Geografie și didactica predării geografiei

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 27455
Mărime: 1.64MB (arhivat)
Publicat de: Ionela C.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. gr.I, dr. Dana Elena Coman

Cuprins

 1. 1. GEOGRAFIA ȘI DIDACTICA PREDĂRII GEOGRAFIEI. ASPECTE INTRODUCTIVE
 2. 2. ORIZONTUL LOCAL. ROMÂNIA - CARACTERISTICILE GENERALE ALE RELIEFULUI
 3. 3. ROMÂNIA - ÎNVELIȘUL BIOPEDOGEOGRAFIC ȘI HIDROGRAFIA
 4. 4. GEOGRAFIA UMANĂ A ROMÂNIEI. ASPECTE GENERALE
 5. 5. PRINCIPIILE PREDĂRII - ÎNVĂȚĂRII GEOGRAFIEI
 6. 6. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII LA GEOGRAFIE. CONSIDERAȚII GENERALE
 7. 7. REPERE GENERALE PRIVIND NIVELURILE PROIECTĂRII. PROIECTAREA LECȚIEIDE GEOGRAFIE
 8. 8. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT UTILIZATE ÎN PREDAREA - ÎNVĂȚAREA GEOGARFIEI
 9. 9. METODE DE ÎNVĂȚĂMÂT UTILIZATE ÎN PREDAREA - ÎNVĂȚAREA GEOGRAFIEI
 10. 10. EVALUAREA - COMPONENTĂ A PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT GEOGRAFIC

Extras din curs

Introducere

a) Competențe specifice acumulate

Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire și deverse grupuri țintă

- Identificarea și asimilarea conținuturilor specifice curriculumului disciplinei geografie și a proncipaleleor orientări metodologice specifice acestei discipline;

- Identificarea și aplicarea principiilor și strategiilor didactice în proiectarea activităților instructiv-educative specifice nivelului de vârstă al grupului cu care se lucrează

- Raportarea la norme, la standarde și la obiective curriculare în analiza și evaluarea documentelor școlare oficiale, sau pentru autoevaluarea celor proiectate

- Utilizarea, interpretarea, prelucrarea și aplicarea cunoștințelor de specialitate, psiho-pedagogice și metodologice în cadrul întregului demers didactic de proiectare a activităților instructiv-educative și a meterialelor didactice.

Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar

- Aplicarea principiilor și metodelor didactice specifice predării geografiei care să asigure progresul preșcolarilor/școlarilor mici

- Evaluarea eficacității strategiilor utilizate și a impactului lor asupra școlarilor mici/preșcolarilor prin raportare la standarde și obiective enunțate în documentele curriculare.

- Realizarea activităților instructiv-educative care să respecte și să ilustreze principiiile și metodologiile specifice didacticii geografiei pentru învățământul preșcolar și primar.

- Transpunerea în practică a cunoștințelor privind etapele metodologice de realizare a activităților specifice procesului instructiv-educativ din învîțământul preșcolar și primar

- Utilizarea cunoștințelor de specialitate, psiho-pedagogice și metodologice ăn realizarea activităților instructiv-educative din învățământul preșcolar și primar

Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari/școlari mici

- Identificarea și aplicarea principiilor, rolurilor, funcțiilor și scopurilor evaluării, precum și a metodelor și instrumentelor de evaluare potrivite cu stadiul de dezvoltare psihică, fizică, intelectuală și afectivă a preșcolarilor/școlarilor mici

- Sesizarea dificultăților în adaptare/învățare întâmpinate de preșcolari/școlari mici și acordarea asistenței necesare pentru depășirea lor și obținerea progresului în învățarea geografiei

GEOGRAFIE ȘI DIDACTICA PREDĂRII GEOGRAFIEI

PROF. gr.I, dr. Dana Elena Coman

- Utilizarea informațiilor obținute prin evaluări pentru o autoanaliză critică a propriei activități și identificarea unor soluții optime pentru ameliorarea acesteia

- Utilizarea unei game largi de metode și instrumente de evaluare, înregistrare, analiză și comunicarea a rezultatelor evaluării, specifice învîțământului preșcolar și primar.

b) Competențe transversale

Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor și programelor din domeniul știinșelor educației.

a) Obiectivele disciplinei

- Obiectivul general - Cursul pune accent pe latura formativă a învățării, pregătind viitoarele cadre didactice în ceea ce privește operarea creativă cu: deprinderi de transpunere a cunoștințelor din domeniul geografiei în domeniul didacticii, atitudini apreciative față de contribuția geografiei la dezvoltarea individului în vederea participării active la viața economică, la viața civică și în comunitate.

b) Obiectivele specifice

La finalizarea acestei discipline, studenții vor fi capabili să:

- explice importanța geografiei în învățământul primar.

