Curs de Logică

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 18701
Mărime: 81.03KB (arhivat)
Publicat de: Gicu Marin
Puncte necesare: 0
Catedra Ştiinţe Umanistice şi Limbi Străine

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. TEMA 1. Obiectul şi importanţa logicii
 3. 1. Constituirea şi dezvoltarea logicii ca ştiinţă. Definiţia şi problematica logicii
 4. 2. Noţiunea despre formă logică
 5. 3. Corectitudinea logică. Valoarea de adevăr: adevărul şi falsitatea
 6. 4. Importanţa logicii şi raportul ei cu alte ştiinţe
 7. TEMA 2. Legile logicii
 8. 1. Caracterizare generală
 9. 2. Legile fundamentale ale logicii formale
 10. TEMA 3. Noţiunea – formă logică fundamentală
 11. 1. Definirea noţiunii. Noţiunea şi cuvîntul
 12. 2. Structura noţiunilor
 13. 3. Clasificarea noţiunilor
 14. 4. Raporturi între noţiuni
 15. TEMA 4. Operaţii logice cu noţiunile
 16. 1. Definiţia
 17. 2. Diviziunea
 18. 3. Clasificarea
 19. TEMA 5. Judecata – formă logică fundamentală
 20. 1. Caracteristica generală a propoziţiei
 21. 2. Clasificarea şi distribuirea judecăţilor atributive
 22. 3. Raporturile logice dintre propoziţiile categorice
 23. 4. Judecăţile compuse şi tipurile lor
 24. TEMA 6. Raţionamentul
 25. 1. Noţiune de raţionament. Tipuri de raţionamente
 26. 2. Raţionamente deductive imediate
 27. 3. Raţionamente deductive mediate. Silogismul categoric simplu
 28. 4. Regulile şi figurile silogismului categoric simplu
 29. TEMA 7. Tipuri de silogisme
 30. 1. Polisilogismul. Entimema. Soritul
 31. 2. Inferenţe cu propoziţii compuse
 32. TEMA 8. Raţionamentul inductiv
 33. 1. Caracterizare generală
 34. 2. Tipuri de raţionamente inductive
 35. 3. Inferenţe prin analogie
 36. 4. Metode de stabilire a validităţii inferenţelor nedeductive
 37. TEMA 9. Argumentarea
 38. 1. Caracterizare generală
 39. 2. Argumentele bazate pe structura realului
 40. 2. Demonstraţia şi combaterea
 41. TEMA 10. Ipoteza
 42. 1. Caracterizare generală
 43. 2. Etapele ipotezei.Confirmarea şi combaterea ipotezei
 44. 3. Corelaţia dintre ipoteză şi intuiţie

Extras din curs

Formarea deprinderii de a gîndi în mod precis, consecvent şi argumentat este deosebit de importantă pentru viitorii militari, care în activitatea lor vor trebui să adopte decizii optime nu numai în domeniul specialităţii, dar şi pentru toate sferele vieţii sociale. Cursul Logica propune cele mai importante aspecte ale logicii. Cunoaşterea şi utilizarea principiilor, formelor logice contribuie la constituirea exactităţii şi clarităţii în gândire, a disciplinei în activitatea intelectuală, a capacităţii sporite de selectare şi apreciere.

TEMA 1. Obiectul şi importanţa logicii

1. Constituirea şi dezvoltarea logicii ca ştiinţă. Definiţia şi problematica logicii

Cuvîntul “logică” provine din greacă de la “logos” care înseamnă cuvînt, ideie, noţiune, raţiune. Logica este disciplina care se ocupă cu gîndirea şi legile ei. Însă cu gîndirea se ocupă mai multe discipline – filozofia, informatica, pedagogia, psihologia, fiziologia, psihiatria ş.a. Specificul logicii îl constituie teoria despre gîndirea corectă, ea se străduie să răspundă la întrebările: “Cum trebuie să gîndim?”, “Ce trebuie să ştim, ce reguli trebuie să respectăm pentru ca gîndirea noastră să fie corectă?”. Cu aproape 2000 de ani înainte de a fi cunoscută psihologia mecanismelor de gîndire, anticipînd cu multe sute de ani dezvoltarea majorităţii ştiinţelor, Aristotel a reuşit să construiască primul sistem de logică. Aşadar, înainte de a răspunde la întrebările: Cum gîndim ori ce gîndim?, mintea omenească a reuşit să răspundă la întrebarea Cum trebuie să gîndim?

Gîndirea nu este un fenomen independent de materie, realitate. Legile gîndirii se bazează pe legităţile realităţii obiective, care sunt independente de conştiinţa omului. Gîndirea umană este corectă, dacă ea în gînduri leagă ceea ce există în realitate. Aceasta, însă, nu înseamnă că legile logicii sunt o reflectare nemijlocită a legităţilor realităţii obiective. Logica se abstractizează de la relaţiile, legăturile şi legile concrete. Ea este o ştiinţă pur formală, “formalul logic”, fiind înţeles independent de conţinut.

