Audit Bancar

Curs
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 408 în total
Cuvinte : 86845
Mărime: 1.67MB (arhivat)
Publicat de: Xenia Pașca
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorin V. Mihăiescu

Cuprins

 1. Capitolul 1. Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 6
 2. 1.1. Consideraţii etimologice si contextul apariţiei şi evoluţiei notiunii de audit 6
 3. 1.2. Definirea conceptului de audit bancar 11
 4. 1.3. Caracteristicile auditului bancar 16
 5. 1.4. Obiectivele si modalitatile de actiune ale auditului bancar 22
 6. Capitolul 2. Principiile, cadrul normativ şi de organizare a activităţii de audit bancar 27
 7. 2. 1. Principiile auditului bancar 27
 8. 2.2. Cadrul normativ al activităţii de audit bancar 35
 9. 2.3. Cadrul de organizare a activităţii de audit bancar 41
 10. 2.4. Tipologia misiunilor de audit bancar 50
 11. 2.5. Externalizarea activităţii de audit 57
 12. Capitolul 3. Tehnici, proceduri şi instrumente utilizate în auditul bancar 61
 13. 3.1. Caracteristicile elementelor probante utilizate în auditul bancar 61
 14. 3.2. Tehnicile de colectare a elementelor probante utilizate de auditul bancar 64
 15. 3.3. Proceduri de verificare a conturilor anuale utilizate în auditul bancar 92
 16. 3.4. Procedura examinării evenimentelor posterioare închiderii exerciţiului financiar 98
 17. 3.5. Instrumentele 103
 18. Capitolul 4. Metodologia derulării misiunii de audit bancar 119
 19. 4.1. Faza preliminară a misiunii de audit- cunoasterea clientului 119
 20. 4.2. Stabilirea termenilor şi condiţiilor contractului de audit 133
 21. 4.3. Determinarea domeniilor, sistemelor şi pragului de semnificaţie 141
 22. 4.4. Identificarea riscurilor în auditul bancar 147
 23. 4.5. Strategia de organizare a auditului bancar 159
 24. 4.6. Orientarea şi planificarea auditului bancar 162
 25. 4.7. Acceptarea mandatului şi contractarea lucrărilor de audit bancar 175
 26. Capitolul 5. Succesiunea operaţiunilor în derularea unei misiuni de audit 178
 27. 5.1. Pregătirea misiunii de audit intern 181
 28. 5.2. Intervenţia la faţa locului 201
 29. 5.3. Raportul de audit intern 216
 30. 5.4. Urmărirea recomandărilor 224
 31. Capitolul 6. Auditul şi evaluarea sistemului de control bancar 229
 32. 6.1. Consideraţii generale privind evaluarea sistemului de control bancar (intern) 229
 33. 6.2. Definirea şi obiectivele controlului bancar 234
 34. 6.3. Elementele de bază ale sistemului de control bancar 237
 35. 6.4. Sfera de cuprindere şi componentele controlului bancar intern 255
 36. 6.5. Etapele evaluării controlului bancar 261
 37. 6.6. Evaluarea sistemelor de control bancar intern de către autorităţile de supraveghere 276
 38. Capitolul 7. Auditul şi evaluarea sistemului de contabilitate bancară 279
 39. 7.1. Definirea şi evaluare sistemului de contabilitate bancară 279
 40. 7.2. Programul de control al conturilor 287
 41. 7.3. Probele de audit 292
 42. Capitolul 8. Auditul sistemelor bancare informaţionale 299
 43. 8.1. Auditul securitatii fizice a sistemului informatic din domeniul bancar 299
 44. 8.2. Auditul profilelor utilizatorilor sistemelor informatice din domeniul bancar 304
 45. 8.3. Verificarea păstrării datelor şi planului de rezervă-salvare (backup) in domeniul bancar 307
 46. 8.4. Precauţii de recuperare după dezastru sau planuri de contingenta in domeniul bancar 310
 47. 8.5. Auditul controalelor aplicatiilor in domeniul bancar 315
 48. 8.6. Auditul securitatii tranzacţiilor in domeniul bancar 317
 49. Capitolul 9. Auditarea proceselor şi tehnicilor de evaluare a riscurilor 324
 50. 9.1. Consideratii generale privind evaluarea riscurilor bancare 324
 51. 9.2. Matricea riscurilor. Suport pentru stabilirea planului de audit 329
 52. Capitolul 10. Raportul de audit bancar 333
 53. 10.1. Documentarea lucrărilor de audit bancar 333
 54. 10.2. întocmirea raportului de audit bancar 340
 55. 10.3. Raportul de audit bancar standard 351
 56. 10.4. Raportul de audit modificat 354
 57. Capitolul 11. Relaţia dintre autoritatea de supraveghere şi auditul bancar (intern şi extern) 359
 58. 11.1. Rolul autorităţii de supraveghere 359
 59. 11.2. Relaţia dintre autoritatea de supraveghere si departamentul de audit intern 361
 60. 11.3. Relaţia dintre autoritatea de supraveghere şi auditorul extern 363
 61. 11.4. Rolul auditorului extern al băncii 365
 62. 11.5. Relaţia dintre auditorii interni şi auditorii externi 370
 63. Capitolul 12. Activitatea de audit bancar - abordare practică 372
 64. 12.1. Activitatea de creditare 372
 65. 12.2. Trezorerie şi Pieţe de Capital 374
 66. 12.3. Trade Finance (pasive contigente) 376
 67. 12.4. Plăţi 378
 68. 12.5. Contabilitate 381
 69. 12.6. Furnizori/Cheltuieli 381
 70. 12.7. Personal/Resurse umane 382
 71. 12.8. Administrarea clădirilor şi mijloacelor fixe 387
 72. 12.9. Auditul de conformitate 403
 73. Bibliografie 407

