Produse și Servicii Bancare Moderne

Curs
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 27650
Mărime: 983.84KB (arhivat)
Publicat de: Vasile Peter
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Driga Imola

Cuprins

 1. Instituţiile de credit în economia modernă
 2. - Serviciile bancare în economia bazată pe cunoştinţe
 3. - Instituţiile de credit şi clientela bancară
 4. Tehnici moderne de finanţare
 5. - Creditul revolving și creditul consorţial
 6. - Operaţiuni de leasing
 7. - Operaţiuni de factoring şi forfetare
 8. Servicii de e-banking
 9. - Conceptul de e-banking și tipuri de servicii bancare electronice
 10. - Utilizare a serviciilor de Internet banking
 11. - Securitate şi riscuri ataşate serviciilor de e-banking
 12. Servicii privind transferuri de fonduri
 13. - Transfer de fonduri prin convenţiile de plată Standing Order şi Direct Debit
 14. - Transferul internaţional de fonduri prin Western Union şi Money Gram
 15. Sistemul Electronic de Plăţi
 16. - Sistemele ReGIS şi SaFIR
 17. - Sistemul SENT
 18. - Sistemul SWIFT
 19. - Sistemul TARGET și SEPA
 20. Alte produse şi servicii bancare moderne
 21. - Cardul ca instrument de plată. Tipuri şi operaţiuni cu carduri
 22. - Private banking
 23. - Modalităţi moderne de atragere a resurselor bancare

Extras din curs

1. Instituţiile de credit în economia modernă

1.1. Serviciile bancare în economia bazată pe cunoştinţe

1.2. Instituţiile de credit şi clientela bancară

1.1. Serviciile bancare în economia bazată pe cunoştinţe

Economia bazată pe cunoştinţe este economia în care cunoştinţele devin elementul esenţial al obţinerii unei productivităţi înalte şi al competitivităţii pentru firme, ramuri economice, economii naţionale şi economia mondială, fiind acea economie care a depăşit pragul de dezvoltare dincolo de care cunoaşterea reprezintă resursa cheie datorită acţiunii unor factori cum ar fi: progresul înregistrat în IT, creşterea vitezei de dezvoltare a noilor tehnologii, competiţia la nivel global, liberalizarea pieţelor. Economia bazată pe cunoaştere însemnă nu numai o provocare a viitorului, ci reprezintă chiar viitorul.

De-a lungul timpului, conducerea firmelor a acordat cea mai mare atenţie gestionării banilor, materialelor, utilajelor si oamenilor. Astăzi, ele au ajuns să recunoască importanţa capitală a unei a cincia resurse: informaţia. Noile tehnologii sunt din ce în ce mai productive, permiţând astfel firmelor să producă şi să vândă produse de calitate superioară, la preţuri din ce în ce mai mici, acest lucru având ca efect creşterea accesibilităţii bunurilor industriale pentru o pătură mult mai largă de persoane.

În aceste condiţii, domeniul financiar-bancar contemporan cunoaşte, pe plan naţional şi internaţional, o creştere şi o diversificare permanentă, determinând, din partea instituţiilor financiar-bancare, extinderea gamei de servicii oferite, inovarea continuă, promovarea eficientă şi chiar redefinirea strategiilor - se remarcă orientarea preponderentă spre client şi dezvoltarea relaţiilor cu acesta. Piaţa serviciilor financiar-bancare devine tot mai dificil de evaluat, de anticipat şi controlat. În ultimele decenii băncile şi activitatea bancară a suferit ample şi importante transformări, determinate de acţiunea unor factori ca: evoluţiile economiei contemporane; mutaţiile în comportamentul celor ce beneficiază de serviciile băncilor; politicile curente şi de perspectivă pe care guvernele le exercită asupra sectorului bancar, prin măsuri legislative şi prin pârghii obişnuite ale politicilor monetare; tehnologiile moderne (din domeniul informatic şi telecomunicaţii) care transformă în interior aparatul bancar.

