Jocul didactic în predarea geografiei

Licență
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 18407
Mărime: 1.43MB (arhivat)
Publicat de: Pompiliu Petrescu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cornelia Dincă
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

 1. Argument pag 2
 2. CAPITOLUL I. JOCUL DIDACTIC - CARACTERISTICI, FUNCȚII, UTILIZARE
 3. 1.1. Noțiunea de joc didactic ...pag 4
 4. 1.2. Clasificarea și funcțiile jocurilor didactice ..pag 6
 5. 1.3. Componentele structurii jocului didactic .pag 8
 6. 1.4. Utilizarea jocului didactic în predarea geografiei ...pag 12
 7. CAPITOLUL II. ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE ALE ACTIVITĂȚII DIDACTICE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PREDARE A GEOGRAFIEI
 8. 2.1. Particularități de vârstă legate de jocul didactic .pag 18
 9. CAPITOLUL III. CERCETARE ȘI ASPECTE METODOLOGICE
 10. 3.1. Scopul cercetării ...pag 38
 11. 3.2. Obiectivele cercetării pag 38
 12. 3.3. Ipoteza cercetării ...pag 38
 13. 3.4. Coordonate majore ale cercetării ..pag 38
 14. 3.5. Concluziile cercetării pag 44
 15. 3.6. Proiect de lecție pag 45
 16. CONCLUZII
 17. BIBLIOGRAFIE
 18. ANEXE

Extras din licență

ARGUMENT

Motto: Jocul este și o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăși viața copilului”. (Mc.Dougall)

Lucrarea de fața își propune să demostreze că jocul didactic oferă un cadru propice pentru învățarea activă, participativă, plăcută și atractivă, stimulând în același timp inițiativa și creativitatea elevilor.

Am ales această temă - Jocul didactic în predarea geografiei - pentru a demostra că jocul didactic inclus în lecțiile de geografie completează pregătirea elevilor și le sporesc interesul pentru geografie, ajutând totodată, pe învațător în cunoașterea capacitații elevilor, prin natura lor instructivă, jocurile contribuie la dezvoltarea spiritului inventiv și creativ, a gândirii și a imaginației, a interesului pentru lărgirea culturii geografice, la cercetarea geografică.

Geografia reprezintă o disciplină de învățământ care trezește interesul și curiozitatea elevilor într-o măsură deosebită, o disciplină care deschide calea cunoașterii mediului înconjurător.

Jocul didactic constituie o activitate desfășurată după reguli benevol acceptate care generează atractivitate, plăcere, destindere, satisfăcând o cerință, o trebuință interioară. Prin joc, elevii devin mai volubili ieșind din tiparele rigide ale unei activități impuse, sunt activi, devin curajoși, învingând timiditatea și învață cu plăcere. Se înlătură astfel, monotonia, plictiseala aplicându-se o varietate de forme ale jocului care trezesc interesul copiilor.

Cercetând impactul jocului didactic asupra însușirii corecte a diverselor cunoștințe din domeniul geografiei, am pornit de la următoarea ipoteză: utilizarea jocului didactic în procesul instructiv-educativ, în orice moment al lecției, dezvoltă la elevi imaginația, rapiditatea și profunzimea gândirii, memoria, spiritul de observație și mai multe trăsături intelectuale care vor contribui la însușirea corectă a noțiunilor de geografie, la o cunoaștere mai profundă a pământului românesc.

Rolul și importanța jocului didactic constă în faptul că facilitează procesul de asimilare, fixare și consolidare a cunoștințelor, iar datorită caracterului său formativ influențează dezvoltarea personalității elevilor, de cultivare a proceselor cognitive superioare (gândirea, imaginația).

Jocul bine organizat și pregătit constituie un mijloc de cunoaștere și familiarizare a elevilor cu viața înconjurătoare pentru că în desfășurarea lui cuprinde sarcini didactice care contribuie la exersarea deprinderilor, la consolidarea cunoștințelor și la valorificarea lor creatoare.

Îmbinând distracția, surpriza, buna dispoziție cu sarcina didactică la potențialul intelectual, moral și fizic al copiilor, aceasta asigură o activitate complexă, interesantă, plăcută, antrenantă, dezvoltând la elevi deprinderi de muncă independentă, perseverență și dârzenie în învingerea dificultaților, flexibilitatea gândirii, spiritul de cooperare, stimulează inițiativa, inventivitatea, creativitatea, iar competitivitatea angajează toate capacitățile elevului, fără a produce oboseală.

