Regimul Juridic al Controlului Fiscal

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 39507
Mărime: 231.76KB (arhivat)
Publicat de: Burlea S.
Puncte necesare: 12
Teza de master cu tema "Regimul juridic al controlului fiscal

Cuprins

 1. Introducere
 2. I. Bazele teoretice ale controlului fiscal în cadrul unui sistem de drept
 3. 1.1. Conceptul de control în cadrul unui sistem de drept şi în cadrul economiei de piaţă
 4. 1.2. Controlul fiscal- element juridic al admnistrării fiscale
 5. 1.3. Rolul controlului fiscal în cadrul statului de drept. Tipurile de control fiscal
 6. II. Metodologia juridico-normativă a controlului fiscal-aspecte de practică naţională şi internaţională
 7. 2.1. Principii generale de efectuare a controlului fiscal în Republica Moldova
 8. 2.2. Metodele de organizare a controlului fiscal
 9. 2.3. Procedura de efectuare a controlului fiscal
 10. 2.4. Analiza practici internaţionale de organizare a controlului fiscal şi estimarea posibilităţilor de utilizare în Republica Moldova
 11. III. Evaluarea şi perfecţionarea reglementărilor privind controalele fiscale în Republica Moldova
 12. 3.1. Evaluarea controalelor fiscale din Republica Moldova. Metode de determinare a eficienţei controlului fiscal
 13. 3.2. Efectuarea practică şi argumentarea juridică privind controlul fiscal
 14. 3.3. Direcţii de perfecţionare a controlului fiscal în Republica Moldova
 15. Concluzii şi recomandări
 16. Bibliografie
 17. Adnotare (în romană)
 18. Adnotare (în engleză)
 19. Anexe

Extras din licență

INTRODUCERE

În studiu pe care autorul îl propune spre prezentare, intitulat ,,Regimul juridic al controlului fiscal”, se intenţionează să se abordeze tematica controlului fiscal, prin prisma diferitor poziţii, divulgînd atît aspectele şi problemele teoretice, cît şi practice ale tematicii în cauză, precum şi unele elemente de practică internaţională.

Actualitatea şi importanţa temei cercetate

Tematica propusă spre cercetare se consideră a fi una de importanţă majoră în cadrul unui sistem de drept, aceasta decurgînd însăşi din definiţia controlului ca fenomen, de o actualitate indiscutabilă în cadrul oricărei domeniu de activitate, cu atît mai mult cînd ne referim la controlu fiscal, ca metodă de verificare a respectării legislaţiei fiscale ce are ca scop colectarea surselor de venituri la bugetul consolidat al ţării, moment de importanţă inedită pentru orice sistem de drept.

Cercetarea regimului juridic al controlului fiscal este impusă de necesităţile actuale, dat fiind faptul că este în sarcina statului de a asigura respectarea legislaţiei fiscale, aceasta putîndu-se realiza prin diferite maniere, una dintre care este controlul fiscal. Astfel, în prezentul studiu, autorul şi-a propus să studieze atît teoretic, cît şi practic controlul fiscal, pentru a evidenţia problemele cu care se confruntă organele fiscale, în activitatea lor, în scopul propunerii diferitor direcţii de perfeţionare şi optimizare a controlului fiscal.

Datorită rolului pe care îl are controlul fiscal-asigurarea colectării banilor publici la bugetul ţării, acesta reprezintă o activitate de interes public, prin faptul că ridicarea nivelului de organizare a controlului fiscal, are o influenţă nemijlocită asupra bugetului consolidat, iar acesta din urmă influenţează la realizarea nivelului de dezvoltare într-o ţară, şi nu în ultimul rîrnd, afectează bunăstarea socierăţii în general.

Scopul cercetării este de a cerceta regimul juridic al controlului fiscal, în evidenţierea principiior, metodelor, etapelor de desfăşurare a acestuia, precum şi de a evalua eficienţa în vederea argumentării juridice a diferitor căi de perfecţionare, precum şi analizarea diferitor aspecte internaţionale de desfăşurare a controlului fiscal, în vederea analizării posibilităţilor de utilizare în Republica Moldova.

