Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 38719
Mărime: 157.08KB (arhivat)
Publicat de: Rica Mitu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ .dr. GHEORGHE ROBU

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 5
 2. 1.1. Noţiune şi evoluţii normative 5 1.2. Noţiune de funcţie publica în dreptul administrativ român 6
 3. 1.3. Trăsăturile funcţiei publice, clasificare 10
 4. 1.4. Evoluţia conceptului de funcţie publica 12
 5. CAPITOLUL 2. FUNCŢIONARUL PUBLIC 15
 6. 2.1. Noţiunea de funcţionar public în dreptul administrativ românşi dreptul comparat.Clasificare 15
 7. 2.2. Legătura dintre funcţionarul public şi funcţia publică 18
 8. 2.3. Recrutarea şi selescţia funcţionarilor publici 19 2.3.1. Recrutarea personalului în instituţiile publice 19
 9. 2.3.2. Selecţia personalului în instituţiile publice 20
 10. CAPITOLUL 3. STATUTUL FUNCŢIONARULUI PUBLIC ÎN ROMÂNIA 25
 11. 3.1. Numirea funcţionarilor publici conform legislatiei romane.Aspecte de doctrină şi drept comparat 25
 12. 3.2. Standarde profesionale şi deontologice a functionarului public 31
 13. 3.2.1. Aspecte generale privind deontologia funcţiei publice 31
 14. 3.2.2. Noţiuni asociate concepţiei conceptului de deontologie 31
 15. 3.2.3. Aspecte generale şi principii aplicabile deontologiei funcţionarului public
 16. român 34
 17. 3.3. Răspunderea funcţionarilor publici 38 3.3.1. Aspecte privind etica funcţionarilor publici 40 3.3.2. Sugestii etice pentru managerii din administraţia publică 42
 18. CAPITOLUL 4. ASPECTE ALE JURISPRUDENŢEI PRIVIND EXERCITAREA FUNCŢIEI PUBLICE 44
 19. 4.1. Litigii în legătură cu numirea în funcţia publică şi încetarea raportului de funcţie publică 44
 20. 4.1.1. Modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu 44
 21. 4.2. Statutul funcţionarului public şi funcţiei publice.Codul de conduită al funcţionarului public 53
 22. 4.2.1. Norme generale de conduită a funcţionarului public 56
 23. 4.2.2. Coordonarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională 60
 24. 4.2.3. Valorile şi principiile codurilor etice 62 4.2.4. analiza propriu-zisă a prevederilor din Statutul Funcţionarilor Publici şi Codul de Conduită- Legea 188/ 1999 republicată 66
 25. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 73
 26. BIBLIOGRAFIE 76
 27. ANEXE 78

Extras din proiect

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ

1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative

Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor societăţii, îndeosebi de ordin administrativ. Nevoile formulate de aceştia au dus la apariţia funcţiei publice şi a funcţionarilor care să participe, într-un cadru integrat la îndeplinirea acestora şi satisfacerea obiectivului general al sistemului administrativ creat Comunitatea umană n-ar fi progresat dacă nu şi-ar fi creat un întreg organism social, căruia i-a dat valabilitate prin personalul investit în diversitatea de funcţii statornicite de-a lungul timpului.

Într-un stat de drept, suveranitatea statului se va realiza prin organele celor 3 puteri: organele puterii legislative, ale celei executive şi ale puterii judecătoreşti. De altfel, în Constituţie sunt reglementate, în Titlul II, intitulat ,,Autorităţile publice’’ pe rând, organele care exercită puterile statului.Toate aceste organe sunt înfiinţate pentru a realiza interesele generale ale societăţii în cadrul suveranităţii statului. Ele îşi îndeplinesc atribuţiile în limitele stabilite de organele reprezentative ale statului.

În acest sens, art.2 (1) din Constituţia României prevede: ,,Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative şi prin referendum, iar în aliniatul (2) al aceluiaşi articol se arată ca: “ nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu” text inspirat din art.3 al Declaraţiei Drepturilor Omului, adoptată în Franţa.

Înfiinţându-se potrivit Constituţiei, organele proprii ale fiecărei puteri primare sarcina de a înfăptui, în practică, o anumită funcţie – legislativă, executivă şi judecătorească – care se exercită în scopul satisfacerii intereselor generale ale societăţii. Determinant de ceea ce le deosebeşte cele trei puteri îşi creează organe care să îndeplinească funcţiile specifice ce le revin. În concepţia noastră, noţiunea de funcţiune a statului are o accepţie mai largă, în sensul că ea cuprinde totalitatea funcţiunilor statului prin care se realizează suveranitatea acestuia, fără deosebire de faptul că aceste funcţiuni înfăptuiesc sarcinile puterii legislative, executive sau judecătoreşti.

