Introducere în medicina legală

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 234 în total
Cuvinte : 92439
Mărime: 345.78KB (arhivat)
Publicat de: Visarion Negru
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL I

CADRUL LEGISLATIV AL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII MEDICO-LEGALE

Medicina legală, criminalistica, toxicologia legală, psihiatria şi psihologia legală, precum şi alte ştiinţe fac parte din ceea ce generic numim "Forensic Science". Ştiinţele forensice, în ansamblul lor, participă cu mijloace proprii şi speicifce, alături de justiţie, la investigarea infracţiunilor comise, în sensul de a proba sau nu fapta comisă, identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei.

Infracţiunea este fapta care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală. Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale (art. 17 C.p.).

Fapta care prezintă pericol social în înţelesul legii penale este orice acţiune sau inacţiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile arătate în art. 1 şi pentru sancţionarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse (art. 18 C.p.).

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă prin atingerea minimă adusă uneia din valorile apărate de lege şi prin conţinutul ei concret, fiind lipsită în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni (art. 181 alin. 1 C.p.).

La stabilirea în concret a gradului de pericol social se ţine seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi conduita făptuitorului (art. 181 alin. 2 C.p.).

În cazul faptelor prevăzute în prezentul articol, procurorul sau instanţa aplică una din sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute în art. 91 (art. 181 alin. 3 C.p.).

Vinovăţie există când fapta care prezintă pericol social este săvârşită cu intenţie sau din culpă.

1. Fapta este săvârşită cu intenţie când infractorul:

a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte;

b) prevede rezultatul faptei sale şi, deşi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui.

2. Fapta este săvârşită din culpă când infractorul:

a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce;

b) nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l prevadă (art. 19 alin. 1 C.p.).

Fapta constând într-o acţiune săvârşită din culpă constituie infracţiune numai atunci când în lege se prevede în mod expres aceasta (art. 19 alin. 2 C.p.).

Fapta constând într-o inacţiune constituie infracţiune fie că este săvârşită cu intenţie, fie din culpă, afară de cazul când legea sancţioneaza numai săvârşirea ei cu intenţie (art. 19 alin. 3 C.p.).

Participanţi sunt persoanele care contribuie la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de autori, instigatori sau complici (art. 23 C.p.).

Autor este persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală (art. 24 C.p.).

Instigator este persoana care, cu intenţie, determină pe o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală (art. 25 C.p.).

Complice este persoana care, cu intenţie, înlesneşte sau ajută în orice mod la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. Este de asemenea complice persoana care promite, înainte sau în timpul săvârşirii faptei, că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că va favoriza pe făptuitor, chiar dacă după săvârşirea faptei promisiunea nu este îndeplinită (art. 26 C.p.).

Participantul nu se pedepseşte dacă în cursul executării, dar înainte de descoperirea faptei, împiedică consumarea acesteia. Dacă actele săvârşite până în momentul împiedicării constituie o altă faptă prevăzută de legea penală, participantului i se aplică pedeapsa pentru această faptă (art. 30 C.p.).

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită în stare de legitimă apărare (art. 44 alin. 1 C.p.).

Este în stare de legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust, îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva unui interes public şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obştesc (art. 44 alin. 2 C.p.) .

Se prezumă că este în legitimă apărare, şi acela care săvârşeşte fapta pentru a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violenţă, viclenie, efracţie sau prin alte asemenea mijloace, într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare (art. 44 alin. 21 C.p.).

Este de asemenea în legitimă apărare şi acela care din cauza tulburării sau temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul (art. 44 alin. 3 C.p.).

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită în stare de necesitate (art. 45 alin. 1 C.p.).

Este în stare de necesitate acela care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel, viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes obştesc (art. 45 alin. 2 C.p.).

Nu este în stare de necesitate persoana care în momentul când a săvârşit fapta şi-a dat seama că pricinuieşte urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat (art. 45 alin. 3 C.p.).

