Metodica predării gimnasticii în gimnaziu

Curs
8.5/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 166 în total
Cuvinte : 48458
Mărime: 1.78MB (arhivat)
Publicat de: Alexe Șerban
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tatiana Dobrescu

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. GIMNASTICA – DISCIPLINĂ COMPONENTĂ A
 2. SISTEMULUI DE EDUCAłIE FIZICĂ SI SPORT DIN ROMÂNIA .5
 3. 1.1. INTRODUCEREA GIMNASTICII ÎN SCOALĂ. 6
 4. 1.2. OBIECTIVELE GIMNASTICII ÎN SCOALĂ. 7
 5. 1.3. MIJLOACELE GIMNASTICII ÎN SCOALĂ. 7
 6. 1.4. RAMURILE GIMNASTICII ÎNTÂLNITE ÎN ANSAMBLUL ACTIVITĂłILOR DE EDUCAłIE FIZICĂ SI SPORT. 9
 7. 1.4.1. GIMNASTICA DE BAZĂ.9
 8. 1.4.2. GIMNASTICA DE PERFORMANłĂ.9
 9. 1.4.3. GIMNASTICA APLICATĂ LA ALTE DOMENII.12
 10. CAPITOLUL II. GIMNASTICA ÎN PROGRAMA SCOLARĂ DE EDUCAłIE FIZICĂ DE LA CICLUL GIMNAZIAL.14
 11. 2.1. PREVEDERILE PROGRAMEI DE EDUCAłIE FIZICĂ LA CICLUL GIMNAZIAL.15
 12. 2.2. GIMNASTICA ÎN PROGRAMA DE EDUCAłIE FIZICĂ GIMNAZIALĂ . 16
 13. 2.3. PARTICULARITĂłI MORFO-FUNCłIONALE SI PSIHOLOGICE ALE COPIILOR DIN CICLUL GIMNAZIAL. 19
 14. CAPITOLUL III. CONłINUTUL GIMNASTICII ÎN STRUCTURA LECłIILOR DE EDUCAłIE FIZICĂ.21
 15. 3.1. TIPOLOGIA LECłIILOR CU TEME DIN GIMNASTICĂ. 22
 16. 3.2. STRUCTURA LECłIEI CU TEME DIN GIMNASTICĂ. 23
 17. 3.3. MODELE DE PROIECTE DIDACTICE CU TEME DIN GIMNASTICĂ. 26
 18. CAPITOLUL IV. METODOLOGIA ÎNVĂłĂRII SI CONSOLIDĂRII CONłINUTULUI MOTRIC SPECIFIC GIMNASTICII .47
 19. 4.1. METODE SI PROCEDEE SPECIFICE INSTRUIRII ÎN GIMNASTICĂ. 48
 20. 4.2. FORMAREA SI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR SPECIFICE GIMNASTICII . 51
 21. 4.2.1. FORMAREA REPREZENTĂRII MISCĂRILOR.51
 22. 4.2.2. ÎNVĂłAREA MISCĂRILOR.52
 23. 4.2.3. CORECTAREA GRESELILOR.52
 24. 4.2.4. FIXAREA SI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR.53
 25. 4.3. INSTALAłII UTILIZATE ÎN PROCESUL DE ÎNSUSIRE A DEPRINDERILOR ÎN GIMNASTICĂ. 54
 26. CAPITOLUL V. PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII EXERCIłIILOR DE FRONT SI FORMAłII ÎN CICLUL GIMNAZIAL . 55
 27. 5.1. EXERCIłIILE DE FRONT SI FORMAłII – CARACTERISTICI, SISTEMATIZARE. 56
 28. 5.2. PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII EXERCIłIILOR DE FRONT SI FORMAłII ÎN CICLUL GIMNAZIAL . 58
 29. CAPITOLUL VI. PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII EXERCIłIILOR DE DEZVOLTARE FIZICĂ GENERALĂ.60
 30. 6.1. EXERCIłIILE DE DEZVOLTARE FIZICĂ GENERALĂ - CARACTERISTICI, SISTEMATIZARE, MODELE. 61
 31. 6.1.1. EXERCIłII PENTRU EDUCAREA FORłEI.62
 32. 6.1.2. EXERCIłII PENTRU EDUCAREA MOBILITĂłII.66
 33. 6.1.3. EXERCIłII LIBERE (FĂRĂ OBIECTE).81
 34. 6.1.4. EXERCIłII CU PARTENER.85
 35. 6.1.5. EXERCIłII CU OBIECTE.87
 36. 6.1.6. EXERCIłII CU APARATE.95
 37. 6.2. PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII EXERCIłIILOR DE DEZVOLTARE GENERALĂ LA CICLUL GIMNAZIAL . 106
 38. CAPITOLUL VII PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII EXERCIłIILOR APLICATIVE LA CICLUL GIMNAZIAL.110
 39. 7.1. EXERCIłII APICATIVE – CARACTERISTICI, SISTEMATIZARE, MODELE OPERAłIONALE . 111
 40. 7.1.1. EXERCIłII APLICATIVE SPECIFICE GIMNASTICII. 112
 41. 7.1.2. EXERCIłII APLICATIVE NESPECIFICE GIMNASTICII . 114
 42. 7.2. PARTICULARITĂłILE PREDĂRII EXERCIłIILOR APLICATIVE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL GIMNAZIAL. 119
 43. CAPITOLUL VIII. PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII EXERCIłIILOR ACROBATICE LA CICLUL GIMNAZIAL.121
 44. 8.1. EXERCIłII ACROBATICE – CARACTERISTICI, SISTEMATIZARE, FISE TEHNICO-METODICE, MODELE 122
 45. 8.1.1. EXERCIłII ACROBATICE LIBERE.123
 46. 8.1.2. EXERCIłII ACROBATICE CU PARTENER SI ÎN GRUP.145
 47. 8.1.3. EXERCIłII ACROBATICE LA APARATE SPECIALE.150
 48. 8.2. PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII EXERCIłIILOR ACROBATICE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL GIMNAZIAL. 151
 49. CAPITOLUL IX. PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII SĂRITURILOR CU SPRIJIN LA CICLUL GIMNAZIAL.154
 50. 9.1. SĂRITURILE CU SPRIJIN – CARACTERISTICI, SISTEMATIZARE. 155
 51. 9.2. PARTICULARITĂłI ALE PREDĂRII SĂRITURILOR CU SPRIJIN ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL GIMNAZIAL . 163