Pentru realizarea funcţiilor statului se înfiinţează servicii publice corespunzătoare, care, la rândul lor, sunt dotate cu atribuţii, puteri şi competenţe specifice sarcinilor pe care acestea le realizează în scopul satisfacerii intereselor generale ale societăţii – scopul şi finalitatea statului şi al entităţilor sale social administrativ-teritoriale. În doctrina din ţara noastră şi din străinătate se susţine, de regulă, că funcţiunea publică este de natura puterii executive.

Considerăm ca există o noţiune a funcţiunii publice în sens larg, care cuprinde ceea ce am arătat până acum şi o noţiune a funcţiunii publice în sens restrâns, care are în vedere numai funcţia publică executivă. Dar, pentru a ajunge la noţiunea de funcţie publică în sens restrâns, este necesar să facem, mai întâi, unele consideraţii cu privire la noţiunea de funcţie publică în sens larg. Doctrina românească dinaintea celui de-al doilea război mondial susţinea într-o opinie că: orice serviciu public, sub orice formă s-ar prezenta, dezvoltă o activitate proprie absolut necesară existenţei şi progresului sau, numită funcţiune administrativă, care e caracteristică tuturor activităţilor sociale. Din definiţia dată rezultă serviciul public este egal – ca sens cu funcţiunea publică şi că, funcţiunea publică se exercită numai pentru realizarea atribuţiilor administraţiei publice. În schimb P. Negulescu susţinea că : ,, funcţiunea publică apare deci ca o grupare a activităţi, de puteri şi de competiţii în scop de a da satisfacţie unor anumite interese generale”

Şi în doctrina juridică dinainte de Revoluţia din Decembrie 1989 s-au făcut încercări, în cadrul legislaţiei atunci în vigoare, de a se defini funcţiunea publică. În acest sens, A. Iorgovan susţinea că : ,,prin funcţii de stat înţelegem situaţia juridică a persoanei fizice – investită legal cu atribuţii în realizarea competenţei unui organ de stat – ce contribuie în ansamblul drepturilor şi obligaţiilor care formează conţinutul raportului juridic complex dintre persoanele fizice respective şi organul care l-a investit”.În această noţiune nu se mai face legătura între funcţiunea publică şi serviciu public, ci între funcţiunea de stat (publică) şi funcţionarul de stat (public). Ceea ce ne interesează, pentru a determina noţiunea de funcţiune publică este legătura cu serviciul public, pentru că nu pot exista funcţiuni publice decât în cadrul serviciilor publice, în timp ce funcţionarii publici sunt persoane fizice, cu o anumită pregătire de specialitate, care ocupă temporar o anumită funcţiune publică. Puterea executivă pentru a-şi realiza sarcinile proprii de satisfacere a intereselor generale ale societăţii, creează, în condiţiile legii, diferite şi numeroase servicii publice care, pentru a-şi înfăptui sarcinile specifice sunt dotate cu acele atribuţii care le asigură îndeplinirea competenţelor pentru care au fost înfiinţate, sunt dotate cu funcţiuni publice. Odată cu crearea unui serviciu public, se creează şi funcţiunile publice corespunzătoare, care au atribuţiile, puterile şi competenţele stabilite prin lege sau prin actul de înfiinţare, dat în baza legii.

Statutul funcţionarilor publici ( Legea nr.188/1999), intrat în vigoare la 8 decembrie 1999, reprezintă legea cadru a funcţiei publice în România. Această lege se înscrie pe linia tradiţiei din perioada interbelică a României, justificându-se şi cu argumente de drept comparat.

Dacă prin Statut al funcţionarilor publici se înţelege ansamblul de reguli referitoare la situaţia funcţionarilor, prin funcţie publică se identifică situaţia juridică a persoanei fizice investită legal cu atribuţii în realizarea competenţei unei autorităţi publice (ansamblul drepturilor şi obligaţiilor care formează conţinutul juridic dintre persoana fizică investită şi organul de stat care a investit-o în funcţia publică). Toate aceste drepturi şi obligaţii sunt create şi organizate în vederea realizării puterii publice.

