate - Pagina 16
Proiect practică în contabilitate - Pagina 17
Proiect practică în contabilitate - Pagina 18
Proiect practică în contabilitate - Pagina 19
Proiect practică în contabilitate - Pagina 20
Proiect practică în contabilitate - Pagina 21
Proiect practică în contabilitate - Pagina 22
Proiect practică în contabilitate - Pagina 23
Proiect practică în contabilitate - Pagina 24
Proiect practică în contabilitate - Pagina 25
Proiect practică în contabilitate - Pagina 26
Proiect practică în contabilitate - Pagina 27
Proiect practică în contabilitate - Pagina 28
Proiect practică în contabilitate - Pagina 29
Proiect practică în contabilitate - Pagina 30
Proiect practică în contabilitate - Pagina 31
Proiect practică în contabilitate - Pagina 32
Proiect practică în contabilitate - Pagina 33
Proiect practică în contabilitate - Pagina 34
Proiect practică în contabilitate - Pagina 35
Proiect practică în contabilitate - Pagina 36

Conținut arhivă zip

 • Proiect Practica in Contabilitate Anu II Feaa.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Proiect practică în contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Lucrare practică la contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA

Capitolul I Prezentarea întreprinderii 1.1 Scurt istoric al societăţii S.C. "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A s-a infiintat in baza Legii nr. 15/1990...

Proiect practică SC Intwoitive SRL

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC INTWOITIVE SRL este o societate care asigură soluţii informatice atât hardware cât şi software, consultanţă în...

Practică contabilă

1. Prezentarea S.C. XXL & COMP S.R.L. 1.1 Scurt istoric şi descrierea activităţii Societatea S.C. XXL & COMP S.R.L cu sediul în Suceava, are ca...

Contabilitatea și Gestiunea Trezoreriei Întreprinderii

1.PROBLEME DE BAZĂ PRIVIND CONTABILITATEA TREZORERIEI În general prin trezorerie se înţelege ansamblul operaţiunilor băneşti şi financiare pe care...

Te-ar putea interesa și

Proiect practică în contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Practică în cadrul entității SC Zinvas Car SRL

PARTEA I - DESCRIEREA ENTITĂŢII Entitatea SC ZINVAS CAR S.R.L. a luat fiinţă în data de 13.08.2003. Numarul şi data înregistrării la Registrul...

Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA

Capitolul I Prezentarea întreprinderii 1.1 Scurt istoric al societăţii S.C. "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A s-a infiintat in baza Legii nr. 15/1990...

Viitorul Raportarii Financiare în UK și Irlanda

Sectiunea 1. O prezentare generala a propunerilor acestui document De ce propune Consiliul Standardelor de Contabilitate aceste schimbari?...

Aspecte Contabile privind Fuziunea

INTRODUCERE Odată cu trecerea la economia de piaţă, activitatea societăţilor comerciale s-a diversificat foarte mult. În consecinţă, pe lângă...

Proiect la contabilitate - practică de specialitate la Marks&Spencer

Capitolul I Prezentarea firmei Marks&Spencer Începutul companiei Marks&Spencer La început, firma a fost un lanţ de bazaruri, fondată de un evreu...

Proiectarea situațiilor de învățare școlară

În vederea elaborării portofoliului didactic, am ales să proiectez situații de învățare școlară la disciplina „Contabilitate” la un liceu cu profil...

Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv

Capitolul 1. Prezentarea organizaţiei 1.1. Scurt istoric Societatea SFERA SERV este o societate cu răspundere limitată. A fost înfiinţată în anul...

Ai nevoie de altceva?