Management Financiar Contabil

Curs
9/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 35059
Mărime: 179.99KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. drd. Gabriela Fotache
UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” BACĂU CATEDRA DE CONTABILITATE, FINANŢE ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII 5
 2. 1.1. Finanţele în cadrul structurii organizaţionale 5
 3. 1.1.1. Locul şi rolul activităţii financiare în cadrul sistemului economic întreprindere 5
 4. 1.1.2. Abordarea sistemică a activităţii financiare a întreprinderii 6
 5. 1.2. Maximizarea valorii întreprinderii - obiectiv fundamental al managementului financiar 8
 6. 1.3. Responsabilităţile managerului financiar 9
 7. CAPITOLUL 2 STRUCTURA FINANCIARĂ A FIRMEI 11
 8. 2.1. Alegerea structurii financiare a firmei 11
 9. 2.2. Capitalul firmei 15
 10. 2.3. Situaţii şi rapoarte financiare 22
 11. 2.3.1. Bilanţul patrimoniului 22
 12. 2.3.2. Contul de rezultate 26
 13. 2.4. Fluxuri monetare şi materiale în cadrul firmei 28
 14. CAPITOLUL 3. CIRCUITE ŞI FLUXURI FINANCIARE 33
 15. 3.1. Noţiunea de circuit financiar 33
 16. 3.1.1. Participanţii la circuitele financiare 33
 17. 3.1.2. Fluxuri de lichidităţi în cadrul circuitelor financiare 34
 18. 3.2. Identificarea actului financiar 36
 19. 3.3. Clasificarea circuitelor financiare 37
 20. 3.3.1. Circuitele financiare primare 37
 21. 3.3.2. Circuite financiare secundare 38
 22. CAPITOLUL 4 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 40
 23. 4.1. Analiza pe baza bilanţului patrimonial 40
 24. 4.2. Analiza pe baza bilanţului funcţional 47
 25. CAPITOLUL 5 ANALIZA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII 50
 26. 5.1. Soldurile intermediare de gestiune 50
 27. 5.2. Capacitatea de autofinanţare (CAF) 52
 28. CAPITOLUL 6 ANALIZA FLUXURILOR FINANCIARE 57
 29. 6.1. Tabloul de finanţare „nevoi-resurse” 57
 30. 6.2. Tablourile fluxurilor financiare 58
 31. CAPITOLUL 7 METODE DE ANALIZĂ A SITUAŢIILOR FINANCIARE 60
 32. 7.1. Tipuri principale de rate financiare 60
 33. 7.1.1. Ratele de lichiditate 61
 34. 7.1.2. Ratele privind managementul datoriei (creditului) 62
 35. 7.1.3. Rate privind managementul activelor 63
 36. 7.1.4. Rate de profitabilitate 65
 37. 7.1.5. Ratele de creştere 65
 38. 7.1.6. Rate ale valorii de piaţă 66
 39. 7.2. Utilizări şi limite ale ratelor financiare 66
 40. CAPITOLUL 8 MANAGEMENTUL FONDULUI DE RULMENT 68
 41. 8.1. Importanţa managementului fondului de rulment 68
 42. 8.2. Managementul ciclului fluxului de numerar 69
 43. 8.3. Managementul activelor curente 70
 44. 8.4. Politici de finanţare a fondului de rulment 71
 45. 8.5. Creditul pe termen scurt - avantaje şi dezavantaje 72
 46. 9.1. Factori determinanţi ai mărimii stocurilor 73
 47. 9.2. Costurile stocurilor 75
 48. 9.3. Sisteme de control a stocurilor 78
 49. BIBLIOGRAFIE 80

Extras din curs

CAPITOLUL 1

ORGANIZAREA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII

1.1. Finanţele în cadrul structurii organizaţionale

1.1.1. Locul şi rolul activităţii financiare în cadrul întreprinderii

1.1.2. Abordarea sistemică a activităţii financiare

1.2. Maximizarea valorii întreprinderii - obiectiv fundamental al managementului financiar

1.3. Responsabilităţile managerului financiar

1.1. Finanţele în cadrul structurii organizaţionale

Agenţii economici îşi desfăşoară activitatea într-un mediu economic caracterizat prin numeroase influenţe de ordin legislativ, fiscal şi social. Firma este supusă acţiunii unui sistem constant de factori dintre care mai impotanţi aparţin interacţiunii cu piaţa financiară şi structurile sale.

