Normalizarea contabilității întreprinderii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 146 în total
Cuvinte : 61929
Mărime: 1.62MB (arhivat)
Publicat de: Sorina G.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dicu Roxana
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Material de studiu pentru învățământul la distanță/ învățământul cu frecvență redusă, An II, CIG

Cuprins

 1. INTRODUCERE . 4
 2. UNITATEA DE STUDIU 1 . 5
 3. NORMALIZARE ȘI ARMONIZARE CONTABILĂ PE PLAN EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL ... 5
 4. 1.1. NORMALIZAREA CONTABILA. CONCEPT SI OBIECTIVE FUNDAMENTALE . 6
 5. 1.2. SCOPUL NORMALIZĂRII ȘI SISTEME DE NORMALIZARE ... 8
 6. 1.3. ARMONIZAREA CONTABILA INTERNATIONALA SI SISTEMELE DE CONTABILITATE ...11
 7. 1.4. CONVERGENTA SI CONFORMITATE IN APLICAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE .13
 8. 1.5. RASPUNSURI LA TEMELE DE VERIFICARE .15
 9. BIBLIOGRAFIE ...16
 10. UNITATEA DE STUDIU 2 18
 11. ARMONIZARE ȘI REFORMĂ CONTABILĂ ÎN ROMÂNIA. DISPOZITIVUL DE NORMALIZARE AL
 12. CONTABILITĂȚII ROMÂNEȘTI 18
 13. 2.1. EVOLUȚIA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE DIN ROMÂNIA 19
 14. 2.2. IAS/IFRS ÎN CONTABILITATEA ROMÂNEASCĂ ..24
 15. 2.3. RĂSPUNSURI LA TEMELE DE VERIFICARE .25
 16. BIBLIOGRAFIE ...26
 17. UNITATEA DE STUDIU 3 27
 18. LEGEA CONTABILITĂȚII NR. 82/1991 - PREVEDERI ȘI EVOLUȚIE ..27
 19. 3.1. CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE ...28
 20. 3.2. CAPITOLUL II - ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII PATRIMONIULUI .29
 21. 3.3. CAPITOLUL III - REGISTRELE DE CONTABILITATE 31
 22. 3.4. CAPITOLUL IV - SITUAȚII FINANCIARE ANUALE ..32
 23. 3.5. CAPITOLUL V - CONTABILITATEA TREZORERIEI FINANȚELOR PUBLICE, A INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI BILANȚUL
 24. DE ANSAMBLUL ECONOMIEI NAȚIONALE .35
 25. 3.6. CAPITOLUL VI - CONTRAVENTII SI INFRACTIUNI .35
 26. 3.7. CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE 36
 27. 3.8. OUG NR. 79/2014 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR. 82/1991 .37
 28. 3.9. RĂSPUNSURI LA TEMELE DE VERIFICARE .38
 29. BIBLIOGRAFIE ...39
 30. UNITATEA DE STUDIU 4 41
 31. OMFP NR. 1802/2014 - REGLEMENTĂRILE CONTABILE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE
 32. ANUALE INDIVIDUALE ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE ...41
 33. 4.1. SCOPUL RAPORTĂRII FINANCIARE 43
 34. 4.2. UTILIZATORII INFORMATIEI FINANCIAR-CONTABILE .45
 35. 4.3. CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE INFORMAȚIILOR CONȚINUTE ÎN SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ...46
 36. 4.4. ELEMENTELE SITUAȚIILOR FINANCIARE ...48
 37. 4.5. RECUNOAȘTEREA ELEMENTELOR DIN SITUAȚIILE FINANCIARE ..49
 38. Veniturile din vânzarea de bunuri . 50
 39. Veniturile din prestarea de servicii ... 52
 40. Veniturile din dobânzi, redevențe și dividende .. 54
 41. 4.6. EVALUAREA ELEMENTELOR DIN SITUAȚIILE FINANCIARE .55
 42. 4.7. ELEMENTE DIN CADRUL GENERAL CONCEPTUAL - EVALUAREA ELEMENTELOR DIN SITUAȚIILE FINANCIARE ȘI
 43. CONCEPTUAL DE MENȚINERE A CAPITALULUI .56