1.2. Noţiune de funcţie publică in dreptul administrativ roman si dreptul comparat.

Din cele ce preced rezulta ca, funcţia publică este:

a) o totalitate de atribuţii, de puteri şi de competenţe de specialitate cu care sunt dotate la înfiinţare,serviciile publice;

b) funcţiile publice ale unui serviciu public sunt cuprinse în statul de funcţii întocmit şi aprobat,potrivit legii;

c) atribuţiile, puterile şi competenţele funcţiei publice se stabilesc în raport de sarcinile specifice pe care serviciile publice le exercită, în vederea satisfacerii intereselor generale ale societăţii;

d) atribuţiile, puterile şi competenţele funcţiei publice se exercită în mod continuu şi permanent;

e) atribuţiile, puterile şi competenţele funcţiei publice se realizează de către funcţionarii publici numiţi sau aleşi în funcţia respectivă;

f) persoana fizică care doreşte să ocupe o funcţie publică trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi stagii cerute de statul de funcţii al serviciului public;

g) pentru munca prestată, în cadrul funcţiei publice pe care o ocupă, funcţionarul public primeşte un salariu lunar şi alte drepturi băneşti, prevăzute de lege; h) funcţia publică se desfiinţează de către organul care a înfiinţat-o prin acte juridice de aceeaşi natură

Preview document

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 1
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 2
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 3
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 4
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 5
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 6
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 7
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 8
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 9
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 10
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 11
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 12
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 13
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 14
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 15
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 16
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 17
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 18
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 19
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 20
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 21
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 22
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 23
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 24
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 25
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 26
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 27
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 28
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 29
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 30
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 31
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 32
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 33
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 34
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 35
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 36
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 37
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 38
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 39
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 40
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 41
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 42
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 43
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 44
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 45
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 46
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 47
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 48
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 49
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 50
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 51
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 52
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 53
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 54
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 55
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 56
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 57
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 58
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 59
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 60
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 61
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 62
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 63
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 64
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 65
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 66
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 67
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 68
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 69
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 70
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 71
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 72
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 73
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 74
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 75
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 76
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 77
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 78
Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Studiu Privind Regimul Juridic al Functiei si Functionarului Public.doc

Alții au mai descărcat și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Formarea și evaluarea funcționarilor publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Funcționarul Public

NOȚIUNI INTRODUCTIVE Viața socială a pus dintotdeauna multiple probleme, îndeosebi de ordin administrativ. Necesitatea realizării prerogativelor...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Etica și Deontologia Functionarilor Publici din România

INTRODUCERE Analiza funcţiei publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă: a) Istorică, dat fiind faptul că funcţia...

Funcționarii publici într-o țară membră a Uniunii Europene - Germania

I. NOŢIUNEA DE FUNCŢIE PUBLICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN Există două categorii de funcţii publice în ţările Uniunii Europene: 1. mai întâi, sunt...

Reforma Funcției Publice

CAPITOLUL 1 RELATIA DINTRE ADMINISTRATIA PUBLICA, FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARUL PUBLIC 1.1. Natura juridica a raportului dintre administratia...

Te-ar putea interesa și

Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public

INTRODUCERE Verginia Vedinaş, în prima carte de specialitate care tratează numai problema statutului funcţionarului public, precizează că un loc...

Drepturile și obligațiile funcționarului vamal european

CAPITOLUL I – FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI SISTEME ADMINISTRATIVE ÎN UNELE ŢĂRI EUROPENE 1. Generalităţi privind funcţia publică europeană şi funcţionarul...

Politica de reformă a funcției publice în Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea de fata isi propune sa analizeze politica de reforma a functiei publice in Uniunea Europeana, mai intai prezentand...

Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova

Introducere Despre state moderne şi drept modern se vorbeşte odată cu procesul politic de constituire şi consolidare a statelor naţionale...

Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici

I. INTRODUCERE În introducerea proiectului nostru vom evidenţia, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită de noi sub forma unei...

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Răspunderea juridică într-o accepţiune „lato sensu”, poate fi definită ca ansamblul normelor care conturează un anumit comportament...

Statutul Funcționarului Public

1 Introducere Definitie Există numeroase definiţii în privinţa funcţionarului public, dar printre cele mai importante si mai uzuale se află,...

Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE Abordând problema drepturilor functionarilor publici trebuie sa subliniem ca, asa cum se sustine în realitatea juridica,...

Ai nevoie de altceva?