Dreptul muncii sinteză

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 54981
Mărime: 514.01KB (arhivat)
Publicat de: Roxana Z.
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND EVOLUȚIA DREPTULUI MUNCII CA RAMURĂ A
 3. SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC
 4. 1.Aspecte privind formarea și dezvoltarea dreptului muncii 3
 5. 2. Izvoarele dreptului muncii ... 8
 6. 2.2. Izvoarele interne ale dreptului muncii ... 8
 7. 2. 3. Izvoare internaționale ale dreptului muncii . 11
 8. 3. Principiile dreptului muncii . 12
 9. CAPITOLUL II
 10. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ
 11. 1. Noțiunea și cadrul juridic al contractului individual de muncă ... 18
 12. 2. Trăsăturile contractului individual de muncă .. 20
 13. 3. Încheierea contractului individual de muncă ... 22
 14. 3.1. Capacitatea legală și consimțământul părților .. 22
 15. 3.2. Obiectul și cauza contractului de muncă .. 26
 16. 3.3. Efectele contractului individual de muncă 28
 17. 3.3.1. Repartizarea în muncă ... 28
 18. 3.3.2 Avizul prealabil .. 28
 19. CAPITOLUL III
 20. CONȚINUTUL CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
 21. 1.Noțiunea de „conținut” al contractului individual de muncă ... 29
 22. 2. Libertatea de voință a părților în determinarea conținutului contractului individual de muncă... 28
 23. 3. Obligația de informare potrivit Codului muncii .. 30
 24. 4. Clauze obligatorii și clauze facultative ale contractului individual de muncă 35
 25. CAPITOLUL IV
 26. EXECUTAREA, MODIFICAREA ,SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 27. INDIVIDUAL DE MUNCĂ
 28. 1. Executarea ... 43
 29. 1.1. Drepturile și obligațiile salariatului . 44
 30. 1.2. Drepturile și obligațiile angajatorului ... 45
 31. 2. Modificarea . 46
 32. 3.Suspendarea .. 49
 33. 3.1.Contractul individual de muncă se suspendă de drept(art. 50) în următoarele situații: . 49
 34. 4.Încetarea contractului individual de muncă .. 53
 35. CAPITOLUL V
 36. ASPECTE PRIVIND CONTRACTELE INDIVIDUALE DE MUNCĂ DE TIP PARTICULAR
 37. 1. Contractul individual de muncă pe durată determinată ... 62
 38. 2. Munca prin agent de muncă temporară ... 66
 39. 3. Contractul individual de muncă cu timp parțial .. 68
 40. 4. Munca la domiciliu .. 69
 41. 5. Contractul de ucenicie . 70
 42. 6. Alte tipuri de contracte prin intermediul cărora se prestează muncă .. 71
 43. 7.Protecția Salariaților . 72
 44. 8. Discriminarea în materia dreptului muncii .. 74
 45. CAPITOLUL VI
 46. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DREPTUL MUNCII
 47. 1. Definiție, fundament juridic și clasificarea răspunderii juridice în dreptul muncii 78
 48. 2. Răspunderea disciplinară . 79
 49. 2.1 Trăsăturile caracteristice răspunderii disciplinare .80
 50. 2.2. Abaterea disciplinară 80
 51. 2.3. Cauze de nerăspundere ( neresponsabilitate) disciplinară 81
 52. 2.4. Sancțiuni disciplinare 82
 53. 3. Răspunderea patrimonială ... 83
 54. 3.1. Răspunderea patrimonială a angajatorului față de salariații săi 84
 55. 3.2. Răspunderea patrimonială a salariaților față de angajator. ... 84
 56. 3.3. Cauzele de nerăspundere patrimonială . 86
 57. 4. Răspunderea contravențională. Cadrul legal ... 87
 58. 5. Răspunderea penală . 89
 59. 6. Procedura de aplicare și sancționare a sancțiunilor disciplinare, patrimoniale, contravenționale.
 60. Acțiunea disciplinară ... 88
 61. CAPITOLUL VII
 62. TIMPUL DE MUNCĂ ȘI TIMPUL DE ODIHNĂ
 63. 1. Definiția și importanța noțiunii de „timp de muncă” . 92
 64. 2. Durata legală a timpului de muncă .. 94
 65. 3. Timpul de odihnă ... 100
 66. 4.Durata concediului de odihnă . 103
 67. 5. Alte concedii specifice dreptului muncii ... 106

Extras din curs

CAPITOLUL I

ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND EVOLUȚIA

DREPTULUI MUNCII CA RAMURĂ A SISTEMULUI DE

DREPT ROMÂNESC

1.Aspecte privind formarea și dezvoltarea dreptului muncii

Munca reprezintă activitatea umană specifică, manuală și/sau intelectuală, prin care

oamenii utilizează aptitudini personale în vederea satisfacerii necesităților vitale, sursă de

existență, mijloc de realizare a marilor opere de artă, instrument de împlinire și afirmare a

personalității umane.1

Etimologia termenului „ muncă” provine din limba slavonă - monka și are mai multe

sensuri.