 44. 4.8. TRATAMENTE CONTABILE INTRODUSE PRIN OMFP NR. 1802/2014 ...58
 45. 4.9. RASPUNSURI LA TEMELE DE VERIFICARE .68
 46. BIBLIOGRAFIE ...70
 47. UNITATEA DE STUDIU 5 71
 48. PRINCIPIILE CONTABILE - VECTORI AI NORMALIZĂRII 71
 49. 5.1. PRINCIPIUL CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII ..72
 50. 5.2. PRINCIPIUL PERMANENȚEI METODELOR ...72
 51. 5.3. PRINCIPIUL PRUDENȚEI ...73
 52. 5.4. PRINCIPIUL CONTABILITĂȚII DE ANGAJAMENTE 74
 53. 5.5. PRINCIPIUL INTANGIBILITĂȚII .75
 54. 5.6. PRINCIPIUL EVALUĂRII SEPARATE A ELEMENTELOR DE ACTIVE ȘI DATORII 76
 55. 5.7. PRINCIPIUL NECOMPENSĂRII ...77
 56. 5.8. CONTABILIZAREA ȘI PREZENTAREA ELEMENTELOR DIN BILANȚ ȘI DIN CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE ȚINÂND
 57. SEAMA DE FONDUL ECONOMIC AL TRANZACȚIEI SAU AL ANGAJAMENTULUI ÎN CAUZĂ ..77
 58. 5.9. PRINCIPIUL EVALUARII LA COST DE ACHIZITIE SAU LA COST DE PRODUCTIE ...80
 59. 5.10. PRINCIPIUL PRAGULUI DE SEMNIFICAȚIE 80
 60. 5.11. RĂSPUNSURI LA TEMELE DE VERIFICARE 81
 61. BIBLIOGRAFIE ...82
 62. UNITATEA DE STUDIU 6 83
 63. NOȚIUNI PRIVIND ÎNTOCMIREA ȘI PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE
 64. CONFORM OMFP NR. 1802/2014 83
 65. 6.1. STRUCTURA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ...84
 66. 6.2. BILANTUL SI POZITIA FINANCIARA A INTREPRINDERII ...86
 67. 6.3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE SI PERFORMANTA INTREPRINDERII ...91
 68. 6.4. ALTE COMPONENTE ALE SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE .92
 69. 6.5. RĂSPUNSURI LA TEMELE DE VERIFICARE .94
 70. UNITATEA DE STUDIU 7 97
 71. CONTABILITATEA OPERAȚIILOR PRIVIND CICLUL DE EXPLOATARE AL ÎNTREPRINDERII 97
 72. PRELIMINARII ...98
 73. 6.1. ASPECTE PRIVIND RECUNOAȘTEREA, EVALUAREA ȘI GESTIUNEA STOCURILOR ...98
 74. 6.2. RECUNOAȘTEREA VENITURILOR AFERENTE ACTIVITĂȚILOR CURENTE ALE ÎNTREPRINDERII .. 102
 75. 6.3. VÂNZĂRI ȘI CUMPĂRĂRI PE BAZĂ DE FACTURI CARE CUPRIND REDUCERI . 104
 76. 6.4. PARTICULARITĂȚI PRIVIND CONTABILITATEA SOCIETĂȚILOR ÎN PARTICIPAȚIE . 105
 77. 6.5. APLICATII PRIVIND CICLUL DE EXPLOATARE AL INTREPRINDERII . 107
 78. 6.6. RĂSPUNSURI LA TEMELE DE VERIFICARE ... 122
 79. TESTE GRILĂ - UNITATEA DE STUDIU 6 . 123
 80. BIBLIOGRAFIE . 123
 81. UNITATEA DE STUDIU 8 .. 125
 82. CONTABILITATEA OPERAȚIILOR PRIVIND CICLURILE DE INVESTIȚII ȘI FINANȚARE 125
 83. PRELIMINARII . 126
 84. 7.1. STRUCTURI ȘI EVALUĂRI PRIVIND INVESTIȚIILE MATERIALE ... 126
 85. 7.2. AMORTIZAREA, DEPRECIEREA ȘI REEVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 129
 86. 7.2.1. Amortizarea și deprecierea imobilizărilor corporale . 129
 87. 7.2.2. Reevaluarea imobilizărilor corporale ... 131
 88. 7.3. RECUNOAȘTEREA ȘI EVALUAREA ACTIVELOR NECORPORALE .. 132
 89. 7.4. FINANȚAREA ÎNTREPRINDERII PRIN INTERMEDIUL SUBVENȚIILOR ... 134
 90. 7.5. LEASINGUL - MODALITATE DE FINANȚARE A IMOBILIZĂRILOR 136
 91. 7.6. APLICAȚII PRIVIND CICLURILE DE INVESTIȚII ȘI FINANȚARE ALE ÎNTREPRINDERII . 139
 92. 7.7. RĂSPUNSURI LA TEMELE DE VERIFICARE ... 145
 93. TESTE GRILĂ - UNITATEA DE STUDIU 7 . 145
 94. BIBLIOGRAFIE . 146

