Dreptul fiscal și amendă fiscală

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 26754
Mărime: 358.98KB (arhivat)
Publicat de: Tiberiu Mihalcea
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I. Conceptul de răspundere juridică în dreptul fiscal 4
 3. 1.1. Aspecte generale privind noţiunea, rolul şi funcţiile răspunderii juridice în materie fiscală 4
 4. 1.2. Condiţiile răspunderii juridice în dreptul fiscal 9
 5. 1.3. Formele răspunderii juridice fiscal 13
 6. Capitolul II. Profilul juridic al amenzii fiscale 25
 7. 2.1. Amenda fiscală: concept și particularități 25
 8. 2.2. Condiţiile preexistente ale aplicării amenzii fiscale 42
 9. 2.3. Exonerarea de răspundere în cazul neîndeplinirii obligațiilor fiscale 45
 10. Capitolul III. Aspecte de drept procesual privind aplicarea amenzii fiscale 51
 11. 3.1. Particularităţile soluţionării cauzelor legate de organele cu atribuţii de administrare fiscală 52
 12. 3.2. Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale 56
 13. 3.3. Practici naționale și internaționale de modernizare a sistemului de amendare fiscală 60
 14. Concluzi și recomandari 64
 15. Bibliografie 67

Extras din licență

Importanța şi actualitatea temei cercetate. Actualitatea temei de cercetare constă în elaborarea și

fundamentarea teoretică a conceptului de amenda fiscală pe plan național și internațional. În

Republica Moldova, astfel, controlul fiscal reprezintă verificarea corectitudinii cu care

contribuabilul execută obligaţia fiscală şi alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală, inclusiv

verificare a altor persoane sub aspectul lor cu activitatea contribuabilului prin metode, forme şi

operaţiuni prevăzute de codul fiscal, unde pentru neresepectarea obligațiunilor aplică amenzi în

urma controalelor fiscale. Actualitatea temei analizate în prezenta lucrare se bazează pe cîteva

momente de bază:

- Importanţa controalelor fiscale, pe baza cărora se aplică amenzile fiscale dacă sau depistat

nereguli;

- Activităţile desfăşurate de organele fiscale din Republica Moldova în legătură cu:

înregistrarea fiscală; declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor,

contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;

- Care este soluția de contestare împotriva actelor administrative fiscale.

- Inovaţia lucrării constă în comentarea detaliată a prevederilor legale din domeniul comerțului

de flori care sunt regulile de bază și ce amezi se aplică în cazul de față.

Scopul și obiectivele lucrării constă în efectuarea pe baza teoriilor înaintate şi practicii

acumulate a unor investigaţii ample asupra controlului fiscal în Republica Moldova, accentuînd piața

de flori. Scopul lucrării ar fi realizarea unui studiu amplu asupra cadrului legislativ privind

exercitarea controlului fiscal, în vederea perfectării instrumentelor de care dispun organele de

administrare fiscală, penatlitățile și evaziuna fiscală în acest sens.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a tezei în urma analizelor esste relevată de

recomandările conţinute în lucrare precum şi de conceptul că principiile fundamentale, noutăţile

relevate şi concluziile principale ale lucrării pot fi aplicate: în cadrul şi cu ocazia conferinţelor şi a

seminariilor pentru informarea despre informațiile updatate in lege, schimbări și condinții noi

introduse; în scopul eficientizării sistemului de amenda fiscala. A fost studiată şi analizată literatura

ştiinţifică de specialitate a doctrinarilor din mai multe state, dar un accent deosebit, s-a pus pe normele

respective ale legislaţiei fiscale, precum şi actele de ordin intern a organelor de resort.

3

Baza ştiinţifico-metodologică. La baza studiului stă principiul metodologic al abordării complexe

și sistemice a conceptelui drept fiscal. Lucrarea se bazează pe lucrările, fundamentale în domeniul

dreptului ale specialiști în domeniu ca Caraşciuc L. și Clocotici D., Ghiorghiu Gh., Gladii Т.,

Ceban M. În procesul de cercetare s-a apelat și la metode și tehnici de cercetare tradiționale: analiza

literaturii științifice, analiza legelor și codului fiscal, utilizarea bazei de date concrete, anchete,

tehnici de măsurare folosite în cercetările amenda fiscală. Baza informațională a tezei o constituie

literatura științifică și metodologică în domeniul cercetat, unele acte legislative și normative, date

furnizate de Institutul Național de Statisticã al Republicii Moldova, precum și rezultatele

investigațiilor proprii.