Extras din curs

Capitolul 1. Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar

1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI NOTIUNII DE AUDIT

Deşi cuvântul audit a pătruns în limbajul cotidian al societăţii româneşti în forma sa englezească, se pare că originile acestuia se găsesc în latinescul auditus, care înseamnă a asculta, a audia. Acest termen avea chiar o conotaţie financiară, în Roma antică fiind practicată verificarea verbală a fondurilor sau ascultarea fondurilor.

Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta” dar despre audit se vorbeşte de pe vremea asirienilor, egiptenilor, din timpul domniei lui Carol cel Mare sau a lui Eduard I al Angliei. Activităţi de audit s-au realizat în decursul timpului şi în România, dar purtau alte denumiri.

În general prin audit (în sesn modern) se înţelege examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente prin raportarea ei la un criteriu (standard, normă) de calitate, în vederea satisfacerii nevoilor unor utilizatori de informaţii.

Utilizarea termenului de audit în accepţiunea folosită în prezent este relativ recentă şi se plasează în perioada crizei economice din 1929 din Statele Unite ale Americii, când întreprinderile erau afectate de recesiune economică şi trebuiau să plătească sume importante pentru auditorii externi care efectuau certificarea conturilor tuturor întreprinderilor cotate la bursă.

Marile întreprinderi americane foloseau deja serviciile oferite de Cabinete de Audit Extern, organisme independente care aveau misiunea de a verifica conturile şi bilanţurile contabile şi a certifica situaţiile financiare finale. Pentru a-şi îndeplini atribuţiile, cabinetele de audit efectuau o serie de lucrări pregătitoare de specialitate, şi anume: inventarierea patrimoniului, verificarea conturilor, verificarea soldurilor, diferite sondaje, etc., care au crescut semnificativ costurile auditării.

Întreprinderile au început să-şi organizeze propriile Cabinete de Audit Intern, în special pentru reducerea cheltuielior, prin preluarea efectuării lucrărilor pregătitoare din interiorul entităţi, iar pentru realizarea activităţii de certificare au apelat în continuare la Cabinete de Audit Extern, care aveau dreptul unei supervizări a activităţii întreprinderlor. Pentru a se distinge între auditorii cabinetelor de audit extern şi cei ai organizaţiei supuse auditului, primii au fost numiţi auditori externi, iar cei din urmă au fost numiţi auditori interni, deoarece făceau parte din întreprindere.

După trecerea crizei economice, auditorii au fost utilizaţi în continuare, deoarece dobândiseră cunoştinţele necesare şi foloseau tehnici şi instrumente specifice domeniului financiar-contabil. În timp, ei au lărgit mereu domeniul de aplicare al auditului şi i+au modificat obiectivele, ajungându-se la ideea necesităţii existenţei unei funcţii a activităţii de audit intern în interiorul organizaţiilor.

