Răspunderea Juridică

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 22976
Mărime: 81.16KB (arhivat)
Publicat de: Ivana Ivan
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. ÎNTODUCERE. 2
 2. SECŢIUNEA I. NOŢIUNI GENERALE DESPRE RĂSPUNDEREA JURIDICĂ. 4
 3. 1.1 PRECIZĂRI TERMINOLOGICE. CONCEPTUL RĂSPUNDERII JURIDICE. 4
 4. 1.2 RĂSPUNDEREA JURIDICĂ – FORMĂ A RĂSPUNDERII SOCIALE. 9
 5. 1.3 PRINCIPIILE RĂSPUNDERII JURIDICE. 19
 6. 1.4 SCOPUL RĂSPUNDERII JURIDICE. 23
 7. SECŢIUNEA III. CONDIŢIILE RĂSPUNDERII JURIDICE. 25
 8. 2.1 SUBIECŢII RĂSPUNDERII JURIDICE. 27
 9. 2.2 CARACTERUL ILICIT AL FAPTEI (FAPTA ILICITĂ). 29
 10. 2.3 CARACTERUL CULPABIL AL FAPTEI (VINOVĂŢIA). 31
 11. 2.4 CARACTERUL ANTISOCIAL AL FAPTEI. 35
 12. 2.5 LEGĂTURA CAUZALĂ DINTRE FAPTA ILICITĂ ŞI REZULTATUL DĂUNĂTOR. 35
 13. SECŢIUNEA III. MODALITĂŢILE (FORMELE) RĂSPUNDERII JURIDICE ŞI CAUZELE CARE EXCLUD RĂSPUNDEREA JURIDICĂ. 40
 14. 3.1. OPINII PRIVIND FORMELE RĂSPUNDERII JURIDICE. 40
 15. 3.2 FORMELE RĂSPUNDERII JURIDICE. 44
 16. 3.2.1 RĂSPUNDEREA PENALĂ . 44
 17. 3.2.2 RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ. 45
 18. 3.2.3 RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ. 46
 19. 3.2.4 RĂSPUNDEREA MATERIALĂ. 47
 20. 3.2.5 RĂSPUNDEREA CIVILĂ. 50
 21. 3.7 ASEMĂNĂRI ŞI DEOSEBIRI ÎNTRE DIFERITE FORME DE
 22. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ. 51
 23. 3.8 CAUZELE CARE EXCLUD RĂSPUNDEREA JURIDICĂ. 54
 24. ÎNCHEIERE. 58
 25. BIBLIOGRAFIE. 60

Extras din licență

ÎNTODUCERE

Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de asigurarea unei conştiinţe de respectare a valorilor, de evitare a faptelor antisociale care afectează relaţiile inter umane şi viaţa socială. Starea de ordine în desfăşurarea raporturilor sociale, ce rezultă din atitudinea de respectare a legilor se mai numeşte legalitate. In orice organizaţie statală respectarea normelor juridice ocupă un loc important. Aceasta se datorează faptului că numai o atitudine serioasă faşă de ordinea legală şi temerea de a suporta constrângerea poate asigura o bună funcţionare a aparatului de stat, dezvoltarea normală a relaţiilor sociale, evitarea pericolului ce poate pune în nesiguranţă viaţa, sănătatea sau proprietatea persoanei. O dată cu apariţia, apoi dezvoltarea orânduirii statale s-a ivit şi problema respectării drepturilor, libertăţilor şi intereselor persoanelor ce constituie societatea în cauză.

Apărarea celor mai importante valori sociale constituie o problemă strigentă şi preocupă statele atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional. Pentru buna stabilitate şi dezvoltare a relaţiilor sociale într-o comunitate statală orice subiect de drept are obligaţia de a respecta normele juridice existente. Insă persoana admite şi samovolnicia săvârşind unele acţiuni ilegale în mod conştient sau sub o anumită presiune exterioară. De aceia legiuitorul instituie unele prevederi legale, ce redau împrejurările când o persoană aflându-se în faţa unui pericol acţionează cu conştiinţă, dar fără vinovăţie, încălcând norme juridice, însă prin acţiunile sale nu săvârşeşte o faptă antisocială. Ea acţionează în aşa mod pentru a înlătura pericolul existent ce ameninţă drepturile. interesele. proprietatea sa. precum şi evitarea survenirii unui pericol cu un grad mai sporit. Când persoana se află se aftă în faţa unui pericol, ne având alt. mijloc de apărare, încalcă normele juridice, săvârşind prin aceasta o faptă antisocială, însă persoana în cauză na are intenţia de a încălca legea, ea acţionează astfel în scop de a se apăra. Astfel legiuitorul pentru a apăra persoana dată de aplicarea unei sancţiuni ilegale, lipsite de orice fundament juridic, a întărit prin lege cauze de eliberare de răspundere juridică.

