Peleții - viitorul energiei termice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5546
Mărime: 995.59KB (arhivat)
Publicat de: Roxana S.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.dr.ing. Daniela Momete
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. 1. Energia termică obținută din valorificarea apelor menajere 6
 3. 1.1. Descrierea resursei energetice 6
 4. 1.2. Descrierea procesului tehnologic de obținere a peleților/brichetelor 7
 5. 1.3. Avantajele utilizării peleților 8
 6. 2. Importanța energiei obținute în urma valorificării peleților în Uniunea Europeană 9
 7. 3. Impactul peleților asupra mediului înconjurător 13
 8. 4. Strategii la nivelul Uniunii Europene privind energia obținută din peleți 15
 9. Concluzii 18
 10. Bibliografie 20

Extras din proiect

Introducere

Energia, indiferent de forma sub care se regăsește, reprezintă baza evoluției și dezvoltării societății în care trăim. Ea este cea care ne protejează față de mediul înconjurător și are un rol esențial în producția de bunuri și prestarea de servicii, facilitând astfel obținerea bunăstării generale (Bradely Jr., Fulmer, 2004). Utilizarea energiei contribuie la îmbunătățirea standardelor de viață, precum și la combaterea sărăciei. Fiind un element inițial, necesar pentru majoritatea proceselor de producție, costul energiei joacă, poate, cel mai important în nivelul de concurențialitate al produselor și serviciilor. Accesul deficitar la sursele de energie implică costuri financiare cât și de mediu.

Energia angrenează statele și companiile internaționale într-o continua cursă în vederea atragerii resurselor la un cost cât mai redus și la o calitate cât mai ridicată. Energia poate fi analizată din perspectiva a trei dimensiuni (Pascual, Elkind, 2010):

A siguranței - prin prisma disponibilității resurselor de energie pentru economie,

A durabilității - cu privire la impactul utilizării diferitelor surse de energie asupra mediului,

A concurențialității - la nivelul costului atragerii surselor de energie.

În acest sens, statele cât și companiile vor căuta să aibă acces la surse sigure, ieftine și cu impact redus asupra mediului.

Datorită faptului că mix-ul energetic mondial este dominat de combustibilii fosili, și aceștia sunt considerați a fi neregenerabili, se ridică problema cu privire la disponibilitatea acestora în viitor, având în vedere creșterea consumului de energie la nivel mondial. Având în vedere potențialele efecte negative la nivelul societății, ale schimbărilor climatice în timp, precum creșterea nivelului apelor sau a incidenței evenimentelor meteorologice extreme, există la nivel internațional demersuri în vederea obținerii unui acord global cu privire la limitarea emisiilor acestea provenind cu precădere din sectorul energetic. Pentru atingerea acestui deziderat se impune disponibilitatea de surse de energie cu emisii reduse de gaze cu efect de seră.

În ultimele două decenii au fost înregistrate schimbări majore în felul în care comunitatea științifică și factorii de decizie au văzut viitorul sectorului energetic. De-a lungul anilor au existat mai multe scenarii previzionate cu privire la principalii combustibili fosili, precum că, având în vedere rezervele cunoscute, aceștia se vor termina undeva până la sfârșitul acestui secol, și că epuizarea acestora este doar o chestiune de timp, nu o incertitudine. Evident, este bine cunoscut faptul căci combustibilii fosili nu reprezintă o opțiune viabilă și că vor fi folosiți din ce în ce mai puțin, precum și faptul că sursele regenerabile de energie vor primi o atenție din ce în ce mai mare.

Un punct important care stă la baza integrării și utilizării surselor regenerabile este reprezentat de necesitatea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, dat fiind faptul că o parte semnificativă din ceea ce se eliberează in atmosfera reprezintă efectul proceselor de producție a energiei electrice și termice de către centralele termice (SO2, NO2, CO2, praf, zgură, cenușă și poluare termică).

Cu timpul, au existat mai multe inițiative la nivel global, iar în martie 2007, Uniunea Europeană a adoptat o nouă politică de stabilire a obiectivelor în materie de energie regenerabilă, astfel încât până în 2020 să se obțină cel puțin 20% din necesarul de energie al UE din surse regenerabile. Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia Europeană a elaborat o serie de noi directive care vizează industria energetică, si proceduri in ceea ce privește construcțiile publice si private. Printre acestea se numără (Directiva 20/20/20):

Reducerea cu 20% față de anii '90 a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020,

Creșterea ponderii energiei regenerabile la 20% din sursele sale de energie până în 2020

Reducerea consumului primar mondial cu 20% până în 2020

Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului a stabilit până în 2030 o pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie al Uniunii de cel puțin 32 %, de asemenea, se dorește:

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030, în comparație cu nivelurile din 1990,

Creșterea ponderei energiei din surse regenerabile consumate la cel puțin 27%,

Realizarea unei economii de energie de cel puțin 27 %,

Îmbunătățirea siguranței energetice, competitivității și dezvoltării durabile.