Acceptarea și respectarea regulilor jocului îl determină pe elev să participe la efortul comun al grupului din care face parte. Subordonarea intereselor personale ale colectivului, luptă pentru învingerea dificultaților, respectare integrală a jocului și a succesului final, vor pregăti treptat omul pentru mâine.

Am primit sprijin din partea conducătoarei lucrării: doamna profesor dr. Cornelia Dincă căreia îi mulțumesc.

CAPITOLUL I.

JOCUL DIDACTIC - CARACTERISTICI, FUNCȚII, UTILIZARE

1.1. NOȚIUNEA DE JOC DIDACTIC

Jocul didactic este o metodă de învățământ bazată pe acțiune și simulare („metodă de învățamânt în care predomină acțiunea didactică simulată” - Cristea, S., 1998, pag. 256). Jocul este o activitate umană urmărită prin ea însăși, fără un scop material sau util vizibil, deșfășurată după reguli benevol acceptate, activitate care generează emoții pozitive și satisface nevoia de plăcere și destindere a individului. Prin natura și originea sa jocul este un fenomen biologic, el fiind prezent în lumea animală în diverse forme, dar la nivel uman primește în plus, valețe socio-culturale. La nivel primar, prin joc se realizează interiorizarea lumii externe, iar prin confruntarea cu regulile și sarcinile jocului, copilul conștientizează propriul potențial, limita sa de moment, se manifestă primele tendințe de autodepășire în plan cognitiv, afectiv, emoțional și acțional. Mediul în care trăiește omul devine prin joc, ca mijloc educativ ,un mediu cultural, iar omul devine ființă culturală.

După ce au existat mult timp într-o relație aparte de simbioză, jocul și educația se separă, ultima devenind un tip special de practică socială. Omul primește prin instrucția școlară, într-un mod mai rațional, mai organizat și structurat, într-un timp mai scurt și într-o manieră mai eficientă cunoștințele necesare dezvoltării sale.

Jocul didactic este o variantă a jocului cu reguli folosit în grădiniță. Deosebirea constă în faptul că regulile jocului sunt tocmai obiectivele pedagogice urmărite de învățător și convertite în sarcini de învățare.

În învatamantul primar, jocul didactic capătă pondere aparte atât datorită particularităților de vârstă ale școlarilor, cât și datorită specificului procesului instructiv-educativ.

Bibliografie

Aebli, M., (1973), Didactica psihologică, E. D. P., București.

Bontaș, I, (1995), Pedagogie, Editura All, București.

Bruner, J.S., (1970), Pentru o teorie a instruirii, E. D. P., București.

Bruner, J.S., (1970), Procesul educației intelectuale, Editura Științifică, București.

Cerghit, I.,(1997), Metode de învățământ, Editura Didactică și Pedagogică, București.

Cristea, S., (1998), Dicționar de termeni pedagogici, E. D. P., București.

Cucoș, C., (1996), Pedagogie, Editura Polirom, Iași.

Dincă, C., (2015), Metodica predării geografiei, Editura Decesfera Media, București.

Dincă, C., (2012), Mic dicționar de termeni geografici, Editura Decesfera Media, București.

Dincă, C., (2011), Metodica predării geografiei, Editura Decesfera Media, București.

Dulamă, M. E., (1996), Didactică geografică, Editura Clusium, Cluj-Napoca.

Dulamă, M. E., (1998), Utilizarea experimentului în lecțiile de geografie, în Didactica geografiei, nr. 1.

Dulamă, M. E., (1998), Evaluarea tradițională a rezultatelor elevilor, în Didactica geografiei, nr. 2.

Dulamă, M. E., (2000), Strategii didactice, Editura Clusium, Cluj-Napoca.

Dulamă, M. E., Popa-Bota, H., (1998), Jocul, un pas spre învățare și muncă, în Didactica geografiei, nr. 2.

Ilinca, N., (2000), Didactica geografiei, Editura Corint, București.

Ionescu, M., Chiș, V., (1992), Strategii de predare și învățare, Editura Științifică, București.

Ionescu, M., Radu, I., (1995), Didactică modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca.

Ionescu, M., (1998), Educația și dinamica ei, Editura Tribuna Învățământului, București.

Ionescu, M., (2000), Demersuri creative în predare și învățare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Jinga, I., Negreț, I., (1994), Învățarea eficientă, Editura Editis, București.

Schoumaker, B. M., (1998), Didactica geografiei, Editura All, București.

Miclea, M., (1999), Psihologie cognitivă. Modele teoretico - experimentale, Editura a II - a revăzută, Editura Polirom, Iași.

Mehedinți, S., (1930), Introducere în geografie ca știință, Editura Națională, București.

