Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 13667
Mărime: 3.77MB (arhivat)
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andreea Baltaretu

Cuprins

 1. INTRODUCERE .. 2
 2. DE CE DRUMUL VINULUI ? . 3
 3. Prezentare generala ..5
 4. PREZENTAREA PROGRAMULUI . 6
 5. ANALIZA DE PRET . 13
 6. PREZENTARE CAZARI ..16
 7. OBIECTIVE TURISTICE ..19
 8. Constanța Murfatlar 20
 9. Ia ș i Cotnari ... 22
 10. Targu Mureș Căpâlna de Sus .. 26
 11. Timișoara Recaș 30
 12. Vacea Drăgășani 35
 13. Ploiești Tohani 38
 14. Banner vitrina agentie 41
 15. Flyer promovare .42
 16. BIBLOGRAFIE .. 43

Extras din proiect

De

ce Drumul Vinului

Elaborarea

acestui proiect a avut la bază prezentarea unei ramuri importante în Romania din perspectiva turistică Chiar dacă .ara noastră este

la început de drum privind turismul viticol există premise ca în anii următorii acest segment să cunoască o dezvoltare remarcabilă

Datorită

calită.ii .i savorii excep.ionale a vinurilor române.ti cât .i a aprecierii interna.ionale se poate afirma pe bună dreptate că viticultura

este un domeniu de referintă pentru .ara noastră Culturile de vită de vie ocupa un sector semnificativ iar produc.ia vinului respectă cu sfin.enie

me.te.ugul .i tradi.iile străbune Îmbinind tradi.ia cu inova.ia astfel că în prezent numeroase jude.e au implementat datorită fondurilor europene

proiecte inedite de relansare a zonelor viticole prin turism

În

proiectul mai amplu al revigorării turismului romanesc .i al popularizării locurilor inedite o initiativă ca Drumul Vinului reprezintă o .ansă

ideală de a atrage aten.ia turi.tilor .i investitorilor Traseul prezentat mai sus exista si pe vremea romanilor pur si simplu astepta sa fie pus in

evidentă .i făcut cunoscut Este important însă că pe lângă serviciile legate de vin să existe un cadru natural deosebit cât .i un plus de obiective

turistice culturale .i istorice În cadrul acestui proiect am căutat să eviden.iez atât cramele cu toate particularită.ile lor cât .i obiectivele turistice din

zonele respective

Drumul

vinului reprezintă de fapt un traseu turistic bine marcat .i delimitat într o zonă cu poten.ial viticol .i cu suficiente atrac.ii turistice

naturale .i antropice ce poate fi urmat de către turi.ti în mod organizat sau individual, în anumite perioade ale anului Aceste drumuri în func.ie de

lungimea lor dar .i de densitatea obiectivelor pot fi parcurse cu autoturismul sau cu autocarul Avem crame avem podgorii avem istorie avem

obiective turistice .i de bine de rău avem .i ceva drumuri Avem locuri de cazare .i ceva organizare Nu avem insa infrastructură dezvoltată pentru

un asemenea circuit .i nici coerentă În România drumurile vinurilor au fost concepute .i lansate printr o puternică promovare în preajma anului

2000 Teoretic avem drumuri ale vinului în 11 jude.e Practic aproape nici unul nu este functional În majoritatea cazurilor nu există o structură sau

o schemă de func.ionare

Ca

o concluzie finală prin acest proiect am dorit sa arăt că Drumul Vinului poate fii un program fezabil .i de ce nu, o rampă de dezvoltare

