Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 30200
Mărime: 839.49KB (arhivat)
Publicat de: Florentina C.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Mihaela
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. INTRODUCERE pag 4
 2. CAPITOLUL I - PREZENTAREA PE SCURT A ACTIVITĂŢII DE
 3. TURISM INTERN DIN ROMÂNIA
 4. 1.1. Apariţia turismului ca fenomen economic şi social pag 6
 5. 1.2. Formele turismului şi factorii determinanţi ai dezvoltării turismului.pag 7
 6. 1.2.1. Criterii de clasificare şi particularităţi ale formelor de turism pag 8
 7. 1.2.2. Factorii care determină evoluţia turismului. Clasificarea lor pag 11
 8. 1.2.3. Contribuţia turismului la creşterea economică pag 12
 9. 1.3. Prezentarea pe scurt a activităţii de turism intern din România pag 14
 10. CAPITOLUL II - APRECIERI ŞI ANALIZE SINTETICE CU PRIVIRE
 11. S.C. “TURISM BANATUL” S.A. TIMIŞOARA
 12. 2.1. Prezentarea generală a S.C. Turism Banatul S.A. Timişoara pag 18
 13. 2.2. Analiza pieţei S.C. Turism Banatul S.A. Timişoara pag 20
 14. 2.3. Analiza SWOT la S.C. Turism Banatul S.A. Timişoara pag 23
 15. 2.4. Analiza echilibrului financiar pe bază de bilanţ pag 25
 16. 2.5. Formele de manifestare a echilibrului financiar la S.C. Turism Banatul S.A. Timişoara pag 28
 17. 2.5.1. Solvabilitate pag 28
 18. 2.5.2. Lichiditate pag 28
 19. 2.5.3. Exigibilita şi capacitatea de plată pag 29
 20. 2.5.4. Alte rate ale echilibrului financiar pag 29
 21. CAPITOLUL III - ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ACTIVITĂŢII DE
 22. TURISM INTERN LA S.C. TURISM BANATUL S.A. TIMIŞOARA
 23. 3.1. Noţiunea şi principiile evaluării în contabilitate pag 30
 24. 3.2. Sistemul de conturi utilizat în contabilizarea activităţilor de turism intern pag 33
 25. 3.3. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind activitatea de turism intern la S.C. TURISM BANATUL S.A. Timişoara pag 39
 26. CAPITOLUL IV - CONCLUZII ŞI PROPUNERI pag 57
 27. BIBLIOGRAFIE pag 61
 28. ANEXE pag 63

Extras din proiect

INTRODUCERE

Turismul reprezintă un fenomen economico– social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat de evoluţia acesteia. Adresându-se unor segmente largi şi răspunzând pe deplin nevoilor acestora, turismul se detaşează printr-un înalt dinamism, atât la nivel naţional cât şi internaţional.

Complexitatea fenomenului turistic plasează într-o poziţie centrală prestatorul de servicii turistice, obligat să se implice într-un fel sau altul în toate celelalte activităţi care au atingere cu turismul. De fapt, pentru companiile prestatoare de servicii, activitatea se bazează pe competenţa personalului, una dintre cele mai valoroase resurse ale unei firme de turism fiind resursele umane.

Industria hotelieră, apreciată în cele mai multe ţări ca o activitate autonomă, distinctă a domeniului turistic, reuneşte într-un sistem coerent toate procesele desfăşurate în unităţile de cazare generate de primirea, sejurul şi plecarea călătorului. Conţinutul acestui domeniu a evoluat pe măsura dezvoltării capacităţilor de cazare şi a implicării lor în activitatea turistică, amplificându-se cu noi funcţii şi forme de prestaţii.

Schimbările social - politice care au avut loc în Europa Centrală şi de Est în perioada 1990 - 2005 s-au reflectat în mod general în piaţa produselor de turism.

Contextul socio - economic naţional al perioadei 1990 - 1996 s-a caracterizat prin tranziţia de la economia planificată de comandă, spre economia de piaţă, o serie de factori şi tendinţe având evoluţii contradictorii dar cu perspectivă de stabilizare.

La începutul acestui secol şi mileniu industria turismului şi a călătoriilor reprezintă, pe plan mondial, cel mai dinamic sector de activitate şi, în acelaşi timp, cel mai important generator de locuri de muncă. Din punct de vedere economic turismul se constituie în acelaşi timp şi ca sursă principală de redresare a economiilor naţionale ale acelor ţări care dispun de importante resurse turistice şi le exploatează corespunzător. În acest context, principalele argumente care determină necesitatea dezvoltării turismului, rezultă din următoarele aspecte:

• resursele turistice fiind practic inepuizabile, turismul reprezintă unul dintre sectoarele economice cu perspective reale de dezvoltare pe termen lung;

• exploatarea şi valorificarea complexă a resurselor turistice însoţite de o promovare eficientă pe piaţa externă, poate constitui o sursă de sporire a încasărilor valutare ale statului, contribuind astfel la echilibrarea balanţei de plăţi externe;