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista (art. 46 alin. 1 C.p.).

De asemenea, nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită din cauza unei constrângeri morale, exercitată prin ameninţare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia şi care nu putea fi înlăturat în alt mod art. 46 alin. 2 C.p.).

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, al cărei rezultat este consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută (art. 47 C.p.).

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă făptuitorul, în momentul săvârşirii faptei, fie din cauza alienaţiei mintale, fie din alte cauze, nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale, ori nu putea fi stăpân pe ele (art. 48 C.p.).

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă făptuitorul, în momentul săvârşirii faptei, se găsea, datorită unor împrejurări independente de voinţa sa, în stare de beţie completă produsă de alcool sau de alte substanţe (art. 49 alin. 1 C.p.).

Starea de beţie voluntară completă produsă de alcool sau de alte substanţe nu înlătură caracterul penal al faptei. Ea poate constitui, după caz, o circumstanţă atenuantă sau agravantă (art. 49 alin. 2 C.p.).

Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită de un minor care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condiţiile legale pentru a răspunde penal (art. 50 C.p.).

Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal (art. 99 alin. 1 C.p.).

Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal, numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ (art. 99 alin. 2 C.p.).

Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal (art. 99 alin. 3 C.p.).

Faţă de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă ori i se poate aplica o pedeapsă. La alegerea sancţiunii se ţine seama de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de starea fizică, de dezvoltarea intelectuală şi morală, de comportarea lui, de condiţiile în care a fost crescut şi în care a trăit şi de alte elemente de natură să caracterizeze persoana minorului (art. 100 alin. 1 C.p.).