Noua funcţie de audit intern va mai păstra mult timp conotaţiile financiar-contabile în memoria colectivă, datorită eredităţii sale, respectiv activitatea de certificare a conturilor.

Rolul şi necesitatea auditorilor interni a crescut continuu şi a fost unanim acceptat, motiv pentru care aceştia au simţit nevoia de a se organiza şi de-aşi standardiza activităţile practice. Astfel, în anul 1941, s-a creat în Orlando, Florida, SUA, Institutul Auditorilor Interni – I.I.A. care a fost recunoscut internaţional. Ulterior, a aderat Marea Britanie, iar în 1951 Suedia, Norvegia, Danemarca şi alte state. În prezent, la acest institut s-au afiliat peste 90 de institute naţionale ale auditorilor interni şi membri din peste 120 ţări, în urma obţinerii calităţii de C.I.A. – Auditor Intern Certificat, acordată de I.I.A., pe baza examene profesionale.

În România, auditul intern a fost adoptat ca un termen la modă în domeniul controlului financiar, însă cu timpul s-a reuşit decantarea conceptelor de control intern şi audit intern. În prezent, există o problemă cu înţelegerea sistemului de control intern, care fiind obiect al auditului intern, înglobează toate activităţile de control intern realizate în interiorul unei entităţi şi riscurile asociate acestora.

Scopul iniţial al Institutului Auditorilor Interni – I.I.A. a fost acela de standardizare a activităţii de audit intern, plecând de la definirea conceptelor, stabilirea obiectivelor şi continuând cu organizarea şi exercitarea acestuia.

Înceând din 1950, I.I.A., a emis norme proprii de audit intern, diferite de cele ale auditului extern. În timp, acestea s-au generalizat şi din 1970 au devenit standarde de audit intern, care sunt într-o permanentă mişcare datorită evoluţiei societăţii ce se confruntă mereu cu noi provocări.

În 1941, .B. Thurston, primul preşedinte al Institutului Internaţional al Auditorilor Interni, declara cu o previziune uimitoare că perspectiva cea mai strălucită a auditului intern va fi „asistenţa managerială” . În 1991, Josaph J.Mossis – preşedintele Institutul Auditorilor Interni din Marea Britanie, reia aceeaşi remarcă, dar în termenul mult mai exacţi: „este clar pentru cei care lucrează în cadrul funcţiei de Audit Intern că aceasta are un rol vital de jucat, ajutând conducerea să ia în mână hăţurile controlului intern.”

Auditul intern este considerat ca fiind ultimul nivel al sistemului de control intern al entităţii. Auditorii interni izolaţi sunt ineficienţi şi de aceea ei trebuie să lucreze în echipă.

Competenţele profesionale ale auditorului intern produc adevărate benefici pentru entitate, printr-o evaluare sistematică, pe baza standardelor de audit şi a celor mai bune practici, a politicilor, procedurilor şi operaţiilor realizate de entitate.

Activitatea de audit intern se bazează pe un cadru de referinţă flexibil, recunoscut în întreaga lume, care se adaptează la particularităţile legislative şi de reglementare ale fiecărei ţări, cu respectarea regulilor, specifice ce guvernează diferite sectoare de activitate şi cultura organizaţiei respective.