pe un segment prea pu.in exploatat în România

Turismul

Turismulviticolviticol, , cunoscutcunoscutșișisub sub denumireadenumireade de enoturismenoturism, are la , are la bazăbazăideeaideeade de viziteviziteghidateghidateînîncramecrame, , undeundespecialiștiispecialiștiiprezintăprezintăproceseleproceseletehnologicetehnologice, , urmateurmatede de degustăridegustăripentrupentruun un numărnumărde 3de 3--7 7 vinurivinuriînînspațiispațiispecial special amenajateamenajate, , precumprecumșișiviziteviziteînînvie vie dacădacăstareastareavremiivremiipermitepermiteacestacestlucrulucru. . ExcursiileExcursiilela la cramecramepot fi pot fi realizaterealizatepepetot tot parcursulparcursulanuluianului, , dardarcelecelemaimaipropicepropiceperioadeperioadesuntsuntîntreîntreaprilieaprilieșișinoiembrienoiembrie..PotrivitPotrivitstatisticilorstatisticilor, , RomâniaRomâniaesteesteal 13al 13--lea lea celcelmaimaimare mare producătorproducătorde de vinurivinuridin din lumelume, , de.inândde.inândcâtevacâtevamii de hectare cultivate cu mii de hectare cultivate cu vițăvițăde vie de vie șișiaproximativaproximativ140 de 140 de cramecrame. . ÎnÎnmomentulmomentulde de fa.ăfa.ă, , numărulnumărulcelorcelordotatedotatecu cu infrastructurainfrastructuranecesarănecesarăpentrupentrupracticareapracticareaturismuluiturismuluiviticolviticola a ajunsajunsla 60 de la 60 de unită.iunită.i. Un impediment major . Un impediment major pentrupentrudezvoltareadezvoltareamaimairapidărapidăa a acesteiacesteiformeformede de turismturismîlîlconsituieconsituielipsalipsade de sprijinsprijinconstant constant .i.isus.inutsus.inutdin din parteaparteaautorită.ilorautorită.ilorpublicepublicelocale locale .i.icentral, central, turismulturismulviticolviticolconstituindconstituindîncăîncăun un domeniudomeniude de ni.ăni.ăînînRomâniaRomânia. Cu . Cu toatetoateacesteaacestea, , existăexistăsuficientesuficientedate care date care săsăne ne conducăconducăsprespreconcluziaconcluziacăcăRomâniaRomânia, , de.ide.ila la începutînceputde drum din de drum din perspectivaperspectivaturismuluiturismuluiviticolviticol, are , are .anse.anserealerealesăsăse se dezvoltedezvolteremarcabilremarcabilînînurmătoriiurmătoriianiani. . ÎnÎncontextual actual, al contextual actual, al repozi.ionăriirepozi.ionăriiRomânieiRomânieica ca destina.iedestina.ieturisticăturisticăpepepie.elepie.eleinterna.ionaleinterna.ionale, , ini.iativeini.iativeprecumprecum„„DrumulDrumulVinuluiVinului” ” ((traseutraseufaimosfaimosdin din perioadaperioadaromanăromană) ) reprezintăreprezintăo o .ansă.ansărealărealăpentrupentruatragereaatragereaturi.tilorturi.tilor.i.iinvestitorilorinvestitorilor. . AcestaAcestareprezintăreprezintăde de altfelaltfelprincipalulprincipalulmotivmotivcare mcare m--a a determinatdeterminatsăsăaprofundezaprofundezaceastăaceastăformăformăde de turismturism.i.ioportunitateaoportunitateade a de a valorificavalorificapoten.ialulpoten.ialulviticolviticolal al RomânieiRomânieiprinprinorganizareaorganizareaunuiunuicircuit circuit axataxatatâtatâtpepevizitareavizitareacramelorcramelor((pentrupentrua a eviden.iaeviden.iaparticularită.ileparticularită.ileacestoraacestora), ), câtcât.i.ia a obiectivelorobiectivelorturisticeturisticeconsacrateconsacratedin din zonelezoneletraversatetraversate. . TraseulTraseulales ales pentrupentrucircuitulcircuitulprezentatprezentatesteeste: : MedgidiaMedgidia((CramaCramaMurfatlarMurfatlar) ) --CotnariCotnari((CramaCramaCotnariCotnari) ) --TârguTârguMure. Mure. --CăpâlanaCăpâlanade de SusSus((CramaCramaVilla Villa VineaVinea) ) - - Reca.Reca.((CramaCramaReca.Reca.) ) - - Drăga.aniDrăga.ani((CramaCrama.tirbey.tirbey) ) --TohaniTohaniDealuDealuMare (Mare (CramaCramaTohaniTohani). ). PrimulPrimulcapitol al capitol al lucrăriilucrării, , multmultmaimaitehnictehnic, , prezintăprezintăpa.iipa.iiurma.iurma.ipentrupentruîntocmireaîntocmireaprogramuluiprogramuluituristicturistic: : definireadefinireatraseuluitraseului, , selec.iaselec.iaobiectivelorobiectivelorturisticeturisticecare care vorvorfi fi incluseincluse, , prezentareaprezentareaunită.ilorunită.ilorde de cazarecazarealesealese.i.i, nu , nu înînultimulultimulrândrând, , întocmireaîntocmireaanalizeianalizeide de pre.pre.pentrupentrua a puteaputeastabilistabilipre.ulpre.ulde de vânzarevânzare..Al Al doileadoileacapitol, capitol, completeazăcompleteazălucrarealucrareascriindscriindpovesteapovesteapepecare care îmiîmipropunpropunsăsăo spun o spun prinprinacestacestcircuit. circuit. ScopulScopulprincipal principal îlîlconstituieconstituiede de aceastăaceastădatădatăde a de a suscitasuscitainteresulinteresulpoten.ialuluipoten.ialuluivizitatorvizitatorpentrupentruzonelezoneleînîncare care suntsuntamplasateamplasatecramelecramele.i.ide a de a aduceaduceplus de plus de valoarevaloare, , prinprinîmbinareaîmbinareacu component de cu component de turismulturismulurban urban .i.icultural.cultural.PrinPrinrealizarearealizareacircuituluicircuituluide de fa.ăfa.ă, , îmiîmipropunpropunsăsădemonstrezdemonstrezcăcă„„DrumulDrumulVinuluiVinului” ” poatepoatefi un program fi un program turisticturisticfezabilfezabil.i.iatractivatractiv.i.i, de , de cecenu, o nu, o rampărampăde de dezvoltaredezvoltarepentrupentruun segment un segment preapreapu.inpu.inexploatatexploatatînînRomâniaRomânia..

