Proiectare teritorială

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 34259
Mărime: 2.73MB (arhivat)
Publicat de: Gabriela D.
Puncte necesare: 0
Facultatea de Geografie
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Specializare: planificare teritoriala

Cuprins

 1. I. PROIECTAREA TERITORIALĂ - PARTICULARITĂȚI ȘI PRECIZĂRI CONCEPTUALE ... 3
 2. II. PROIECTAREA TERITORIALĂ ȘI PLANIFCAREA SPAȚIALĂ ... 8
 3. III. PRINCIPII ȘI METODE APLICATE IN PROIECTAREA TERITORIALĂ... 15
 4. IV. PERCEPȚIA RELAȚIONALĂ A PROIECTĂRII SPAȚIULUI AMENAJAT...22
 5. V. DIMENSIUNEA REGIONALĂ A PROIECTĂRII TERITORIALE . 30
 6. VI. ABORDĂRI ACTUALE ALE GUVERNANȚEI ..., .. 36
 7. VII. GUVERNANȚA URBANĂ ȘI PROIECTAREA TERITORIALĂ . 41
 8. VIII. REGENERARE URBANĂ ȘI PLANIFICARE CULTURALĂ ... 48
 9. IX. TRANSPORTURILE ÎN PEISAJUL URBAN. PROBLEMATICĂ ȘI BUNE PRACTICI 66
 10. X. SISTEMELE DE TRANSPORT INTELIGENTE ..78
 11. Anexa nr. 1 Principiile bunei guvernări teritoriale . 82
 12. Anexa nr. 2 Schema implicării cetățenilor în procesul de luare a deciziilor .. 83
 13. Anexa nr. 3 Strategia de ciclism a Olandei . 84
 14. BIBLIOGRAFIE ...86

Extras din curs

I. PROIECTAREA TERITORIALĂ - PARTICULARITĂȚI ȘI PRECIZĂRI CONCEPTUALE

PROIECTAREA TERITORIALĂ (PT) a apărut dintr-o necesitate practică de a utiliza optim spațiul geografic, respectiv de a impune un anumit cadru de organizare sistemică a componentelor teritoriale, pe nivele structural-funcționale care să asigure o dezvoltare spațială echilibrată.

Principalul scop al PT este coordonarea dezvoltării economice și sociale a unei regiuni, în condițiile menținerii echilibrului teritorial funcțional.

1. Ce este proiectarea teritorială?

- PT reprezintă un ansamblu coordonat de acțiuni având ca obiectiv major transformarea și remodelarea sistemelor teritoriale corespunzător scopurilor urmărite de către societate.

- PT constituie un ansamblu de măsuri și acțiuni tehnice, economice și legislative stabilite pe baza unei depline evaluări structurale a unui spațiu dat, în vederea valorificării eficiente a potențialului existent și a asigurării unei dezvoltări echilibrate, bazată pe relații polifuncționale între componentele sistemelor teritoriale.

Ex. amenajarea spațiului agricol se realizează pe baza unor studii de specialitate axate în principal pe delimitarea structurii teritoriului pe categorii de folosință, profilarea zonelor agricole, întocmirea planurilor de cultură, stabilirea zonelor în care sunt necesare lucrări hidrotehnice și hidroameliorative (irigații, drenaje, îndiguiri, etc.) în vederea redării în circuitul agricol a unor zone favorabile producției agricole, fixarea rețelei drumurilor de exploatare, amplasamentelor pentru depozitarea produselor, etc.

- PT poate fi definită ca un proces de dinamică internă, asociat cu schimbări structurale, care conduc la un standard de viață îmbunătățit în interiorul comunităților regionale și locale.