Problema cauzelor exoneratorii de răspundere juridică îşi are puncte de reper în mai multe domenii, referindu-se la toate ramurile din sistemul de drept. Dat faptul că volumul tezei nu ne permite de a dezvălui cauzele ce înlătură răspunderea juridică în toate domeniile dreptului, teza va fi axată pe dezvăluirea cauzelor ce exonerează persoana de la răspunderea juridică penală.

Tema propusă este de o mare importanţă şi actualitate. Actualitatea temei este condiţionată de faptul că dezvoltarea societăţii, construirea statului de drept, efectuarea reformei juridice necesită noi investigaţii, noi modalităţi de abordare a problemelor teoretice, precum şi din dreptul oricărei persoane la viaţă, sănătate, libertate personală, drepturi consfinţite în legea fundamentală - Constituţia Republicii Moldova.

Ţinând seama de actualitatea temei şi caracterul multilateral al problemei în cauză, scopul prezentei lucrări constă în relevarea împrejurărilor, care prin conţinutul lor exonerează persoana vinovată de răspunderea juridică, în realizarea acestui scop ne propunem următoarele obiective:

1 studierea conceptului răspunderii juridice, caracterizarea principiilor şi subiecţilor răspunderii juridice

3 analiza condiţiilor (temeiurilor) răspunderii juridice

4 modalităţile răspunderii juridice şi relevarea condiţiilor care trebuiesc întrunite pentru înlăturarea răspunderii juridice

Lucrarea este concepută ca o îmbinare organică a sintezei, în baza cercetărilor efectuate anterior de alţi cercetători. Având o importanţă cardinală problema cauzelor exoneratorii de răspundere juridică constituie o problemă de studiu a savanţilor din diferite domenii ale ştiinţelor juridice. Pentru elucidarea temei şi scopului propus au fost studiate o serie de monografii atât ale savanţilor din Republica Moldova, cât şi a savanţilor de peste hotare, cu precădere a savanţilor din România şi Republica Federativă Rusă. Au fost folosite monografii ce ţin de ştiinţa teoriei generale a dreptului, precum şi lucrări speciale, cu referinţă detaliată a răspunderii juridice.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Constituţia Republicii Moldova, Monitorul Oficial, nr.1, 12.08.1994.

2. Codul Penal al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 985-XVdin 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial Nr.128-129 din 13 septembrie 2002, art.1012);

3. Codul de Procedura Penală al Republicii Moldova, N 122-XV din 14.03.2003, Monitorul Oficial al R. Moldova N 104-110 din 07.06.2003.

4. Codul civil al Republicii Moldova, N 1107-XV din 6.06.2002, Monitorul Oficial al R. Moldova N 82-86 din 22.06.2002;

5. Codul de procedură civila al Republicii Moldova, N 225-XV din 30.05.2003, Monitorul Oficial al R. Moldova N 111-115 din 12.06.2003.

