Practica internațională de organizare a controlului fiscal și posibilitățile de utilizare a ei în condițiile Republicii Moldova

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4054
Mărime: 33.28KB (arhivat)
Publicat de: Filip Fodor
Puncte necesare: 5
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. Introducere .3
  2. Controlul fiscal în Republica Moldova .4
  3. Abordări teoretice privind controlul fiscal 4
  4. Controlul fiscal în Republica Moldova .5
  5. Practica internațională de organizare a controlului fiscal .9
  6. Practica de organizare a controlului fiscal în România ...9
  7. Concluzii și recomandări .13
  8. Bibliografie ..14

Extras din referat

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Controlul este elementul esențial în dirijarea oricărui sistem social-economic. Activitățile controlului fiscal cuprind întregul sistem fiscal și pătrund în economie atât pe verticală, cât și pe orizontală, asigurând respectarea regulilor evidenței contabile, efectuării dărilor de seamă și a bazelor legislative ale fiscalității.

Organizarea controlului fiscal reprezintă un proces complex, care necesită a fi reglementat de către stat prin mecanisme și instrumente specifice. De organizarea efectivă a mecanismului de control depinde starea bugetului, iar, în final, depinde bunăstarea societății. În aceste condiții, crearea unui sistem eficient de control fiscal este un obiectiv prioritar în cadrul politicii fiscale și social- economice a statului.

Scopul lucrării constă în cercetarea posibilităților de perfecționare a mecanismului controlului fiscal, elaborarea propunerilor teoretico-metodice și practice în vederea ridicării eficienței controlului fiscal în Republica Moldova.

Obiectul cercetării îl constituie controlul fiscal internațional și național și posibilitățile de eficientizare a acestuia, în Republica Moldova, la etapa actuală.

Metodologia cercetării se bazează pe utilizarea metodelor științifice generale și specifice de cercetare: analiza logică și sistemică; sinteza; inducția și deducția; metoda dialectică; cercetarea și compararea; abstracția științifică, modelarea economică și matematico-statistică etc.

Baza teoretico-metodologică a cercetării este alcătuită din lucrările savanților și cercetătorilor autohtoni și străini în domeniu, lucrările clasicilor și teoriile principalelor școli economice, actele legislative și normative.

Suportul informațional al lucrării îl constituie actele legislative ale Republicii Moldova, informațiile oficiale furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor, Biroul Național de Statistică, Ministerul Economiei, rapoartele anuale ale Inspectoraului Fiscal Principal de Stat, materialele conferințelor internaționale, precum și publicațiile din presa periodică.

Cuvinte-cheie: control curent ,control fiscal, control preventiv, control ulterior, inspecție fiscală etc.

CONTROLUL FISCAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Abordări teoretice privind controlul fiscal

Controlul fiscal se definește ca fiind ansamblul activităților care asigură respectarea obligațiilor de declarare, calculare corectare și de plata la termenele legale a impozitelor, taxelor și a altor vărsaminte datorate bugetelor și fondurilor speciale, denumite generic obligații fiscale.

Controlul fiscal are drept scop verificarea modului în care contribuabilul respectă legislația fiscală într-o anumită perioadă sau în cîteva perioade fiscale. Controlul fiscal este exercitat de organul fiscal și/sau de un alt organ cu atribuții de administrare fiscală, în limitele competenței acestuia, la fața locului și/sau la oficiul acestora. Procedura controlului fiscal constă într-un ansamblu de metode și operațiuni de organizare și desfășurare a controlului, precum și de valorificare a rezultatelor lui.

Sunt supuse controlului fiscal declarațiile depuse de contribuabili, documentele utilizate pentru stabilirea impozitelor și taxelor, documentația depusă de contribuabili pentru obținerea de restituiri, deduceri, înlesniri, rambursari etc.

Obiectivele controlului fiscal sunt, în principal, urmatoarele:

- depistarea impoozitelor și taxelor sustrase de la plata către bugetul de stat ori către bugetele locale și atragerea lor la aceste bugete;

- încasarea tuturor impozitelor și taxelor datorate de contribuabili la termenele legale și în cuantumul determinat în funcție de baza de impozitare și cotele care sunt aplicate acesteia;

- semnalarea unor carențe legislative care favorizeaza evaziunea fiscală sau frînează încasarea la buget a veniturilor fiscale, pe baza cărora se vor promova propuneri corespunzătoare organelor abilitate.

Sistemul fiscal reprezintă modul de cercetare și acțiune, procedeele și modalitățile de investigare pentru prevenirea, constatarea și înlaturarea cazurilor de sustragere de la calcularea, evidența și plata impozitelor și taxelor cuvenite statutului (Iulian Vacarel - Finanțe Publice Ed.1985), iar aparatul fiscal, ca parte componentă a acestuia, își realizează funcțiile de dimensionare, așezare, urmărire și încasare a impozitelor și a taxelor prin control fiscal (M.Boulescu, M.Ghița - Controlul Financiar Ed.1997).

