Etica în afaceri

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 26347
Mărime: 662.87KB (arhivat)
Publicat de: Constantin C.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Scutariu Liliana
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava
Specializare: Economia comerțului, turismului și serviciilor

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1. NOȚIUNI GENERALE DE ETICĂ 4
 3. 1.1. Etimologie, definiții și delimitări conceptuale ale eticii 5
 4. 1.2. Scurt istoric și abordări ale eticii . .5
 5. 1.3. Rolul și funcțiile eticii în societate . .. .7
 6. CAPITOLUL 2. MORALA ȘI CONȘTIINȚA MORALĂ .8
 7. 2.1. Conceptele de morală și moralitate .. .8
 8. 2.2. Valorile morale fundamentale . ..9
 9. 2.3. Legea morală și normele sociale . 10
 10. 2.4. Simțul etic sau conștiința morală ... ..11
 11. 2.5. Responsabilitatea morală .12
 12. CAPITOLUL 3. ETICA ȘI MANAGEMENTUL ... ..14
 13. 3.1. Rolul managerilor în promovarea comportamentului etic ...14
 14. 3.2. Modalități ce pot fi folosite pentru încurajarea comportamentului etic în organizații 15
 15. 3.3. Încrederea între participanții la viața economică .16
 16. 3.4. Comunicarea onestă și tratamentul corect - componente ale comportamentului etic .16
 17. 3.5. Dilemele etice în afaceri ..17
 18. 3.6. Analiza și soluționarea problemelor etice ...17
 19. CAPITOLUL 4. ETICA ÎN AFACERI ..21
 20. 4.1. Nivelurile de aplicare ale eticii în afaceri ... .21
 21. 4.2. Comportamente neetice în organizații ... ..22
 22. 4.3. Etica în afaceri și organizații ... 23
 23. 4.4. Dimensiuni ale eticii în organizație .24
 24. 4.5. Principiile eticii în afaceri. Piramida responsabilității sociale .. ..25
 25. CAPITOLUL 5. CODURILE DE ETICĂ ȘI IMPORTANȚA LOR ÎN ORGANIZAȚII 30
 26. 5.1. Ce este un cod de etică .. ..30
 27. 5.2. Rolul și obiectivele codului de etică ... 30
 28. 5.3. Avantajele elaborării codurilor de etică ..33
 29. 5.4. Conținutul unui cod de conduită etică al unei organizații ...33
 30. 5.5. Reguli și modalități de formulare a unui cod de etică . 35
 31. 5.6. Comunicarea și monitorizarea codului de etică ...37
 32. 5.7. Persoane și organisme însărcinate cu asigurarea climatului etic .39
 33. 5.8. Auditul de etică 41
 34. CAPITOLUL 6. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATISTĂ ... 46
 35. 6.1. Responsabilitatea socială și morală a afacerilor . 46
 36. 6.2. Responsabilizarea morală a investitorilor. Investiții etice . .51
 37. DICȚIONAR DE TERMENI SPECIFICI ETICII ÎN AFACERI . ... ..55
 38. BIBLIOGRAFIE ... .58

Extras din curs

INTRODUCERE

Prezentul curs se adresează studenților de la Facultatea de Științe Economice și

Administrație Publică, toate specializările, forma de învățământ cu frecvență sau fără frecvență,

cu scopul de a oferi acestora noțiunile de bază în ceea ce privește etica, morala și

comportamentul etic în afaceri bazat pe principiile universale ale moralității.

Scopul demersurilor etice îl reprezintă moralitatea. Misiunea eticii este nu numai de a expune

aspectele teoretice ale moralei, ci și de a constitui un ghid practic, real, în îndrumarea și ameliorarea

vieții morale a societății. Rolul eticii este să ajute oamenii și instituțiile să decidă ce este mai bine să facă,

pe ce criterii să aleagă și care le sunt motivațiile morale în acțiunile lor.

