Tratamentul Contabil al Reducerilor Comerciale și al Sconturilor Financiare

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2893
Mărime: 68.29KB (arhivat)
Publicat de: Miron Vlad
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Stefan Lucretiu

Extras din referat

Introducere

Noţiunile de „reducere comercială" şi „scont finan¬ciar" nu apar reglementate pe larg în legislaţia con¬tabilă română. „Reducerile comerciale" sunt menţio¬nate în Reglementările contabile conforme cu Directiva IV a CEE aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1752/2005 („OMFP") în legătură cu modalitatea de evaluare şi prezentare a stocurilor, a cifrei de afaceri şi a veniturilor/costurilor financiare1.

În dicţionarele de specialitate, „Reducerile financiare" se consideră a avea o influenţă directă asupra mărimii nete a unei facturi şi îmbracă forma: rabatului, remi¬zei şi risturnului. De asemenea, „Scontul financiar" are semnificaţia de reducere a sumei de încasat ca urmare a devansării momentului încasării în raport cu un calendar prestabilit.

Spre deosebire de reducerile comerciale care au trata¬mente similare atât în contabilitatea românească, cât şi din perspectiva Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară („IFRS"), termenul de „scont financiar" nu apare nici măcar definit în IFRS sau în interpretările conexe.

Drept urmare, ne aflăm în faţa unui concept nedefinit şi neutilizat de IFRS în raport cu care încercăm să căutăm o soluţie privitor la modalitatea corectă de recunoaştere, măsurare şi prezentare a unor clauze ce apar frecvent în contractele comerciale ale compani¬ilor din orice tip de industrie. Mai mult, delimitarea între reducere comercială şi scont financiar este une¬ori dificil de realizat în accepţiunea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva IV a CEE aprobate prin OMFP 1752/2005.

Metoda de cercetare

În contextul crizei economice actuale, se creează pre-mizele emiterii unor situaţii financiare care prezintă o imagine distorsionată, în sensul interpretării eronate a unor prevederi ale cadrelor de raportare contabilă şi financiară utilizate de către companii. Una dintre responsabilităţile auditorului financiar constă în aprecierea judecăţii profesionale a managementului companiei auditate şi a modului în care zonele nu foarte clar reglementate de către standarde sunt inter¬pretate şi tratate în situaţiile financiare.

În acest scop, au fost studiate comparativ trata¬mentele contabile şi de raportare financiară ale redu¬cerilor financiare/comerciale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva IV a CEE, aprobate prin Ordinului Ministrului Finanţelor 1752/2005 („OMFP") versus standardele internaţionale de ra¬portare financiară („IFRS").

Documentarea şi studiul întreprins au avut urmă¬toarele obiective:

- Identificarea unor cazuri de prevederi contractuale în ceea ce priveşte tipurile de reduceri acordate de companii, relevante pentru prezentarea veniturilor în situaţiile financiare;

- Identificarea reglementărilor aferente în vigoare conform OMFP şi IFRS;

- Interpretarea dintr-o perspectivă practică, aplica¬bilă situaţiei economice actuale, a acestor regle¬mentări.

În vederea identificării cazurilor relevante, pentru prezentul studiu s-au utilizat cazuri reale din situaţii financiare care au fost generalizate la nivel de exem¬plu. Metodologia de colectare a informaţiilor pentru acest studiu a cuprins: selectarea tipurilor de entităţi analizate, investigarea cazurilor relevante din politi¬cile comerciale ale companiilor selectate, realizarea unui grad de generalitate adecvat pentru formularea concluziilor, analizarea situaţiilor particulare identifi¬cate prin prisma reglementărilor în vigoare: OMFP şi IFRS.

Prevederile celor două cadre de raportare: OMFP 1752/2005 vs. IFRS OMFP 1752 / 2005

- Cifra de afaceri:

Potrivit reglementărilor contabile conforme cu Di¬rectiva IV a CEE aprobate prin OMFP 1752/20052, prezentarea în situaţiile financiare a cifrei de afaceri nete cuprinde sumele rezultate din vânzarea de pro¬duse şi furnizarea de servicii care se înscriu în activi¬tatea curentă a entităţii, după deducerea reducerilor comerciale şi a taxei pe valoarea adăugată, precum şi a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

- Costuri / venituri financiare:

Din perspectiva furnizorului, costurile rezultate în urma acordării reducerilor financiare sunt încadrate în categoria cheltuielilor financiare la cheltuieli privind sconturile acordate;

IFRS

- Cifra de afaceri:

IAS 183 Venituri specifică faptul că „valoarea veni¬turilor rezultate dintr-o tranzacţie este determinată de obicei printr-un acord dintre entitate şi cumpărător sau utilizatorul activului. Veniturile se evaluează la valoarea justă a contraprestaţiei primite sau de primit, ţinând cont de valoarea oricăror reduceri comerciale şi de rabatul cantitativ permis de entitate.

