Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 7897
Mărime: 48.49KB (arhivat)
Publicat de: Tiberiu Dumitrascu
Puncte necesare: 8
UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA FEAA

Cuprins

  1. CAPITOLUL 1. FUZIUNEA-ASPECTE TEORETICE 2
  2. CAPITOLUL 2. FUZIUNILE BANCARE
  3. CAPITOLUL 3. BANCA ROMÂNĂ DE COMERŢ EXTERIOR-“TITANICUL” BANCAR
  4. 3.1. SCURT ISTORIC
  5. 3.2. PRĂBUSIREA BANCOREX-ULUI
  6. 3.3. FUZIUNEA CU BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
  7. CAPITOLUL 4. PROIECTUL DE FUZIUNE
  8. CAPITOLUL 5. CONCLUZII
  9. BIBLIOGRAFIE 20

Extras din referat

CAPITOLUL 1. FUZIUNEA-ASPECTE TEORETICE

Pentru a înţelege fenomenul fuziunii în întreaga sa complexitate, trebuie mai întâi să înţelegem fuziunea ca şi delimitare conceptuală, care sunt modalităţile de realizare ale acesteia, care sunt obiectivele economico-sociale precum şi caracteristicile operaţiilor de fuziune. Fuziunea trebuie abordată sub mai multe aspecte: economic, juridic, fiscal şi financiar-contabil.

Şi cum orice proces în contabilitate se bazează pe un dispozitiv legislativ, trebuie avute în vedere şi aspectele juridice ale operaţiilor de fuziune atât la nivel naţional, evidenţiate prin Legea nr. 31/1990 “privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, şi prin “Ordinul nr. OMF nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor societăţi din cadrul societăţilor comerciale”, cât şi la nivel european prin Directiva a 3-a a Comunităţii Economice Europene şi internaţional prin Standardul Internaţional de Raportare Financiara IFRS 3 privind combinările de întreprinderi.

După cum este definită chiar de Dicţionarul Limbii Române fuziunea înseamnă “Reunirea într-o singură unitate omogenă a mai multor organizaţii, partide.”"Fuziunea se face prin absorbirea unei societăţi de câtre o altă societate sau prin contopirea a două sau mai multe societăţi pentru a alcătui o societate nouă."

Astfel cele două modalităţi de realizare a fuziunii sunt:

- prin crearea unei societăţi noi de către două sau mai multe societăţi existente, care se reunesc - prin contopire în termenii legii;

- prin absorbţia unei societăţi de către alta, modalitate cunoscută şi sub denumirea de "fuziune-absorbţie".

Procedeul "fuziune-absorbţie" este cel mai mult utilizat în practică în comparaţie cu cel al fuziunii prin crearea unei societăţi noi. Una din cauze este aceea că societăţile care fuzionează sunt adesea de importanţă inegală, iar cea mai puternică o absoarbe pe cealaltă ori pe celelalte. De asemenea, o altă cauză o reprezintă inconvenientele de ordin juridic rezultând din absenţa personalităţii juridice a societăţii noi înainte de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului.

Fuziunea este caracteristică economiilor descentralizate. În cadrul acestora ea poate fi realizată între societăţi cu capital de stat sau între societăţi cu capital privat. De asemenea, ea poate avea loc între societăţi de aceeaşi formă juridică sau de forme diferite (societăţi de capitaluri pe acţiuni, cu răspundere limitată, în comandită pe acţiuni sau societăţi de persoane - în nume colectiv, în comandită simplă). Între diferitele forme de organizare juridică a societăţilor participante la fuziune există deosebiri în ceea ce priveşte modalităţile juridice de realizare.

Pentru a înţelege fenomenul fuziunii în întreaga sa complexitate, acesta trebuie abordat sub mai multe aspecte: economic, juridic, fiscal şi financiar-contabil.

Sub aspect economic, fuziunea reprezintă operaţia de transmitere a patrimoniului uneia sau mai multor societăţi fie către o societate existentă, fie unei societăţi noi pe care o constituie.