Preview document

Introducere în medicina legală - Pagina 1
Introducere în medicina legală - Pagina 2
Introducere în medicina legală - Pagina 3
Introducere în medicina legală - Pagina 4
Introducere în medicina legală - Pagina 5
Introducere în medicina legală - Pagina 6
Introducere în medicina legală - Pagina 7
Introducere în medicina legală - Pagina 8
Introducere în medicina legală - Pagina 9
Introducere în medicina legală - Pagina 10
Introducere în medicina legală - Pagina 11
Introducere în medicina legală - Pagina 12
Introducere în medicina legală - Pagina 13
Introducere în medicina legală - Pagina 14
Introducere în medicina legală - Pagina 15
Introducere în medicina legală - Pagina 16
Introducere în medicina legală - Pagina 17
Introducere în medicina legală - Pagina 18
Introducere în medicina legală - Pagina 19
Introducere în medicina legală - Pagina 20
Introducere în medicina legală - Pagina 21
Introducere în medicina legală - Pagina 22
Introducere în medicina legală - Pagina 23
Introducere în medicina legală - Pagina 24
Introducere în medicina legală - Pagina 25
Introducere în medicina legală - Pagina 26
Introducere în medicina legală - Pagina 27
Introducere în medicina legală - Pagina 28
Introducere în medicina legală - Pagina 29
Introducere în medicina legală - Pagina 30
Introducere în medicina legală - Pagina 31
Introducere în medicina legală - Pagina 32
Introducere în medicina legală - Pagina 33
Introducere în medicina legală - Pagina 34
Introducere în medicina legală - Pagina 35
Introducere în medicina legală - Pagina 36
Introducere în medicina legală - Pagina 37
Introducere în medicina legală - Pagina 38
Introducere în medicina legală - Pagina 39
Introducere în medicina legală - Pagina 40
Introducere în medicina legală - Pagina 41
Introducere în medicina legală - Pagina 42
Introducere în medicina legală - Pagina 43
Introducere în medicina legală - Pagina 44
Introducere în medicina legală - Pagina 45
Introducere în medicina legală - Pagina 46
Introducere în medicina legală - Pagina 47
Introducere în medicina legală - Pagina 48
Introducere în medicina legală - Pagina 49
Introducere în medicina legală - Pagina 50
Introducere în medicina legală - Pagina 51
Introducere în medicina legală - Pagina 52
Introducere în medicina legală - Pagina 53
Introducere în medicina legală - Pagina 54
Introducere în medicina legală - Pagina 55
Introducere în medicina legală - Pagina 56
Introducere în medicina legală - Pagina 57
Introducere în medicina legală - Pagina 58
Introducere în medicina legală - Pagina 59
Introducere în medicina legală - Pagina 60
Introducere în medicina legală - Pagina 61
Introducere în medicina legală - Pagina 62
Introducere în medicina legală - Pagina 63
Introducere în medicina legală - Pagina 64
Introducere în medicina legală - Pagina 65
Introducere în medicina legală - Pagina 66
Introducere în medicina legală - Pagina 67
Introducere în medicina legală - Pagina 68
Introducere în medicina legală - Pagina 69
Introducere în medicina legală - Pagina 70
Introducere în medicina legală - Pagina 71
Introducere în medicina legală - Pagina 72
Introducere în medicina legală - Pagina 73
Introducere în medicina legală - Pagina 74
Introducere în medicina legală - Pagina 75
Introducere în medicina legală - Pagina 76
Introducere în medicina legală - Pagina 77
Introducere în medicina legală - Pagina 78
Introducere în medicina legală - Pagina 79
Introducere în medicina legală - Pagina 80
Introducere în medicina legală - Pagina 81
Introducere în medicina legală - Pagina 82
Introducere în medicina legală - Pagina 83
Introducere în medicina legală - Pagina 84
Introducere în medicina legală - Pagina 85
Introducere în medicina legală - Pagina 86
Introducere în medicina legală - Pagina 87
Introducere în medicina legală - Pagina 88
Introducere în medicina legală - Pagina 89
Introducere în medicina legală - Pagina 90
Introducere în medicina legală - Pagina 91
Introducere în medicina legală - Pagina 92
Introducere în medicina legală - Pagina 93
Introducere în medicina legală - Pagina 94
Introducere în medicina legală - Pagina 95
Introducere în medicina legală - Pagina 96
Introducere în medicina legală - Pagina 97
Introducere în medicina legală - Pagina 98
Introducere în medicina legală - Pagina 99
Introducere în medicina legală - Pagina 100
Introducere în medicina legală - Pagina 101
Introducere în medicina legală - Pagina 102
Introducere în medicina legală - Pagina 103
Introducere în medicina legală - Pagina 104
Introducere în medicina legală - Pagina 105
Introducere în medicina legală - Pagina 106
Introducere în medicina legală - Pagina 107
Introducere în medicina legală - Pagina 108
Introducere în medicina legală - Pagina 109
Introducere în medicina legală - Pagina 110
Introducere în medicina legală - Pagina 111
Introducere în medicina legală - Pagina 112
Introducere în medicina legală - Pagina 113
Introducere în medicina legală - Pagina 114
Introducere în medicina legală - Pagina 115
Introducere în medicina legală - Pagina 116
Introducere în medicina legală - Pagina 117
Introducere în medicina legală - Pagina 118