Manifestarea funcţiei financiare prespune, în plan organizatoric, existenţa activităţii financiare, ca un domeniu distinct şi bine definit al sistemului de activităţi ale întreprinzătorului. Acest domeniu este menit să ofere întreprinzătorului mecanismul concret prin care se cunosc şi se rezolvă cerinţele de ordin cantitativ şi calitativ pe care le implică manifestarea fenomenului financiar în viaţa întreprinderii. În acest sens, activitatea financiară a întreprinderii foloseşte un sistem de modele, metode, procedee şi instrumente, prin intermediul cărora:

- se cunosc realităţile economico-financiare

- se fac evaluări şi prognoze

- se fundamentează şi se iau decizii în cunoştinţă de cauză, se efectuează nemijlocit operaţiuni financiare

- se furnizează informaţiile din interiorul şi exteriorul întreprinderii.

1.1.1. Locul şi rolul activităţii financiare

în cadrul sistemului economic întreprindere

În condiţii normale activitatea economică a unei firme presupune plasarea disponibilităţilor în instrumente specifice, gestionarea raţională a efectelor, utilizarea eficientă a creditelor etc.

Există deosebiri de conţinut în ceea ce priveşte noţiunea de activitate financiară şi gestiune financiară.

Astfel gestiunea financiară se referă în mod expres la un ansamblu corelat de decizii şi operaţiuni conexate acestora ce privesc administrarea în condiţii de eficienţă a fondurilor întreprinderii şi respectiv obţinerea şi repartizarea rezultatelor sale financiare.

Managementul financiar îşi propune să organizeze, analizeze şi să evidenţieze aspectele caracteristice unei gestiuni sănătoase a firmelor, indiferent de dimensiunea economică şi financiară a acestora.

Fireşte că specificitatea fiecărui tip de acţiune lucrativă îşi impune amprenta asupra modului de a acţiona în diferite situaţii.

Activitatea financiară cuprinde o sferă mult mai largă de probleme. Ea constă într-un ansamblu de acte fizice, intelectuale şi morale, înfăptuite în mod conştient în scopul asigurării echilibrului financiar în întreprindere. Pe lângă deciziile şi operaţiunile propriu-zise aferente acestora, care dau conţinut gestiunii financiare, activitatea financiară mai presupune acte (fapte) privind:

- organizarea şi conducerea acestui tip de activitate

- asigurarea consumurilor energetice şi materiale pe care ea le implică

- dotarea cu echipamentele adecvate

- recrutarea şi perfecţionarea profesională a personalului din acest domeniu

- problemele ergonomice ale muncii lor

- implementarea de sisteme informaţionale şi informative etc.

Prin integrarea activităţii financiare în sistemul de activităţi al întreprinderii, activitatea financiară realizează în mod necesar conexiuni cu absolut toate celelalte activităţi. Suportul întregii vieţi economice îl reprezintă echilibrul dintre venituri şi costuri, ceea ce în plan financiar înseamnă echilibrul dintre necesarul şi existentul de resurse de finanţare.

În vederea realizării acţiunilor specifice, de fundamentare, adoptare şi înfăptuire a deciziilor financiare, activitatea financiară face uz de modele, metode, procedee şi instrumente adecvate scopului său.

Desfăşurarea normală şi cu eficienţa scontată a activităţii financiare poate avea loc numai în măsura în care formele sale organizatorice răspund pe deplin unor cerinţe de optim. Astfel fiecare formă organizatorică luată în parte trebuie să asigure:

- desfăşurarea normală, operativă a tuturor operaţiunilor financiare;

- organizarea şi funcţionarea corespunzătoare a fluxului informaţional financiar; sesizarea tuturor perturbaţiilor din circuitul financiar pentru a putea fi adoptate deciziile financiare de corectare în timp real;

- prelucrarea şi furnizarea de informaţii în timp util, corespunzătoare cantitativ şi calitativ factorilor interesaţi pentru a se cunoaşte evoluţia fenomenelor economico-financiare şi a putea fundamenta şi adopta decizii cu privire la celelalte activităţi ale întreprinderii şi la rezultatele pe ansamblul sistemului.

1.1.2. Abordarea sistemică a activităţii financiare a întreprinderii

În structura generală a sistemului întreprindere, activitatea financiară poate fi delimitată ca o entitate relativ independentă, omogenă. Ea prezintă caracteristici proprii, i se atribuie funcţii specifice, ceea ce face posibilă tratarea ei ca subsistem economic.

În viziune sistemică, “întreprinderea reprezintă un sistem, adică un ansamblu de compartimente, fenomene, obiecte, procese, indivizi sau grupuri, interconectate cu fluxuri materiale, informaţional-decizionale şi psihosociologice, acest ansamblu funcţionând spre realizarea unor obiective comune”.