Preview document

Audit Bancar - Pagina 1
Audit Bancar - Pagina 2
Audit Bancar - Pagina 3
Audit Bancar - Pagina 4
Audit Bancar - Pagina 5
Audit Bancar - Pagina 6
Audit Bancar - Pagina 7
Audit Bancar - Pagina 8
Audit Bancar - Pagina 9
Audit Bancar - Pagina 10
Audit Bancar - Pagina 11
Audit Bancar - Pagina 12
Audit Bancar - Pagina 13
Audit Bancar - Pagina 14
Audit Bancar - Pagina 15
Audit Bancar - Pagina 16
Audit Bancar - Pagina 17
Audit Bancar - Pagina 18
Audit Bancar - Pagina 19
Audit Bancar - Pagina 20
Audit Bancar - Pagina 21
Audit Bancar - Pagina 22
Audit Bancar - Pagina 23
Audit Bancar - Pagina 24
Audit Bancar - Pagina 25
Audit Bancar - Pagina 26
Audit Bancar - Pagina 27
Audit Bancar - Pagina 28
Audit Bancar - Pagina 29
Audit Bancar - Pagina 30
Audit Bancar - Pagina 31
Audit Bancar - Pagina 32
Audit Bancar - Pagina 33
Audit Bancar - Pagina 34
Audit Bancar - Pagina 35
Audit Bancar - Pagina 36
Audit Bancar - Pagina 37
Audit Bancar - Pagina 38
Audit Bancar - Pagina 39
Audit Bancar - Pagina 40
Audit Bancar - Pagina 41
Audit Bancar - Pagina 42
Audit Bancar - Pagina 43
Audit Bancar - Pagina 44
Audit Bancar - Pagina 45
Audit Bancar - Pagina 46
Audit Bancar - Pagina 47
Audit Bancar - Pagina 48
Audit Bancar - Pagina 49
Audit Bancar - Pagina 50
Audit Bancar - Pagina 51
Audit Bancar - Pagina 52
Audit Bancar - Pagina 53
Audit Bancar - Pagina 54
Audit Bancar - Pagina 55
Audit Bancar - Pagina 56
Audit Bancar - Pagina 57
Audit Bancar - Pagina 58
Audit Bancar - Pagina 59
Audit Bancar - Pagina 60
Audit Bancar - Pagina 61
Audit Bancar - Pagina 62
Audit Bancar - Pagina 63
Audit Bancar - Pagina 64
Audit Bancar - Pagina 65
Audit Bancar - Pagina 66
Audit Bancar - Pagina 67
Audit Bancar - Pagina 68
Audit Bancar - Pagina 69
Audit Bancar - Pagina 70
Audit Bancar - Pagina 71
Audit Bancar - Pagina 72
Audit Bancar - Pagina 73
Audit Bancar - Pagina 74
Audit Bancar - Pagina 75
Audit Bancar - Pagina 76
Audit Bancar - Pagina 77
Audit Bancar - Pagina 78
Audit Bancar - Pagina 79
Audit Bancar - Pagina 80
Audit Bancar - Pagina 81
Audit Bancar - Pagina 82
Audit Bancar - Pagina 83
Audit Bancar - Pagina 84
Audit Bancar - Pagina 85
Audit Bancar - Pagina 86
Audit Bancar - Pagina 87
Audit Bancar - Pagina 88
Audit Bancar - Pagina 89
Audit Bancar - Pagina 90
Audit Bancar - Pagina 91
Audit Bancar - Pagina 92
Audit Bancar - Pagina 93
Audit Bancar - Pagina 94
Audit Bancar - Pagina 95
Audit Bancar - Pagina 96
Audit Bancar - Pagina 97
Audit Bancar - Pagina 98
Audit Bancar - Pagina 99
Audit Bancar - Pagina 100
Audit Bancar - Pagina 101
Audit Bancar - Pagina 102
Audit Bancar - Pagina 103
Audit Bancar - Pagina 104
Audit Bancar - Pagina 105
Audit Bancar - Pagina 106
Audit Bancar - Pagina 107
Audit Bancar - Pagina 108
Audit Bancar - Pagina 109
Audit Bancar - Pagina 110
Audit Bancar - Pagina 111
Audit Bancar - Pagina 112
Audit Bancar - Pagina 113
Audit Bancar - Pagina 114
Audit Bancar - Pagina 115
Audit Bancar - Pagina 116
Audit Bancar - Pagina 117
Audit Bancar - Pagina 118
Audit Bancar - Pagina 119
Audit Bancar - Pagina 120
Audit Bancar - Pagina 121
Audit Bancar - Pagina 122
Audit Bancar - Pagina 123
Audit Bancar - Pagina 124
Audit Bancar - Pagina 125
Audit Bancar - Pagina 126
Audit Bancar - Pagina 127
Audit Bancar - Pagina 128
Audit Bancar - Pagina 129
Audit Bancar - Pagina 130
Audit Bancar - Pagina 131
Audit Bancar - Pagina 132
Audit Bancar - Pagina 133
Audit Bancar - Pagina 134
Audit Bancar - Pagina 135
Audit Bancar - Pagina 136
Audit Bancar - Pagina 137
Audit Bancar - Pagina 138