Un prim sens, principal, este acela de activitate productivă, dar și de rezultatul acelei

activitați.

Al doilea sens, secundar, este de loc de muncă, dar și ansamblul lucrătorilor.

Termenul poate semnifica și durere ori suferință, chiar tortură.2

Munca reprezintă o condiție a traiului, deoarece fără a presta muncă nu se pot obține

bunurile necesare vieții. De cele mai multe ori, munca depusă reprezintă și o măsură a bunăstării

indivizilor. Munca constituie pentru economiști un factor de producție, o activitate prin care

oamenii utilizează aptitudinile lor, fizice și intelectuale, în scopul obținerii de bunuri și beneficii.

Cu privire la înțelesul noțiunii dreptului muncii, în doctrină s-au formulat mai multe

definiții. De exemplu, dreptul muncii este acea ramură a sistemului de drept din țara noastră

alcătuit din ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile individuale și colective de

muncă dintre patroni și salariați.3

Într-o altă opinie, dreptul muncii reprezintă totalitatea regulilor aplicabile relațiilor

individuale și colective care se nasc între angajatori și salariați care muncesc sub autoritatea

lor, cu ocazia prestării muncii în baza unui contract individual de muncă, precum și acele

reglementări care se suprapun sau condiționează relațiile de muncă.4

Concluzionăm că dreptul muncii este ramura de drept care se ocupă cu studierea

normelor juridice ce reglementează relațiile care se nasc între salariați și angajatori în legătură cu

prestarea muncii. Dreptul muncii nu privește orice formă de muncă, ci numai pe cea

subordonată, el reglementând situația celui ce muncește în favoarea și sub autoritatea altuia în

schimbul unui salariu.

Astfel, trebuie precizat ca dreptul muncii nu se ocupă de raporturile de muncă ale

demnitarilor, ale funcționarilor publici, civili sau militari, ale cooperatorilor, cu toate că și

aceștia fac parte din categoria celor care au raporturi juridice de muncă, nici a celor care sunt

membri ai profesiunilor liberale (independente) - experți contabili, contabili autorizați,

avocați, notari, medici, arhitecți etc, și care prestează o muncă, dar nu în cadrul unor

raporturi juridice de muncă, ci în cadrul unor raporturi civile ca relație între ei și clienții lor.

Dreptul muncii nu se ocupă nici de toate acele categorii de contracte civile care

presupun și ele prestarea unei munci (contract de prestări de servicii, contract de mandat

remunerat), nici de munca prestată în temeiul unor acte normative (munca în folosul

comunității), sau de activitatea desfășurată în mod voluntar care exclude orice plată neputând

fi vorba de calitatea de salariat.

Toate aceste categorii de raporturi juridice, care deși au ca obiect tot prestarea unor

munci dar fără ca persoana în cauză să fie salariat, sunt reglementate de diverse ramuri - drept

constituțional pentru demnitari, drept administrativ pentru funcționarii publici, drept civil pentru

raporturile civile. Profesiunile liberale sunt reglementate prin acte normative speciale, fiecare

dintre ele prin statutele proprii, iar dacă există anumite lacune trebuie să se apeleze la normele de

drept civil (comun).

Dreptul muncii s-a dezvoltat ca o ramură de drept autonomă, având atât obiect propriu cât și

metodă de reglementare proprie. Sarcina tradițională a dreptului muncii în întreaga lume este de

a-l proteja pe lucrător de afectarea personalității sale, de influențele nocive ale crizelor și inflației

asupra nivelului de trai, de periclitarea sănătății lui datorită activităților vătămătoare, grele sau

periculoase; dreptul muncii este, deci, un drept de protecție al salariaților. El este născut din

inegalitatea dintre părțile relațiilor de muncă. Dând satisfacție unei forme sau alteia de

revendicare, se corijează sau limitează astfel această inegalitate.