Prin analogie putem considera şi activitatea financiară un sistem, adică un ansamblu de compartimente, fenomene, procese, indivizi sau grupuri, interconectate cu fluxuri materiale, informaţional-decizionale şi psihosociologice, ce acţionează în vederea atingerii unei funcţii-obiectiv. Această funcţie obiectiv constă în asigurarea fondurilor necesare întreprinderii pentru echipare şi funcţionare normală, în utilizarea eficientă a acestor fonduri, în obţinerea de rezultate financiare favorabile (profit) şi repartizarea acestora pe destinaţii conform strategiei financiare adoptate.

Sistemul activitate financiară are în componenţa sa elemente interdependente – subsisteme – între care se formează conexiuni directe şi inverse a căror funcţionalitate determină dinamica întregului sistem. Structurarea oricărui sistem se poate realiza prin prisma unor criterii ce ţin seama de scopul urmărit.

Din punct de vedere funcţional se poate vorbi de subsistemele: programare financiară, trezorerie (plăţi şi încasări); analiză financiară; control financiar.

Din punct de vedere decizional identificăm cele două componente de bază absolut necesare oricărui sistem: sistemul conducător şi sistemul condus.

Sistemul conducător al activităţii financiare are menirea de a asigura orientarea subsistemului condus spre atingerea funcţiei scop, adică realizarea obiectivelor activităţii financiare, procedând la reglarea şi controlul tuturor transformărilor ce au loc în cadrul sistemului condus. Practic, subsistemul conducător al activităţii financiare este constituit din totalitatea decidenţilor, cu caracter de organ colectiv sau individual, ce funcţionează în structura organizatorică a întreprinderii, începând cu organul superior de conducere colectivă şi terminând cu conducătorii individuali ai entităţilor funcţionale din cadrul compartimentului financiar. Toate aceste organe se constituie într-o multitudine de centre de decizie care controlează, reglează şi sesizează continuu starea variabilelor din sistem, folosind în acest scop informaţii. Aceste informaţii interne şi externe, privesc starea sistemului condus şi a mediului, transformările ce se produc şi restricţiile impuse de anumite situaţii conjuncturale. Realizarea acestor acţiuni presupune în mod necesar existenţa unei reţele de conexiuni, care trebuie să existe între elementele sistemului – subsistemului conducător şi subsistemului condus – conexiuni concretizate în manifestarea unor legături ce au loc în ambele sensuri şi asigurate prin intermediul sistemului informaţional financiar.

Preview document

Management Financiar Contabil - Pagina 1
Management Financiar Contabil - Pagina 2
Management Financiar Contabil - Pagina 3
Management Financiar Contabil - Pagina 4
Management Financiar Contabil - Pagina 5
Management Financiar Contabil - Pagina 6
Management Financiar Contabil - Pagina 7
Management Financiar Contabil - Pagina 8
Management Financiar Contabil - Pagina 9
Management Financiar Contabil - Pagina 10
Management Financiar Contabil - Pagina 11
Management Financiar Contabil - Pagina 12
Management Financiar Contabil - Pagina 13
Management Financiar Contabil - Pagina 14
Management Financiar Contabil - Pagina 15
Management Financiar Contabil - Pagina 16
Management Financiar Contabil - Pagina 17
Management Financiar Contabil - Pagina 18
Management Financiar Contabil - Pagina 19
Management Financiar Contabil - Pagina 20
Management Financiar Contabil - Pagina 21
Management Financiar Contabil - Pagina 22
Management Financiar Contabil - Pagina 23
Management Financiar Contabil - Pagina 24
Management Financiar Contabil - Pagina 25
Management Financiar Contabil - Pagina 26
Management Financiar Contabil - Pagina 27
Management Financiar Contabil - Pagina 28
Management Financiar Contabil - Pagina 29
Management Financiar Contabil - Pagina 30
Management Financiar Contabil - Pagina 31
Management Financiar Contabil - Pagina 32
Management Financiar Contabil - Pagina 33
Management Financiar Contabil - Pagina 34
Management Financiar Contabil - Pagina 35
Management Financiar Contabil - Pagina 36
Management Financiar Contabil - Pagina 37
Management Financiar Contabil - Pagina 38
Management Financiar Contabil - Pagina 39
Management Financiar Contabil - Pagina 40
Management Financiar Contabil - Pagina 41
Management Financiar Contabil - Pagina 42
Management Financiar Contabil - Pagina 43
Management Financiar Contabil - Pagina 44
Management Financiar Contabil - Pagina 45
Management Financiar Contabil - Pagina 46
Management Financiar Contabil - Pagina 47
Management Financiar Contabil - Pagina 48
Management Financiar Contabil - Pagina 49
Management Financiar Contabil - Pagina 50
Management Financiar Contabil - Pagina 51
Management Financiar Contabil - Pagina 52
Management Financiar Contabil - Pagina 53
Management Financiar Contabil - Pagina 54
Management Financiar Contabil - Pagina 55
Management Financiar Contabil - Pagina 56
Management Financiar Contabil - Pagina 57
Management Financiar Contabil - Pagina 58
Management Financiar Contabil - Pagina 59
Management Financiar Contabil - Pagina 60
Management Financiar Contabil - Pagina 61
Management Financiar Contabil - Pagina 62
Management Financiar Contabil - Pagina 63
Management Financiar Contabil - Pagina 64
Management Financiar Contabil - Pagina 65
Management Financiar Contabil - Pagina 66
Management Financiar Contabil - Pagina 67
Management Financiar Contabil - Pagina 68
Management Financiar Contabil - Pagina 69
Management Financiar Contabil - Pagina 70
Management Financiar Contabil - Pagina 71
Management Financiar Contabil - Pagina 72
Management Financiar Contabil - Pagina 73
Management Financiar Contabil - Pagina 74
Management Financiar Contabil - Pagina 75
Management Financiar Contabil - Pagina 76
Management Financiar Contabil - Pagina 77
Management Financiar Contabil - Pagina 78
Management Financiar Contabil - Pagina 79
Management Financiar Contabil - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Management Financiar Contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Analiză financiară - SC Pâinea SA