Audit Bancar - Pagina 139
Audit Bancar - Pagina 140
Audit Bancar - Pagina 141
Audit Bancar - Pagina 142
Audit Bancar - Pagina 143
Audit Bancar - Pagina 144
Audit Bancar - Pagina 145
Audit Bancar - Pagina 146
Audit Bancar - Pagina 147
Audit Bancar - Pagina 148
Audit Bancar - Pagina 149
Audit Bancar - Pagina 150
Audit Bancar - Pagina 151
Audit Bancar - Pagina 152
Audit Bancar - Pagina 153
Audit Bancar - Pagina 154
Audit Bancar - Pagina 155
Audit Bancar - Pagina 156
Audit Bancar - Pagina 157
Audit Bancar - Pagina 158
Audit Bancar - Pagina 159
Audit Bancar - Pagina 160
Audit Bancar - Pagina 161
Audit Bancar - Pagina 162
Audit Bancar - Pagina 163
Audit Bancar - Pagina 164
Audit Bancar - Pagina 165
Audit Bancar - Pagina 166
Audit Bancar - Pagina 167
Audit Bancar - Pagina 168
Audit Bancar - Pagina 169
Audit Bancar - Pagina 170
Audit Bancar - Pagina 171
Audit Bancar - Pagina 172
Audit Bancar - Pagina 173
Audit Bancar - Pagina 174
Audit Bancar - Pagina 175
Audit Bancar - Pagina 176
Audit Bancar - Pagina 177
Audit Bancar - Pagina 178
Audit Bancar - Pagina 179
Audit Bancar - Pagina 180
Audit Bancar - Pagina 181
Audit Bancar - Pagina 182
Audit Bancar - Pagina 183
Audit Bancar - Pagina 184
Audit Bancar - Pagina 185
Audit Bancar - Pagina 186
Audit Bancar - Pagina 187
Audit Bancar - Pagina 188
Audit Bancar - Pagina 189
Audit Bancar - Pagina 190
Audit Bancar - Pagina 191
Audit Bancar - Pagina 192
Audit Bancar - Pagina 193
Audit Bancar - Pagina 194
Audit Bancar - Pagina 195
Audit Bancar - Pagina 196
Audit Bancar - Pagina 197
Audit Bancar - Pagina 198
Audit Bancar - Pagina 199
Audit Bancar - Pagina 200
Audit Bancar - Pagina 201
Audit Bancar - Pagina 202
Audit Bancar - Pagina 203
Audit Bancar - Pagina 204
Audit Bancar - Pagina 205
Audit Bancar - Pagina 206
Audit Bancar - Pagina 207
Audit Bancar - Pagina 208
Audit Bancar - Pagina 209
Audit Bancar - Pagina 210
Audit Bancar - Pagina 211
Audit Bancar - Pagina 212
Audit Bancar - Pagina 213
Audit Bancar - Pagina 214
Audit Bancar - Pagina 215
Audit Bancar - Pagina 216
Audit Bancar - Pagina 217
Audit Bancar - Pagina 218
Audit Bancar - Pagina 219
Audit Bancar - Pagina 220
Audit Bancar - Pagina 221
Audit Bancar - Pagina 222
Audit Bancar - Pagina 223
Audit Bancar - Pagina 224
Audit Bancar - Pagina 225
Audit Bancar - Pagina 226
Audit Bancar - Pagina 227
Audit Bancar - Pagina 228
Audit Bancar - Pagina 229
Audit Bancar - Pagina 230
Audit Bancar - Pagina 231
Audit Bancar - Pagina 232
Audit Bancar - Pagina 233
Audit Bancar - Pagina 234
Audit Bancar - Pagina 235
Audit Bancar - Pagina 236
Audit Bancar - Pagina 237
Audit Bancar - Pagina 238
Audit Bancar - Pagina 239
Audit Bancar - Pagina 240
Audit Bancar - Pagina 241
Audit Bancar - Pagina 242
Audit Bancar - Pagina 243
Audit Bancar - Pagina 244
Audit Bancar - Pagina 245
Audit Bancar - Pagina 246
Audit Bancar - Pagina 247
Audit Bancar - Pagina 248
Audit Bancar - Pagina 249
Audit Bancar - Pagina 250
Audit Bancar - Pagina 251
Audit Bancar - Pagina 252
Audit Bancar - Pagina 253
Audit Bancar - Pagina 254
Audit Bancar - Pagina 255
Audit Bancar - Pagina 256
Audit Bancar - Pagina 257
Audit Bancar - Pagina 258
Audit Bancar - Pagina 259
Audit Bancar - Pagina 260
Audit Bancar - Pagina 261
Audit Bancar - Pagina 262
Audit Bancar - Pagina 263
Audit Bancar - Pagina 264
Audit Bancar - Pagina 265
Audit Bancar - Pagina 266
Audit Bancar - Pagina 267
Audit Bancar - Pagina 268
Audit Bancar - Pagina 269
Audit Bancar - Pagina 270
Audit Bancar - Pagina 271
Audit Bancar - Pagina 272
Audit Bancar - Pagina 273