Momanu, M., (1998), Proiectarea și desfășurarea activității didactice, în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura Polirom, Iași.

Neacșu, I., (1990), Instruire și învățare (Teorii, modele, strategii), Editura științifică, București.

Păun, E., (1991), Noi dezvoltări în câmpul metodelor euristice de predare, în “Revista de pedagogie”, nr. 2.

Radu, I., Ionescu, M., (1987), Experiența didactică și creativitate, Editura Dacia, Cluj-Napoca.

Salade, D. (coord.), (1982), Didactica, E. D. P., București.

Tomescu V., Popa F., (1999), Metodica predării geografiei și științelor naturii în ciclul primar, Editura Gheorghe Alexandrescu, București.

Văideanu, G. (coord.), (1986), Pedagogie, Editura Universității "Al. I. Cuza", Iași.

Zlate, M., (1999), Psihologia mecanismelor cognitive, Editura Polirom, Iași.

www. răsfoiesc. ro

www. esențial - edu. com

Preview document

Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 1
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 2
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 3
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 4
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 5
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 6
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 7
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 8
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 9
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 10
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 11
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 12
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 13
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 14
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 15
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 16
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 17
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 18
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 19
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 20
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 21
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 22
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 23
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 24
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 25
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 26
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 27
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 28
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 29
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 30
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 31
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 32
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 33
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 34
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 35
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 36
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 37
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 38
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 39
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 40
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 41
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 42
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 43
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 44
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 45
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 46
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 47
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 48
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 49
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 50
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 51
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 52
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 53
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 54
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 55
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 56
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 57
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 58
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 59
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 60
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 61
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 62
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 63
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 64
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 65
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 66
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 67
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 68
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 69
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 70
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 71
Jocul didactic în predarea geografiei - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Jocul didactic in predarea geografiei.doc

Alții au mai descărcat și

Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane

Introducere Derivată din geografie, geopolitica s-a născut din necesități utilitare, extinzându-și treptat sfera de cunoaștere asupra întregului...

Caracterizarea climatică a Munților Făgăraș în contextul schimbărilor climatice recente

INTRODUCERE Atmosfera reprezintă un element vital pentru susținerea vieții pe planeta Terra, astfel ea reprezintă un element fără de care nu se...

Lacurile și Marea Neagră

DATA: 04.12.2013 CLASA: a IV-a A DISCIPLINA: Geografie SUBIECTUL: Lacurile si Marea Neagra TIPUL LECTIEI: mixta (predare-invatare) OBIECTIV...

Biodiversitatea insulelor coraligene - Marea Barieră de Corali

Introducere Marea Barieră de Corali este cea mai mare structură din lume construită doar de organisme vii și poate fi văzută, în toată splendoarea...

Formarea prin geografie a unor priceperi și deprinderi practice

INTRODUCERE Geografia aduce o contribuție de seamă la educarea și instruirea elevilor, la formarea multilaterală a personalității acestora....

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Studiu Geografic al Municipiului Brașov

INTRODUCERE ISTORICUL CERCETĂRILOR GEOGRAFICE Braşovul, a devenit un oraş renumit din punct de vedere cultural şi al învăţământului foarte...

Formarea unei gândiri geografice la elevii din ciclul primar prin studiul disciplinei Geografia

INTRODUCERE Învățământul a evoluat și va evolua de-a lungul timpului. Sursa globală a conținuturilor învățământului și ale educației este chiar...

Relația joc - învățare în învățământul preșcolar

Orice tânăr, trecut prin grădiniţă / şcoală, poartă amprenta formatorului, a generaţiei care l-a educat şi l-a pregătit pentru viaţă. Această...

Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic

INTRODUCERE În scopul evidenţierii principalelor caracteristici fizico-geografice ale zonei studiate,în lucrarea pentru susţinerea gradului...

Studiu Geografic al Municipiului târgu-jiu

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, „Studiu geografic al municipiului Târgu-Jiu”, reprezintă o încercare de prezentare monografică a celui mai important...

Problematizarea în predarea cunoștințelor de climă la Geografia României

INTRODUCERE Faptul că trebuie să învăţăm toată viaţa a devenit o necesitate pentru toţi oamenii. Şi aceasta mai ales pentru învăţători a căror...

Proiect didactic clasa a 5-a

Obiectul de studiu: Geografie Clasa: a V-a Data: Capitolul I: Geografia-știința despre Pământ. Subiectul: Geografia ca știința....

Sibiul

I. Prefata Prin bogatia obiectivelor istorice si social-culturale si prin frumusetea si varietatea peisajelor naturale, Sibiul si împrejurimile se...

Ai nevoie de altceva?