2. Aspecte caracteristice

- PT a apărut ca rezultat al activității umane pentru folosirea rațională a spațiului geografic (reglementarea amplasării și concentrării maxime a construcțiilor, reglementarea dezvoltării așezărilor urbane și rurale, etc.);

- PT reprezintă un proces dinamic și integrat de amenajare a spațiului geografic (cu luarea în considerare a relației mediu - colectivități umane, precum și a factorilor care influențează aceste relații);

- PT are un conținut complex (care vizează amplasarea planificată în spațiu a rețelei de așezări omenești și a echipării tehnice a teritoriului în condițiile folosirii raționale a resurselor). Acțiunile de organizare a teritoriului pe diferite domenii de activitate, pot fi considerate ca părți componente - integrate, ale amenajării complexe a teritoriului;

- PT are rolul de punere în valoare a resurselor și de dezvoltare echilibrată a teritoriului (prin folosirea spațiului și cadrului unitar ale teritoriului fiecărei entități regionale);

- PT constituie unicul mod de corelare a elementelor spațiale cu dezvoltarea preconizată (asigură o soluție globală de optimizare a folosirii spațiului în funcție de cerințele prezente și viitoare ale comunității). Ea poate trata în mod complex problemele cu caracter general sau poate adânci una sau mai multe probleme specifice dezvoltării unui anumit teritoriu, activitatea acesteia putându-se clasifica în funcție de următoarele criterii de bază:

- obiectivele și treapta de abordare a problemelor;

- domeniul (zona/ regiunea) pentru care se execută;

- tipologia documentațiilor tehnice elaborate.

- PT are ca sferă de cuprindere analiza, prognoza, luarea deciziilor, proiectarea, aplicarea și controlul în dezvoltarea regiunilor;

- PT vizează proiectarea și reconfigurarea componentelor integrate în structurile spațiilor habitaționale urbane și rurale în scopul creării unui mediu dinamic, evolutiv și favorabil locuirii.

- Indiferent de treapta de abordare, proiectarea teritorială îndeplinește două condiții:

1. este concretă - asigură satisfacerea cerințelor de dezvoltare curentă;

2. este de perspectivă - dacă ține seama de necesitatea modificărilor ulterioare în procesul de dezvoltare.

- Particularitatea esențială a proiectării teritoriale o constituie rezolvarea complexă a problemelor: fiecare element nu se studiază și nu se proiectează izolat, ci într-o interdependență reciprocă și în strânsă legătură cauzal-funcțională cu aspectele socio-economice identificate în diverse eșaloane teritoriale.

- Definind relația de condiționare între diferitele forme de activitate umană și diverșii factori prezenți în teritoriu pe de-o parte și posibilitatea realizării în termen lung (15 - 25 ani) pe de altă parte, PROIECTAREA TERITORIALĂ asigură dezvoltarea echilibrată, coordonarea acesteia cu numeroasele funcții economice și activități ce se interferează pe același teritoriu, formarea unui cadru favorabil individului și societății, asigurarea utilizării și conservării mai eficiente a terenurilor, precum și protejarea mediului.

PT detaliază obiectivele amenajării la nivel de stat și pregătește propuneri de rezolvare a unor probleme regionale formând în același timp și cadrul amenajării și dezvoltării locale.

Unitatea spațială de bază a amenajării teritoriului este regiunea de dezvoltare (de planificare), deși există și alte unități teritoriale de referință, ca județele, entitățile microregionale, UTP (unitățile teritoriale de planificare).

De fapt, definirea regiunii, ca unitate de amenajare a teritoriului se bazează pe ideea existenței factorilor de dezvoltare, legați de specificul regiunii:

- poziția geografică și relațiile spațiale cu teritoriile adiacente;

- factorii naturali (relief, structură geologică, hidrografie, climă, fondul biopedosferic, resurse crustale);

- factorii antropici (activitățile economice, nivelul de trai, caracteristici geodemografice, impactul și riscul environmental, structurile habitaționale, etc).

Acestea, constituie potențialul endogen de dezvoltare, care poate fi activat și dezvoltat prin acțiuni de amenajare teritorial- spațială, primind atributul sustenabilității și durabilității regionale.

Bibliografie

- Adumitrăcesei I., (1997), Echilibrul dezvoltării teritoriale, Ed. Junimea, Iași.