INTRODUCERE În întreaga lume o importanta din ce în ce mai mare o prezinta noile programe legate de afaceri, ceea ce presupune a organiza si a...

Organizarea Contabilității de Gestiune și a Calculației Costurilor în Condițiile Aplicării Metodei pe Comenzi

CAPITOLUL I Locul şi rolul informaţiilor privind costul de producţie în activitatea de conducere a S.C. Ind Complex CF-S.A. Acţiunea de...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost

INTRODUCERE Contabilitatea este o ştiinţă constituită, deoarece operează cu un vocabular specific, dispune de o metodă proprie, de principii şi...

Analiză economică pe baza bilanțului - SC Confort SA Timișoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Diagnostic Financiar Contabil

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII „SC RECON SA” ŞI A MEDIULUI SĂU EXTERN 1.1. Profilul şi caracteristicile întreprinderii 1.1.1. Date generale • Forma...

Contabilitate de gestiune - studiu de caz realizat pe societatea comercială 3RDistribution SRL

I. Introducere Contabilitatea de gestiune are ca obiect cunoaşterea detaliată a proceselor de alocare a resurselor în interiorul societăţii pe...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea societății comerciale

INTRODUCERE Managementul financiar contabil este definit ca o functiune a carui scop consta in asigurarea permanenta a intreprinderii cu fonduri...

Proiectarea și Realizarea unui Sistem Informatic pentru Managementul Financiar - Contabil

1. Obiectivele sistemului informatic pentru managementul financiar – contabil Obiectivul fundamental al Sistemului Informatic pentru Managementul...

Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil

INTRODUCERE “Managementul financiar este o artă nu o ştiinţă exactă, ceea ce explică de ce unii oameni sunt capabili să o facă, iar alţii nu”....

Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL

Capitolul 1 - PREZENTAREA FIRMEI ȘI PERFORMANȚA ECONOMICĂ 1.1. Date informative ale SC BACEM CONSTRUCT SRL S.C. BACEM CONSTRUCT S.R.L s-a...

Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A S.C “TIMLIBRIS” S.A PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE DENUMIREA: SOCIETATEA COMERCIALĂ “TIMLIBRIS” FORMA...

Proiect Managementul Financiar Contabil

Cap 1. Managementul şi funcţiile sale 1.1 Conceptul de management Conceptul de management are semnificaţii multiple atât în teorie cât şi în...

Managementul Proiectelor în Activitățile financiar-contabile

Introducere Cadrul de lucru este un teren de 100 x 80 m patrati pe care proprietarul vrea o piscina de10x10 m pe proprietatea sa. Scopul consta...

Managementul Financiar Contabil al Serviciilor Publice

1.INTRODUCERE Pentru funcţionarea normală a oricărei comunităţi sunt necesare o serie de activităţi specifice de interes general, cum ar fi...

Ai nevoie de altceva?