Extras din curs

CAPITOLUL I. GIMNASTICA – DISCIPLINĂ

COMPONENTĂ A SISTEMULUI DE EDUCAłIE FIZICĂ SI SPORT DIN ROMÂNIA

Scopul unităŃii de curs

 Formarea unei viziuni globale asupra problematicii gimnasticii în

învăŃământul gimnazial.

Obiective operaŃionale:

 să identifice obiectivele si caracteristicile gimnasticii scolare la nivel

gimnazial;

 să identifice ramurile, mijloacele si particularităŃile gimnasticii scolare

gimnaziale.

6

1.1. INTRODUCEREA GIMNASTICII ÎN SCOALĂ

Preocupări pentru introducerea gimnasticii în scoli au fost destul de frecvente

si timpurii. Astfel, în anul 1776, în timpul domnitorului Alexandru Ipsilanti,

regulamentul scolii domnesti de la Sf. Sava cuprindea instrucŃiuni asupra exerciŃiilor

corporale dar fără detalii. Aplicarea lor a fost însă sporadică.

Primul document în care apare cuvântul „gimnastică” este o cerere a

pastorului luteran Serai din 1830, adresată generalului Kieseleff prin care acesta

solicită înfiinŃarea unei scoli.

În 1832 sunt prevăzute în bugetul scolilor din łara Românească sume

necesare scolarizării a doi profesori de gimnastică de la Scoala Centrală din Craiova si

Sf. Sava din Bucuresti.

Cercetări mai recente arată existenŃa în scolile românesti din Transilvania a

unui „ludi magister” în anii 1836-1837 la Liceul Român din Beius.

În Moldova, Academia Mihăileană din Iasi a angajat în anul 1841 un profesor

de gimnastică italiană Luzzato.

Despre dezvoltarea gimnasticii la noi se poate vorbi după venirea profesorului

Gheorghe Moceanu (1831-1909) de la Cluj la Bucuresti. După anul 1862, timp de trei

decenii aceasta a activat pentru introducerea gimnasticii în scoală, în armată si pentru

înfiinŃarea societăŃilor de gimnastică.

Gheorghe Moceanu era adeptul lui Jahn si a scris singur sau în colaborare mai

multe manuale. Prima carte scrisă în 1839 se intitula „Carte de gimnastică” cu figuri si

text explicativ. A fost un pasionat al jocurilor populare a căror frumuseŃe a demonstrato

atât în Ńară cât si în străinătate. El a format si primii profesori care au funcŃionat

începând din anul 1876.

Legea instrucŃiei din 1864 introduce gimnastica si muzica vocală în liceu, dar

predarea era întâmplătoare din lipsa personalului pregătit.

Gimnastica devine obligatorie în scolile secundare în anul 1879 iar în anul

1893 prin reforma învăŃământului, Spiru Haret o introduce în scolile primare.

Programele prevedeau folosirea exerciŃiilor libere si la aparate.

Din îndemnul lui Spiru Haret în vacanŃa anului 1909-1910 are loc pentru

prima dată un curs oficial de gimnastică cu profesorii care erau deja în activitate.

Lupta sistemelor de gimnastică suedez si german pe plan internaŃional s-a

resimŃit si la noi mai ales în gimnastica scolară. Disputa celor doi protagonisti, prof.

Dumitru Ionescu adept al gimnasticii germane si prof. Ion Bucovineanu adept al

gimnasticii suedeze s-a finalizat prin oficializarea celui de-al doilea.

Legea învăŃământului secundar din anul 1928 schimbă termenul de gimnastică

folosit până atunci cu cel de educaŃie fizică si măreste numărul de ore săptămânal

afectat acestei discipline. Gimnastica este prezentă cu o pondere însemnată în toate

programele de educaŃie fizică.

