Audit în Sistemul Bancar

Curs
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 26247
Mărime: 139.27KB (arhivat)
Publicat de: Pavel S.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ilie Mihai

Cuprins

 1. Capitolul 1. Auditul financiar şi auditul intern
 2. 1.1. Principalele reglementări legale în domeniul auditului intern
 3. 1.2. Definiţii
 4. 1.3. Obiectivele auditului intern
 5. 1.4. Responsabilităţi
 6. 1.5. Categoriile de entităţi economice ale căror situaţii financiare vor fi auditate
 7. 1.6. Sancţiuni
 8. Capitolul 2. Profesia de auditor financiar
 9. 2.1. Camera Auditorilor Financiari din România
 10. 2.2. Reguli de atribuire a calităţii de auditor financiar
 11. 2.3. Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar
 12. 2.4. Independenţă şi integritate profesională
 13. Capitolul 3. Principii fundamentale ale auditului intern în domeniul
 14. bancar
 15. 3.1. Permanenţa auditului intern
 16. 3.2. Independenţa auditului intern
 17. 3.3. Obiectivitatea şi imparţialitatea auditului intern
 18. 3.4. Integritatea şi competenţa profesională
 19. 3.5. Confidenţialitatea
 20. Capitolul 4. Obiective specifice auditului intern în domeniul bancar
 21. Capitolul 5. Statutul auditului intern; Comitetul de audit
 22. 5.1. Statutul auditului intern
 23. 5.2. Comitetul de audit
 24. Capitolul 6. Externalizarea activităţii de audit intern
 25. Capitolul 7. Desfăşurarea activităţii de audit intern
 26. 7.1. Etapele activităţii de audit intern
 27. 7.2. Responsabilităţi în activitatea de audit intern
 28. 7.3. Forme de audit intern
 29. Capitolul 8. Proceduri de audit
 30. Capitolul 9. Documente de lucru
 31. Capitolul 10. Cunoaşterea clientului
 32. 10.1. Obţinerea informaţiilor
 33. 10.2. Utilizarea informaţiilor
 34. Capitolul 11. Auditul situaţiilor financiare
 35. 11.1. Aspecte generale
 36. 11.2.Conţinutul principalelor situaţii financiare ale instituţiilor de credit
 37. 11.3. Raportarea cu privire la situaţiile financiare
 38. Capitolul 12. Riscul operaţional. Fraudele
 39. 12.1. Riscul operaţional
 40. 12.2. Fraudele
 41. Capitolul 13. Riscul de credit
 42. 13.1. Administrarea riscului de credit
 43. 13.2.Gestionarea împrumuturilor către un singur debitor
 44. 13.3.Determinarea indicatorilor de solvabilitate şi gestiunea expunerilor mari
 45. 13.4.Împrumuturile acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca, personalului propriu şi familiilor acestuia
 46. 13.5. Limitele de risc pe clienti şi pe sectoare de activitate
 47. Capitolul 14. Auditul portofoliului de împrumuturi
 48. Capitolul 15. Auditul lichidităţii societăţilor bancare
 49. 15.1. Aspecte generale
 50. 15.2. Benzi de lichiditate
 51. 15.3. Indicatori de lichiditate
 52. 15.4. Analiza de tip Gap
 53. 15.5. Riscul de lichiditate
 54. Capitolul 16. Auditul rezervelor şi provizioanelor
 55. Capitolul 17. Evaluarea rezultatelor şi comunicarea concluziilor.
 56. Raportul de audit
 57. 17.1. Evaluarea rezultatelor şi comunicarea concluziilor
 58. 17.2. Raportul de audit
 59. Capitolul 18. Beneficiile autoevaluării în activitatea de audit intern
 60. 18.1. Caracteristicile autoevaluării
 61. 18.2. Beneficiile autoevaluării la nivelul conducerii
 62. 18.3. Beneficiile autoevaluării la nivelul functiei de audit intern
 63. Capitolul 19. Comunicarea cu Comitetul de Audit şi cu managementul
 64. 19.1. Comunicarea cu Comitetul de Audit şi cu managementul
 65. 19.2. Scrisorile adresate managementului

Extras din curs

Capitolul 1. Auditul financiar şi auditul intern

1.1. Principalele reglementări legale în domeniul auditului intern

Printre principalele reglementări legale în domeniul auditului intern se numără:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată;

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MFP nr. 880/2002 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

- Norme BNR nr. 17/2003 privind organizarea şi controlul intern al activităţii institutiilor de credit şi administrarea riscurilor semnificative, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern a instituţiilor de credit.