Logica ca ştiinţă filozofică se dezvoltă odată cu filozofia şi depinde de specificul epocii respective. Iniţial, logica se dezvoltă în legătură cu măiestria oratorică. Pentru prima dată cuvîntul “logic” a fost folosit de Democrit ca sinonim al adevărului şi reguli ale cunoaşterii. La Aristotel ideile logice se dezvoltă în legătură cu măiestria oratorică (retorica), mai departe logica se transformă în instrument pentru a găsi adevărul, instrument al cunoaşterii (organon). Pentru Aristotel logica nu era o ştiinţă specială, ci numai instrument al fiecărei ştiinţe. În sec. I î.e.n. operele aristotelice despre logică au primit numirea comună “Organon” (în care se includ “Categoriile”, “Despre interpretare”, “Analitica prima şi secunda”, “Topica” şi “Despre respingerile sofistice”). Transformarea logicii în instrument al cunoaşterii era dictată de necesitatea de a lupta cu sofistica pe care Aristotel o numea înţelepciune falsă. Sofiştii încercau să dovedească că adevărul obiectiv nu există, că despre unul şi acelaşi lucru se pot spune diferite păreri. Meritul lui Aristotel constă, de asemenea, în aceea că el a formulat legile gîndirii corecte: legea identităţii, contradicţiei, terţului exclus. A patra lege a logicii formale – legea raţiunii suficiente – a fost formulată mai tîrziu de G. Leibniz. Aristotel a descris şi formele logice fundamentale ale gîndirii - noţiunea, judecata, raţionamentul şi teoria despre silogisme, care şi astăzi este baza logicii formale. În epoca medievală logica este predominată de scolastică, are loc interpretarea idealistă a legilor şi regulilor logicii. Din instrument al adevărului ea se transformă în instrument al respingerii concepţiilor eretice ori demonstrării dogmelor religioase.

Succesorii lui Aristotel (Teofrast 370 – 280 î.e.n) dezvoltă mai departe teoria silogismului. Un rol important îi aparţine marelui medic şi anatomist grec Galen din Pergam (129 – 199), care formulează a patra figură a silogismului.

Logica modernă îşi trage provenienţa sa încă de pe timpul lui F. Bacon şi R. Descartes. F. Bacon în celebra sa operă “Noul organon” neagă silogistica scolastică ca inutilă pentru ştiinţă şi fundamentează logica inductivă ca ceva nou şi contrar logicii deductive a lui Aristotel. F. Bacon considera, că obiectul cercetării ştiinţifice este natura, iar izvorul cunoştinţelor sunt senzaţiile. Ştiinţa este o activitate experimentală şi constă în aplicarea metodei raţionale la datele senzoriale. Inducţia, analiza, compararea, observaţia, experimentul sunt condiţii necesare ale metodei raţionale.

R. Descartes, prin încercarea de a forma o ştiinţă matematică generală, a stimulat cercetările logice în direcţia simbolismului matematic. El dezvoltă mai departe metoda deductivă-matematică şi o aplică în ştiinţele naturaliste. Aceste intenţii carteziene au luat o formă concretă la G. Leibniz, care a formulat în mod “matematic” o serie de legi logice şi a schiţat posibilitatea unei axiomatici logice formalizată. În dezvoltarea logicii formale un rol deosebit îl are I. Kant, care expune definiţia unor categorii şi elaborează teoria despre judecată. El a creat, de asemenea, logica transcendentală - un domeniu ce se ocupă numai cu legile intelectului şi raţiunii, care aprioric se referă la lume, spre deosebire de logica generală care se ocupă cu cunoştinţele empirice. Secolul XIX este semnificativ prin dezvoltarea logicii dialectice de către Hegel, ca teorie despre cele mai generale legi ale dezvoltării gîndirii. Însă el socotea că logica formală cu legile ei nu este o metodă generală de cunoaştere, ci este o metodă a cunoştinţelor deduse.

2. Noţiunea despre formă logică

Gîndirea este obiectul de studiu a mai multor ştiinţe (filozofia, psihologia, lingvistica ş.a), iar structura ei face parte din obiectul de cercetare a logicii. Ştiinţa modernă a demonstrat unitatea gîndirii şi limbajului (vorbirii). Aici ideile se constiuie sub forma unor construcţii verbale, propoziţii gramaticale, care afirmă sau neagă ceva despre anumite obiecte, în urma cărora distingem judecăţi afirmative şi negative (ex: „unele fapte sunt infracţiuni”, „unele fapte nu sunt infracţiuni”).

Logica este ştiinţa filozofică despre formele în care se efectuează gîndirea umană. Shemele de gîndire, sau formele gîndirii pot fi imaginate ca un schelet intern al fiecărui gînd, care face ca acestuia să-i fie proprie o anumită structură internă. Dacă am lua trei propoziţii (judecăţi atributive) diferite după conţinut, am observa că la nivel de structură ele au ceva comun şi anume:

- prezenţa elementului gîndirii ce semnifică obiectul gîndit despre care se afirmă sau se neagă ceva, numit subiectul logic(S);

- prezenţa elementului ce reprezintă ceea ce se afirmă/neagă la un obiect, numit predicatul logic (P);

- obţinem formula S este P – expresia simbolică a judecăţii.