- precizeze principalele caracteristici ale geografiei țării noastre;

- analizeze eficacitatea diferitelor metode de predare/ învățare, din punctul de vedere al potențialului acestora pentru înțelegerea geografiei de către elevii de vârstă mică;

- aplice adecvat principiile și metodele specifice geografiei;

- selecteze activități de învățare, în vederea unei analize a relațiilor acestora cu obiectivele prevăzute în programele de cunoasterea mediului și geografie;

- utilizeze metode și mijloace didactice în funcție de specificul lecțiilor și caracteristicile grupului de elevi;

- proiecteze activități de învățare din perspectiva dezvoltării la elevi a capacității de explorare-investigare;

- utilizeze cunoștințe psihopedagogice în proiectarea, realizarea și evaluarea activităților cu caracter civic din curriculumul pentru educație timpurie;

- identifice modalități de valorificare a geografiei în organizarea activităților practice extracurriculare și extrașcolare la învățământul primar.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE

1. Coman Dana Elena, Geografie și didactica predării geografiei, în Manualul pentru

programul de studiu Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar ID, Editura

Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2018, disponibil și on-line pe platforma

BlackBoard https://bb.mediaec.ro/webapps/login/

2. Coman Dana Elena, Metodica predării geografiei, programă școlară pentru clasa a XI a, filiera

vocațională, profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare;

3. Bocoș M.D., (2017), Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării, Editura

Paralela 45, Pitești.

4. Bojoi I. (2000), România - geografie fizică, Editura Universității ”Al. I. Cuza” Iași

5. Cerghit I. (2006), Metode de învățământ, Editura Porirom, Iași;

6. Cucoș C, et al. (1998), Psihopedagigie pentru examene de definitivare și grade didactice, Editura

Polirom, Iași

7. Dincă C. (2011), Metodica predării geografiei, Editura Decesfera Media, București

GEOGRAFIE ȘI DIDACTICA PREDĂRII GEOGRAFIEI

PROF. gr.I, dr. Dana Elena Coman

8. Dulamă M.E., Geografie și didactica geografiei, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj

Napoca

9. Frumos F. (2008) - Didactica, Fundamente și dezvoltări cognitive, Editura Polirom, Iași;

10. Ielenicz M. et al. (1999), Dicționar de geografie fizică, Editura Corint, București

11. Ielenicz M. et al. (1999), Dicționar de geografie umană, Editura Corint, București

12. Ilinca N (2000), Didactica geografiei, Editura Corint, București;

13. Ungureanu A., Muntele I., (2006), Geografia populației, Editura Sedcom Libris, Iași

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ

1. Bocoș M D. (2013), Instruirea interactivă, Editura Polirom, București

2. Cerghit I., Radu I.T., Popescu E, Vlăsceanu L., (1997) Didactica - manual pentru clasa a

X a , școli normale, Editura Didactică și Pedagogică, București;

3. Coman D.E. (2010) - Strategii și tehnici de realizare a sensului bazate pe investigație și

pe rezolvarea situațiilor problemă la clasa a XI a, în cadrul Simpozionului Național de

comunicări științifice „Strategii moderne, calitate, perfecționare, formare continuă”,

ediția a II a, pag.12, Slatina - Olt ;

4. Coman D. E. (2015)- Strategii discursive și demonstrative în predarea geografiei, în

lucrările Simpozionului Internațional ”Utilizarea creativă a noilor tehnologii didactice”,

Ediția a VI a, mai 2015, Bistrița Năsăud.

5. Gaceu O., (2017), Vâlsan G - îndrumări studenților în geografie. Elemente de geografie

fizică, Editura Universității din Oradea;

6. Ghica L. A. et. al(2007), Enciclopedia Uniunii Europene, Editura Meronia, București

7. Iațu C., Boamfă I., Grecu S. P., Alupului C., (2012), Democrație și componentele

electorale în România, Editura Universității ”Al . I Cuza” Iași

8. Ielenicz M., Comănescu L., (2017), Geografie fizică generală- curs pentru învățământ la

distanță

9. Ilinca N. (1999), Geografie umană. Populația și așezările omenești, Editura Corint,

București

10. Jinga I., Dobridor I.N. (2004), Inspecția școlară și design-el instrucțional, Editura

Aramis, București

11. Lupașcu A., (2004), Biogeografie cu elemente de ocrotirea și conservarea biodiversității,

Editura Terra Nostra, Iași

12. Mândruț O., Dan S., (2014), Didactica geografiei. O abordare actuală, Editura Corint,

București

13. Momanu M., Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării - curs, Iași

14. Neacșu I. (2015), Metode și tehnici de învățare eficientă. Fundamente și practici de

succes, Editura Polirom, București

15. Oprea C.L. (2009), Strategii didactice interactive, Editura Didactică și Pedagogică, R.A.,

București

16. Stan L. et. al (2003), Elemente de didactică a geografiei, Editura Polirom, Iași;

GEOGRAFIE ȘI DIDACTICA PREDĂRII GEOGRAFIEI

PROF. gr.I, dr. Dana Elena Coman

17. Stoica D., Bușe L. (1980), Metodica predării geografiei, Editura Didactică și Pedagogică,

București

18. Tomescu V., Popa F., Alexandru Ghe., Stan L., Metodica predării geografiei și științelor

naturii în ciclul primar, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova;

