Cultul Sfinților Îngeri

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1539
Mărime: 16.81KB (arhivat)
Publicat de: Vații B.
Puncte necesare: 5

Extras din referat

În calendarul bisericesc observăm că pe lângă sărbătorile închinate cinstirii lui Dumnezeu, și a Sfinților,există și o sărbătoare închinată îngerilor Mihail și Gavril.Prin cinstirea pe care o facem îngerilor, credincioșii Bisericii noastre recunosc aportul pe care Puterile netrupești îl aduc pentru mântuirea sufletelor noastre.

II. Anunțarea temei

Dat fiind însă faptul că nu toți creștinii aduc cinstire sfinților îngeri, în cele ce urmează ne vom referi la temeiurile cultului Sfinților îngeri în Biserica Ortodoxă.

III. Tratarea

Sfântă Scriptura ne arată că „la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul". Dacă prin cuvântul „pământ" înțelegem lumea văzută, prin „cer" vom înțelege lumea nevăzută, lumea „Puterilor netrupești", a ființelor spirituale create de Dumnezeu spre Slava Sa. Ei sunt slujitorii lui Dumnezeu prin care El comunică oamenilor voia și poruncile Sale. De aici cuvântul „înger" care înseamnă „vestitor". La început toți îngerii au fost buni, deoarece ei au fost creați de Dumnezeu fiind duhuri slujitoare, netrupești și nemuritoare, aflându-se necontenit în jurul lui Dumnezeu, ei primesc lumină din lumina lui Dumnezeu, devenind și ei luminători după cuvântul psalmistului: „Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc" (Psalmul 103, 5).

Nu toți îngerii au rămas în lumina lui Dumnezeu. Unii dintre ei au vrut să devină mai mari decât Dumnezeu și astfel s-au rupt din iubirea Lui. Rupându-se de bunătatea lui Dumnezeu, răul a pus pentru totdeauna stăpânire pe ei. în felul acesta au devenit diavoli, potrivnici poruncilor și voii lui Dumnezeu, rău-voitori față de întreaga creație a lui Dumnezeu, invidioși pe omul care reprezintă coroana creației și care poartă în sine chipul lui Dumnezeu și pe care ispitindu-l prin viclenie caută necontenit să-l rupă de bunătatea lui Dumnezeu și să-l ducă la pierzare. Dar numai cât le este îngăduit de Dumnezeu.Biruind puterea diavolului, Mântuitorul ne ajută în ispite și ne dă putere să-l biruim și noi. Evanghelia ne spune că: „s-au întors cei 70 (ucenici) și cu bucurie zicând: Doamne și demonii se pleacă în numele Tău. Și le-a zis Iisus: Am văzut pe satana căzând din cer ca un fulger. Iată v-am dat stăpânire peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma“ (Luca 10, 17-19). Ne-a învățat apoi Domnul să cerem și Părintelui ceresc „să nu ne lase să cădem în ispită, ci să ne mântuiască de cel rău.“ Pe îngerii cei buni îi cinstim fiindcă ne ajută să biruim păcatul și ispita ce ne vine din partea îngerilor răi.. Privitor la numirile și împărțirile îngerilor Sfântul Apostol Pavel arată că ei se află într-o ierarhie, împărțiți în: „tronuri, domnii, începătorii, stăpânii" (Coloseni 1, 16). Un sfânt Părinte indică nouă ființe cerești pe care le împarte în trei cete: din prima ceată fac parte serafimii cu șase aripi, aflați după cum am văzut în cea mai mare apropiere de Dumnezeu. Urmează apoi tot în aceasta ceată, heruvimii cei cu mulți ochi și tronurile cele prea sfinte. A doua ceată este a domniilor, a puterilor și a stăpânirilor, iar cea de a treia ceată este formată din începătorii, arhangheli și îngeri.