Pentru realizarea scopului pe care şi l-a propus în prezentul studiu, autorul şi-a înaintat următoarele sarcini:

- Analizarea multi-aspectuală a noţiunii de control, atît în cadrul unui sistem de drept, cît şi în cadrul economiei de piaţă, prezentarea noţiunii de control fiscal;

- Poziţionarea controlului fiscal ca element al administrării fiscale în cadrul sistemului financiar;

- Evidenţierea rolului controlului fiscal în cadrul unui sistem de drept;

- Prezentarea diferitor tipuri şi forme ale controlului fiscal;

- Prezentarea principiilor aplicabile controlului fiscal, astfel, enumerîndu-se principiile caracteristice controlului de stat, controlului financiar, şi, în ultimă instanţă cele instituite pentru controlul fiscal;

- Identificarea metodologiei de efectuare a controlului fiscal în Republica Moldova;

- Enumerarea etapelor şi subetapelor de desfăşurare a controlui fiscal, prezentarea şi constatarea rezultatelor;

- Analizarea diferitor practici de efectuare a controlului fiscal din practica internaţională şi estimarea posibilităţilor de aplicare a acestuia în condiţiile Republicii Moldova;

- Evaluarea controalelor fiscale în Republica Moldova şi cristalizarea diferitor metode de evaluare a controlului fiscal;

- Evaluarea practică şi argumentarea juridică a controlului fiscal;

- Identificarea problememelor cu care se confruntă organele fiscale în activitatea lor, precum şi prezentarea diferitor căi de perfecţionare a controlului fiscal.

Obiectul cercetării- este regimul juridic al controlului fiscal. Astfel, obiectul prezentului studiu este multi-aspectual, dat fiind faptul, că se studiază atît aspecte teoretice, cît şi practice de efectuare a controlului fiscal. În acest scop se prezintă principiile, metodele, etapele de desfăşurare a controlului fiscal, se recurge la analizarea eficienţei controalelor fiscale în Republica Moldova, precum şi identificarea diferitor direcţii de perfecţionare a controlului fiscal.

Elemente de inovaţie ştiinţifică

Prin forma şi metoda în care este abordat controlul fiscal în prezenta lucrare, se accentuează unele aspecte inedite şi originale de cercetare, prin faptul că are loc identificarea diferitor probleme asupra tematicii în cauză, precum şi staturarea diferitor direcţii de optimizare a controlului fiscal.

Forma şi structura lucrării, prezintă elemente de atractivitate, argumentate prin faprul că în primul capitol al acestei lucrări se încearcă să se stabilească care este locul controlulzui fiscal în cadrul unui sistem de drept, astfel, se identifică poziţionarea sa ca formă a controlului financiar, şi, totodată, ca element al admnistrării fiscale, din aceasta recurgînd şi rolul controlului fiscal în cadrul sistemului de drept. În cel de al doilea capitol, autorul identifică principiile, metodele şi procedura de desfăşurare a controlulu fiscal în Republica Moldova, ca la sfîrşitul capitolului să prezinte diferite metode de desfăşurare a acestuia în diferite ţări. În ultimul capitol, se încearcă de a evalua controalele fiscale, pentru a argumenta diferite căi de perfecţionare a acestuia.

Analizarea procedurii de desfăşurare a controlului fiscal în vederea identificării aspectelor problematice ale tematicii cercetate, prin elucidarea direcţiilor de optimizare, precum şi prin analizarea diferitor practici ineternaţionale de efectuare a controlului fiscal, au fundamentat opinia autorului, conform căreia lucrarea de faţă comportă aspecte de noutate ştiinţifică în domeniul propus spre cercetare şi constituie o sursă valoroasă pentru literatura de specialitate.