- Ordonanţa Guvernului nr. 37 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern;

- Hotărârea nr. 35/2004 a Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Româia privind aprobarea asimilării Standardelor Internaţionale de Audit Intern, ediţia 2004, elaborate şi publicate de Institutul Auditorilor Interni, inclusiv a Cadrului General al Standardelor Internaţionale de Audit Intern.

1.2. Definiţii:

Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Auditorul financiar este persoana fizică/ juridică ce dobândeşte calitatea de auditor.

Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia.

1.3. Obiectivele auditului intern

Obiectivele auditului intern sunt:

a) verificarea conformităţii activităţilor din entitatea economică auditată cu politicile, programele şi managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;

b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activităţii entităţii economice;

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitatea economică;

d) protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel.

1.4. Responsabilităţi

Responsabilii pentru organizarea activităţii de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar.

Cu ocazia exercitării independente a profesiei de auditor financiar, auditorii financiari efectuează şi evaluarea funcţiei de audit intern, şi anume:

- gradul de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate;

- performanţele audit intern, pentru a determina măsura în care auditorii financiari se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfăşurarea activităţii lor.

Camera Auditorilor Financiari din România elaborează norme de audit intern aliniate la standardele internaţionale în domeniu.

Activitatea Camerei Auditorilor Financiari din România se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice.

Autoritatea de stat va urmări permanent ca reglementările emise de Camera Auditorilor Financiari din România şi deciziile luate de organele de conducere ale acesteia să nu contravină reglementărilor legale.

1.5. Categoriile de entităţi economice ale căror situaţii financiare vor fi

auditate

Categoriile de entităţi economice ale căror situaţii financiare vor fi auditate se stabilesc de către Ministerul Finanţelor Publice, în acord cu Programul de implementare a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, şi includ;

- entităţile economice care aplică reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate;

- entităţile economice care nu au obligaţia să aplice Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate pot opta pentru auditarea situaţiilor financiare;

- societăţilor cotate pe pieţele secundare de valori mobiliare sunt auditate numai de auditori financiari.

Entităţile economice ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activităţii profesionale de audit intern.

La regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, precum şi la celelalte entităţi economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează şi funcţionează potrivit cadrului legal privind auditul intern din entităţile publice.

1.6. Sancţiuni

 Auditorii financiari, persoane juridice, membre ale Camerei, răspund dacă unul dintre asociaţi, administratori sau angajaţi, care nu are calitatea de auditor, intervenine în exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar, astfel încât să prejudicieze independenţa persoanelor fizice care desfăşoară această activitate în numele persoanei juridice.

 Auditorii financiari, persoane fizice, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România, care desfăşoară activitatea de auditor financiar în numele unor auditori financiari persoane juridice, sunt supuse aceloraşi sancţiuni prevăzute pentru persoanele juridice care deţin calitatea de auditori financiari.

 În măsura în care nu sunt infracţiuni, unele fapte pot constitui contravenţii, fiind sancţionate cu amenzi.

Constatarea contravenţiei se face de către persoanele împuternicite în acest sens de Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România.

Capitolul 2. Profesia de auditor financiar

2.1. Camera Auditorilor Financiari din România

Camera Auditorilor Financiari din România este persoană juridică autonomă, organizaţie profesională de utilitate publică fără scop lucrativ.

Camera, în numele statului, organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România.

Printre celelalte atribuţii ale sale, Camera efectuează şi următoarele:

a) atribuie calitatea de auditor financiar şi emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii;

b) organizează şi urmăreşte programul de pregătire continuă a auditorilor financiari;

c) controlează calitatea activităţii de audit financiar;

d) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în condiţiile prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei;

e) asigură reprezentarea internaţională a profesiei de auditor financiar din România.

Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa, Consiliul şi Biroul permanent al Consiliului Camerei.

Preview document

Audit în Sistemul Bancar - Pagina 1
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 2
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 3
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 4
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 5
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 6
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 7
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 8
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 9
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 10
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 11
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 12
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 13
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 14
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 15
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 16
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 17
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 18
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 19
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 20
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 21
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 22
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 23
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 24
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 25
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 26
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 27
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 28
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 29
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 30
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 31
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 32
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 33
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 34
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 35
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 36
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 37
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 38
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 39
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 40
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 41
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 42
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 43
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 44
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 45
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 46
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 47
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 48
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 49
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 50
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 51
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 52
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 53
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 54
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 55
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 56
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 57
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 58
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 59
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 60
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 61
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 62
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 63
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 64
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 65
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 66
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 67
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 68
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 69
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 70
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 71
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 72
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 73
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 74
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 75
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 76
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 77
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 78
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 79
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 80
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 81
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 82
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 83
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 84
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 85
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 86
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 87
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 88
Audit în Sistemul Bancar - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • 1.DOC
 • 10.DOC
 • 11.DOC
 • 12.DOC
 • 2.DOC
 • 3.DOC
 • 5.DOC
 • 6.DOC
 • 7.DOC
 • 8.DOC
 • 9.DOC
 • CUPRINS.DOC

Alții au mai descărcat și

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Rolul Auditului Intern în Procesul de Management al Riscurilor

Audit intern Auditul intern are scopul de a asigura conformitatea situatiilor financiare cu normele legislative.Acesta este realizat de catre...

Auditarea situațiilor financiare anuale la SC Impar SRL

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Activitatea de audit bancar la UniCredit Țiriac Bank SA

Obiective şi modalităţi de acţiune ale auditului intern bancar O.U.G. nr. 57/1999, cu modificările ulterioare, identifică următoarele obiective...

Auditul financiar privind imobilizările corporale

1.Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Planificarea Auditului Financiar

PLANIFICAREA AUDITULUI SITUATIILOR FINANCIARE Standardul international de audit 300-scopul acestui Standard International de Audit este sa...

Planificarea Auditului Financiar-Contabil

Planificarea auditului financiar – contabil Conceptul de planificare în audit Auditorul trebuie sa planifice auditul într-o maniera care sa...

Misiune de audit intern la Scoala cu Cls I-VIII Nr 10 Suceava

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Şcoala cu cl. I-VIII nr. 10 Suceava este situat în zona centrală a cartierului Cuza Vodă, pe str. Baladei nr. 4A şi a fost...

Te-ar putea interesa și

Practică bancară - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale

Reforma sistemului bancar din România a făcut paşi importanţi încă din prima fază a tranziţiei. Se poate spune că reforma în sistemul bancar a...

Aspectul Stabilizării și Sporirii Siguranței Funcționării Sistemului Bancar al Republicii Moldova în Contextul Integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Stabilitatea şi siguranţa sistemului bancar reprezintă o importanţă majoră pentru protejarea...

Practică la tehnică bancară - Unicredit

PREZENTARE GENERALA SCURTA DESCRIERE UniCredit Tiriac Bank este membra a Grupului UniCredit, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata...

Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare

1.1. Noţiuni generale privind sistemul bancar românesc România are o economie relativ deschisă, cu exporturi reprezentând 25,7% şi importuri 34,2%...

Banca Națională a României

INTRODUCERE Termenul de sistem monetar are înțelesuri și abordări diferite. Una dintre abordările termenului de sistem monetar este aceea de...

Importanța și eficiența controlului intern în diverse ramuri de activitate

MOTIVATIA CERCETARII Implementarea unor sisteme eficiente de control intern reprezinta o problema delicata pentru managerul oricarei entitati....

Monografie Piraeus Bank România

1. Prezentare Piraeus Bank România. Istoric și evoluție 1.1. Scurtă prezentare evolutivă a Piraeus Bank Fondată în 1916, Piraeus Bank face parte...

Ai nevoie de altceva?