1.2. OBIECTIVELE GIMNASTICII ÎN SCOALĂ

Datorită bogăŃiei de mijloace de care dispune, gimnastica în scoală urmăreste

realizarea următoarele obiective:

1. asigurarea dezvoltării corecte si armonioase a organismului în crestere;.

2. stimularea si îmbunătăŃirea funcŃiilor organismului uman, baza sănătăŃii si

a capacităŃii de efort;

3. educarea esteticii corporale si motrice prin formarea unei Ńinute corecte si

a expresivităŃii miscărilor;

4. dezvoltarea aptitudinilor motrice, în special a forŃei, supleŃei si

coordonării;

5. formarea deprinderilor si/sau priceperilor motrice specifice gimnasticii;

6. prevenirea si corectarea influenŃelor negative ale unor activităŃi

profesionale asupra organismului;

7. menŃinerea si dezvoltarea capacităŃii motrice la vârste înaintate;

8. formarea capacităŃii de practicare independentă a gimnasticii;.

9. formarea unor trăsături pozitive de personalitate ca: voinŃa, curajul,

perseverenŃa, stăpânirea de sine, disciplina constientă, răspunderea

personală.

Preview document

Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 1
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 2
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 3
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 4
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 5
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 6
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 7
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 8
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 9
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 10
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 11
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 12
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 13
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 14
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 15
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 16
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 17
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 18
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 19
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 20
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 21
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 22
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 23
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 24
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 25
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 26
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 27
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 28
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 29
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 30
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 31
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 32
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 33
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 34
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 35
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 36
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 37
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 38
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 39
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 40
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 41
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 42
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 43
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 44
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 45
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 46
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 47
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 48
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 49
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 50
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 51
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 52
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 53
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 54
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 55
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 56
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 57
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 58
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 59
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 60
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 61
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 62
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 63
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 64
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 65
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 66
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 67
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 68
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 69
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 70
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 71
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 72
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 73
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 74
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 75
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 76
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 77
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 78
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 79
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 80
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 81
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 82
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 83
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 84
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 85
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 86
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 87
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 88
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 89
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 90
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 91
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 92
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 93
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 94
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 95
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 96
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 97
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 98
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 99
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 100
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 101
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 102
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 103
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 104
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 105
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 106
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 107
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 108
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 109
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 110
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 111
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 112
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 113
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 114
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 115
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 116
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 117
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 118
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 119
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 120
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 121
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 122
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 123
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 124
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 125
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 126
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 127
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 128
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 129
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 130
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 131
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 132
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 133
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 134
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 135
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 136
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 137
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 138
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 139
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 140
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 141
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 142
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 143
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 144
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 145
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 146
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 147
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 148
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 149
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 150
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 151
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 152
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 153
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 154
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 155
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 156
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 157
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 158
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 159
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 160
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 161
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 162
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 163
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 164
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 165
Metodica predării gimnasticii în gimnaziu - Pagina 166

Conținut arhivă zip

 • Metodica Predarii Gimnasticii in Gimnaziu.pdf

Alții au mai descărcat și

Pregătirea individualizată a grupelor de începători în gimnastică artistică masculină

CAPITOLUL I IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA TEMEI 1.1. Importanţa introducerii unor căi şi mijloace de individualizare în etapa iniţială de pregatire...

Metodologia educației fizice și sportului

(an şcolar 2004-2005) Şcoala nr. 6, Cl. a VII-a C Profesor : Stan Catalin Semestrul/luna/saptamana/nr de lectie Componentele tematice ale...

Contribuții privind Experimentarea Metodei Stretching în Antrenamentul Jucătorilor de Fotbal

INTRODUCERE În urmǎ cu câtva timp sportul era socotit doar o distracţie pentru copii sau o modalitate de a-şi umple timpul liber pentru adulţii...

Metoda stretching a mobilității articulare în activitatea de fitness

Fiinţa umană se găseşte în faţa pericolului organic şi funcţional al vieţii moderne cu acumulări de toxine, pradă durerilor de tot felul; maladii...

Antrenamentul sportiv în gimnastica

1. INTRODUCERE - ARGUMENT Gimnastica în zilele noastre se caracterizează printr-un arsenal bogat de exerciții, ale căror dificultate și...

Dezvoltarea capacităților motrice aptitudinilor motrice - viteza

I. Generalități I.1. Definiția capacităților motrice Calitățile motrice sunt caracteristici înăscute ale organismului uman, dezvoltându-se de la...

Gimnastică medicală - deficiențele coloanei vertebrale și corectarea lor prin gimnastică medicală

1. Scurt istoric Kinetoteapia profilactica sau terapeutica are la baza gimnastica medicala si are o istorie de foarte multi ani. În Egipt, China,...

Fitness-ul și Aerobica

Fitness-ul reprezintă o sinteză a capacităţii de mişcare" (A. Dragnea şi A. Bota, 1999). "Fitness-ul este capacitatea întregului corp şi a...

Ai nevoie de altceva?