Dezvoltarea pieţelor financiare şi diversificarea instrumentelor financiare au avut o contribuţie deloc neglijabilă la diversificarea serviciilor bancare. Amploarea crescândă a importanţei băncilor, precum şi diversificarea operaţiunilor efectuate de ele au condus, mai întâi, la specializarea lor, pentru ca recent să se manifeste o tendinţă puternică de universalizare a funcţiilor îndeplinite de fiecare bancă. Astfel, o particularitate importantă a sistemelor bancare contemporane o constituie universalizarea băncilor, prin substituirea

progresivă a specializării operaţiunilor bancare*. Dacă la începutul evoluţiei activităţii bancare, în special în cursul secolului XIX, a predominat specializarea bancară, treptat, şi mai accentuat în ultimii ani, tendinţa s-a schimbat şi dominantă a devenit cea de universalizare a operaţiunilor bancare. Deşi specializarea nu dispare şi apar încă bănci specializate, tot mai multe bănci trec de la operaţiuni specializate la operaţiuni multiple. Motivaţia universalizării operaţiunilor bancare este aceea a utilizării mai eficiente a personalului şi echipamentelor moderne, o creştere a resurselor atrase şi a plasamentelor, o reducere a cheltuielilor şi o sporire pe această bază a veniturilor şi prin consecinţa a profitului bancar.

Sectorul serviciilor bancare este marcat de un dinamism accentuat, ale cărui efecte se resimt în planul relaţiei instituţiei de credit cu clienţii şi concurenţii săi. Dezvoltarea accentuată a produselor bancare inovative se realizează în paralel cu abandonarea altor produse, ce nu mai corespund etapei actuale. Inovarea serviciilor bancare presupune stabilirea unor parametri ai serviciilor sau a unor modificări faţă de cei anteriori. Parametrii serviciilor bancare se referă în general la volumul angajării, cost, randament, condiţii de securitate (codificarea şi siguranţa ciclului informaţional), probleme de fiscalitate şi disponibilităţi. De obicei, inovarea se bazează pe reglementări bancare sau de regim fiscal. Paralel cu inovarea produselor bancare apar şi inovări de proces, ce rezultă prin modificări tehnologice (de exemplu, cardurile, ATM-urile, internet banking etc.).

Dezvoltarea sectorului bancar presupune totodată şi abandonarea unor servicii bancare, determinată în principal de:

- modificarea reglementărilor în vigoare (de exemplu, implementarea prin lege a leasingului a condus, în majoritatea ţărilor dezvoltate, la scăderea abruptă a creditelor pe termen mediu);

- slaba utilizare a unor produse bancare, deşi există cadrul de reglementare a acestora (de exemplu, cambia, în prezent utilizată arareori);

- diversificarea şi înnoirea portofoliului de instrumente financiar-bancare (de exemplu, apariţia cărţii de credit a condus la abandonarea scrisorii de credit);

- diminuarea rentabilităţii unor produse bancare.

Noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi de reglementările de pe piaţa internaţională au determinat schimbări profunde şi accelerate de pe piaţa bancară, determinând implementarea în sectorul bancar a unor noi orientări strategice care vizează în principal:

* Din punct de vedere al organizării activităţii bancare şi al gradului de specializare, este posibilă stabilirea unei distincţii între două tipuri de sisteme bancare: sisteme bancare care funcţionează după modelul european (predomină în Europa continentă şi funcţionează după modelul băncii universale, fiind sisteme bancar puţin specializat; acest model al băncii universale s-a impus în a 2-a jumătate a sec. XIX; și în România, sistemul bancar este bazat pe principiul universalităţii băncilor); sisteme bancare care funcţionează după modelul american (aplicate şi în Japonia, sunt bazate pe principiul unei specializări stricte a băncilor; în S.U.A. principiul băncii universale s-a aplicat până la reforma bancară din anii ’30 când s-a produs o separare funcţională şi geografică a activităţii bancare, iar băncile comerciale (de depozit) și-au delimitat activitatea față de băncile de afaceri (de investiții)).

- schimbarea modelelor de afaceri, care trebuie să se concentreze pe valoarea propunerilor oferite clienţilor, clienţii fiind interesaţi doar de acei furnizori de servicii capabili să răspundă întocmai şi la timp nevoilor lor specifice;

- focalizarea pe competenţele de bază („core strenghts”), care presupune identificarea de către bănci a domeniilor de afaceri ţintă şi concentrarea eforturilor în direcţia dezvoltării acestora, adresându-se unor nevoi în permanentă schimbare;

- utilizarea la un nivel ridicat a potenţialului resurselor umane, luându-se în considerare sistemele de lucru flexibile, la costuri scăzute (spre exemplu, realocarea activităţilor);

- crearea de infrastructuri care să adauge valoare, prin investiţii în domeniul tehnologiei informaţiei concentrate pe îmbunătăţirea receptivităţii, elasticităţii şi colaborării la nivelul tuturor sectoarelor. Băncile investesc în sisteme informatice sofisticate pentru a se conforma standardelor internaţionale de transparenţă şi de contabilitate. Tehnologiile moderne dictează în mare măsură performanţa, întrucât permit adoptarea deciziilor în timp util şi conferă băncilor flexibilitate şi eficienţă operaţională