Sub aspect juridic fuziunea este o operaţie de restructurare a societăţilor comerciale având ca efecte:

- încetarea personalităţii juridice a unei societăţi ca urmare a dizolvării anticipate, fără lichidare;

- transmiterea universală a patrimoniului său către societatea absorbantă sau nou constituită;

- atribuirea de acţiuni sau părţi sociale ale societăţii absorbante sau nou create către asociaţii societăţii care dispare;

- majorarea capitalului social al societăţii absorbante, respectiv formarea capitalului social al societăţii care ia fiinţă.

Sub aspect fiscal fuziunea este reglementată în legislaţia mondială în ceea ce priveşte: impozitul pe profit, T.V.A. şi taxe asupra salariilor. Impozitul pe profit este supus unor reglementări fiscale speciale care îmbracă forma unor facilităţi fiscale dacă societăţile participante la operaţie îndeplinesc anumite condiţii. În caz contrar, fuziunea antrenează aceleaşi consecinţe fiscale ca şi dizolvarea. Impozitul pe profit luat în discuţie este pe de o parte impozitul pe rezultatul ultimului exerciţiu înainte de fuziune, iar pe de altă parte, impozitul pe plusvaloarea netă aferentă activelor şi datoriilor care compun aportul la fuziune, dacă acesta este evaluat la valori de piaţă şi nu la valori contabile.

Aspectele financiar-contabile angajate de fuziune sunt tratate în practica mondială în documentul numit proiect de fuziune. Elaborarea acestuia constituie cea mai importantă etapă a formalităţilor de realizare a fuziunii. Pe lângă unele precizări cu caracter juridic şi fiscal care sunt specifice societăţilor participante la fuziune, proiectul de fuziune include şi precizări de natură financiară şi contabilă cum sunt: data la care s-au înscris conturile societăţilor participante care vor fi utilizate pentru a se stabili condiţiile operaţiei; data de la care sunt considerate realizate din punct de vedere contabil operaţiile societăţilor participante; prezentarea şi evaluarea activelor şi pasivelor care vor fi transmise; stabilirea raportului de schimb ale drepturilor sociale; mărimea prevăzută pentru prima de fuziune.

CAPITOLUL 2. FUZIUNILE BANCARE

În ultimul deceniu, sub incidenţa unor fenomene economice, politice, sociale şi financiare de mare anvergură, problematica riscului de credit este marcată de noi tendinţe. Astfel, globalizarea pieţelor şi integrarea economică, adâncesc interdependenţele dintre economiile ţărilor, dar şi dintre intreprinderi ceea ce determină expansiunea fără precedent a creditului, relevând, pe de o parte internaţionalizarea afacerilor, iar pe de altă parte creşterea deficitului de resurse şi a necesităţilor de creditare pentru marile companii transnaţionale.

În al doilea rând, s-a dezvoltat enorm varietatea formelor de intermediere bancară concretizată în varietatea şi noutatea produselor şi serviciilor bancare oferite clientelei atât celei nebancare dar şi celei bancare ceea ce a dus la accentuarea riscului de creditare ce ar putea suprinde economia oricărei ţări în ipostaze nemaiîntâlnite în istoria sa prin consecinţe nefaste şi de lungă durată.

Preview document

Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 1
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 2
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 3
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 4
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 5
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 6
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 7
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 8
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 9
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 10
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 11
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 12
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 13
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 14
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 15
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 16
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 17
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 18
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 19
Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Fuziunea prin Absorbtie dintre Bancorex si BCR.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României

CAP. I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR 1.1. Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu Activitatea bancară îşi are originile în...

Riscuri Bancare în Creditarea pe Termen Scurt

Capitolul I. Riscurile bancare şi managementul global al acestora 1. Sistemul bancar din România 1.1. Sistemul bancar românesc înainte de...

Privatizarea Sisitemului Bancar

Privatizarea bancilor reprezinta o componenta importanta a reformei sectorului bancar în tarile de tranzitie. Acest proces poate fi definit ca...

Privatizare Bancară

TEMA 1 RESTRUCTURAREA SISTEMELOR BANCARE ÎN TARILE ÎN TRANZITIE În timp ce banca centrala are drept misiune fundamentala elaborarea politicii...

Ai nevoie de altceva?