Introducere în medicina legală - Pagina 119
Introducere în medicina legală - Pagina 120
Introducere în medicina legală - Pagina 121
Introducere în medicina legală - Pagina 122
Introducere în medicina legală - Pagina 123
Introducere în medicina legală - Pagina 124
Introducere în medicina legală - Pagina 125
Introducere în medicina legală - Pagina 126
Introducere în medicina legală - Pagina 127
Introducere în medicina legală - Pagina 128
Introducere în medicina legală - Pagina 129
Introducere în medicina legală - Pagina 130
Introducere în medicina legală - Pagina 131
Introducere în medicina legală - Pagina 132
Introducere în medicina legală - Pagina 133
Introducere în medicina legală - Pagina 134
Introducere în medicina legală - Pagina 135
Introducere în medicina legală - Pagina 136
Introducere în medicina legală - Pagina 137
Introducere în medicina legală - Pagina 138
Introducere în medicina legală - Pagina 139
Introducere în medicina legală - Pagina 140
Introducere în medicina legală - Pagina 141
Introducere în medicina legală - Pagina 142
Introducere în medicina legală - Pagina 143
Introducere în medicina legală - Pagina 144
Introducere în medicina legală - Pagina 145
Introducere în medicina legală - Pagina 146
Introducere în medicina legală - Pagina 147
Introducere în medicina legală - Pagina 148
Introducere în medicina legală - Pagina 149
Introducere în medicina legală - Pagina 150
Introducere în medicina legală - Pagina 151
Introducere în medicina legală - Pagina 152
Introducere în medicina legală - Pagina 153
Introducere în medicina legală - Pagina 154
Introducere în medicina legală - Pagina 155
Introducere în medicina legală - Pagina 156
Introducere în medicina legală - Pagina 157
Introducere în medicina legală - Pagina 158
Introducere în medicina legală - Pagina 159
Introducere în medicina legală - Pagina 160
Introducere în medicina legală - Pagina 161
Introducere în medicina legală - Pagina 162
Introducere în medicina legală - Pagina 163
Introducere în medicina legală - Pagina 164
Introducere în medicina legală - Pagina 165
Introducere în medicina legală - Pagina 166
Introducere în medicina legală - Pagina 167
Introducere în medicina legală - Pagina 168
Introducere în medicina legală - Pagina 169
Introducere în medicina legală - Pagina 170
Introducere în medicina legală - Pagina 171
Introducere în medicina legală - Pagina 172
Introducere în medicina legală - Pagina 173
Introducere în medicina legală - Pagina 174
Introducere în medicina legală - Pagina 175
Introducere în medicina legală - Pagina 176
Introducere în medicina legală - Pagina 177
Introducere în medicina legală - Pagina 178
Introducere în medicina legală - Pagina 179
Introducere în medicina legală - Pagina 180
Introducere în medicina legală - Pagina 181
Introducere în medicina legală - Pagina 182
Introducere în medicina legală - Pagina 183
Introducere în medicina legală - Pagina 184
Introducere în medicina legală - Pagina 185
Introducere în medicina legală - Pagina 186
Introducere în medicina legală - Pagina 187
Introducere în medicina legală - Pagina 188
Introducere în medicina legală - Pagina 189
Introducere în medicina legală - Pagina 190
Introducere în medicina legală - Pagina 191
Introducere în medicina legală - Pagina 192
Introducere în medicina legală - Pagina 193
Introducere în medicina legală - Pagina 194
Introducere în medicina legală - Pagina 195
Introducere în medicina legală - Pagina 196
Introducere în medicina legală - Pagina 197
Introducere în medicina legală - Pagina 198
Introducere în medicina legală - Pagina 199
Introducere în medicina legală - Pagina 200
Introducere în medicina legală - Pagina 201
Introducere în medicina legală - Pagina 202
Introducere în medicina legală - Pagina 203
Introducere în medicina legală - Pagina 204
Introducere în medicina legală - Pagina 205
Introducere în medicina legală - Pagina 206
Introducere în medicina legală - Pagina 207
Introducere în medicina legală - Pagina 208
Introducere în medicina legală - Pagina 209
Introducere în medicina legală - Pagina 210
Introducere în medicina legală - Pagina 211
Introducere în medicina legală - Pagina 212
Introducere în medicina legală - Pagina 213
Introducere în medicina legală - Pagina 214
Introducere în medicina legală - Pagina 215
Introducere în medicina legală - Pagina 216
Introducere în medicina legală - Pagina 217
Introducere în medicina legală - Pagina 218
Introducere în medicina legală - Pagina 219
Introducere în medicina legală - Pagina 220
Introducere în medicina legală - Pagina 221
Introducere în medicina legală - Pagina 222
Introducere în medicina legală - Pagina 223
Introducere în medicina legală - Pagina 224
Introducere în medicina legală - Pagina 225
Introducere în medicina legală - Pagina 226
Introducere în medicina legală - Pagina 227
Introducere în medicina legală - Pagina 228
Introducere în medicina legală - Pagina 229
Introducere în medicina legală - Pagina 230
Introducere în medicina legală - Pagina 231
Introducere în medicina legală - Pagina 232
Introducere în medicina legală - Pagina 233
Introducere în medicina legală - Pagina 234