- Adorean E.C., Ilovan Oana-Ramona, Gligor V., (2017), URBAN NIGHTLIFE CONSUMPTION. CASE STUDY: BAIRRO ALTO, LISBON, Rev. Territorial Identity and Development, http://territorial-identity.ro/222017-2/, DOI:10.23740/TID220172 , volume 2, number 2, p. 24-41.

- Alpopi Cristina, (2008), Elemente de urbanism, ediția a II-a, Ed. Universitară, București.

- Antonescu Daniela, (2003), Dezvoltarea regională în România - concept, mecanisme, instituții, Editura Oscar Print, București

- Arnott R., Rave T., Schob R., (2005), Alleviating Urban Traffic Congestion. MIT Press.

- Banciu Doina, Hrin Rodica-Gabriela, Mihai G., Eșanu A., Alexandrescu M., Anghel L., (2003), Sisteme inteligente de transport: ghid pentru utilizatori și dezvoltatori, Editura Tehnică, București, 290 p.

- Baniaș O., (2009), Contribuții la conducerea traficului rutier urban utilizand o rețea de senzori wireless ca detector de trafic, Editura Politehnică, Timișoara.

- Boroiu A., (2009), Transporturi de persoane, Editura Universității din Pitești, Pitești.

- Boroiu A., Nicolae V., Soare, C.. (2008), Researches concerning optimization of the public transport within Argeș county, Editura Universității din Pitești, Pitești.

- Botez M., (1980), Amenajarea teritoriului și prognoza integrată, Editura Academiei, București.

- Botez M., Celac Mariana, (1980), Sistemele spațiului amenajat, Editura Științifică și Enciclopedică, București.

- Boudeville Jacques R., (1972), Amenagement du territoire et polarisation, Editions M.-Th. Genin, Paris.

- Cândea Melinda, Cimpoeru Irina, Bran Florina, (2006), Organizarea, amenajarea și dezvoltarea durabilă a spațiului geografic, Editura Universitară, București.

- Constantin Daniela-Luminița, (1998), Elemente de analiză și previziune regională și urbană, Editura Oscar Print, București.

- Deneș - Pop Ioana, (2009), Amenajarea și dezvoltarea durabilă a teritoriului, Ed. U.T. Press, Cluj-Napoca.

- Enache C., Ianăși L., Pascariu G., (2003), Dezvoltarea resurselor umane în domeniile construcții, urbanism și amenajarea teritoriului - Modulul 1: Urbanism și amenajarea teritoriului, Editura Conpress, București.

- Gârbovean A., (2006), Strategii și modele de dezvoltare regională pentru zona Munților Apuseni, Editura Aeternitas, Alba Iulia.

- Gligor V., (2005), Disfuncționalități și dezechilibre environmentale în perimetrul minier Roșia Poieni, Lucrările Simpozionului Științific: „Știință și dezvoltare în profil teritorial”, Baia Mare 27-28 mai 2005, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, pp. 186-190.

- Gligor V., Fonogea S.F., (2010), Environmental Dysfunctions and Geo-ecological Reballancing of Mining Sites with Shut-down activity in Maramureș County, Studia Univ. „Babeș-Bolyai”, Seria Geographia, Cluj-Napoca.

- Gligor V., Bilașco, Ș., Filip S., David Nicoleta-Afrodita, (2010), Potențialul morfologic al Microregiunii Tășnad, Rev. Geographia Napocensis, geographianapocensis.acad-cluj.ro, anul IV, nr. 2, Academia Română - Filiala Cluj, Colectivul de Geografie, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca.

- Gligor V., Bilașco Ș., Fonogea S.F., (2012), Analiza morfo-funcțională a teritoriului comunei Florești (județul Cluj) și aprecierea gradului de vulnerabilitate locală la procesele geomorfice de risc, ISSN 1843-5920: ISSN online 1844-9840, geographianapocensis.acad-cluj.ro, GEGRAPHIA NAPOCENSIS, Academia Română, Filiala Cluj, anul VI, nr. 1, p. 12-20.

