Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 22464
Mărime: 98.31KB (arhivat)
Publicat de: Cecil Chelaru
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAPITOLUL I 1
 2. Teoria generală a recursului administrativ 1
 3. 1.1. Noţiune, fundamentul juridic, originea şi evoluţia recursului administrativ 1
 4. 1.2. Relaţia recurs administrativ – recurs jurisdicţional 4
 5. 1.3. Controlul administrativ 7
 6. 1.4. Tipuri de recurs administrativ 9
 7. 1.5. Procedura şi soluţionarea recursului administrativ 11
 8. Capitolul II 14
 9. Recursul adminstrativ prealabil în dreptul administrativ comunitar şi în sistemul de drept român 14
 10. 2.1. Recursul administrativ de drept comun 14
 11. 2.2. Justificarea teoretico – practică a recursului administrativ în general şi a celui prealabil în special 17
 12. 2.3. Recursul administrativ prealabil de drept comun 21
 13. Capitolul III 26
 14. Formele recursului administrativ 26
 15. 3.1. Recursul graţios 26
 16. 3.1.1. Noţiunea şi conţinutul recursului graţios 26
 17. 3.1.2. Termenul de exercitare a recursului graţios 27
 18. 3.2. Recursul ierarhic 30
 19. 3.2.1. Noţiune şi sfera de cuprindere a recursului ierarhic 30
 20. 3.2.2. Termenul de exercitare a recursului ierarhic 34
 21. 3.3. Alte tipuri de recurs şi raportul dintre acestea 36
 22. 3.4. Recursul graţios şi cel ierarhic în legislaţia altor ţări europene 38
 23. Concluzii 43
 24. Bibliografie 49

Extras din proiect

CAPITOLUL I

Teoria generală a recursului administrativ

1.1. Noţiune, fundamentul juridic, originea şi evoluţia recursului administrativ

În ceea ce priveşte raporturile persoanelor particulare cu administraţia, acestea dispun de două categorii de mijloace pentru a se plânge împotriva actelor ce le vatămă drepturile sau interesele: recursul administrativ şi recursul jurisdicţional (sau acţiunea de contencios administrativ).

Referitor la sensul noţiunii de recurs, se impune precizat în acest context că există o distincţie între semnificaţia pe care dreptul administrativ o conferă acestei noţiuni şi semnificaţia aceleiaşi noţiuni în dreptul procesual civil.

Astfel, în dreptul administrativ, în general, recursul este definit ca fiind calea de atac sau mijlocul procedural care creează posibilitatea remedierii încălcării drepturilor subiective şi a intereselor legitime în urma unor vătămări produse de autorităţi ale administraţiei publice, sau în subsidiar, de autorităţi publice.

Cu alte cuvinte, termenul recurs este utilizat în dreptul public pentru a desemna dreptul persoanelor lezate în interesele lor juridice printr-un act sau operaţiune administrativă de a formula reclamaţii la autorităţile publice .

Ştiinţa dreptului administrativ defineşte “recursul” ca fiind “calea de atac sau mijlocul procedural care creează posibilitatea remedierii încălcărilor drepturilor subiective şi a intereselor legitime în urma vătămării cauzate de către organele administraţiei de stat”. Tot doctrina administrativă defineşte recursurile administrative ca fiind: “recursuri adresate unei autorităţi administrative, pentru a contesta legalitatea sau oportunitatea unui act administrativ” .

Emil Bălan formulează o definiţie precum că: “Recursul administrativ este acea cale de atac prin care o persoană vătămată într-un drept sau interes legitim, printr-un act sau fapt administrativ, se adresează persoanei administrative emitente ori celei ierarhic superioare acesteia, solicitând anularea totală sau parţială a actului ori măsurii, emiterea unui act administrativ sau luarea măsurii solicitate” .

Actual există un proiect de Cod de procedură administrativă, elaborat de un colectiv de specialişti din domeniul dreptului administrativ la Sibiu, în anii 2000-2003, care încearcă să cuprindă toate aspectele legate de procedura adminstrativă, fiind totodată în concordanţă şi cu noile exigenţe în urma aderării la Uniunea Europeană. Prezentul proiect de cod de procedură administrativă îşi propune să reglementeze într-o formă unitară şi sistematică procedura administrativă, astfel încât să fie înlăturate carenţele generate de fragmentare, lipsa de claritate, lipsa de accesibilitate a legislaţiei actuale. De asemenea, sistemul propus are în vedere pe cât posibil înlăturarea incompatibilităţilor sau conflictelor generate de diferite prevederi normative aplicabile aceleiaşi materii. Nu trebuie omis faptul că adoptarea unor coduri stabile în timp, cu toate piedicile inerente aceastei perioade de aşezare a instituţiilor statale, ar spori încrederea cetăţenilor în continuitatea şi durabilitatea reglementărilor legale.