Conținut arhivă zip

  • Introducere in Medicina Legala.doc

Alții au mai descărcat și

Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri

INTRODUCERE Ce ar trebui să ştim despre percheziţie Despre termenul percheziţie probabil am auzit cu toţii şi, cu aproximaţie, ştim despre ce...

Dispunerea și Valorificarea Expertizei Medico-Legale

Introducere Prin lucrarea de faţă “Dispunerea si valorificarea constatarii si expertizei medico-legale” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor...

Protecția Penală a Minorului

PRELIMINARII Minoritatea, perioadă ce cuprinde atât copilăria cât și adolescența, este, în primul rând o perioadă în care ființa umană, încă în...

Traumatologia mecanică

CAPITOLUL I Parte generală de traumatologie mecanică Incercarea omului de a stăpâni natura prin folosirea formelor de energie în diferite...

Infracțiuni contra persoanei

INTRODUCERE Realitățile sociale ale vremurilor in care trăim, natura acestora precum și dinamismul pe care îl prezintă, impun societății...

Expertizele în Procesul Penal

1.Noţiune, obiect, scop şi importanţă Aflarea adevărului în unele cauze penale presupune cunoaşterea şi rezolvarea unor probleme de strictă...

Vătămarea Fătului

CAPITOLUL 1 AGRESIUNI ASUPRA FATULUI 1.CONSIDERAŢII PRELIMINARE Pe parcursul acestei expuneri se încearcă a se relata succint şi cât mai pe...

Jandarmeria Română

Jandarmeria Româna este institutia specializata a statului, cu statut militar, componenta a Ministerului Administratiei si Internelor, care...

Te-ar putea interesa și

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Traumatologia medico - legală

I N T R O D U C E R E Capitolul I. Traumatologia medico-legală generală, sistemică şi topografică I.1. Traumatologia medico-legală generală...

Dispunerea și Valorificarea Expertizei Medico-Legale

Introducere Prin lucrarea de faţă “Dispunerea si valorificarea constatarii si expertizei medico-legale” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor...

Expertiză medico-legală pe cadavre

CAP.I. NOTIUNI GENERALE ALE MEDICINEI–LEGALE I.1. INTRODUCERE ,,Medicina legala se aseaza langa judecatori si imparte cu ei neplacutul privilegiu...

Contribuții la expertiza medico-legală și juridică a asfixiilor mecanice

OBIECTIVUL LUCRĂRII Imprimarea unui caracter modern activităţii judiciare a preocupat de-a lungul timpului mulţi specialişti în jurisprudenţă care...

Ideologia lui Karl Jaspers

Introducere Dintre toti ganditorii, trecuti si prezenti, care pot fi clasificati ca fiind "existentialisti" filosoful german Karl Jaspers se...

Constatarea medico-legală a asfixiilor mecanice prin comprimarea gâtului

INTRODUCERE Analizând rapoartele de activitate ale institutelor de medicină legală din ţară ,se poate observa creşterea numărului de decese ca...

Portofoliul practicii de specialitate în cadrul Penitenciarului Poarta Albă

Penitenciarul Poarta Alba La penitanciarul Poarta Alba exista 8 sectii de detinere, printer care exista si o sectie de femei. Pedepsele de pana la...

Ai nevoie de altceva?