Sinteză dreptul muncii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 18677
Mărime: 71.57KB (arhivat)
Publicat de: Filip Dicu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Dreptul muncii: definiţia şi trăsăturile.

În doctrină s-au formulat o largă varietate de definiţii.

Astfel, de exemplu, unii autori susţin că, în esenţă, dreptul muncii reprezintă acea ramură a sistemului de drept din ţara noastră alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile individuale şi colective de muncă dintre patroni şi salariaţi.

Într-o altă opinie, dreptul muncii cuprinde totalitatea regulilor aplicabile relaţiilor individuale şi colective care se nasc între angajatori şi salariaţii care muncesc sub autoritatea lor, cu ocazia prestării muncii în baza unui contract individual de muncă, precum şi acele reglementări care se suprapun sau condiţionează relaţiile de muncă.

Considerăm că dreptul muncii este ramura de drept care se ocupă cu studierea normelor juridice ce reglementează raporturile care se nasc între salariaţi şi angajatori în legătură cu prestarea muncii, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.

De altfel, în acest sens s-a pronunţat şi legiuitorul român atunci când a elaborat ultima variantă de Cod al muncii, stipulând, încă din cuprinsul art. 1, că: „Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor de munca, modul in care se efectuează controlul aplicării reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdicţia muncii.”.

Observăm, din definiţiile invocate şi din cea propusă de către noi, câteva dintre trăsăturile acestei discipline a dreptului, care o individualizează în raport cu celelalte discipline ale dreptului şi anume:

a) este o ramură de sine stătătoare a dreptului privat, derivată din dreptul civil;

b) urmăreşte reglementarea unor relaţii sociale speciale, născute din prestarea muncii;

c) relaţiile reglementate privesc raporturile dintre patroni – salariaţi care derivă din contractele individuale şi colective de muncă;

d) conţine şi reglementări privind controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.

e) îşi extinde sfera de reglementare şi asupra unor raporturi juridice conexe (pregătirea profesională, protecţia şi igiena muncii, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile sindicatelor şi patronatelor, jurisdicţia muncii) care derivă din încheierea contractului de muncă ori sunt grefate pe acesta.

2. Trăsăturile raporturilor juridice de muncă: enumerare, scurtă descriere.

Prestarea muncii se realizează în cadrul unor raporturi sociale care, fiind reglementate de norme juridice, devin, de regulă, raporturi juridice de muncă. Drept urmare, relaţiile de muncă se referă la raporturile sociale care se formează între oameni în procesul de prestare a muncii. Din ansamblul acestor relaţii de muncă, sunt reglementate şi li se aplică norme ale dreptului muncii numai acelor relaţii care se stabilesc ca urmare a unui contract de muncă.

Aşa cum s-a reliefat în doctrina de specialitate mai recentă, obiectul de reglementare al dreptului muncii se circumscrie, în primul rând, sferei raporturilor juridice de muncă ce se nasc din încheierea unui contract de muncă.

Raporturile juridice de muncă reprezintă relaţiile sociale reglementate prin norme legale, ce iau naştere între o persoană fizică, denumită salariat şi un angajator, persoană juridică sau persoană fizică, ca urmare a prestării unei anumite munci de către salariat in folosul angajatorului, care se obligă să plătească o sumă de bani şi să asigure condiţii necesare prestării acelei munci.

După ce am analizat succint trăsăturile esenţiale, se cuvine să ne aplecăm şi asupra trăsăturilor raporturilor juridice de muncă, şi anume:

a) Raportul juridice de muncă ia naştere, ca regulă, prin încheierea unui contract individual de muncă.

b) Raportul juridic de muncă are un caracter bilateral întrucât se stabileşte între persoana fizică şi persoana juridică, dar niciodată între persoane juridice.

c) Raportul juridic de muncă se caracterizează printr-un mod specific de subordonare a persoanei fizice faţă de celălalt subiect în folosul căruia prestează munca. Subordonarea implică obligaţia persoanei încadrate de a respecta disciplina muncii - respectarea programului de lucru.

d) Desfăşurarea muncii are caracter de continuitate în cadrul unui număr minim de ore pe zi, într-o perioadă determinată sau nedeterminată de timp.

e) Munca trebuie remunerată. Munca gratuită nu poate constitui obiect al unui raport juridic în muncă, în sensul dreptului muncii.

f) Asigurarea prin prevederile legii şi ale contractului încheiat a unei protecţii multilaterale pentru persoanele care prestează munca - condiţiile de desfăşurare a procesului muncii, cât şi toate drepturile ce decurg din încheierea contractului individual de muncă.

3. Sfera de aplicabilitate a normelor Dreptului muncii din perspectiva categoriilor de persoane incidente.

Detaliind sfera de aplicabilitate a normelor dreptului muncii, cuprinse prioritar în Codul Muncii, din perspectiva categoriilor de persoane incidente, constatăm că, din economia art. 2 din Cod, rezultă că dispoziţiile acestuia se aplică:

a) cetăţenilor romani încadraţi cu contract individual de munca, care prestează munca in România;

b) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de munca si care prestează activitatea in străinătate, in baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului in care legislaţia statului pe al cărui teritoriu se executa contractul individual de munca este mai favorabila (OUG 65/2005) ;

c) cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de munca, care prestează munca pentru un angajator roman pe teritoriul României;

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat si se încadrează cu contract individual de munca pe teritoriul României, in condiţiile legii;

e) ucenicilor care prestează munca in baza unui contract de ucenicie la locul de munca;

f) angajatorilor, persoane fizice si juridice;

g) organizaţiilor sindicale si patronale.