- Gligor V., Fonogea S.F., (2013), Evaluarea stării de funcționalitate a morfosistemului regional Brașov-Valea Prahovei, ISSN 1843-5920: ISSN online 1844-9840, geographianapocensis.acad-cluj.ro, GEGRAPHIA NAPOCENSIS, Academia Română, Filiala Cluj, anul VI, nr. 2. p. 100-114.

- Gligor V., Filip S., David Nicoleta-Afrodita, Cocean P., (2014), Potențialul de dezvoltare agroturistică a Microregiunii Tășnad, Rev. Geographia Napocensis, anul VIII, nr. 2, Academia Română - Filiala Cluj, Colectivul de Geografie, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca.

Preview document

Proiectare teritorială - Pagina 1
Proiectare teritorială - Pagina 2
Proiectare teritorială - Pagina 3
Proiectare teritorială - Pagina 4
Proiectare teritorială - Pagina 5
Proiectare teritorială - Pagina 6
Proiectare teritorială - Pagina 7
Proiectare teritorială - Pagina 8
Proiectare teritorială - Pagina 9
Proiectare teritorială - Pagina 10
Proiectare teritorială - Pagina 11
Proiectare teritorială - Pagina 12
Proiectare teritorială - Pagina 13
Proiectare teritorială - Pagina 14
Proiectare teritorială - Pagina 15
Proiectare teritorială - Pagina 16
Proiectare teritorială - Pagina 17
Proiectare teritorială - Pagina 18
Proiectare teritorială - Pagina 19
Proiectare teritorială - Pagina 20
Proiectare teritorială - Pagina 21
Proiectare teritorială - Pagina 22
Proiectare teritorială - Pagina 23
Proiectare teritorială - Pagina 24
Proiectare teritorială - Pagina 25
Proiectare teritorială - Pagina 26
Proiectare teritorială - Pagina 27
Proiectare teritorială - Pagina 28
Proiectare teritorială - Pagina 29
Proiectare teritorială - Pagina 30
Proiectare teritorială - Pagina 31
Proiectare teritorială - Pagina 32
Proiectare teritorială - Pagina 33
Proiectare teritorială - Pagina 34
Proiectare teritorială - Pagina 35
Proiectare teritorială - Pagina 36
Proiectare teritorială - Pagina 37
Proiectare teritorială - Pagina 38
Proiectare teritorială - Pagina 39
Proiectare teritorială - Pagina 40
Proiectare teritorială - Pagina 41
Proiectare teritorială - Pagina 42
Proiectare teritorială - Pagina 43
Proiectare teritorială - Pagina 44
Proiectare teritorială - Pagina 45
Proiectare teritorială - Pagina 46
Proiectare teritorială - Pagina 47
Proiectare teritorială - Pagina 48
Proiectare teritorială - Pagina 49
Proiectare teritorială - Pagina 50
Proiectare teritorială - Pagina 51
Proiectare teritorială - Pagina 52
Proiectare teritorială - Pagina 53
Proiectare teritorială - Pagina 54
Proiectare teritorială - Pagina 55
Proiectare teritorială - Pagina 56
Proiectare teritorială - Pagina 57
Proiectare teritorială - Pagina 58
Proiectare teritorială - Pagina 59
Proiectare teritorială - Pagina 60
Proiectare teritorială - Pagina 61
Proiectare teritorială - Pagina 62
Proiectare teritorială - Pagina 63
Proiectare teritorială - Pagina 64
Proiectare teritorială - Pagina 65
Proiectare teritorială - Pagina 66
Proiectare teritorială - Pagina 67
Proiectare teritorială - Pagina 68
Proiectare teritorială - Pagina 69
Proiectare teritorială - Pagina 70
Proiectare teritorială - Pagina 71
Proiectare teritorială - Pagina 72
Proiectare teritorială - Pagina 73
Proiectare teritorială - Pagina 74
Proiectare teritorială - Pagina 75
Proiectare teritorială - Pagina 76
Proiectare teritorială - Pagina 77
Proiectare teritorială - Pagina 78
Proiectare teritorială - Pagina 79
Proiectare teritorială - Pagina 80
Proiectare teritorială - Pagina 81
Proiectare teritorială - Pagina 82
Proiectare teritorială - Pagina 83
Proiectare teritorială - Pagina 84
Proiectare teritorială - Pagina 85
Proiectare teritorială - Pagina 86
Proiectare teritorială - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Proiectare teritoriala.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj

INTRODUCERE Studiul de planificare teritorială al comunei Beliș din județul Cluj, este o cercetare pornită din interesul propriu pentru spațiului...