* * *

6. Dicţionarul explicativ al limbii române, Ediţia a II-a, Univers enciclopedic, Bucureşti 1998.

7. Dicţionar latin-român. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1962.

8. Dicţionar spaniol-român. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1964.

* * *

9. Albu Ion, Drept civil. Introducere în studiul obli¬ga¬ţiilor. - Cluj-Napoca: Dacia, 1984.

10. Anghel Ion M., Anghel Viorel I, Răspunderea în dreptul internaţional. - Bucureşti: Lumina Lex, 1998.

11. Anghel M., Deak Fr., Popa M.. Răspunderea civilă. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1970.

12. Avornic Gh., Teoria Generală a dreptului, Cartier, Chişinău 2005.

13. Baeş S., Roşca N. Drept Civil, parte generală, Chişinău 2004.

14. Baltag Dumitru, Teoria generală a dreptului. - Cimişlia: TIPCIM, 1996.

15. Bobos Gh., Teoria generala a dreptului, Cluj-Napoca, 1992.

16. Ceterchi Ioan, Craiovan Ion, Introducere în teoria generală a dreptului, ALL, Bucureşti 1993.

17. Costin Mircea. Răspunderea juridică. - Cluj: Dacia, 1974.

18. Craiovan I., Tratat elementar de Teoria Generală Dreptului, Ed, ALL, Bucureşti 2001.

19. Creţu V., Avornic Gh., Baeş S., Guceac I., Negru B., Negru T., Negru C., Zabunov D., Bazele statului şi drep¬tu¬lui Republicii Moldova. - Chişinău: Cartier, 1997.

20. Dogaru Ion, Dănişor Dan Claudiu, Dănişor Gheorghe, Teoria generală a dreptului. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1999.

21. Eliescu M., Răspunderea civilă delictuală. - Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1972.

22. Gheorghe C.Mihai, Radu I.Motică. Fundamentele dreptului. Optima justitia. - Bucureşti: ALL BECK, 1999.

23. Gheorghe Mihai, Inevitabilul Drept, Ed. ALL, Bucureşti 2002.

24. Ghimpu Sanda şi colectivul. Dreptul Muncii. Tratat. Vol. B. - Bucureşti: ESE, 1979.

25. Hanga Vladimir, Mari legiuitori ai lumii, Lumina Lex, Bucureşti 1994.

26. Humă Ioan, Teoria Generală a Dreptului, Focşani, 1997.

27. Jakota Mihai Vasile Dreptul Roman, Vol. I, Chemarea, Iaşi, 1993.

28. Lupu Gheorghe, Avornic Gheorghe. Teoria generală a dreptului. - Chişinău: Lumuna, 1997.

29. Marx K., Engels F., Opere. Vol.I. - Bucureşti: Editura Politică, 1960.

30. Motică Radu I., Mihai Gheorghe, Introducere în studiul dreptului, Vol. II, Alma mater, Timişoara 1995.

31. Motiu Dorel, Teoria generala a dreptului, Cluj-Napoca,1995.

32. Oancea I. Tratat de drept penal. Partea Generală. - Bucu¬reşti: ALL 1999.

33. Popa Nicolae, Teoria Generală a Dreptului, Bucureşti 1997.

34. Popescu Adam, Teoria dreptului. - Bucureşti: Editura Fundaţiei “România de mâine”, 1999

35. Popescu Sofia, Teoria Generală a Dreptului, Lumina Lex 2002.

36. Popescu T. R., Anca P. Teoria generală a obligaţilor. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1968.

37. .

38. Şandai Ioan, Introducere în studiul dreptului, Sibiu, 1991.