Din Sfânta Scriptura cunoaștem. Astfe lpe Arhanghelul care comunică Sfintei Fecioare vestea întrupării Fiului lui Dumnezeu se numește Gavriil. Știm apoi despre Arhanghelul Mihail că „s-a împotrivit diavolului pentru trupul lui Moise"(luda 1, 9), iar îngerul Rafael este „unul dintre cei șapte sfinți îngeri care ridică rugăciunile sfinților și le înalță înaintea măririi Celui Sfânt" (Tobit 12, 15). îngerii oricând sunt gata să împlinească orice poruncă a lui Dumnezeu, fiind ocrotitorii oamenilor. Fiecărui om îi este dat de către Dum nezeu un înger păzitor (Matei 15, 10). îngerii sunt ocrotitorii oamenilor și atunci când aceștia îndeplinesc planul lui Dumnezeu de mântuire. Dreptul Iosif este anunțat în vis de către înger să rămână ocrotitorul Sfintei Fecioare: „că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt“ (Matei 1, 20). Tot în vis îngerul îi comunică dreptului Iosif să fugă împreună cu pruncul și mama lui în Egipt pentru a-i feri de mânia lui Irod și apoi tot îngerul îi comunică să se întoarcă în Nazaret (Matei 2, 13-22). Aceste arătări ale îngerilor și a comunicării directe cu oamenii se numesc „anghelofanii“ . Sub forma anghelofaniilor, îngerii sunt prezenți și în activitatea mântuitoare a Domnului, începând cu Bunavestire și continuând cu nașterea Sa, când în auzul tuturor, ei înalță un imn de preamărire pentru împăcarea omului cu Dumnezeu, pentru pacea pe care o aduce Mântuitorul lumii: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire“ (Luca 2, 14), iar apoi la sfârșitul activității Sale, tot îngerul este acel care pentru prima dată face cunoscut oamenilor că Iisus Domnul este biruitorul morții, că El a înviat (Matei 28, 1-10). Cu prilejul înălțării Domnului la cer, doi îngeri vestesc faptul că „Iisus, care s-a înalțat de la voi la cer, așa va veni precum l-ați văzut mergând la cer“ (Faptele Apostolilor 1, 10-11).

Preview document

Cultul Sfinților Îngeri - Pagina 1
Cultul Sfinților Îngeri - Pagina 2
Cultul Sfinților Îngeri - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Cultul Sfintilor Ingeri.docx

Te-ar putea interesa și

Sfânta Liturghie

PRELIMINARII Biserica este viaţa cea adevărată în comuniune cu izvorul vieţii, Dumnezeu, pe care omul a pierdut-o prin păcat şi pe care Hristos...

Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă

ARGUMENT Biserica noastră Ortodoxă, cinsteşte pe îngeri, pe Maica Domnului şi pe sfinţi. S-a spus chiar că cinstirea lor fierbinte este sufletul...

Sfânta Liturghie - împărăția cerului pe pământ

Introducere „Voi, cei vătămaţi de stricăciune, copiii pământului, veniţi cu gânduri şi simţăminte curate la Sf. Liturghie şi luaţi de aici cele...

Studiu Comparativ Asupra Doctrinei Bisericii din Diferite Perspective Creștine

Introducere Mişcarea ecumenică din secolul al XX-lea, situează abordarea domeniului Biserică pe o poziţie privilegiată. Luând-o de bună până acum,...

Demonologia

Introducere Hristos este Lumina lumii, iar cel care iubeşte pe Dumnezeu trebuie să trăiască în Lumina Adevărului. Fără Adevăr, nu îl avem pe...

Sărbătorile creștine și homo festivus - tendințe sectare de eliminare a sărbătorii

Argument „Pentru noi e sărbătoare toată viaţa, pentru că suntem convinşi că Dumnezeu este lângă noi totdeauna şi în orice loc. Lucrăm pământul...

Venerarea Sfinților în Ortodoxie

INTRODUCERE În centrul lumii create, ca şi o coroană a ei este pus omul zidit de Dumnezeu după chipul său cel veşnic viu. Omul face legătura între...

Daniel - Proorocul Popoarelor

I. INTRODUCERE Dumnezeu a creat omul în perspectiva înmulţirii neamului omenesc pentru a stăpânii întreg pământul. ,,Istoria umanităţii este plină...

Ai nevoie de altceva?