Structura şi volumul tezei. Teza cuprinde Introducere, 3 Capitole, Concluzii și Propuneri și

Bibliografie. Textul tezei este expus în limba română pe 71 de pagini.

În cadrul Capitolul I “Conceptul de răspundere juridică în dreptul fiscal” sunt indicate definiții,

concepte, structuri despre dreptul fiscal, conceptul de raspundere juridică în dreptul fiscal, care este

noțiunea de dreptul fiscal și care este rolul acesteia în societate și cum se pune în practică.

În Capitolul II “Profilul juridic al amenzii fiscale” sunt prezentate conceptele și particularitățile

amenzilor fiscale, sancțiunile ce se aplică în cazul evaziunilor fiscale. La fel tot în acest capitol în

urma analizelor se pune accent și pe exonerarea de răspundere în cazul neîndeplinirii obligațiilor

fiscale.

În Capitolul III “Aspecte de drept procesual privind aplicarea amenzii fiscale” este o analiză

soluţionării cauzelor legate de organele cu atribuţii de administrare fiscală, soluţionarea

contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale și practici naționale și internaționale

de modernizare a sistemului de amendare fiscală pe baza unor exemple concrete din Republica

Moldova cît și pe plan internațional.

Ultimu compartiment al tezei cuprinde concluziile și propunerile autorului privind analiza

investigațiilor a codului fiscal, a particularitățile și propuneri pentru îmbunătățirea sistemului fiscal

și pentru aplicarea corectă a amendei fiscale în scopuri benefice pentru bugetului statului și

respectarea codului fiscal

Bibliografie

Constituţia RM. adoptată la 29 iulie 1994 M.O. al R.M., nrl - 2016.

2. Codul fiscal al RM.

3. Cod Contravențional nr.218 din 24.10.2008, Publicat : 16.01.2009 în Monitorul Oficial Nr.

3-6, art Nr : 15, data intrarii in vigoare: 31.05.2009

4. Legea R.M. cu privire la modul de urmărire a impozitelor taxelor şi altor plăţi, r. 869-XIII

din 7 iulie 1996/ M.O. al R.M. 1996 nr. 8-9-80.

5. Legea privind impozitul pe beneficiul întreprinderilor, nr. 1214-X11 din 2 decembrie

1992/M.P. nr. 1 1993.

6. Legea RM nr. 332-XIV din 26.03.1999 "Privind acordarea de licenţe pentru unele genuri

de activitate". M.O. nr. 36-39 din 18.04.1999.

7. Legea RM nr.H04-XV din 0606.2002 cu privire la Centrul de Combatere a

Crimelor Economice şi a Corupţiei. M.O. nr. 55-57/1196 di n 30.06.2002.

8. Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995, MO nr. 28, din 25.05.1995.

9. Legea nr.64 din 11.04.2014, în vigoare 09.05.2014

10. "Hotărîrea Guvernului RM nr.171 din 27.02.2001 despre formele si metodele de lucru

ale şefului IFPS privind ridicarea eficienţei activităţii organelor fiscale în combaterea

evaziunilor fiscale şi sporirea veniturilor la buget", MO nr. 27-88/207 din 06.03.2001.

11. Hotărîrea Guvernului RM nr.1736 din 31.12.2002 cu privire la reglementarea activităţii

organelor Serviciului Fiscal de Stat M.O. nr. 190- 197/1887 din 31.12.2002.

12. Hotărîrea Guvernului RM nr.1081 din 25.10.2000 "Privind reglementarea controalelor

asupra activitatea agenţilor economici". M.O. nr. 101-105/1562 din 25.11.2000

13. Decretul Preşedintelui a RM nr. 167 din 18.10.1993 "Despre aplicarea maşinilor de casă şi

control". M.O nr. 145-147 din 20.11.1993.

14. Inspectoratul de Stat al R.M., Regulamentul cu privire la metodologia controlului fiscal

privind taxa pe valoare adăugată, nr. 10-18-08-206 din iunie 2000.

15. Instrucţiunea Ministerului Finanţelor nr. 05/l-ef-06/88 din 23.12.1997 "Cu privire la

reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată".

16. Instrucţiunea Ministerului Finanţelor nr. 17-10-13-02/1-1375 din 12.05.1999 privind

"Unele precizări şi completări aferente întocmirii Declaraţiei privind TVA".