- Costuri/venituri financiare:

Tot IAS 184 stipulează că, în majoritatea cazurilor, contraprestaţia ia forma numerarului sau a echivalen¬telor de numerar primite sau ce urmează a fi primite. Oricum, în momentul în care intrarea de numerar sau echivalent de numerar este amânată, valoarea justă a contraprestaţiei poate fi mai mică decât valoarea nominală a numerarului primit sau de primit. De exemplu, o entitate poate oferi cumpărătorului un credit fără dobândă sau poate accepta de la acesta efecte comerciale cu o rată a dobânzii mai mică decât cea de pe piaţă, contraprestaţia pentru vânzarea bunurilor. Atunci când acest aranjament constituie efectiv o tranzacţie financiară, valoarea justă a con¬traprestaţiei este determinată prin actualizarea tutu¬ror sumelor de primit în viitor, utilizând o rată a dobânzii implicită.

Preview document

Tratamentul Contabil al Reducerilor Comerciale și al Sconturilor Financiare - Pagina 1
Tratamentul Contabil al Reducerilor Comerciale și al Sconturilor Financiare - Pagina 2
Tratamentul Contabil al Reducerilor Comerciale și al Sconturilor Financiare - Pagina 3
Tratamentul Contabil al Reducerilor Comerciale și al Sconturilor Financiare - Pagina 4
Tratamentul Contabil al Reducerilor Comerciale și al Sconturilor Financiare - Pagina 5
Tratamentul Contabil al Reducerilor Comerciale și al Sconturilor Financiare - Pagina 6
Tratamentul Contabil al Reducerilor Comerciale și al Sconturilor Financiare - Pagina 7
Tratamentul Contabil al Reducerilor Comerciale și al Sconturilor Financiare - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Tratamentul Contabil al Reducerilor Comerciale si al Sconturilor Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile Privind Beneficiile Angajaților

Introducere Pornind de la teoria firmei bazată pe cunoștinţe, care afirmă că ”firma este o structură de piaţă a cărei resursă principală este...

Politici și tratamente contabile privind investiții imobiliare și imobilizările corporale deținute de instituțiile publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale

Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe nevoia de armonizare, convergenţă, compatibilitate şi uniformitate în...

Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor

1. Introducere Datorită evoluţiei societăţii umane, necesitatea existenţei unor asemănări între documentele întocmite de agenţii economici din...

Contabilitate și informatică de gestiune

1. Obiectiv Principalul scop al prezentei lucrari este acela de a efectua un studiu comparativ privind diferentele din prima consolidare in...

Sisteme contabile comparate privind contractele de construcții

Capitolul I – PREZENTAREA GENERALA IAS 11 1.1. INTRODUCERE: Standardul International IAS 11 se refera la prelucrarea contabila a veniturilor si...

Sisteme contabile în alte țări

Introducere Economia si politica sunt doua influente notabile asupra sistemelor contabile. Dupa caderea comunismului in 1989, tarile din Europa...

Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare

Despre IASB 1.1. Informaţii generale IASB 1.2. Etape în evoluţia IASB Surse bibliografice: - Feleagă N. (2000), „Sisteme contabile comparate -...

Te-ar putea interesa și

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Lista abrevierilor IAS –International Accounting Standards IFRS - International Financial Reporting Standards Pml - Plăţile minime de leasing...

Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL

În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea ce după...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL 1 SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CHEIE 1.1. Definiţia activelor ACTIVELE reprezintă resurse (bunuri)...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Studiu Privind Recunoașterea în Contabilitate a Reducerilor Comerciale și Financiare

Capitolul I Contabilitatea decontărilor cu terţii 1.1 Noţiuni generale Întreprinderile îşi desfăşoară activitatea în contextul unui sistem...

Evaluarea Stocurilor

INTRODUCERE Norma internaţională IAS 2 - Stocuri prezintă aspecte cu privire la evaluarea stocurilor, modalităţile de determinare a bazelor de...

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Ai nevoie de altceva?