Bibliografie

I. Acte legislative şi normative

1.1. Constituţia Republicii Moldova. adoptată la 29 iulie 1994. M.O. NR.1 din 18.08.1994.

1.2. Codul fiscal al RM. M.O. NR. 197-200/666 din 31.12.2009, cu ultimele modificări şi completări din 2012.

1.3. Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000. Republicat: M.O. ediţie specială din 08.02.2007.

1.4. Legile Rerpublicii Moldova 1163/24.04.97 Codul fiscal, Titlul V ,,Administrarea fiscală”, Capitolul 11, art. 217 M. O. 62/522, 18.091997 republicat în M.O. al RM, 25.03.2005, ediţie specială.

1.5. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova privind perfecţionarea sistemului de control de stat specializat. nr. 862 din 26.07.200.

1.6. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la Concepţia controlului de stat în Republica Moldova, nr.189 din 19.07.1994.

1.7. Hotărîrea Guvernului privind reglementarea controalelor nr. 395 din 01.04.2003.

1.8. Instrucţiunea metodologică cu privire la întocmirea formularului despre rezultatele controlului fiscal efectuat. aprobată prin Ordinul Şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 21 din 10 februarie 2000.

1.9. Ordin nr. 131 din 22.08.2004 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la controlul fiscal la faţa locului a IFPS.

1.10. Hotarîrea Guvernului RM nr.998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor si taxelor locale din cadrul primariei.

1.11. Hotarîrea Guvernului RM nr.786 din 30.06.2003 privind aprobarea structurii organizatorice a Serviciului Fiscal de Stat si abrogarea unor hotarîri ale Guvernului Republicii Moldova.

1.12. Hotarîrea Guvernului RM nr.1736 din 31.12.2002 cu privire la reglementarea activitatii organelor Serviciului Fiscal de Stat.

1.13. Regulamentul Direcţiei metodologia controlului fiscal a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1.14. Codul etic al controlului-revizor al Serviciul Control Financiar şi Revizie pe lîngă Ministerul Finanţelor, aprobat prin Ordinul Serviciului Control Financiar şi revizie nr. 8 din 07.07. 2004

II. Manuale, monografii şi lucrări didactice

2.1. Armeanic A. Fiscalitatea în statele contemporane. Chişinău: Museum. 2003.

2.2. Armeanic A., Volcinschi V., Rotaru A. şi alţii. Drept fiscal (manual pentru Facultăţile de Drept).Chişinău: Museum. 2001.

2.3. Armeanic Al. Drept financiar. Chişinău: ASEM. 2008.

2.4. Armeanic Al., Clima N., Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile-Particularităţile examinării litigiilor fiscale. Ed. ,,Cartier Juridic”, Chişinău 2006

2.5. Balaban E. Fiscaliatatea agenţilor economici. Chişinău 2008

2.6. Bostan I. Controlul financiar. Iaşi: Polirom. 2000.

2.7. Boulescu M., Ghiţă M. Control financiar şi expertiza contabilă.Bucureşti:Eficient. 1996.

2.8. Boşcăneanu N., Iovu-carauş M. Fiscalitate. Suport de curs. Ed. ASEM. Chişinău, 2012

2.9. Brezeanu P., Braşoveanu Iu. Audit şi control financiar. Bucureşti: Editura ASE. 2003.

2.10. Butnaru Gh., Nevreanschi N., Guzun I. Drepturile şi obligaţiile mele în relaţiile cu organele de control fiscal. Ghid pentru agentul economic. Chişinău: Epigraf. 2006.

2.11. Carapunarli S. Optimizarea administrării controlului asupra activităţii economice a întreprinderii.Teză de doctor. Chişinău. 2012.