Audit Bancar - Pagina 274
Audit Bancar - Pagina 275
Audit Bancar - Pagina 276
Audit Bancar - Pagina 277
Audit Bancar - Pagina 278
Audit Bancar - Pagina 279
Audit Bancar - Pagina 280
Audit Bancar - Pagina 281
Audit Bancar - Pagina 282
Audit Bancar - Pagina 283
Audit Bancar - Pagina 284
Audit Bancar - Pagina 285
Audit Bancar - Pagina 286
Audit Bancar - Pagina 287
Audit Bancar - Pagina 288
Audit Bancar - Pagina 289
Audit Bancar - Pagina 290
Audit Bancar - Pagina 291
Audit Bancar - Pagina 292
Audit Bancar - Pagina 293
Audit Bancar - Pagina 294
Audit Bancar - Pagina 295
Audit Bancar - Pagina 296
Audit Bancar - Pagina 297
Audit Bancar - Pagina 298
Audit Bancar - Pagina 299
Audit Bancar - Pagina 300
Audit Bancar - Pagina 301
Audit Bancar - Pagina 302
Audit Bancar - Pagina 303
Audit Bancar - Pagina 304
Audit Bancar - Pagina 305
Audit Bancar - Pagina 306
Audit Bancar - Pagina 307
Audit Bancar - Pagina 308
Audit Bancar - Pagina 309
Audit Bancar - Pagina 310
Audit Bancar - Pagina 311
Audit Bancar - Pagina 312
Audit Bancar - Pagina 313
Audit Bancar - Pagina 314
Audit Bancar - Pagina 315
Audit Bancar - Pagina 316
Audit Bancar - Pagina 317
Audit Bancar - Pagina 318
Audit Bancar - Pagina 319
Audit Bancar - Pagina 320
Audit Bancar - Pagina 321
Audit Bancar - Pagina 322
Audit Bancar - Pagina 323
Audit Bancar - Pagina 324
Audit Bancar - Pagina 325
Audit Bancar - Pagina 326
Audit Bancar - Pagina 327
Audit Bancar - Pagina 328
Audit Bancar - Pagina 329
Audit Bancar - Pagina 330
Audit Bancar - Pagina 331
Audit Bancar - Pagina 332
Audit Bancar - Pagina 333
Audit Bancar - Pagina 334
Audit Bancar - Pagina 335
Audit Bancar - Pagina 336
Audit Bancar - Pagina 337
Audit Bancar - Pagina 338
Audit Bancar - Pagina 339
Audit Bancar - Pagina 340
Audit Bancar - Pagina 341
Audit Bancar - Pagina 342
Audit Bancar - Pagina 343
Audit Bancar - Pagina 344
Audit Bancar - Pagina 345
Audit Bancar - Pagina 346
Audit Bancar - Pagina 347
Audit Bancar - Pagina 348
Audit Bancar - Pagina 349
Audit Bancar - Pagina 350
Audit Bancar - Pagina 351
Audit Bancar - Pagina 352
Audit Bancar - Pagina 353
Audit Bancar - Pagina 354
Audit Bancar - Pagina 355
Audit Bancar - Pagina 356
Audit Bancar - Pagina 357
Audit Bancar - Pagina 358
Audit Bancar - Pagina 359
Audit Bancar - Pagina 360
Audit Bancar - Pagina 361
Audit Bancar - Pagina 362
Audit Bancar - Pagina 363
Audit Bancar - Pagina 364
Audit Bancar - Pagina 365
Audit Bancar - Pagina 366
Audit Bancar - Pagina 367
Audit Bancar - Pagina 368
Audit Bancar - Pagina 369
Audit Bancar - Pagina 370
Audit Bancar - Pagina 371
Audit Bancar - Pagina 372
Audit Bancar - Pagina 373
Audit Bancar - Pagina 374
Audit Bancar - Pagina 375
Audit Bancar - Pagina 376
Audit Bancar - Pagina 377
Audit Bancar - Pagina 378
Audit Bancar - Pagina 379
Audit Bancar - Pagina 380
Audit Bancar - Pagina 381
Audit Bancar - Pagina 382
Audit Bancar - Pagina 383
Audit Bancar - Pagina 384
Audit Bancar - Pagina 385
Audit Bancar - Pagina 386
Audit Bancar - Pagina 387
Audit Bancar - Pagina 388
Audit Bancar - Pagina 389
Audit Bancar - Pagina 390
Audit Bancar - Pagina 391
Audit Bancar - Pagina 392
Audit Bancar - Pagina 393
Audit Bancar - Pagina 394
Audit Bancar - Pagina 395
Audit Bancar - Pagina 396
Audit Bancar - Pagina 397
Audit Bancar - Pagina 398
Audit Bancar - Pagina 399
Audit Bancar - Pagina 400
Audit Bancar - Pagina 401
Audit Bancar - Pagina 402
Audit Bancar - Pagina 403
Audit Bancar - Pagina 404
Audit Bancar - Pagina 405
Audit Bancar - Pagina 406
Audit Bancar - Pagina 407
Audit Bancar - Pagina 408