19. Țârdea C., Dejeu L., (1995), Viticultură, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București

20. Ungureanu A., Muntele I., Dragu V., Gheorghiță C., (2000), Geografie umană, Editura

Polirom București;

21. Vasiliniuc I., (2009),Calitatea solului. Noțiuni și concepte, Editura Universității ”Al. I.

Cuza” Iași

- **Administrația Națională de Meteorologie (2008), Clima României, Editura Academiei

Române, București

- **Institutul Național de Statistică

- ** Curriculum Național pentru învățămâtul obligatoriu

- ** Ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014

RESURSE ON-LINE PENTRU CURSANȚI

- www.edu.ro

- www.didactic.ro

- http://geografilia.blogspot.com/

- Geographialudus.wikespaces.com

Preview document

Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 1
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 2
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 3
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 4
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 5
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 6
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 7
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 8
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 9
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 10
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 11
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 12
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 13
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 14
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 15
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 16
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 17
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 18
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 19
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 20
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 21
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 22
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 23
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 24
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 25
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 26
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 27
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 28
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 29
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 30
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 31
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 32
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 33
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 34
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 35
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 36
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 37
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 38
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 39
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 40
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 41
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 42
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 43
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 44
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 45
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 46
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 47
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 48
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 49
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 50
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 51
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 52
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 53
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 54
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 55
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 56
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 57
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 58
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 59
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 60
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 61
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 62
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 63
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 64
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 65
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 66
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 67
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 68
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 69
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 70
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 71
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 72
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 73
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 74
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 75
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 76
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 77
Geografie și didactica predării geografiei - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Geografie si didactica predarii geografiei.pdf

Alții au mai descărcat și

Jocul didactic în predarea geografiei

ARGUMENT Motto: Jocul este și o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăși viața copilului”. (Mc.Dougall)...

Proiect didactic clasa a 5-a

Obiectul de studiu: Geografie Clasa: a V-a Data: Capitolul I: Geografia-știința despre Pământ. Subiectul: Geografia ca știința....

Orașele milionare ale lumii

Traim astazi o adevarata era urbana, cu o dezvoltare uimitoare, mai spectaculoasa chiar decat asa-numita ,,explozie demografica”, fenomen care,...

Marile capitale ale Europei

Pe glob,Europa este un continent important, deosebit de frumos si civilizat. Continentul Europa are o importanta istorica universala, deoarece...

Deșertul Kalahari - Caracteristici morfoclimatice

I. Așezarea geografică și implicațiile acesteia în caracteristicile climatice. În inima Africii australe, sub Tropicul Capricornului, de la...

Potențialul Turistic al Județului Hunedoara

1. Petrila Fondul morfoturistic (4) Teritoriul orasului Petrila include versantii sud-vestici si M-tii Sureanu si cei nordici ai M-tilor Parang,...

Planeta Terra

Dacă Pământul nu ar avea atmosferă şi hidrosferă, caracteristicile sale dominante ar fi cele două tipuri de regiuni: bazinele oceanice şi...

Geografia regională a continentelor - Europa

DEFINIREA ŞI NUMĂRUL CONTINENTELOR Continentul - suprafaţă considerabilă de uscat (de ordinul milioanelor de km2), cu caracteristici...

Te-ar putea interesa și

Formarea unei gândiri geografice la elevii din ciclul primar prin studiul disciplinei Geografia

INTRODUCERE Învățământul a evoluat și va evolua de-a lungul timpului. Sursa globală a conținuturilor învățământului și ale educației este chiar...

Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic

INTRODUCERE În scopul evidenţierii principalelor caracteristici fizico-geografice ale zonei studiate,în lucrarea pentru susţinerea gradului...

Jocul didactic în predarea geografiei

ARGUMENT Motto: Jocul este și o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăși viața copilului”. (Mc.Dougall)...

Educarea elevilor din ciclul primar în spiritul apărării, protecției și refacerii mediului înconjurător

ARGUMENT “Poeţii au privit întotdeauna Pământul ca pe un cosmos al miracolelor infinite şi, încercănd să le descifreze, le-au sporit, adăugând ei...

Comuna Corlățel - studiu de geografie umană

INTRODUCERE Caracterul de specificitate care dă măsura personalizării unei așezări omenești este rezultatul interacțiuni și evoluției unor factori...

Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României

INTRODUCERE Faptul că trebuie să învăţăm toată viaţa a devenit o necesitate pentru toţi oamenii. Şi aceasta mai ales pentru învăţători a căror...

Sibiul

I. Prefata Prin bogatia obiectivelor istorice si social-culturale si prin frumusetea si varietatea peisajelor naturale, Sibiul si împrejurimile se...

Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze un studiu monografic al comunei Lisa din judeţul Braşov, cu scopul înţelegerii cunoştinţelor...

Ai nevoie de altceva?