În societatea contemporană, etica, obiect de studiu al disciplinei filosofice prin excelență, și-a

extins sfera de acțiune cu mult dincolo de granițele sale inițiale, practic, în toate domeniile în care

activează astăzi oamenii. Din ce în ce mai mulți specialiști din toate sferele vieții, economiști, medici,

juriști, jurnaliști, educatori și formatori de conștiințe fac apel la dimensiunea morală și simt nevoia

raportării acțiunilor umane la coordonatele etice.

Cursul este structurat în șase capitole în care sunt prezentate, într-un mod sistematic,

aspecte de bază cu privire la etică, morală și moralitate în afaceri. Astfel, primul capitol

abordează conceptele de bază ale eticii, obiectul de studiu și conținutul eticii ca știință. Un aspect

foarte important îl constituie înțelegerea și recunoașterea rolului și funcțiilor eticii în societate,

precum și identificarea problemelor centrale ale moralei.

Cel de-al doilea capitol revine studiului moralei și moralității. Înțelegerea și însușirea

conținutului valorilor morale fundamentale, a rolului acestora pentru individ, grup și societate

oferă posibilitatea elaborării unor opinii personale legate de legea morală, conștiința morală, de

responsabilitatea morală etc.

Lucrarea abordează în continuare, printre altele, importanța și rolul jucat de manager în

promovarea comportamentului etic în cadrul firmei, cum pot fi recunoscuți managerii care

promovează comportamentul etic în afacerile lor, modalitățile ce pot fi folosite pentru încurajarea

comportamentului etic în organizații.

În capitolul al patrulea sunt trecute în revistă nivelurile de aplicare ale eticii în afaceri,

comportamentele neetice în organizații și consecințele acestora atât pentru organizație, cât și

pentru angajați. În continuare sunt abordate principiile ce guvernează etica în afaceri.

Capitolul al cincilea tratează un subiect de foarte mare însemnătate prin actualitatea sa, și

anume, codurile de etică și importanța lor în organizații. Mai pe larg, capitolul se oprește asupra

conținutului, rolului și a obiectivele codului de etică, asupra principalelor reguli și modalități de

formulare a unui cod de etică, analizează care sunt persoanele și organismele însărcinate cu

asigurarea climatului etic și, în final, abordează tematica auditului de etică, subiect apărut relativ

recent în practica internațională.

În fine, capitolul al șaselea este rezervat unui subiect de mare actualitate, și anume, cel al

responsabilității sociale și morale ale firmelor în afacerile pe care le promovează, a responsabilizării

morale a investitorilor și, totodată, este dezbătută problematica investițiilor etice.

Baza documentară a lucrării cuprinde cărți de referință și lucrări de specialitate atât în

limba română, cât și în limbi străine. Notele bibliografice au rolul nu doar de a indica sursele

utilizate în elaborarea prezentului curs, ci și de a invita studenții și pe toți cei interesați la

aprofundarea studiului domeniului eticii în afaceri.

CAPITOLUL 1. NOȚIUNI GENERALE DE ETICĂ

Rezumat

Acest capitol are în vedere prezentarea conceptelor de bază ale eticii, obiectul de studiu

și conținutul eticii ca știință. Se urmărește stabilirea originilor și etimologiei conceptului și

realizarea unei scurte incursiuni în istoria eticii. Un aspect foarte important îl constituie

înțelegerea și recunoașterea rolului și funcțiilor eticii în societate, precum și identificarea

problemelor centrale ale moralei.

De la început trebuie să precizăm că etica are un statut dublu, fiind o disciplină teoretică,

cu caracter filosofic și științific.

Este o disciplină filosofică, în primul rând, prin tradiția la care se raportează. Gândirea

etică s-a cristalizat în cadrul concepțiilor filosofice generale; cele mai mari și reprezentative

doctrine etice s-au configurat în cadrul marilor concepții filosofice. Pe de altă parte, orice

filosofie autentică este în același timp și o etică. Platon, Aristotel, Hegel, Kant, pentru a nu-i

aminti decât pe cei mai reprezentativi filosofi, au fost, în același timp, și moraliști.

Fenomenologia spiritului (lucrarea lui Hegel) este nu numai o filosofie, ci și o etică, fără însă a

putea distinge între momentul propriu-zis filosofic și cel etic.

