Societate comercială pe acțiuni

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2942
Mărime: 36.64KB (arhivat)
Publicat de: Rebeca D.
Puncte necesare: 4

Cuprins

  1. I. Constituirea Societății pe acțiuni .3
  2. 1. Actul constitutiv ...3
  3. II. Funcționarea societății pe acțiuni ...5
  4. 1. Reguli comune ce guvernează funcționarea societății pe acțiuni ..5
  5. 2. Administrarea societății pe acțiuni 6
  6. III. Dizolvarea și lichidarea societății pe acțiuni .9
  7. 1. Dizolvarea societății pe acțiuni .9
  8. 2. Lichidarea societății pe acțiuni 10

Extras din referat

I. Constituirea societății pe acțiuni

Societatea pe acțiuni este forma de societate comercială în cadrul căreia acționarii

Societatea pe acțiuni este forma de societate comercială în cadrul căreia acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris. S.A. se constituie prin contract de societate și statut. Contractul de societate și statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv. În cazurile în care contractul de societate și statutul constituie acte distincte, acesta din urmă va cuprinde datele de identificare a asociaților și clauze reglementând organizarea, funcționarea și desfășurarea activității societății.

1. Actul constitutiv al societății pe acțiuni

Noțiune de act constitutiv

1. Actul constitutiv al societății pe acțiuni

Noțiunea de act constitutiv

La baza constituirii unei societăți comerciale, indiferent de forma aceasta stă contractul de societate încheiat între persoanele interesate, prin care asociații se înțeleg să pună în comun anumite bunuri, să desfășoare în comun o activitate comercială și să împartă beneficiile rezultate. În cazul societății pe acțiuni, legea prevede nevoia unui al doilea act-statutul.

Conform art.5 alin. 1 din L.S.C, societatea pe acțiuni se constituie prin contract de societate și statut, noțiuni cunoscute în limbajul juridic prin sintagma de actele constitutive ale societății.

Contractul de societate și statutul pot fi încheiate sub forma unui scris unic, denumit act constitutiv. Legiuitorul arată, de altfel, că în cuprinsul L.S.C. , denumirea act constitutiv desemnează atât înscrisul unic, cât și contractul de societate și/sau statutul societății.

Contractul de societate reprezintă acordul de voință asupra activității ce urmează a fi întreprinsă în comun, a aportului asociaților și împărțirea beneficiilor și pierderilor, dar și acordul menit a da naștere unei persoane juridice.

Condiții de fond ale actului constitutiv

Condiții de fond ale actului constitutiv

Actul constitutiv fiind convenția asociaților de a fonda o societate comercială trebuie să îndeplinească condițiile esențiale pentru validitatea oricărei convenții, prevăzut de art. 948 din Codul civil - consimțământul valabil al părților, capacitatea de a contracta un obiect determinat și o cauză licită.

Condiții de formă ale actului constitutiv

Condiții de formă ale actului constitutiv

Actul constitutiv se încheie sub formă de semnătură privată, se semnează de toți asociații sau, în caz de subscripție publică, de fondatori.

S-a arătat in literatura de specialitate că L.S.C., sub aspectul formei actului constitutiv, prevede două cerințe distincte:

a. Prezență înscrisului sub semnătură privată.

b. Semnarea acestuia de către toți asociații sau, după caz, fondatorii.

Cuprinsul actului constitutiv

Potrivit art.8 din L.S.C., actul constitutiv al societății pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni va cuprinde:

a. Datele de identificare ale fondatorilor; la societatea în comandită pe acțiuni vor fi menționați și asociații comanditați;

b. Forma, denumirea și sediul social;

c. Obiectul de activitate al societății;

d. Capitalul social subscris și cel vărsat;

e. Natura și valoarea bunurilor constituite ca aport în natură, numărul de acțiuni acordate pentru acestea și numele său;

f. Numărul și valoarea nominală a acțiunilor;

g. Datele de identificare a primilor membri a consiliului de administrație, respectiv a primilor membri a consiliului de supraveghere;

h. Datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar;

i. Clauze privind conducere, administrarea, funcționarul ți controlul gestiunii societății de către organele statutare, numărul membrilor consiliului de administrație sau

modul de stabilire a acestui număr;

j. Durata societății

k. Modul de distribuire a beneficiilor și de suportare a pierderilor;

l. Sediile secundare-sucursale, agenții, reprezentate sau alte asemenea unități;

m. Orice avantaj special acordat;

n. Numărul acțiunilor comanditarilor în societate în comandită pe acțiuni;

o. Cuantumul total sau cel puțin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire;

p. Modul de dizolvare și de lichidare a societății.

Identificarea părților actului constitutiv

Identificarea părților actului constitutiv

Datele de identificare prevăzute la art.8 lit. a, g și h din L.S.C. includ:

a. Pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal și dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia;

b. Pentru persoanele juridice: denumirea, sediului, naționalitatea, numărul de înregistrarea în registrul comerțului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naționale aplicabile;

La societatea pe acțiuni ale cărei acțiuni sunt la purtător, identificarea primilor asociați este o simbolică întrucât astfel de acțiuni circulă prin simpla remitere.

Bibliografie

Alina Mihaele Moceanu ,,Societate Comercială pe Acțiuni” , ediție 2010

Sediul social al societăți

Este un atribut de identificare în spațiu al societății, este locul unde societatea pe acțiun

Preview document

Societate comercială pe acțiuni - Pagina 1
Societate comercială pe acțiuni - Pagina 2
Societate comercială pe acțiuni - Pagina 3
Societate comercială pe acțiuni - Pagina 4
Societate comercială pe acțiuni - Pagina 5
Societate comercială pe acțiuni - Pagina 6
Societate comercială pe acțiuni - Pagina 7
Societate comercială pe acțiuni - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Societate comerciala pe actiuni.docx

Te-ar putea interesa și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional

INTRODUCERE Potrivit doctrinei juridice în domeniu există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume...

Fuziunea prin absorbție

CAP. 1 Fuziunea prin absorbtie 1.1 Definitie, notiuni legate de fuziunea societatilor comerciale Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai...

Organizarea și funcționarea societăților comerciale pe acțiuni

I.ORGANIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE PE ACTIUNI 1.1. ACTIONARII - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Actionarul este un membru societatii pe actiuni,...

Funcționarea societății cu răspundere limitată și cea pe acțiuni și dizolvarea societăților comerciale

Societatea cu răspundere limitată vs. societatea pe acţiuni Intorducere Societatea comercială reprezintă un organism autonom, căruia legea i-a...

Societatea în Comandită pe Acțiuni

1.1. Notiunea, elementele si clasificarea societatilor comerciale 1. Notiuni generale Precizari prealabile. Legea nr. 31/1990 nu cuprinde o...

Act constitutiv de societate pe acțiuni al societății comerciale Unconf SA

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA, EMBLEMA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE Denumirea societatii Societatea va purta numele „S.C. UNCONF...

Statutul societății comerciale pe acțiuni Bilstein Compa SA

Art.1-Sub denumirea ,,BILSTEIN COMPA-S.A.’’ se constituie cu participare de investitie germana, o Societate comerciala pe actiuni,-ca persoana...

Ai nevoie de altceva?