4. Izvoarele interne scrise ale Dreptului muncii: enumerare, scurte comentarii.

Izvor al dreptului muncii este reprezentat de sursa, originea şi forma de exprimare şi de concretizare normativă a relaţiilor sociale care constituie obiectul său de reglementare şi care generează norma juridică, adică locul unde se regăsesc grupate normele sale. Aşadar, termenul izvor de drept desemnează forma de exprimare a normelor juridice, locul unde se regăsesc grupate normele sale.

Preview document

Sinteză dreptul muncii - Pagina 1
Sinteză dreptul muncii - Pagina 2
Sinteză dreptul muncii - Pagina 3
Sinteză dreptul muncii - Pagina 4
Sinteză dreptul muncii - Pagina 5
Sinteză dreptul muncii - Pagina 6
Sinteză dreptul muncii - Pagina 7
Sinteză dreptul muncii - Pagina 8
Sinteză dreptul muncii - Pagina 9
Sinteză dreptul muncii - Pagina 10
Sinteză dreptul muncii - Pagina 11
Sinteză dreptul muncii - Pagina 12
Sinteză dreptul muncii - Pagina 13
Sinteză dreptul muncii - Pagina 14
Sinteză dreptul muncii - Pagina 15
Sinteză dreptul muncii - Pagina 16
Sinteză dreptul muncii - Pagina 17
Sinteză dreptul muncii - Pagina 18
Sinteză dreptul muncii - Pagina 19
Sinteză dreptul muncii - Pagina 20
Sinteză dreptul muncii - Pagina 21
Sinteză dreptul muncii - Pagina 22
Sinteză dreptul muncii - Pagina 23
Sinteză dreptul muncii - Pagina 24
Sinteză dreptul muncii - Pagina 25
Sinteză dreptul muncii - Pagina 26
Sinteză dreptul muncii - Pagina 27
Sinteză dreptul muncii - Pagina 28
Sinteză dreptul muncii - Pagina 29
Sinteză dreptul muncii - Pagina 30
Sinteză dreptul muncii - Pagina 31
Sinteză dreptul muncii - Pagina 32
Sinteză dreptul muncii - Pagina 33
Sinteză dreptul muncii - Pagina 34
Sinteză dreptul muncii - Pagina 35
Sinteză dreptul muncii - Pagina 36
Sinteză dreptul muncii - Pagina 37
Sinteză dreptul muncii - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Sinteza Dreptul Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Asistența socială

Asistența socială este un element esențial al securității sociale reprezentat de un sistem de norme juridice prin care sunt aplicate măsurile de...

Libera circulație a forței de munca în UE

1. Considerații generale Libertatea de circulație a lucrătorilor se circumscrie libertății de circulație a persoanelor, dând expresie uneia din...

Dreptul proprietății intelectuale - Marca

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica - un nume, un termen, un simbol sau un desen, ori o combinatie de aceste elemente - destinat...

Drept proprietate intelectuală

Oamenii realizeaza opere artistice, folosesc semne ale activitatii lor in anumite domenii si pe o anumita treapta de dezvoltare a fost necesara...

Dreptul Proprietății Intelectuale

Considerații introductive Prin dreptul de proprietate intelectuală se înțelege ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile privind...

Dreptul Proprietății Intelectuale

1. Noţiunea de dr. al prop. intelectuale -def, elemente, componente, nat.jur. a dr2 de prop. intelectuală Activitatea creatoare a omului a...

Dreptul Proprietății Intelectuale 2019

Cu privire la ceea ce poate face obiectul protectiei juridice in materia proprietatii intelectuale: - Culegerile de legislatie pot face obiectul...

Dreptul proprietații intelectuale

~Cursul 1 Doua pixuri de firme diferite = o inventie cu 2 modele tehnice industriale diferite => 2 drepturi de proprietate intelectuala. Toate...

Te-ar putea interesa și

Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă

Introducere În toate timpurile contractul individual de muncă a constituit obiectul unor dileme şi divergenţe ale autorilor literaturii de...

Raport de Evaluare

1.SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI CONCLUZIILE FINALE 25 aprilie 2011 Către SC XXX SA Raport de Evaluare a SC XXX SA pentru estimarea valorii...

Managementul salarizării la SC Consorzio Pontello Tirrena Scavi SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A UNITATII 1.1. Scurt istoric Societatea Consorzio Pontello Tirrena Scavi S.A. este o firma de constructii,...

Evaluare în Contabilitate

Argument Evaluarea este un procedeu specific metodei contabilitatii. Evaluarea stocurilor reprezinta cuantificarea, determinarea valorii...

Soluționarea Litigiilor de Muncă de Către Judecătorie

1. Competenta materiala Dupa desfiintarea comisiilor de judecata, judecatoria a devenit principalul organ de jurisdictie a munci. Potrivit art....

Asigurările sociale în cadrul firmei - studiu de caz - SC Transport Auto Marfă SA

FORMA JURIDICĂ ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE S.C. TRANSPORT AUTO MARFA S.A. are sediul în localitatea Tg. Mureş, str. Budiului nr. 101, judeţul Mureş....

Dreptul muncii sinteză

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND EVOLUȚIA DREPTULUI MUNCII CA RAMURĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC 1.Aspecte privind formarea și...

Dreptul Muncii

Capitolul I RELAŢIILE SOCIALE DE MUNCĂ 1. Noţiune şi trăsături caracteristice raportului juridic de muncă Normele juridice nu reprezintă un...

Ai nevoie de altceva?