Desigur, constituirea ca ramură distinctă de drept este rezultatul unui proces evolutiv, ce

rezultă din evoluția în ansamblu a societății. Apariția și extinderea muncii salariate au determinat

adoptarea unei legislații corespunzătoare; diversificarea și amploarea relațiilor sociale de muncă

au condus la perfecționarea continuă a acestei legislații , la constituirea autonomă a noii ramuri

de drept.5

Se poate vorbi de trei etape în formarea și dezvoltarea dreptului muncii în țara noastră: o

primă etapă, anterioară datei de 23 august 1944; o a doua etapă, cuprinsă între această dată și 22

decembrie 1989; a treia etapă , începută la 22 decembrie 1989.

Ca urmare a parcurgerii acestor etape dreptul muncii își dobândește valențele prin

negociere, adică prin dialogul dintre salariați organizați în sindicate și angajatori, devenind ceea

ce este în toate țările dezvoltate ale lumii în principal, un drept negociat.

Astefel reglementările inițiale referitoare la relațiile sociale de muncă au apărut în țara

noastră la sfârșitul secolului XIX și începutl sec. XX, ca urmare a dezvoltării industriale, a

apariției și folosirii mucii salariale. Primele dispoziții, având ca obiect condiții de igienă și

protecția muncii, sunt Legea sanitară din 1885 și Regulamentul industriilor insalubre din

1894.Acest regulament, s-a considerat, a pus bazele legislației muncitorești în România.6În afară

de măsurile de protecție și igienă a muncii, actul normativ menționat , a reglementat, pentru

prima dată timpul de lucru al copiilor.

Conform acestui regulament , băieții între 12 și 14 ani și fetele după 14 ani, lucrează de la ora 5

dimineața până la 8 seara, cu o întrerupere de 2 ore, o oră amiază și câte o jumătate de oră la

prânz și pentru masa de după amiază.

Preview document

Dreptul muncii sinteză - Pagina 1
Dreptul muncii sinteză - Pagina 2
Dreptul muncii sinteză - Pagina 3
Dreptul muncii sinteză - Pagina 4
Dreptul muncii sinteză - Pagina 5
Dreptul muncii sinteză - Pagina 6
Dreptul muncii sinteză - Pagina 7
Dreptul muncii sinteză - Pagina 8
Dreptul muncii sinteză - Pagina 9
Dreptul muncii sinteză - Pagina 10
Dreptul muncii sinteză - Pagina 11
Dreptul muncii sinteză - Pagina 12
Dreptul muncii sinteză - Pagina 13
Dreptul muncii sinteză - Pagina 14
Dreptul muncii sinteză - Pagina 15
Dreptul muncii sinteză - Pagina 16
Dreptul muncii sinteză - Pagina 17
Dreptul muncii sinteză - Pagina 18
Dreptul muncii sinteză - Pagina 19
Dreptul muncii sinteză - Pagina 20
Dreptul muncii sinteză - Pagina 21
Dreptul muncii sinteză - Pagina 22
Dreptul muncii sinteză - Pagina 23
Dreptul muncii sinteză - Pagina 24
Dreptul muncii sinteză - Pagina 25
Dreptul muncii sinteză - Pagina 26
Dreptul muncii sinteză - Pagina 27
Dreptul muncii sinteză - Pagina 28
Dreptul muncii sinteză - Pagina 29
Dreptul muncii sinteză - Pagina 30
Dreptul muncii sinteză - Pagina 31
Dreptul muncii sinteză - Pagina 32
Dreptul muncii sinteză - Pagina 33
Dreptul muncii sinteză - Pagina 34
Dreptul muncii sinteză - Pagina 35
Dreptul muncii sinteză - Pagina 36
Dreptul muncii sinteză - Pagina 37
Dreptul muncii sinteză - Pagina 38
Dreptul muncii sinteză - Pagina 39
Dreptul muncii sinteză - Pagina 40
Dreptul muncii sinteză - Pagina 41
Dreptul muncii sinteză - Pagina 42
Dreptul muncii sinteză - Pagina 43
Dreptul muncii sinteză - Pagina 44
Dreptul muncii sinteză - Pagina 45
Dreptul muncii sinteză - Pagina 46
Dreptul muncii sinteză - Pagina 47
Dreptul muncii sinteză - Pagina 48
Dreptul muncii sinteză - Pagina 49
Dreptul muncii sinteză - Pagina 50
Dreptul muncii sinteză - Pagina 51
Dreptul muncii sinteză - Pagina 52
Dreptul muncii sinteză - Pagina 53
Dreptul muncii sinteză - Pagina 54
Dreptul muncii sinteză - Pagina 55
Dreptul muncii sinteză - Pagina 56
Dreptul muncii sinteză - Pagina 57
Dreptul muncii sinteză - Pagina 58
Dreptul muncii sinteză - Pagina 59
Dreptul muncii sinteză - Pagina 60
Dreptul muncii sinteză - Pagina 61
Dreptul muncii sinteză - Pagina 62
Dreptul muncii sinteză - Pagina 63
Dreptul muncii sinteză - Pagina 64
Dreptul muncii sinteză - Pagina 65
Dreptul muncii sinteză - Pagina 66
Dreptul muncii sinteză - Pagina 67
Dreptul muncii sinteză - Pagina 68
Dreptul muncii sinteză - Pagina 69
Dreptul muncii sinteză - Pagina 70
Dreptul muncii sinteză - Pagina 71
Dreptul muncii sinteză - Pagina 72
Dreptul muncii sinteză - Pagina 73
Dreptul muncii sinteză - Pagina 74
Dreptul muncii sinteză - Pagina 75
Dreptul muncii sinteză - Pagina 76
Dreptul muncii sinteză - Pagina 77
Dreptul muncii sinteză - Pagina 78
Dreptul muncii sinteză - Pagina 79
Dreptul muncii sinteză - Pagina 80
Dreptul muncii sinteză - Pagina 81
Dreptul muncii sinteză - Pagina 82
Dreptul muncii sinteză - Pagina 83
Dreptul muncii sinteză - Pagina 84
Dreptul muncii sinteză - Pagina 85
Dreptul muncii sinteză - Pagina 86
Dreptul muncii sinteză - Pagina 87
Dreptul muncii sinteză - Pagina 88
Dreptul muncii sinteză - Pagina 89
Dreptul muncii sinteză - Pagina 90
Dreptul muncii sinteză - Pagina 91
Dreptul muncii sinteză - Pagina 92
Dreptul muncii sinteză - Pagina 93
Dreptul muncii sinteză - Pagina 94
Dreptul muncii sinteză - Pagina 95
Dreptul muncii sinteză - Pagina 96
Dreptul muncii sinteză - Pagina 97
Dreptul muncii sinteză - Pagina 98
Dreptul muncii sinteză - Pagina 99
Dreptul muncii sinteză - Pagina 100
Dreptul muncii sinteză - Pagina 101
Dreptul muncii sinteză - Pagina 102
Dreptul muncii sinteză - Pagina 103
Dreptul muncii sinteză - Pagina 104
Dreptul muncii sinteză - Pagina 105
Dreptul muncii sinteză - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Dreptul muncii sinteza.pdf