39. Vrabie Genoveva, Popescu Sofia. Teoria generală a dreptului. - Iaşi: Ştefan Procopiu, 1995.

Preview document

Răspunderea Juridică - Pagina 1
Răspunderea Juridică - Pagina 2
Răspunderea Juridică - Pagina 3
Răspunderea Juridică - Pagina 4
Răspunderea Juridică - Pagina 5
Răspunderea Juridică - Pagina 6
Răspunderea Juridică - Pagina 7
Răspunderea Juridică - Pagina 8
Răspunderea Juridică - Pagina 9
Răspunderea Juridică - Pagina 10
Răspunderea Juridică - Pagina 11
Răspunderea Juridică - Pagina 12
Răspunderea Juridică - Pagina 13
Răspunderea Juridică - Pagina 14
Răspunderea Juridică - Pagina 15
Răspunderea Juridică - Pagina 16
Răspunderea Juridică - Pagina 17
Răspunderea Juridică - Pagina 18
Răspunderea Juridică - Pagina 19
Răspunderea Juridică - Pagina 20
Răspunderea Juridică - Pagina 21
Răspunderea Juridică - Pagina 22
Răspunderea Juridică - Pagina 23
Răspunderea Juridică - Pagina 24
Răspunderea Juridică - Pagina 25
Răspunderea Juridică - Pagina 26
Răspunderea Juridică - Pagina 27
Răspunderea Juridică - Pagina 28
Răspunderea Juridică - Pagina 29
Răspunderea Juridică - Pagina 30
Răspunderea Juridică - Pagina 31
Răspunderea Juridică - Pagina 32
Răspunderea Juridică - Pagina 33
Răspunderea Juridică - Pagina 34
Răspunderea Juridică - Pagina 35
Răspunderea Juridică - Pagina 36
Răspunderea Juridică - Pagina 37
Răspunderea Juridică - Pagina 38
Răspunderea Juridică - Pagina 39
Răspunderea Juridică - Pagina 40
Răspunderea Juridică - Pagina 41
Răspunderea Juridică - Pagina 42
Răspunderea Juridică - Pagina 43
Răspunderea Juridică - Pagina 44
Răspunderea Juridică - Pagina 45
Răspunderea Juridică - Pagina 46
Răspunderea Juridică - Pagina 47
Răspunderea Juridică - Pagina 48
Răspunderea Juridică - Pagina 49
Răspunderea Juridică - Pagina 50
Răspunderea Juridică - Pagina 51
Răspunderea Juridică - Pagina 52
Răspunderea Juridică - Pagina 53
Răspunderea Juridică - Pagina 54
Răspunderea Juridică - Pagina 55
Răspunderea Juridică - Pagina 56
Răspunderea Juridică - Pagina 57
Răspunderea Juridică - Pagina 58
Răspunderea Juridică - Pagina 59
Răspunderea Juridică - Pagina 60
Răspunderea Juridică - Pagina 61
Răspunderea Juridică - Pagina 62
Răspunderea Juridică - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Raspunderea Juridica.doc

Alții au mai descărcat și

Evaziunea Fiscală

CAPITOLUL I Aspecte generale 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FINANŢELE ŞI OBLIGAŢIILE FISCALE 1.1.1. Noţiunea de finanţe publice: Formarea...

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Termene și sancțiuni procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Analiza Principalelor Aspecte Juridice ale Faptelor Licite - Izvoare de Obligații

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Inculpatul Parte în Procesul Penal

CAP 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Orice încălcare a legii apare ca un conflict între voința legiuitorului și cea a destinatarului care a avut o...

Plata nedatorată

INTRODUCERE Toate raporturile juridice stabilite între două sau mai multe persoane reprezintă o totalitate de drepturi personale, noțiunea...

Te-ar putea interesa și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Dreptul fiscal și amendă fiscală

Importanța şi actualitatea temei cercetate. Actualitatea temei de cercetare constă în elaborarea și fundamentarea teoretică a conceptului de...

Statutul și răspunderea juridică a polițistului

I. STATUTUL JURIDIC AL POLIŢISTULUI ROMÂN 3. Scurt istoric. Definirea noţiunii de statut juridic al poliţistului După 1989, în România a avut loc...

Răspunderea juridică

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE „Dreptul, - scria Hegel, - trece în existenta faptica mai întâi prin forma, prin faptul ca este pus ca lege...”....

Răspunderea Persoanei Juridice

Raspunderea penala a persoanei juridice este o institutie juridica relativ noua a Dreptului Penal. Spunem ca este o institutie relativ noua,...

Răspunderea civilă delictuală, formă a răspunderii juridice - conexiunile răspunderii civile delictuale cu alte forme de răspundere juridică

NOŢIUNI GENERALE Noţiunea de răspundere nu este specifică în exclusivitate dreptului, ea fiind folosită în toate domeniile vieţii sociale. Astfel,...

Răspunderea Juridică

Introducere „În Drept societatea îsi re-aminteste ce a dorit sa devina” Ce este de fapt Dreptul? Ce reprezinta el pentru noi? Un drum, o...

Răspunderea Juridică a Funcționarului Public

Viaţa socială a pus dintotdeauna multiple probleme, îndeosebi de ordin administrativ. Nevoia a dus la apariţia funcţiei publice şi a funcţiilor...

Ai nevoie de altceva?