Clasaa VIII-a - Proiect didactic - Relieful României

Unitatea de invatamant: Şcoala Gimnaziala Genuneni Profesor: Disciplina: Geografia României Clasa a VIII-a Subiectul: Relieful României –...

Subregiunea Eurosiberia

I. INTRODUCERE 1. POZIŢIA GEOGRAFICĂ Regiunea Holarctică cuprinde un vast teritoriu din emisfera boreală ce include cea mai mare parte a Asiei,...

Caracteristicile activităților economice și rolul lor în organizarea teritoriului - Municipiul Bârlad

În economia județului Vaslui și implicit a municipiului Bârlad, producția agricolă are o podere însemnată, ea participând cu 43% din venitul total....

Pădurea de foioase din zona temperată

Pădurile temperate de foioase se caracterizează prin predominarea stratului arborilor cu frunze late, cu coronament dens şi continuu vara şi...

Dinamica spațiului urban

Curs 1 14.10.2008 Dinamica spatiului urban - Fr. Ratzel: oras = acea localitate care se caracterizeaza printr-un anumit numar de locuitori,...

Elemente de Urbanism

Structura urbanistică a teritoriului 1.1 Urbanism – Definire, obiect, scop Urbanismul, în trecut, era considerat disciplina care se ocupa de...

Amenajarea și Echiparea Teritoriului cu Infrastructuri Edilitare

Aspecte generale Confortul oferit de localităţile urbane este dat de existenţa unor servicii de gospodărie comunală oferite populaţiei localităţii...

Te-ar putea interesa și

Organizarea procesului bugetar la unitățile administrativ - teritoriale

I. LOCUL SI ROLUL UNITĂTILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE ÎN DEZVOLTAREA LOCALITĂTILOR Etimologia cuvântului administratie provine din limba latină...

Caiet practică administrativă - Primăria Municipiului Botoșani

Planificarea practicii studentului Conform dispozitiilor Sef Serviciu Resurse Umane d-na Anca Dumitrescu,am fost repartizata pentru efectuarea...

Proiectarea unor Scenarii de Planificarea Teritorială pentru o Dezvoltare Durabilă Favorabilă

1. Dscrierea arealului analizat Municipiul Suceava este situat în partea de nord-est a României, 47˚40'38'' latitudine nordică şi 26˚19'27''...

Proiectarea rețelei de comunicații GSM 900 pentru orașul Chișinău

Introducere GSM (Global System for Mobile Communications) este un sistem de telefonie mobilă digitală, ce funcţioneaza în frecventele 900 MHz (GSM...

Bugetul Local

Aspecte teoretice Prin bugete locale se înţelege bugetele de venIturi şi cheltuieli ale unităţilor administrative-teritoriale, fiecare comună ,...

Proiectarea sistemelor de analiză în cazul instalațiilor complexe distribuite teritorial

1.SUBSTANTA : izo-butanol 2.CANTITATE : 20 tone 3.TRANSPORT:cisterne de otel 4.TRASEU:Drumul european Valcea-Pitesti –Bucuresti(E81 si E70)...

Procesul Bugetar la Nivel Local

1.1. Conceptul de finante publice locale. In legislatia existenta in Romania la aceasta data,conceptul de finante publice locale este prezentat in...

Studiu privind evaluarea performanțelor pe categorii de funcționari publici - managementul serviciilor publice

I. Inspectoratul Terirorial al Politiei de Frontiera Iasi-prezentare 1.1 Istoria Politiei de Frontiera Romane Marturiile istorice demonstreaza...

Ai nevoie de altceva?