Extras din curs

INTRODUCERE

Disciplina „Normalizarea contabilității întreprinderii” se studiază în cadrul

programului de studii de licență, specializarea “Contabilitate și informatică de gestiune”, forma

de învățământ ID, semestrul 4, având alocate un număr de 5 credite. Face parte din categoria

disciplinelor obligatorii.

Disciplina își propune ca obiective: prezentarea contextului economic actual influențat de

fenomenul globalizării, definirea celor mai importante concepte care descriu reglementările

contabile actuale, studiul dispozitivului de normalizare a contabilității (Cadrul general privind

întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale, Planul de Conturi, Legea contabilității,

OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare

anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate), asimilarea celor mai importante

schimbări apărute în reglementările contabile românești odată cu probarea OMFP nr.1802/2014,

asimilarea practică a reglementărilor contabile prin intermediul unor aplicații ce privesc ciclurile

de exploatare, investiții și finanțare din cadrul întreprinderii.

Din punct de vedere structural, cursul cuprinde 8 unități de studiu, astfel:

US 1 Normalizare și armonizare contabilă pe plan european și internațional

US 2 Armonizare și reformă contabilă în România. Dispozitivul de normalizare al

contabilității românești

US 3 Legea contabilității nr. 82/1991 - prevederi și evoluție

US 4 OMFP nr. 1802/2014 - Reglementările contabile privind situațiile financiare

anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

US 5 Principiile contabile - vectori ai normalizării

US 6 Noțiuni privind întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale conform

OMFP nr. 1802/2014

US 7 Operațiuni specifice ciclului de exploatare al întreprinderii

US 8 Operațiuni specifice ciclului de investiții și finanțare al întreprinderii

Însușirea noțiunilor cu caracter teoretic și aplicativ ce fac obiectul prezentului curs are la

bază expunerea acestuia, de către titluar, într-un număr de 28 de ore, conform Fișei disciplinei și

a orarului stabilit. De asemenea, fundamentarea noțiunilor se realizează prin intermediul unui

referat care este încărcat pe Platforma Moodle, conform precizărilor din calendarul disciplinei.

Referatul are în vedere prezentarea unui concept, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic,

conform reglementărilor contabile naționale în vigoare (OMFP nr. 1802/2014), conform

precizărilor. Pentru o mai bună asimilare a informațiilor, este promovată comunicarea sincronă și

asincronă între tutore și student, preponderent sub forma întrebărilor deschise.

În cadrul cursului, la finalul fiecărui subcapitol sunt propuse o serie de teme de verificare,

în vederea consolidării noțiunilor însușite prin lecturarea prezentului material didactic..

Totodată, în cadrul materialului prezentat, sunt inserate o serie de surse bibliografice la

care cursanții pot apela în vederea completării cunoștințelor ce țin de problematica acestui curs.

Evaluarea studenților la disciplina „Normalizarea contabilității întreprinderii” are în

vedere susținerea examenului scris, la care se adaugă referatul menționat anterior, care are la

bază prezentarea unui standard de contabilitate, cu aplicații comparative cu reglementările

contabile din România. Modalitatea de calcul a notei finale la disciplina „Normalizarea

contabilității întreprinderii” este prezentată în cadrul programei analitice, iar temele de control

vor fi predate conform datei prevăzute în calendarul disciplinei.