68

17. Instrucţiunea Ministerului Finanţelor nr. 20 din 13.06.1995 "Cu privire la modul de calculare

şi achitare a accizelor"

18. Hotărîrea MF nr. 09-03-22 din 01 august 1995 "Instrucţiunii Provizorii cu privire la modul

de realizare a Timbrelor de acciz, marcarea cu ele a unor mărfuri importate supuse accizelor

şi vărsarea în buget a mijloacelor băneşii obţinute de la realizarea lor". MO nr. 51-52/14 din

14 septembrie 1995.

19. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a R.M. cu privire la practica judiciară de

aplicare a unor prevederi ale legislaţiei fiscale, nr. 13 din 1997/ Buletinul CSJ a R.M. nr.6, a.

1997.

20. Ordinul IFPS, nr.035, din 05.10.2004, cu privire la” aprobarea metodologiei de efectuare a

contolului fiscal la faţa locului.”

21. Scrisoarea IFPS nr. 10-4-12/124-724 din 02.04.1998.

22. Scrisoarea IFPS nr. 10-13-02/3-2409 din 02.07.1999 privind unele particularităţi ale

controlului TVA.

23. Ordinul IFPS ,nr.045 , din 15.08.2002,cu privire la “modul de elaborare a deciziei pe actul de

control

24. Scrisoare IFPS 10-2-09/1-3387 din 01.10.1999 "Cu privire la întrebările principale care trebuie

să fie examinate în procesul efectuării controlului privind corectitudinea calculării impozitului

pe venit”.

25. Scrisoare IFPS nr.40 din 15.03.2001 „Cu privire la procedura de totalizare şi perfectare a

rezultatelor controalelor fiscale”.

26. Scrisoare IFPS nr. 77 din 05.06.2000 "Privind metodologia controlului fiscal privind

taxa pe valoarea adăugată".

Preview document

Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 1
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 2
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 3
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 4
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 5
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 6
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 7
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 8
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 9
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 10
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 11
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 12
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 13
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 14
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 15
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 16
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 17
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 18
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 19
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 20
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 21
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 22
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 23
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 24
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 25
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 26
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 27
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 28
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 29
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 30
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 31
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 32
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 33
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 34
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 35
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 36
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 37
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 38
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 39
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 40
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 41
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 42
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 43
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 44
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 45
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 46
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 47
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 48
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 49
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 50
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 51
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 52
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 53
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 54
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 55
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 56
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 57
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 58
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 59
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 60
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 61
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 62
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 63
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 64
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 65
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 66
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 67
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 68
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 69
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 70
Dreptul fiscal și amendă fiscală - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Dreptul fiscal si amenda fiscala.pdf

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul Transporturilor

Lectia 1. Notiunea de contract de transport de mărfuri international MODULUL l NOTIUNI INTRODUCTIVE. SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT Obiectivele...

Dreptul Comerțului Internațional

Sectiunea a II a Politica statului roman in domeniul relatiilor comerciale internationale si participarea Romaniei la circuitul comercial mondial...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea Fiscală

CAPITOLUL I Aspecte generale 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FINANŢELE ŞI OBLIGAŢIILE FISCALE 1.1.1. Noţiunea de finanţe publice: Formarea...

Elementele și Trăsăturile Contravenției

INTRODUCERE Prezenta lucrare, cuprinde 5 capitole în care am încercat să definim, prin intrepretările şi ideile a mai mulţi autori, fapta ilicită...

Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale

INTRODUCERE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele se confruntă şi ale cărui...

Fiscalitatea operațiunilor comerciale

I. Repere genearle cu privire la comercianţi 1. Noţiunea de comerţ În sens economic, comerţul reprezintă activitatea realizată cu scopul de...

Raport de practică - inspectoratul fiscal de stat botanică

Capitolul I „Caracteristica generală a Sistemului Fiscal al Republicii Moldova” Sistemul fiscal reprezintă o componentă a sistemului financiar al...

Inspectoratul fiscal în Republica Moldova

INTRODUCERE Acest sistem constituie sistemul osos al fiecărei organizaţii, iar structura sa predominant ierarhicfuncţională, aşa cum s-a mai...

Infracțiunea de evaziune fiscală

1. Noţiune şi modalităţi de realizare a evaziunii fiscale Potrivit legii [28], “evaziunea fiscală este sustragerea prin orice mijloace, în...

Contabilitatea amortizărilor

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Ca forma principala a evidentei economice,contabilitatea are sarcini si functii specifice. Contabilitatea inregistreaza,...

Ai nevoie de altceva?