2.12. Cioponea M.-C. Finanţe publice şi teoria fiscală. Bucureşti: Fundaţiei ,,România de mîine”. 2007.

2.13. Cobzari L., Criclivaia D., Brumă I., Brumă S. Gestiune fiscală.(suport de curs). Chişinău. 2011.

2.14. Cobzari L., Kuzmina O., Moraru T. Administrarea fiscală. (curs universitar). Chişinău: ASEM. 2007.

2.15. Condor I., Cristea S. Condor. Drept vamal şi drept fiscal. Bucureşti: LuminaLex. 2002.

2.16. Corduneanu C. Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor. Bucureşti: Codecs. 1998.

2.17. Creangă Ion. Curs de drept administrativ.Ed. Epgraf. Chişinău, 2003

2.18. Drehuţă E. Administrarea veniturilor bugetului public. Bacău: Agora.1991.

2.19. Dandara V. Eficienţa controalelor fiscale şi rolul lor în economie. Teză de doctor. Chişinău. 2008.

...

Preview document

Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 1
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 2
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 3
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 4
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 5
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 6
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 7
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 8
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 9
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 10
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 11
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 12
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 13
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 14
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 15
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 16
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 17
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 18
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 19
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 20
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 21
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 22
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 23
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 24
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 25
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 26
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 27
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 28
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 29
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 30
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 31
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 32
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 33
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 34
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 35
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 36
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 37
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 38
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 39
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 40
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 41
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 42
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 43
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 44
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 45
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 46
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 47
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 48
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 49
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 50
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 51
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 52
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 53
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 54
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 55
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 56
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 57
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 58
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 59
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 60
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 61
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 62
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 63
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 64
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 65
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 66
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 67
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 68
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 69
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 70
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 71
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 72
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 73
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 74
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 75
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 76
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 77
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 78
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 79
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 80
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 81
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 82
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 83
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 84
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 85
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 86
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 87
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 88
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 89
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 90
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 91
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 92
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 93
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 94
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 95
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 96
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 97
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 98
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 99
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 100
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 101
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 102
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 103
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 104
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 105
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 106
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 107
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 108
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 109
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 110
Regimul Juridic al Controlului Fiscal - Pagina 111

Conținut arhivă zip

 • Regimul Juridic al Controlului Fiscal.docx

Alții au mai descărcat și

Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz

1. Continutul si etapele procesului bugetar in Romania 1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice BUGETELE PUBLICE...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Lucrarea de față se intitulează Politici de dezvoltare locală în administraţia publică românească şi europeană. Am structurat lucrarea...

Bugetul Local

CAPITOLUL I BUGETUL LOCAL INSTRUMENT PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR PUBLICE LOCALE 1.1. Conceptul de buget local 1.1.1. Principii si reguli...

Constituirea și evoluția sistemului actual al administratiei publice locale

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Este bine cunoscuta expresia napoleoneana precum ca, a guverna se poate de departe, iar...

Rolul autorităților administrației publice locale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Domeniile cercetate sunt susţinute pe principiul de egalitate în faţa legii, pe dreptate socială şi...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea fiscală în contextul integrării României în Uniunea Europeană

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală

Introducere În lucrarea de licență ”Aspecte de procedură fiscală. Creanțe și obligații fiscale. Inspecția fiscală” mi-am propus să analizez unul...

Controlul Financiar

Introducere Controlul fiscal trebuie văzut , mai întâi , ca un concept juridic El este definit ca fiind ’’puterea recunoscută a administraţiei...

Obligațiile fiscale ale contribuabililor

OBLIGATIILE FISCALE ALE CONTRIBUABILOR DIN ROMANIA 1. Reguli comune aplicabile tuturor categoriilor de contribuabili din Romania 1.1 Definirea...

Evaziunea fiscală

INTRODUCERE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele de astăzi se confruntă şi...

Taxa pe Valoare Adăugată

I. DEFINIȚIA ȘI CARACTERISTICILE TAXEI PE VALOARE ADĂUGATĂ Taxa pe valoare adăugată este o taxă care cuprinde toate fazele circuitului economic,...

Noțiuni generale privind dreptul financiar

Noțiunea de „Drept” este definită, în general, ca fiind, un ansamblu de norme juridice, constituite într-un sistem unitar, într-o societate dată....

Întărirea disciplinei contractuale

Descrierea activității de întărire a disciplinei în construcții: Disciplina contractuala este înțeleasă ca acel sistem de norme legale, pe care...

Ai nevoie de altceva?