Pe de altă parte, Platon a scris dialoguri consacrate exclusiv unor probleme de etică;

Aristotel ne-a lăsat lucrări de specialitate strict etice (Etica nicomahică), Kant, de asemenea,

(Critica rațiunii practice este chiar o lucrare de etică), ca și Nicolai Hartmann sau Max Scheller.

Etica este o disciplină filosofică prin aceea că gânditorul autentic asupra problemelor

morale nu poate fi decât un filosof. De asemenea, etica este o disciplină filosofică prin obiectul

ei, prin domeniul ei de referință. Chiar de la începuturi reflecția etică s-a oprit asupra a ceea ce

este binele, asupra încercării de a defini esența binelui, înțeles ca aspect fundamental al vieții

umane. Întreaga istorie a meditației etice este preocupată de tema fundamentală a binelui, dar

această analiză asupra binelui nu poate fi făcută numai prin raportate la dimensiunea vieții morale

practice, ci și prin investigație speculativă filosofică.

Etica aparține, deopotrivă, perspectivei filosofice prin aceea că specific demersului etic

este spiritul de sinteză, caracteristic exclusiv gândirii filosofice. În fond, oricât de mare ar fi

legătura reflecției etice cu cea a diverselor științe particulare (psihologia și sociologia, în special),

demersul etic vizează lumea ca totalitate, fiind un discurs teoretic sintetic și conceptualizat.

Amintim, de asemenea, faptul că etica este știință. Lămurirea naturii și esenței binelui,

categorie centrală a eticii, nu se poate face pe cale pur speculativă, fără investigație prealabilă a

vieții reale, în toată bogăția și complexitatea ei. Domeniul vieții morale reale este analizat de

etică, încercând să surprindă determinările teoretice cele mai generale cu valoare universală.

Deși demersul etic este de natură filosofică, el poate avea o nemijlocită valoare științifică

în măsura în care definește esența, cauzele fenomenelor pe care le investighează. Într-adevăr,

etica analizează „faptul moral” dar, întrucât nu există un fapt pur moral izolat, absolut autonom,

etica, în mod necesar, se găsește într-un raport interdisciplinar cu diverse științe particulare - în

special cu sociologia și psihologia, cu antropologia sau științele istoriei. Altfel spus, demersul

eticii ca știință nu poate fi niciodată privit separat de al altor științe sociale particulare. Aceasta

pentru că orice „fapt moral” este doar o ipostază a faptului social în general.

Bibliografie

1. Agheorghiesei, Daniela Tatiana, Etica în afaceri, Suport de curs, Centrul de Studii

Europene, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2011.

2. Bădescu, Valentin Stelian, Etica în afaceri, Editura Pro Universitaria, București, 2014.

3. Brișcaru, Aurica, Globalizare etică. Responsabilitate socială corporativă, Editura

Institutul European, Iași, 2012.

4. Corodeanu, Daniela Tatiana, Etica în administrația publică. Dileme etice în organizații și

instrumente pentru rezolvarea acestora, Editura Tehnopress, Iași, 2007.

5. Covery, Stephen, Etica liderului eficient, conducerea bazată pe principii, Editura Alfa,

București, 2006.

6. Crane, A., Matten, D., Business Ethics. A European Perspective, Oxford University Press,

2004.

7. Crăciun, Dan, Etica în afaceri, carte în format digital, www.ase.ro

8. Diaconu, Bogdan, Etica Societății instituționalizate. Trei dimensiuni ale responsabilității

sociale: legea, statul și mediul de afaceri, Editura Curtea Veche, București, 2009.

9. Frunză, Sandu, Comunicare etică și responsabilitate socială, Editura Tritonic, București,

2011.

10. Gavrilescu, Liviu, Titu Fodor, Traian, Unsprezece porunci ale managerului etic: studii de

caz în etica managerială, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006.

11. Iamandi, Irina, Filip, Radu, Etică și responsabilitate socială corporativă in afaceri

internaționale, Editura Economică, București, 2008.

12. Morar, Vasile, Etica în afaceri și politică. Morală elementară și responsabilitate socială,

Editura Universității din București, 2006.