Conținut arhivă zip

 • Audit Bancar.docx

Alții au mai descărcat și

Auditul instituțiilor de credit. Studiu de caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării...

Analiza Gestiunii Sistemului Bancar Agregat din România

CAPITOLUL I 1.1. Sistemul bancar Activitatea bancară din România se desfăşoară prin intermediul Băncii Naţionale a României şi prin bănci, care...

Riscuri Bancare

Banca acorda o atentie deosebita gestionarii prudente a riscurilor asociate activitatilor desfasurate. Managementul riscurilor este parte...

Piețe capital

INTRODUCERE Orice economie este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate în tranzacţionarea de active financiare....

Contabilitate Bancară

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE CREDIT Activitatea bancară în România se desfăşoară prin instituţii de credit autorizate, în...

Gestiunea Riscurilor Bancare - Cadru General

Riscurile au facut dintotdeauna obiectul studiilor societatilor bancare. Activitatea bancara privita ca o activitate organizata in scopul obtinerii...

Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare

1. Gestiunea riscului ratei dobânzii a) Conceptul şi identificarea riscului ratei dobânzii Riscul ratei dobânzii – exprimă probabilitatea...

Monedă și credit

MONEDA SI CREDIT BANII-sunt o marfa cu insusiri speciale,desprinsa din lumea diversa a marfuriilor cu exist obiectiva -sunt o expresie a vointei...

Te-ar putea interesa și

Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară

INTRODUCERE Deoarece după anul 1990 au avut loc o serie de scandaluri de ordin financiar, a fost scos în evidență un anumit comportament lipsit de...

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Auditul intern în activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Audit Bancar

Capitolul 1 Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI...

Fraudă și Eroare în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR 1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT...

Activitatea de audit bancar la UniCredit Țiriac Bank SA

Obiective şi modalităţi de acţiune ale auditului intern bancar O.U.G. nr. 57/1999, cu modificările ulterioare, identifică următoarele obiective...

Audit Bancar

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate a prezentei teze constă în faptul că, anume în condiţiile economiei de piaţă, expunerea băncilor...

Audit și servicii bancare pe piața românească

Audit si servicii bancare pe piata romaneasca Există o multitudine de definiţii date auditului, dar nu în accepţiunea sa generală, ci pe...

Ai nevoie de altceva?