Alții au mai descărcat și

Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă

Introducere În toate timpurile contractul individual de muncă a constituit obiectul unor dileme şi divergenţe ale autorilor literaturii de...

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Cercetarea la Fața Locului

Cercetarea la faţa locului 1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Contractul Individual de Muncă

INTRODUCERE Dreptul muncii ca ramură a sistemului de drept, este strâns legat de muncă. Munca reprezentând condiţia naturală permanentă a vieţii...

Demisia

I.Noţiune şi reglementare Dreptul salariatului de a pune capăt unilateral contractul său individual de muncă dă expresie principiului libertăţii...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Te-ar putea interesa și

Raport de Evaluare

1.SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI CONCLUZIILE FINALE 25 aprilie 2011 Către SC XXX SA Raport de Evaluare a SC XXX SA pentru estimarea valorii...

Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate

CAP. I. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE 1.1 Definiţii legale ale contractului colectiv de muncă Contractul colectiv de muncă a...

Evaluare în Contabilitate

Argument Evaluarea este un procedeu specific metodei contabilitatii. Evaluarea stocurilor reprezinta cuantificarea, determinarea valorii...

Soluționarea Litigiilor de Muncă de Către Judecătorie

1. Competenta materiala Dupa desfiintarea comisiilor de judecata, judecatoria a devenit principalul organ de jurisdictie a munci. Potrivit art....

Asigurările sociale în cadrul firmei - studiu de caz - SC Transport Auto Marfă SA

FORMA JURIDICĂ ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE S.C. TRANSPORT AUTO MARFA S.A. are sediul în localitatea Tg. Mureş, str. Budiului nr. 101, judeţul Mureş....

Funcția Publică

1. Sinteza prelegerii: “Conceptul de administraţie publică în statele Uniunii Europene” 1. Introducere - Experienţa statelor care acum sunt...

Dreptul Muncii

Capitolul I RELAŢIILE SOCIALE DE MUNCĂ 1. Noţiune şi trăsături caracteristice raportului juridic de muncă Normele juridice nu reprezintă un...

Dreptul Muncii

CAPITOLUL I DREPTUL MUNCII – RAMURA SI STIINTA A DREPTULUI 1. Semnificatia termenului „munca”. Termenul (provenit din limba slavona – monka)1...

Ai nevoie de altceva?