13. Morar, Vasile, Crăciun, Dan, Macoviciuc, Vasile, Etica în afaceri. Concepte, teorii,

situații morale, Editura Paideia, București, 2017.

14. Morar, Vasile, Etica și afacerile. Morală elementară și responsabilitate socială, carte în

format digital, www.unibuc.ro

15. Mureșan, Valentin, Managementul etic al organizațiilor, Editura Universității din

București, 2009.

16. Mureșan, Valentin, Situația managementului etic în România, disponibil on-line:

http://www.ccea.ro/home/publicatii/articole/muresan-valentin-situatia-managementuluietic-

inromania

17. Nica, Panaite, Agheorghiesei, Daniela, Conflicte și etică în MRU. Suport de curs FEAA,

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2009.

18. Oprea, Luminița, Responsabilitate socială corporatistă. De la teorie la practică, Editura

Tritonic, București, 2005.

19. Pop Cohuț, Ioana, Introducere în etica afacerilor, Editura Universității din Oradea, 2008.

20. Popa, Mirela, Etica afacerilor și managementul, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-

Napoca, 2006.

59

21. Popa, Mirela, Etică în afaceri, Suport de curs FȘEGA, Centrul de Formare Continuă și

Învățământ la Distanță, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2009.

22. Preda, Marian, Comportament organizațional: teorii, exerciții și studii de caz, Editura

Polirom, 2006.

23. Singer, Peter, Tratat de etică, Editura Polirom, 2006.

24. Țigu, Gabriela, Etica afacerilor în turism, Editura Uranus, București, 2005.

25. Vasilescu, Ionuț Cristian, Etica afacerilor și globalizarea, cazul României, Editura

Universul, București, 2006.

26. *** Comisia Europeană, Communication concerning Corporate Social responsibility: A

business contribution to Sustainable Development,

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_col_en.pdf

27. *** Comisia Europeană, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE

EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND

SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS: A renewed EU

strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility,

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/spolocenskazodpovednost/

new-communication-on-csr-2011-2014.pdf

28. The World Bank, Responsible growth for the new millennium: integrating society,

ecology and the economy, Washington D.C., 2004.

29. Werhane, Patricia, H., Freeman Edward R., Business Ethics. Blackwell Publishing,

Malden, Oxford, 2005.

Reviste de specialitate:

1. Journal of Business Ethics. Springer Netherlands

2. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. Publisher: Business and

Organization Ethics Network (BON)

3. Business Ethics: A European Review. Blackwell Publishing Ltd.

4. Journal of American Academy of Business. Cambridge, Hollywood

5. Business Ethics Quarterly. Philosophy Documentation Center

6. Journal of Corporate Citizenship. Greenleaf Publishing

7. Management Accounting Quarterly. Institute of Management Accountants, Montvale, New

Jersey.

Preview document

Etica în afaceri - Pagina 1
Etica în afaceri - Pagina 2
Etica în afaceri - Pagina 3
Etica în afaceri - Pagina 4
Etica în afaceri - Pagina 5
Etica în afaceri - Pagina 6
Etica în afaceri - Pagina 7
Etica în afaceri - Pagina 8
Etica în afaceri - Pagina 9
Etica în afaceri - Pagina 10
Etica în afaceri - Pagina 11
Etica în afaceri - Pagina 12
Etica în afaceri - Pagina 13
Etica în afaceri - Pagina 14
Etica în afaceri - Pagina 15
Etica în afaceri - Pagina 16
Etica în afaceri - Pagina 17
Etica în afaceri - Pagina 18
Etica în afaceri - Pagina 19
Etica în afaceri - Pagina 20
Etica în afaceri - Pagina 21
Etica în afaceri - Pagina 22
Etica în afaceri - Pagina 23
Etica în afaceri - Pagina 24
Etica în afaceri - Pagina 25
Etica în afaceri - Pagina 26
Etica în afaceri - Pagina 27
Etica în afaceri - Pagina 28
Etica în afaceri - Pagina 29
Etica în afaceri - Pagina 30
Etica în afaceri - Pagina 31
Etica în afaceri - Pagina 32
Etica în afaceri - Pagina 33
Etica în afaceri - Pagina 34
Etica în afaceri - Pagina 35
Etica în afaceri - Pagina 36
Etica în afaceri - Pagina 37
Etica în afaceri - Pagina 38
Etica în afaceri - Pagina 39
Etica în afaceri - Pagina 40
Etica în afaceri - Pagina 41
Etica în afaceri - Pagina 42
Etica în afaceri - Pagina 43
Etica în afaceri - Pagina 44
Etica în afaceri - Pagina 45
Etica în afaceri - Pagina 46
Etica în afaceri - Pagina 47
Etica în afaceri - Pagina 48
Etica în afaceri - Pagina 49
Etica în afaceri - Pagina 50
Etica în afaceri - Pagina 51
Etica în afaceri - Pagina 52
Etica în afaceri - Pagina 53
Etica în afaceri - Pagina 54
Etica în afaceri - Pagina 55
Etica în afaceri - Pagina 56
Etica în afaceri - Pagina 57
Etica în afaceri - Pagina 58
Etica în afaceri - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Etica in afaceri.pdf