În prezent, legislaţia din România abundă în reglementări cu privire la aspecte ce vizează definirea şi modul de funcţionare a instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice, emiterea de acte administrative de către autorităţile publice, mecanismele de rezolvare a petiţiilor adresate autorităţilor de către cetăţeni, mecanismele de asigurare a transparenţei administraţiei în faţa societăţii civile. Această multitudine de reglementări prevede o serie de proceduri speciale şi derogări de la dreptul comun în materie, conţinând deseori şi contradicţii între prevederi, fapt ce duce la o aplicare greoaie şi neunitară a lor de către beneficiari – atât autorităţi publice şi instanţele judecătoreşti, cât şi cetăţeni. Concepţia codului are în vedere dreptul comparat şi experienţa altor state, cu sisteme administrative destul de diverse (Portugalia, Austria, SUA, Spania, Polonia, Germania, Grecia, etc). În acest sens, experţii europeni care au contribuit la acest demers au avut un rol desosebit de important în asigurarea unei concepţii moderne, europene, proiectului.

Astfel, acest proiect de cod reprezintă cadrul normativ principal de înfăptuire a activităţii administraţiei publice şi are ca scop realizarea competenţei autorităţilor publice cu respectarea interesului public şi a drepturilor subiective sau intereselor legitime atât a persoanelor fizice, cât şi a celor juridice, precum şi a regulilor statului de drept. În acest sens, Titlul IX, intitulat „Căi de atac pe cale administrativă”, reglementează conceptul de recurs administrativ şi procedura administrativă contencioasă – contenciosul administrativ. În capitolul I, privind recursul administrativ, acesta este definit în art. 162, astfel: „Recursul administrativ este reclamaţia prin care persoana interesată, respectiv persoana vătămată într-un drept/interes legitim printr-un act administrativ, sau prin refuzul explicit sau implicit/tacit de soluţionare în termenul legal a unei petiţii, se adresează autorităţii publice care a emis/adoptat actul - recurs graţios - sau celei superior ierarhic - recurs ierarhic, solicitând recunoaşterea dreptului sau interesului legitim lezat şi/sau, după caz, desfiinţarea totală sau parţială ori modificarea actului administrativ, emiterea unui act administrativ, efectuarea unei operaţiuni administrative, repararea prejudiciului produs”.

Fundamentul juridic al recursului administrativ se gaseşte în dreptul de petiţionare al cetăţenilor, care este un drept prevăzut de majoritatea constituţiilor sau legislaţiilor moderne, şi în principiul de drept administrativ al revocării actelor administrative .

Potrivit dreptului de petiţionare reglemetat în Constituţia României, revizuită în 2003, în art. 51, cetăţenii se pot adresa autorităţilor publice prin petiţii, formulate în numele semnatarilor, iar autoritatea publică este obligată să le răspundă în termenele prevăzute de lege. Prin asemenea petiţii se poate solicita anularea, revocarea sau modificarea unui act considerat de petiţionar ilegal. Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetăţean ori o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite autorităţi şi instituţii publice .

Referitor la principiul de drept administrativ al revocării actelor administrative, un act administrativ poate fi revocat de către organul emitent sau de către organul ierarhic superior, din oficiu sau la cererea particularilor.

Preview document

Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 1
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 2
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 3
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 4
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 5
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 6
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 7
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 8
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 9
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 10
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 11
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 12
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 13
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 14
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 15
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 16
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 17
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 18
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 19
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 20
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 21
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 22
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 23
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 24
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 25
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 26
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 27
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 28
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 29
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 30
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 31
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 32
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 33
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 34
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 35
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 36
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 37
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 38
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 39
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 40
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 41
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 42
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 43
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 44
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 45
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 46
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 47
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 48
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 49
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 50
Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Recursul Administrativ - Forme, Caractere si Eficienta in Legislatia din Tara Noastra si alte State ale UE.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul judecătoresc direct al actelor administrative în temeiul legii contenciosului administrativ

INTRODUCERE Etimologic cuvântul „contencios” provine din limba franceză, fiind un neologism care a pătruns în limba română modernă. La originile...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Contenciosul Administrativ

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE 1.1. Noţiunea contenciosului administrativ Contenciosul administrativ reprezintă, sintetic, ansamblul de reguli juridice...

Procedură administrativă - recursul administrativ

1. Introducere Procedura administrativă prealabilă, sub forma recursurilor administrative, semnifică o posibilitate a subiectului vătămat de a se...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Organizarea și etica profesiilor juridice

Obiectivele unitatii de invatare 1 După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi să: • Identificati sensurile notiunii de justitie •...

Ai nevoie de altceva?