• turismul reprezintă o piaţă sigură a forţei de muncă şi de redistribuire a celei disponibilizate din alte sectoare economice puternic restructurate;

• turismul, prin efectul său multiplicator, acţionează ca un element dinamizant al sistemului economic global, generând o cerere specifică de bunuri şi servicii care antrenează o creştere în sfera producţiei acestora, contribuind în acest mod, la diversificarea structurii sectoarelor economiei naţionale;

• dezvoltarea armonioasă a turismului pe întreg teritoriu contribuie la creşterea economică şi socială şi la atenuarea dezechilibrelor apărute între diverse zone, constituind şi o sursă importantă de sporire a veniturilor populaţiei;

• turismul reprezintă un mijloc de dezvoltare a zonelor rurale, prin extinderea ariei ofertei specifice şi crearea de locuri de muncă în mediu rural altele decât cele tradiţionale, ameliorând condiţiile de viaţă şi sporind veniturile populaţiei locale;

• în condiţiile respectării şi promovării principiilor de dezvoltare durabilă, turismul constituie un mijloc de protejare, conservare şi valorificare al potenţialului cultural, istoric, folcloric şi arhitectural al ţărilor;

• prin adoptarea unei strategii de dezvoltare turistică durabilă şi impunerea unor măsuri de protejare a mediului, a valorilor fundamentale ale existenţei umane, turismul are în acelaşi timp şi o vocaţie ecologică;

• pe plan social turismul se manifestă ca un mijloc activ de educare şi ridicare a nivelului de instruire şi civilizaţie a oamenilor, având un rol deosebit în utilizarea timpului liber al populaţiei.

Aspectele generale ale contextului din Europa Centrală şi de Est au fost caracteristice şi pentru produsul turistic din România. Principalii factori noi care au indus mutaţii reflectate în indicatorii ce caracterizează activitatea de turism au fost următorii:

- liberalizarea climatului politic şi legislativ privind călătoriile internaţionale;

- reducerea nivelului de trai ca aurmare a recesiunii economice;

- dezorganizarea relaţiilor fostei pieţe regionale C.A.E.R. cu urmare asupra modificării fluxurilor de turişti;

- modificarea structurii bugetului de familie în defavoarea segmentului de cheltuieli alocate petrecerii timpului liber;

- mutaţii în comportamentul cumpărătorilor produsului turistic, respectiv apariţia “turismului comercial” şi dezvoltarea unui nou segment de turism pentru destinaţii exotice;

- reducerea subvenţiilor statului pentru acţiunile de turism;

- apariţia unor produse concurenţiale pentru petrecerea timpului liber;

- apariţia operatorilor privaţi în domeniul turismului;

- scăderea interesului pentru cumpărarea de servicii turistice de către companii străine datorită perceperii mediului social - politic din România, instabil în special în perioada 1992- 1999;

- slaba publicitate a produsului turistic românesc în ţară şi străinătate.

Studierea unei firme de turism se deosebeşte esenţial de cea a unei firme de comerţ tocmai prin faptul că produsele acesteia sunt de fapt servicii şi pentru care prima impresie, dată de ambianţă, comportamentul personalului este foarte importantă. Acestea reprezintă elemente de materializare a serviciului, mod de punere în practică şi realizarea prestaţiilor.

Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze aspecte referitoare la organizarea firmei de turism intern S.C. „Turism Banatul” S.A., dar şi analiza indicatorilor economico- financiari ai acesteia. Această alegere este motivată de evoluţia favorabilă a acestui complex hotelier, care şi-a câştigat în cei câţiva ani de activitate o reputaţie remarcabilă în domeniul serviciilor. Această evoluţie se datorează în cea mai mare parte introducerii şi aplicării de către departamentul de resurse umane a unei politici de personal eficiente, moderne, unde omul este în centrul atenţiei. Pentru aceasta s-a pus accentul pe stimularea competenţei profesionale, prin provocări intelectuale permanente, prin preocuparea departamentului de resurse umane de dezvoltare a carierelor, ceea ce constituie o motivaţie puternică a angajaţilor.

Prima parte a lucrări este construită pe baza noţiunilor generale ce ţin de turism, astfel sunt prezentate definiţiile noţiunii de turism, factorii determinanţi ai dezvoltării turismului, formele acestuia, dar şi rolul turismului în ţara noastră.

Următoarele părţi ale lucrări sunt construite pe baza unui support de informaţii clare şi concrete, astfel este prezentată o firmă de turism intern din oraşul Timişoara, începând de la scurt istoric al firmei de turism S.C. “TURISM BANATUL” S.A. Timişoara, până la analize contabile şi a echilibrului financiar. Sunt prezentate în al doilea capitol punctele forte şi slabe, dar şi oportunităţile şi ameninţările firmei de turism din Timişoara, mediul în care-şi desfăşoară activitatea această firmă şi analiza indicatorilor economici.