Activitatea de control fiscal se organizează, programează și se conduce pe parcursul programului de lucru al agentului economic, fără perturbarea activității desfașurate de acesta. Pe perioada pregătirii controlului și în timpul desfășurării, inspectorul fiscal trebuie să cunoasca atribuțiile și competențele sale, cît și drepturile și obligațiile contribuabilului.

Realizarea inspectiei fiscale presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

- stabilirea locul de desfasurare a inspectiei fiscale-locul desfasurarii inspectiei fiscale poate

fii: sediul contribuabilului sau sediul inspectorilor fiscali

- stabilirea duratei inspectiei- echipa de inspectie fiscala va stabilii durata efectiva de

control, durata care nu va putea depasii 3 luni pentru mici contribuabili respectiv 6 luni pentru marii contribuabili.

- interventia la fata locului- prezentarea echipei de control la sediul contribuabilului ocazie

cu care se va prezenta echipa de control la conducere, se vor prezenta legitimatiile de control si ordinul de serviciu care mandateaza acea actiune de control, se stabilesc persoanele de contact care vor furniza informatiile necesare controlului , se vor fixa intervalele efective de control;

- intocmirea actelor de inspectie fiscala - se va întocmi raportul de inspecție indiferent daca

se va identifica sau nu unele actiuni ilicite ale contribuabilului, se va întocmi procese verbale în cayul în care inspectorii fiscali au depistat careva infracțiuni sau abateri de la legislația fiscală, ale contribuabilului;

- intocmirea deciziei de impunere.

Bibliografie

1. Codul fiscal al Republicii Moldova ,Chișinău 2016

2. Codul fiscal al României , București 2015

3. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală , București 2015

4. http://www.cnaa.md/files/theses/2016/25048/carmen_stoica_thesis.pdf

5. http://utm.md/meridian/2010/MI_1_2010/5_Carapunarla_S_Sistemul_si_caraccterisita_organelor_de_control.pdf

Preview document

Practica internațională de organizare a controlului fiscal și posibilitățile de utilizare a ei în condițiile Republicii Moldova - Pagina 1
Practica internațională de organizare a controlului fiscal și posibilitățile de utilizare a ei în condițiile Republicii Moldova - Pagina 2
Practica internațională de organizare a controlului fiscal și posibilitățile de utilizare a ei în condițiile Republicii Moldova - Pagina 3
Practica internațională de organizare a controlului fiscal și posibilitățile de utilizare a ei în condițiile Republicii Moldova - Pagina 4
Practica internațională de organizare a controlului fiscal și posibilitățile de utilizare a ei în condițiile Republicii Moldova - Pagina 5
Practica internațională de organizare a controlului fiscal și posibilitățile de utilizare a ei în condițiile Republicii Moldova - Pagina 6
Practica internațională de organizare a controlului fiscal și posibilitățile de utilizare a ei în condițiile Republicii Moldova - Pagina 7
Practica internațională de organizare a controlului fiscal și posibilitățile de utilizare a ei în condițiile Republicii Moldova - Pagina 8
Practica internațională de organizare a controlului fiscal și posibilitățile de utilizare a ei în condițiile Republicii Moldova - Pagina 9
Practica internațională de organizare a controlului fiscal și posibilitățile de utilizare a ei în condițiile Republicii Moldova - Pagina 10
Practica internațională de organizare a controlului fiscal și posibilitățile de utilizare a ei în condițiile Republicii Moldova - Pagina 11
Practica internațională de organizare a controlului fiscal și posibilitățile de utilizare a ei în condițiile Republicii Moldova - Pagina 12
Practica internațională de organizare a controlului fiscal și posibilitățile de utilizare a ei în condițiile Republicii Moldova - Pagina 13
Practica internațională de organizare a controlului fiscal și posibilitățile de utilizare a ei în condițiile Republicii Moldova - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Practica internationala de organizare a controlului fiscal si posibilitatile de utilizare a ei in conditiile Republicii Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic al Controlului Fiscal

INTRODUCERE În studiu pe care autorul îl propune spre prezentare, intitulat ,,Regimul juridic al controlului fiscal”, se intenţionează să se...

Gestiunea Riscurilor Bancare

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Sistemul fiscal și financiar în Regatul Danemarcii și Republica Moldova

1. Sistemul fiscal si financiar in Regatul Danemarcii Reforma fiscala din Danemarca din perioada 1999-2000 a imbracat forma unui pachet...

Politica investițională

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei investigate. Activitatea de investiții se desfășoară ca un proces economic al cărui scop îl...

Ai nevoie de altceva?