Unitatea de studiu 1

NORMALIZARE ȘI ARMONIZARE CONTABILĂ PE PLAN EUROPEAN

ȘI INTERNAȚIONAL

Obiectivele unității de studiu 1

La terminarea US 1, cursanții vor fi capabili să:

- explice conceptele de reglementare, normă contabilă și normalizare

- descrie sistemele de normalizare și să prezinte deosebirile esențiale între contabilitatea

continentală și contabilitatea anglo-saxonă

Timp de studiu: 2 h

1.1. Normalizarea contabilă. Concept și obiective fundamentale

De-a lungul secolelor, diferite țări ale lumii au cunoscut contabilități adaptate

caracteristicilor lor economice, sociale și politice. Totuși la finele secolului al XX-lea, era posibil

să deosebim mai multe „familii” de contabilități fără ca cercetătorii să ajungă la un acord asupra

unei clasificări definitive a sistemelor contabile practicate în lume. Odată cu sporirea puterii

normelor internaționale emise de International Accounting Standards Board (IASB) și în

perspectiva unor practici contabile unificate pe plan mondial, este necesară o prezentare a

situației contabilității la acest moment, luând în calcul în special cadrul conceptual utilizat și cele

mai reprezentative tratamente contabile aplicabile principalelor categorii de elemente ale

situațiilor financiare anuale. 1

Dacă ne-ar fi dat să caracterizăm prin trei fenomene evoluția contemporană a

contabilității, acestea ar fi, fără îndoială, normalizarea, armonizarea și internaționalizarea2.

Culegerea, prelucrarea și comunicarea datelor din sfera de cunoaștere a contabilității este

guvernată de un ansamblu de norme, principii, reguli și proceduri. În acest mod, este posibilă

soluționarea optimă a problemelor de contabilitate, precum și obținerea unor informații

relevante, comparabile și compatibile. Dialogul dintre producătorul și utilizatorul informației

contabile presupune satisfacerea unor necesități informaționale în continuă diversificare. Nevoia

de comunicare în timp real a impus realizarea unor abordări unitare, care să conducă la informații

comparabile și compatibile. Între cererea și oferta de infomații se interpune procesul de

normalizare. Necesitățile informaționale sunt foarte diverse, uneori contradictorii. Profesioniștii

contabili (cei care produc informațiile contabile), utilizatorii, cenzorii, auditorii (cei care

controlează și legitimează calitatea informațiilor contabile), inclusiv cei care formează specialiști

în domeniul contabilității nu pot fi întotdeauna de acord asupra conținutului normelor și a

consecințelor lor economice și financiare.

Din acest punct de vedere, normele contabile reprezintă rezultatul unei concilieri,

compromisul acceptat de fiecare dintre actorii menționați, în scopul realizării unui echilibru între

cererea și oferta de informații.

La nivel internațional, normalizarea contabilă comportă elaborarea de reguli sau norme

aplicabile, în totalitate sau parțial, unui ansamblu de țări, de întreprinderi sau de către un

ansamblu de profesioniști contabili. Normalizarea contabilă internațională presupune existența

unei autorități capabile să elaboreze reguli sau norme, să le impună obligativitatea și să

sancționeze nerespectarea lor.

Bibliografie

1. Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analize studii

de caz, Editura CECCAR, București, 2010

2. Duțescu, A., Ghid pentru înțelegerea și aplicarea standardelor internaționale de

contabilitate, Editura CECCAR, București, 2001

3. Feleagă, N., Sisteme contabile comparate, Ediția a II-a, Editura Economică, București,

1999

4. Horomnea, E., Fundamentele științifice ale contabilității, Editura TipoMoldova, Iași, 2008

5. Horomnea, E., Budugan, D., Georgescu, I., Istrate, C., Păvăloaia, L., Dicu, R., Introducere

în contabilitate, Editura TipoMoldova, Iași, 2013

6. Ionașcu, I., Dinamica doctrinelor contabilității contemporane. Studii privind paradigmele

și practicile contabilității, Editura Economică, București, 2003

7. Ristea, M., Olimid L., Calu, D., A., Sisteme contabile comparate, Editura CECCAR,

București, 2006

8. Toma, C., Contabilitate financiară, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura

TipoMoldova, Iași, 2016

9. *** Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), 2011, traducere la

Editura CECCAR, București, 2011

10. *** Normes IAS/IFRS. Que faut-il faire ? Comment s’y prendre? 2e edition, Edition