Prin urmare, eficiența energetică și sursele de energie regenerabilă reprezintă câteva dintre cele mai promițătoare modalități în care aproape jumătate din obiectivul stabilit și convenit în Acordul de la Paris privind schimbările climatice poate fi realizat, aceste eforturi ajutând țările semnatare, și nu numai, să reducă consumul de resurse, să optimizeze costurile și să asigure speranța națională pentru un viitor mai luminos și mai sigur din punct de vedere energetic.

Bibliografie

Bradley Jr. L., Fulmer R. (2004), Energy the Master Resource. An Introduction to the History, Technology, Economics and Public Policy of Energy, Editura Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque.

Pascual C., Elkind J. (2010), Energy security:economics, politics, strategies and implications, Editura Brookings Institution Press, Washington.

Directiva 20/20/20 [Online] Available: http://arpee.org.ro/strategia-europa-2020-programul-20-20-20/ [23 decembrie 2020]

Directiva (UE) 2018/2001 [Online] Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1161&from=FR [23 decembrie 2020]

Obținere biopeleți [Online] Available: https://vdocuments.site/procesul-tehnologic-de-obtinere-a-brichetelor-din-rumegus-tothazan-cristea.html [24 decembrie 2020]

Căpățînă, M. A., 2016. Institutul National de Cercetari Economice Activități doctorale Susținere Teze, [Online], Available at:http://www.ince.ro/Activitati/Studii_doctorale/Sustinere_teze/ capatanamarius.pdf [24 decembrie 2020].

ECOHORNET_SRL, 2018. Broșură ECOHORNET SRL, [Online], Available at: https://ro.scribd.com/document/404224335/Brosura-EcoHORNET-RO-2018 [24 decembrie 2020].

Centrale-Pellet.ro, 2019. Centrale-pellet.ro, [Online], Available at: https://centrale-pellet.ro/ce-sunt peletii/ [24 decembrie 2020]

European Pellet Council, 2017. European Pellet Council Pellet Market Overview, [Online], Available at: https://epc.bioenergyeurope.org/wp-content/uploads/2017/10/FINAL-PELLET MARKET-OVERVIEW-2017.pdf [24 decembrie 2020].

European Pellet Report, 2012. Comisia Europeană - Energie, schimbări climatie, mediu, [Online], Available at: https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/ieeprojects/ files/projects/documents/pellcert_european_pellet_report.pdf [24 decembrie 2020].

Eurostat 2020-2030, Informații preluate din baza de date Eurostat Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, „Un Cadru Pentru Politica Privind clima și energia în perioada 2020-2030”

Biomasa 2020, Analiza evoluției politicilor regionale, naționale și europene privind bioenergia și producerea de energie prin utilizarea biomasei [Online], Available at: https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1504270036.pdf [24 decembrie 2020].

Preview document

Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 1
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 2
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 3
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 4
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 5
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 6
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 7
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 8
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 9
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 10
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 11
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 12
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 13
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 14
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 15
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 16
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 17
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 18
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 19
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 20
Peleții - viitorul energiei termice - Pagina 21

Conținut arhivă zip

 • Peletii - viitorul energiei termice.docx

Alții au mai descărcat și

Aplicarea Managementului Proiectelor pentru Îmbunătățirea Activității de Transport

1. Introducere Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene - în a doua jumătate a secolului al XX-lea - precum şi inevitabila...

Plan de afaceri - Fabrica de peleți

Sinteza planului de afaceri În cadrul energiilor alternative ani la rând s-a pus accentul pe energia eoliană și energia solară, demarându-se în...

Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning

I. CONCEPEREA PROIECTULUI Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi succint contextul pentru care propuneţi...

Managementul Proiectelor Europene

I. Sistemul de nevoi al proiectului Obiectivul general Proiectul îsi propune să respecte recomandările Comisiei Europene privind creşterea...

Managementul Proiectelor - SC Biohome SRL

A. Informatii despre solicitant A.1 SOLICITANT Numele organizaţiei: S.C. BIOHOME S.R.L. A.2 TIPUL SOLICITANTULUI: - persoane juridice de drept...

Managementul achizițiilor - fabrică de peleți

1. Motivarea Alegerii Produsului Pasiunea pentru energia neconvențională și pentru combustibilii solizi eco-friendly m-a determinat și totodată...

Procesarea Deșeurilor Rezultate din Prelucrarea Lemnului și Fabricarea de Brichete de Rumeguș

Date generale 1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia SC ECO-ROM SRL, cu sediul social în localitatea...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Te-ar putea interesa și

Plan integrat de dezvoltare urbană pentru Municipiul Curtea de Argeș

CAPITOLUL I I.DATE GENERALE Curtea de Arges 1.1. Limite si unitati administrativ-teritoriale Municipiul Curtea de Arges este situat in partea...

Strategii organizaționale

1 STRATEGIA – DEFINITII SI CARACTERISTICI 1.1 Definirea strategiei Strategia este ansamblul de decizii si actiuni referitoare la alegerea...

Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării în Industria Fontei și Oțelului

1 . Prezentarea generală a industriei fontei şi oţelului 1.1 Introducere Fonta şi oţelul sunt produse importante foarte mult răspândite....

Ai nevoie de altceva?