Bibliografie

1. Alecu, F., Internet Banking, Revista Informatica Economică, nr. 4(40)/2006 2. Andronache, V., Banca şi operaţiunile comerciale - Speţe şi soluţii practice în raporturile dintre bancă şi client, Editura Universitară, București, 2010

3. Căpraru, B., Activitatea bancară. Sisteme, operaţiuni şi practici, Editura C.H. Beck Bucureşti, 2010

4. Căpraru, B., Mutaţii în cadrul produselor şi serviciilor bancare, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009

5. Cechin-Crista, D.; Cechin-Crista, P., Elemente fundamentale ale activităţii bancare, Editura Mirton, Timişoara, 2008

6. Cerna, S.; Donath, L.; Șeulean, V.; Bărglăzan, D.; Boldea, B., Economie monetară și financiară internațională, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2005

7. Cociug, V.; Mistrean, L., Operaţiuni bancare: Concepte, scheme, aplicaţii, Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău, 2006

8. Cocriş, V.; Chirlesan, D., Tehnica operaţiunilor bancare, Editura Universiăţii "Al.I. Cuza", Iaşi, 2006

9. Dardac, N., Barbu, T.C., Instituţii de credit, Editra ASE, Bucureşti, 2012

10. Dănilă N., Anghel L.C., Sinca F.E., Retail banking. Produse și servicii bancare retail, Editura Economică, Bucureşti, 2012

11. Dănilă, N. (coord.) Corporate banking. Produse şi servicii bancare corporate, Editura ASE, Bucureşti, 2010

12. Dedu, V.; Enciu, A.; Ghencea, S., Produse şi servicii bancare: corporate şi retail bancar: principii şi tehnici de analiză, creditare, monitorizare, trezorerie şi plăţi electronice, Editura ASE, Bucureşti, 2008

13. Drigă, I., Produse şi servicii bancare, Editura Sitech, Craiova, 2012

14. Găban, L., Retail & corporate banking. Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2009

15. Gheorghe, S., Sistemul plăţilor interbancare, Editura ASE, Bucureşti, 2005

16. Mobarek, A., E-Banking Practices and Customer Satisfaction - A Case Study în Botswana, 20th Australasian Finance & Banking Conference, 2007

17. Motocu, M. (coord.), Activităţi bancare, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009

18. Nedelescu M., Moraru D., Produse şi servicii bancare, Editura Pro Universitaria, 2013

19. Nedelescu, M., Stănescu, C., Produse şi servici bancare, Editura Universitară, Bucureşti, 2012

20. Negruş, M., Produse şi servicii bancare. Marketing bancar, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2008

21. Nicula, I., Produse bancare moderne, Note de curs

22. Odobescu, E., Marketingul bancar modern, Editura Sigma, Bucureşti, 2007

23. Poanta, D., Instrumente de plată. Sisteme de plăţi, Editura Universitară, Bucureşti, 2010

24. Radomir, L., Calitatea serviciilor bancare, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2013

25. Rovenţa, M., Introducere în forfetare şi factoring, Editura Economică, Bucureşti, 2002

26. Sandu, L., Scad costurile serviciilor bancare, Revista BankWatch, Aprilie, 2009

27. Socol, A., Tehnica bancară, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006

28. Stoica, O.; Căpraru, B.; Filipescu, D., Efecte ale integrării europene asupra sistemului bancar românesc, Editura Universităţii ”Al. I. Cuza”, Iaşi, 2005 29. Talpoş, M.F., Internet banking în România, de la provocare la succes, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012

30. Timoianu, S., Apostol, G.P., cond.şt., Noua economie şi implicaţiile sale asupra sectorului bancar, teză de doctorat, ASE, Bucureşti, 2006

31. Trenca, I., Tehnica bancară, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008

32. Trenca, I.; Bătrâncea, I., Transferuri bancare, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007

33. Tuchilă, R., SWIFT şi iniţiativele industriei financiare, Revista Bank Watch, aprilie, 2009

34. Tudorache, D.; Ivan, M.V., Instituţii de credit. Produse şi operaţiuni, Editura Universitară, Bucureşti, 2008

35. Zamfir, A., Abordări moderne ale serviciilor bancare în economia bazată pe cunoştinţe, Economia. Seria Management, nr. 2, 2007