.

.Elemente de prezentare generalăElemente de prezentare generală--număr minim de turiști: 35număr minim de turiști: 35--număr de ghizi: 1număr de ghizi: 1--numărnumărde de șoferișoferi: 1: 1--perioada de desfășurare: 01.10.2023 perioada de desfășurare: 01.10.2023 - - 07.10.2023 07.10.2023 - - 7 zile7 zile--km. parcursi in total: 2125km. parcursi in total: 2125ziua 1: ziua 1: 281281ziuaziua2: 5042: 504ziuaziua3: 3023: 302ziuaziua4: 2884: 288ziuaziua5: 3835: 383ziuaziua6: 2776: 277ziuaziua7: 907: 90--mijlocmijlocde transport: de transport: autocarautocar3* 3* SetraSetraCostulCostulpachetuluipachetului: 2.766 RON /: 2.766 RON /persoanăpersoanăGrupGrupminim 35 de minim 35 de persoanepersoaneplatitoareplatitoare. . ÎnÎncazulcazulunuiunuigrupgrupmaimaimic de 35 de mic de 35 de persoanepersoane, , pre.urilepre.urilese pot se pot recalcularecalculasausauexcursiaexcursiase se reprogrameazăreprogramează..

Bibliografie

http://blogdecalatorii.ro/crama

murfatlar vizita si degustare/

http://www.villavinea.com/

http://www.stirbey.com/vizita

http://www.visitprahova.ro/recomandari

2/1/drumul vinului

http://cramelerecas.ro/

http://blogdecalatorii.ro/crama

murfatlar vizita si degustare/

http://www.cotnari.ro/

http://www.evz.ro/alina

iancu turismul viticol incepe sa fie pe val.html

http://www.roturism

info.ro

https://ro.wikipedia.org

http://www.muzeumures.ro

Preview document

Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 1
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 2
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 3
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 4
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 5
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 6
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 7
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 8
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 9
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 10
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 11
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 12
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 13
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 14
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 15
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 16
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 17
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 18
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 19
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 20
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 21
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 22
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 23
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 24
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 25
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 26
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 27
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 28
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 29
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 30
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 31
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 32
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 33
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 34
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 35
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 36
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 37
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 38
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 39
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 40
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 41
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 42
Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului.pdf

Te-ar putea interesa și

Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova

Introducere Turismul, sub diferitele sale forme, a cunoscut о dezvoltare şi o diversificare accentuată în ultimele decenii astfel încât, la...

Amenajări agroturistice - Vrancea

Studiu de oportunitate privind amenajarea turistică şi agroturistică a zonei Focşani şi împrejurimii Introducere-date generale Străvechi pământ...

Cercetări privind managementul resurselor agroturistice din Republica Moldova

INTRODUCERE Deşi nu are nici mare, nici deltă, nici munţi înalţi, Sora mai mică a României, Republica Moldova este un tărâm binecuvântat de...

Evaluarea Potențialului de Dezvoltare a Ecoturismului

Patrimoniul natural al Republicii Moldova ca potenţial de dezvoltare a ecoturismului Republica Moldova, o ţară mică din sud-estul Europei, cu o...

Turismul, componentă a vieții moderne și potențialul turistic

CAP. 1. TURISMUL, COMPONENTĂ A VIEŢII MODERNE Civilizaţia de astăzi, dorinţa şi modul de a călători sunt strâns legate de deplasarea oamenilor în...

Turismul Vitivinicol în Republica Moldova

INTRODUCERE Importanţa economică, socială şi politică a turismului, contribuţia sa la dezvoltarea economiei naţionale în ansamblu a determinat...

Relația Dintre Turism și Industria Vinurilor din Principalele Regiuni ale Franței

I.Turismul viticol Turismul este o activitate pe care o practică în primul rând cei care şi-au asigurat , cel puţin mijloace minime de existenţă....

Ai nevoie de altceva?