Ultima parte a lucrării este una foarte importantă, deoarece cu informaţiile scanate aici se pot face rapoarte economico- financiare despre evoluţia firmei de turism intern S.C.” TURISM BANATUL” S.A. Timişoara.

CAPITOLUL I

PREZENTAREA ACTIVITĂŢII DE TURISM INTERN DIN ROMÂNIA

1.1. Apariţia turismului ca fenomen economic şi social

Deşi apariţia turismului se pierde în negura timpurilor şi, în consecinţă, din cauza lipsei unor informaţii istorice nu se poate stabili o dată cât de cât certă a detaşării sale ca activitate distinctă, se pare totuşi că unele forme incipiente de turism s-au practicat din cele mai îndepărtate timpuri. Într-un secol şi jumătate turismul a devenit un sector esenţial al activităţii economice a mai multor state. El a pus în joc enorme sume de capital, materializate în lucrări publice, mijloace de transport, alimentaţie şi diverse alte servicii, ajungând în prezent să numere mii şi mii de întreprinderi care se bucură de o foarte bună organizare, începând cu micile birouri de voiaj şi terminând cu lanţuri întregi de hoteluri de lux.

Industrializarea, descoperirea forţei aburilor, realizarea locomotivei şi construirea primelor căi ferate, iar mai târziu apariţia autobuzului au determinat un progres rapid al mijloacelor de deplasare şi, alături de dezvoltarea căilor de comunicaţie, au favorizat şi extins activităţile turistice.

Instituţionalizarea turismului pe plan naţional şi organizarea lui în continuare şi pe plan internaţional au determinat un avânt continuu al acestuia şi au făcut ca, prin ritmurile de dezvoltare atinse, turismul să devină, alături de revoluţia tehnico-ştiinţifică, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene ale secolului XX, cu consecinţe sociale, economice şi umane deosebit de importante. Se poate afirma că, din această epocă, turismul începe să se detaşeze ca o activitate economico-socială distinctă.

Preview document

Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 1
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 2
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 3
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 4
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 5
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 6
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 7
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 8
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 9
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 10
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 11
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 12
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 13
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 14
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 15
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 16
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 17
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 18
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 19
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 20
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 21
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 22
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 23
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 24
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 25
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 26
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 27
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 28
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 29
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 30
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 31
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 32
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 33
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 34
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 35
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 36
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 37
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 38
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 39
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 40
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 41
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 42
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 43
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 44
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 45
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 46
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 47
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 48
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 49
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 50
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 51
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 52
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 53
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 54
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 55
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 56
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 57
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 58
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 59
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 60
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 61
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 62
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 63
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 64
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 65
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 66
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 67
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 68
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 69
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 70
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 71
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 72
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 73
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 74
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 75
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 76
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 77
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 78
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 79
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 80
Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • ANEXA I.doc
 • ANEXA II.doc
 • ANEXA III.doc
 • BIBLIOGRAFIE.doc
 • Studiu privind Contabilitatea Operatiunilor din Activitatea Turismului Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Turismului

Capitolul 1. Agentia de turism „Romantic Tour” Din totdeauna, oamenii, in dorinta lor spre mai bine, au cautat sa-si largeasca orizontul spatial...

Agenția de turism Cocktail Holidays

I.Agentia de turism 1. Prezentare generala Numele firmei: SC Cocktail Holidays SRL Sediu : Bd Stefan cel Mare, Iasi-Romania avand o suprafata...

Laleaua Aurie

Introducere Cea mai complexa industrie din lume care reflecta întreaga societate, turismul, dobândeste valente majore în promovarea si...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Proiect de management - ButterflyTour - agenție de turism

1.Ce voi face? ButterlyTour – agentie de turism Denumirea si sediul societatii: S.C. “BUTTERFLY TRAVEL" SRL, Bucuresti, str. Mihai Eminescu,...

Agenție de turism - Travel4you

1Prezentare generala Agentia de turism este o unitate specializata carte organizeaza, ofera si vinde pachete de servicii turistice sau...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Gestiune hotelieră

Bibliografie: - Draica Constantin „Ghid practic de turism intern si international”, Ed. All, Bucuresti 1999. - Radu Emilian „Managementul firmei...

Te-ar putea interesa și

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA COMERŢULUI EXTERIOR NECESITATE ŞI SPECIFICITATE 1.1.COMERŢUL EXTERIOR – DEFINIRE, FUNDAMENTARE, ROL Comerţul...

Promovarea Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului

Capitolul I : Macromediul Oferta educaţională a Universităţilor : 1. Universitatea ’’Dunărea de Jos’’ Galați -Înfiinţată în anul : 1974....

Studiu critic privind contabilitatea turismului internațional pe exemplul SC Euroturist ARL

Rezumat: Prezenta lucrare a fost astfel elaborată încât au fost reliefate particularităţile turismului internaţional, şi a celui intern, precum şi...

Ai nevoie de altceva?