d’Organisation, Paris, 2005

Preview document

Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 1
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 2
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 3
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 4
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 5
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 6
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 7
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 8
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 9
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 10
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 11
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 12
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 13
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 14
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 15
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 16
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 17
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 18
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 19
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 20
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 21
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 22
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 23
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 24
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 25
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 26
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 27
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 28
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 29
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 30
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 31
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 32
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 33
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 34
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 35
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 36
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 37
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 38
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 39
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 40
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 41
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 42
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 43
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 44
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 45
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 46
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 47
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 48
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 49
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 50
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 51
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 52
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 53
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 54
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 55
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 56
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 57
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 58
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 59
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 60
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 61
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 62
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 63
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 64
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 65
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 66
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 67
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 68
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 69
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 70
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 71
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 72
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 73
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 74
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 75
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 76
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 77
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 78
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 79
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 80
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 81
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 82
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 83
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 84
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 85
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 86
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 87
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 88
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 89
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 90
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 91
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 92
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 93
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 94
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 95
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 96
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 97
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 98
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 99
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 100
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 101
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 102
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 103
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 104
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 105
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 106
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 107
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 108
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 109
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 110
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 111
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 112
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 113
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 114
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 115
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 116
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 117
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 118
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 119
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 120
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 121
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 122
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 123
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 124
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 125
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 126
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 127
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 128
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 129
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 130
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 131
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 132
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 133
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 134
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 135
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 136
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 137
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 138
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 139
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 140
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 141
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 142
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 143
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 144
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 145
Normalizarea contabilității întreprinderii - Pagina 146

Conținut arhivă zip

 • Normalizarea contabilitatii intreprinderii.pdf

Alții au mai descărcat și

Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale

Modele şi structuri privind situaţiile financiare anuale conform IAS 1 şi Directivei a-IV-a Convergenţă sau nonconvegenţă? 1. Introducere...

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Introducere Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic. Cele două sisteme fac...

IAS 38 - imobilizări necorporale

I. ISTORIC În decursul anilor, rolul imobilizărilor necorporale a devenit din ce în ce mai important pentru operaţiunile şi pentru properitatea...

Recunoașterea și evaluarea structurilor din situațiile financiare anuale în conformitate cu normalizarea contabilă europeană

- CADRUL GENERAL PENTRU ÎNTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE: Cadrul general pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare,...

Modalități de finanțare a investițiilor și activității de exploatere - subvențiile

Cap. 1. Definirea și clasificarea subvențiilor 1.1 Definirea subvențiilor Subvențiile sunt definite ca fiind resurse financiare nerambursabile pe...

Conținutul și domeniul de aplicare al IAS 21 - Impozite pe profit

1.Introducere Impozitul reprezintă cea mai veche și cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziția statului . Impozitul are caracter...

Politici contabile asupra impozitului pe rezultat

TEMA DE CONTROL 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICILE ASUPRA IMPOZITULUI PE REZULTAT 1. Politicile contabile: definiție, clasificare,...

Normalizarea contabilității întreprinderii

Despre globalizare Într-o lume în care graniţele dintre pieţe, ţări şi culturi îşi pierd din relevanţa lor tradiţională, inevitabil suntem tentaţi...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA

Introducere Informaţia economică, în special informaţia contabilă, reprezintă în momentul de faţă factorul cheie în toate domeniile de activitate,...

Normalizarea contabilității întreprinderii - cadrul conceptual pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare

CADRUL GENERAL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE Desi situatiile financiare intocmite de intreprinderile din lumea intreaga pot...

Patrimoniul întreprinderii

ARGUMENT Contabilitatea este o stiinta si un important domeniu al practicii sociale. Produs al unei activitati practice si teoretice indelungate,...

Sisteme contabile comparate între Germania și Japonia

1.Introducere La nivel international, normalizarea contabila comporta elaborarea de reguli sau de norme aplicabile, in totalitate sau partial, la...

Standarde internaționale de contabilitate

Introducere Contabilitatea este arta si tehnica si stiinta si limbaj. Sau cum ar spune Bernard Colasse, o tehnostiinta, adica o tehnica alimentata...

Dispozitivul de Normalizare a Contabilitații Întreprinderii

“Dispozitivul de normalizare a contabilitatii întreprinderii” Orisice sistem tehnic, pentru a functiona are nevoie de un dispozitiv , angrenaj...

Armonizarea și Normalizarea Contabilității

Normalizarea contabilă este procesul prin care se armonizează prezentarea documentelor de sinteză, metodele contabile şi terminologia. (Jean...

Ai nevoie de altceva?