36. Zota, R., Elemente de securitate pentru Internet Banking, Revista Informatica Economică, nr.2 (14)/2000

37. Bancherul, www.bancherul.ro

38. Ghişeul bancar, www.ghiseulbancar.ro

39. E-finance, www.efinance.ro

40. Capgemini, UniCredit Group and EFMA, World Retail Banking Report 2009

41. Bank Watch, www.marketwatch.ro/bankwatch.php

42. Piața Financiară, www.piatafinanciara.ro

43. Banca Centrală Europeană, www.ecb.int

44. Banca Națională a României, www.bnr.ro

45. STFD TransFonD, www.transfond.ro

46. SWIFT, www.swift.com

47. TARGET2, www.ecb.int/paym/t2/html

Preview document

Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 1
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 2
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 3
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 4
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 5
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 6
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 7
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 8
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 9
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 10
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 11
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 12
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 13
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 14
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 15
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 16
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 17
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 18
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 19
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 20
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 21
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 22
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 23
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 24
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 25
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 26
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 27
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 28
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 29
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 30
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 31
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 32
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 33
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 34
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 35
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 36
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 37
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 38
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 39
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 40
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 41
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 42
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 43
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 44
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 45
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 46
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 47
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 48
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 49
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 50
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 51
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 52
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 53
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 54
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 55
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 56
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 57
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 58
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 59
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 60
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 61
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 62
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 63
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 64
Produse și Servicii Bancare Moderne - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Produse si Servicii Bancare Moderne.pdf

Alții au mai descărcat și

Diversificarea Produselor și Serviciilor Bancare

INTRODUCERE Dezvoltarea si multiplicarea activitatilor ban care, indeosebi in ultimii ani a impus noi abordari in structura si notiunea produselor...

Analiza portofoliului de credite al băncilor comerciale din România

1. Scopul studiului Acest studiu prezinta importanta portofoliului de credite al bancilor comerciale din Romania respectiv analiza acestuia pe...

Internet banking - Studiu comparativ

INTRODUCERE Online Banking este un sistem de plată electronică care permite persoanelor fizice sau juridice să efectueze activități bancare la...

Relații Monetar Financiare Internaționale

- Definiţie: - Ansamblul de norme şi tehnici, convenite şi acceptatepe baza unor reglementări instituţionalizate menite să coordoneze şi să...

Eseu tranzacții

1. Scurt istosic Relatiile româno germane au luat fiinta cu multi ani în urma. La 6 mai 1872 a fost înfiintata prima reprezentanta diplomatica a...

Management Financiar Bancar

Elaborarea unei strategii bancare Def. Managementul bancar este procesul prin care se organizeaza si conduce activitatea unei societati bancare...

Monedă și credit

1.1. CONCEPTUL DE MONEDA Literatura de specialitate si limbajul curent folosesc atât termenul “bani” cât si cel de “moneda”. Termenul de moneda,...

Credit Ipotecar

Cuvinte cheie: retail banking, credit imobiliar, credit ipotecar, dezvoltarea pieţei imobiliare din România prin servicii bancare, valori...

Te-ar putea interesa și

Analiza comparativă a politicii de marketing în domeniul financiar - bancar - BRD

I. Prezentarea domeniului financiar-bancar romanesc 1.1. Structura si evolutia sistemului bancar În perioada economiei cu planificare centrala,...

Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz

INTRODUCERE Orice firmă modernă, lucrativă sau non lucrativă, urmărește ca în decursul unei perioade de timp să obțină un rezultat anume sau să...

BRD - Groupe Societe Generale - agenția Rădăuți

CAIET DE PRACTICA PERIOADA 12-26 IUNIE 12.06- Am facut cunostinta cu directorul BRD-Groupe Societe Generale, Agentia Radauti si am fost...

Protecția Consumatorilor de Servicii Financiare

Introducere De-a lungul timpului pentru economişti studiul banilor, instituțiilor bancare şi piețelor financiare a constituit unul dintre cele mai...

Sistemul Bancar Românesc

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ÎN PERIOADA MODERNÃ Institutia bãncii, asa cum existã...

Analiza Produsului Bancar Mastercard Gold

1. Prezentarea societătii si produselor oferite de BRD-GSG 1.1. Prezentarea societătii BRD-GSG Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca...

Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania

INTRODUCERE Lucrarea Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania dorește să evidențieze progresele...

Organizarea și Activitatea unei Bănci Comerciale pe Exemplul Băncii Comerciale Bancpost

INTRODUCERE Băncile comerciale în cadrul sistemului bancar În România, activitatea bancară se desfăşoară în conformitate cu legea bancară 58/98...

Ai nevoie de altceva?