Simbolurile S şi P se numesc variabile, iar cuvîntul „este” – constantă. Astfel, variabilele sunt semnele care fiind substituite pot lua înţelesuri concrete, dînd naştere la gînduri cu aceeaşi formă logică. Constantele sunt semne înţelesul cărora se păstrează la substituirea variabilelor.

Forma gîndirii, ori forma logică, este modul de legătură a elementelor conţinutului gîndirii, construirea ei (gîndirii), datorită căreia ea există şi reflectă realitatea. La formele fundamentale ale gîndirii logice se referă noţiunea, judecata şi raţionamentul.

Preview document

Curs de Logică - Pagina 1
Curs de Logică - Pagina 2
Curs de Logică - Pagina 3
Curs de Logică - Pagina 4
Curs de Logică - Pagina 5
Curs de Logică - Pagina 6
Curs de Logică - Pagina 7
Curs de Logică - Pagina 8
Curs de Logică - Pagina 9
Curs de Logică - Pagina 10
Curs de Logică - Pagina 11
Curs de Logică - Pagina 12
Curs de Logică - Pagina 13
Curs de Logică - Pagina 14
Curs de Logică - Pagina 15
Curs de Logică - Pagina 16
Curs de Logică - Pagina 17
Curs de Logică - Pagina 18
Curs de Logică - Pagina 19
Curs de Logică - Pagina 20
Curs de Logică - Pagina 21
Curs de Logică - Pagina 22
Curs de Logică - Pagina 23
Curs de Logică - Pagina 24
Curs de Logică - Pagina 25
Curs de Logică - Pagina 26
Curs de Logică - Pagina 27
Curs de Logică - Pagina 28
Curs de Logică - Pagina 29
Curs de Logică - Pagina 30
Curs de Logică - Pagina 31
Curs de Logică - Pagina 32
Curs de Logică - Pagina 33
Curs de Logică - Pagina 34
Curs de Logică - Pagina 35
Curs de Logică - Pagina 36
Curs de Logică - Pagina 37
Curs de Logică - Pagina 38
Curs de Logică - Pagina 39
Curs de Logică - Pagina 40
Curs de Logică - Pagina 41
Curs de Logică - Pagina 42
Curs de Logică - Pagina 43
Curs de Logică - Pagina 44
Curs de Logică - Pagina 45
Curs de Logică - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Curs de Logica.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Cursuri design și estetică

ESTETICA “Ştiinţa care studiază legile şi categoriile artei, considerată ca forma cea mai înaltă de creare şi de receptare a frumosului; ansamblu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Strategii de Analiza Datelor

Tipul de scala (n,o,i,p) Numarul de esantioane (unul, doua sau mai multe) Natura relatiilor dintre aceste esantioane (independente sau...

Calcul Tabelar - Microsoft Excel

CUPRINS .2 Lectia 1. Utilizarea aplicatiei Excel Aplicatia Microsoft Excel face parte din pachetul de programe Microsoft Office si este destinata...

Curs peisagistică - grădini

1. Baroc: a. Gradinile clasice franceze: - Preluarea elementelor geomerice ale gradinilor italiene, imbogatite la nivel decorative; - Primele...

Prelucrarea Datelor

1.2.1.3 Relatii în bazele de date Schema de relatie: O denumire a relatiei, urmata de un set (multime) de perechi formate din atribute si...

Te-ar putea interesa și

Unitatea de Comandă a Calculatorului Specializat

Adnotare Memoriul explicativ conţine rezultatele obţinute în cursul procesului de proiectare a unităţii de comandă a calculatorului specializat....

Logica(curs complet)

Forma logica a unei propozitii este data de constantele logice care apar în propozitia respectiva. Cele mai uzuale constante logice sunt: toti,...

Curs ASDN

1.1. Sisteme de numeratie - Sistemele numerice prelucrează informatie - Informatia este codificată ® un anumit tip de reprezentare - Sistemul...

Managementul inovării

CURSUL 1 MANAGEMENTUL INOVĂRII NOTIUNI INTRODUCTIVE Necesitatea inovării Suntem în mileniul trei, mileniul dezvoltării inteligenței intuitive....

Logică și Structuri Discrete

- Cursul trece în revista notiuni ca: propozitii, multimi, relatii si functii discrete. - La finalul cursului participantii vor fi capabili sa...

Logică

1.1 Gândire şi gândire logică; 1.2 Obiectul logicii ca ştiinţă; 1.3 Definirea logicii ca ştiinţă; 1.4 Problematica logicii. Explicarea naturii...

Electronică digitală

Algebra logică şi calculul propoziţional, operează cu propoziţii, despre care are sens să afirmăm că sunt adevărate sau false. Din însăşi definirea...

Management Hotelier

1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator 1.1. Informaţii despre curs: Date de contact ale titularului de curs:...

Ai nevoie de altceva?