Alții au mai descărcat și

Evaziunea fiscală și posibilități de combatere a acesteia

INTRODUCERE Definiţa ca fiind o minimalizarea a obligaţiilor fiscale în mod legal şi prin mijloace de dezvaluire deplina faţa de autoritaţile...

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea lucrării. A face afaceri înseamnă a avea succes. Problema care se pune este aceea de a avea succes prin implementarea...

Frauda în auditul intern

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației

Introducere “Dacă vrei să cunoști principiile etice pe care le împartășește o companie, uităte la felul în care tratează oamenii: clienții,...

Etică în profesia contabilă - pricipii și provocări

1. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ETICA ȘI PROFESIA CONTABILĂ Profesionistul contabil îşi poate întreține munca în diverse domenii printre care se...

Etică în afaceri - Coca Cola

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE TEMA NR. 1 - Abordarea etica si de responsabilitate sociala in managementul afacerilor . 1.1. Trecerea in revista...

Etica și calitatea serviciilor

Industria turismului este una din cele mai mari industrii din lume si continua sa creasca, oferind cel mai mare numar de angajati din lume....

Etica în Afaceri

1. Importanţa studierii eticii - generalităţi În modernul secol XXI, economia, care înglobează mai multe ramuri - printre care economia generală,...

Te-ar putea interesa și

Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor

ARGUMENT Etica în afaceri este o disciplină pe care mulţi oameni o iau în răspăr: pe unii îi amuză copios, altora li se pare o glumă proastă. Mai...

Etică în afaceri

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE ETICII AFACERILOR I.1. ETICA ŞI SFERA EI DE CUPRINDERE Accentul pus în ultimii ani pe afaceri se datorează schimbărilor...

Agresivitatea în Etica Actului Economic

I N T R O D U C E R E În această lume în continuă mişcare şi dezvoltare, persoanele se îndreaptă tot mai mult în căutarea noutăţilor din care unii...

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea lucrării. A face afaceri înseamnă a avea succes. Problema care se pune este aceea de a avea succes prin implementarea...

Etică în afaceri

INTRODUCERE Inca de la inceputurile civilizatiei omenesti, oamenii si-au pus o serie de intrebari referitor la ceea ce inseamna “correct”, “drept”...

Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației

Introducere “Dacă vrei să cunoști principiile etice pe care le împartășește o companie, uităte la felul în care tratează oamenii: clienții,...

Etica Afacerilor - O Condiție a Dezvoltării Unității Economice

Introducere Poţi fi cunoscut, poţi avea campanii de imagine, poţi face acte de caritate, poţi avea produse bune, însă toate aceste lucruri la un...

Etică și responsabilitate socială

Tema 1: Delimitările conceptuale ale eticii. Etica în afaceri ETICĂ – MORALĂ – DEONTOLOGIE ETICA („ethos” – morav, obicei, caracter) -...

Ai nevoie de altceva?