Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 46857
Mărime: 174.83KB (arhivat)
Publicat de: Vrînceanu M.
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ – CONSIDERAŢII GENERALE. 8
 3. 1.1. Contractului de muncă - Scurt istoric 8
 4. 1.1.1. Contractul de muncă în general 8
 5. 1.1.2. Contractul colectiv de muncă 9
 6. 1.2. Contractul colectiv de muncă - noţiuni generale 13
 7. 1.2.1. Definirea contractului colectiv de muncă 13
 8. 1.2.2. Contract colectiv de muncă - terminologie 15
 9. 1.2.3. Contractului colectiv de muncă - Importanţa 16
 10. 1.3. Natura juridică şi caracterele contractului colectiv de muncă 17
 11. 1.4. Categorii de contracte colective de muncă 20
 12. 1.5. Aspecte de drept comparat 20
 13. CAPITOLUL II NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ. ORGANIZAŢIILE PATRONALE 23
 14. 2.1. Noţiunea de negociere colectivă 23
 15. 2.2.Organizaţiile patronale - patronatul 24
 16. 2.2.1. Patronatul - partener social 24
 17. 2.2.2. Dreptul la asociere al patronilor. Temeiul legal al funcţionării acestora 26
 18. 2.3.Regimul juridic al organizaţiilor patronale 27
 19. 2.3.1. Constituirea, organizarea şi funcţionarea patronatelor 27
 20. 2.3.2. Statutul organizaţiilor patronale 27
 21. 2.3.3. Eligibilitatea organelor de conducere 28
 22. 2.3.4. Personalitatea juridică 28
 23. 2.3.5. Drepturile şi obligaţiile organizaţiilor patronale 29
 24. 2.3.6. Patrimoniul şi finanţarea activităţii 30
 25. 2.3.7. Reprezentativitatea organizaţiilor patronale 31
 26. 2.3.8. Dizolvarea organizaţiilor patronale 32
 27. 2.4. Dialogul social 32
 28. 2.4.1. Parteneriatul social şi tripartismul 32
 29. 2.4.2. Tripartismul - instrument al dialogului social 33
 30. 2.5. Consiliul Economic şi Social 35
 31. 2.5.1. Generalităţi. Noţiunea şi scopul Consiliului Economic şi Social 35
 32. 2.5.2. Atribuţiile Consiliului Economic şi Social 36
 33. 2.5.3. Organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social 37
 34. 2.5.4. Constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial 41
 35. 2.6. Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social 43
 36. CAPITOLUL III TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ 45
 37. 3.1.Noţiune. 45
 38. 3.2.Clasificare 46
 39. 3.3. Durata normală a timpului de muncă. 46
 40. 3.3.1.Timpul de muncă peste durata normală (munca suplimentară). 51
 41. 3.3.2.Timpul de odihnă. Noţiune. Forme. 55
 42. 3.3.3.Pauza pentru masă. 55
 43. 3.3.4.Timpul de odihnă între două zile de muncă 57
 44. 3.3.5.Repausul săptămânal. 57
 45. 3.3.6.Dreptul la concediul de odihnă. 58
 46. 3.3.7.Durata concediului de odihnă (de bază). 59
 47. 3.3.8.Concediul suplimentar de odihnă. 61
 48. 3.3.9.Condiţiile dobândirii şi exercitării dreptului la concediu de odihnă. 62
 49. 3.3.10. Programarea , indemnizaţia, efectuarea şi întreruperea concediului de odihnă. 64
 50. 3.3.11.Compensarea în bani a concediului de odihnă. 67
 51. CAPITOLUL IV ORGANIZAŢIILE SINDICALE ŞI REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR 71
 52. 4.1. Generalităţi. Definiţie 71
 53. 4.2. Trăsăturile caracteristice ale sindicatelor 72
 54. 4.3. Libertatea sindicală 73
 55. 4.3.1. Noţiunea libertăţii sindicale 73
 56. 4.3.2. Izvoarele libertăţii sindicale 73
 57. 4.3.3. Libertatea sindicală individuală 74
 58. 4.3.4. Libertatea sindicală colectivă 75
 59. 4.3.5. Protecţia şi garantarea libertăţii sindicale 76
 60. 4.4. Regimul juridic al sindicatelor 78
 61. 4.4.1. Constituirea sindicatelor 78
 62. 4.4.2. Conducerea organizaţiei sindicate. 79
 63. 4.4.3. Dobândirea personalităţii juridice 79
 64. 4.4.4. Consecinţe ale personalităţii juridice 80
 65. 4.4.5. Activităţi sindicale 81
 66. 4.4.6. Democraţia şi disciplina sindicală 82
 67. 4.4.7. Forme de asociere a organizaţiilor sindicale 83
 68. 4.4.8. Dizolvarea şi reorganizarea sindicatelor 85
 69. 4.4.9. Acţiunea sindicală 86
 70. 4.5. Reprezentanţii salariaţilor 89
 71. CAPITOLUL V LEGISLAŢIA MUNCII ŞI CONDIŢIILE DE MUNCĂ – STUDIU DE CAZ 91
 72. 5.1. Condiţiile de muncă 91
 73. 5.2.Sănătatea şi protecţia muncii 92
 74. 5.3. Protecţia socială 93
 75. 5.4.Grupurile cu nevoi speciale 93
 76. 5.5. Asigurările sociale şi libera circulaţie a persoanelor 94
 77. 5.6. Dialogul social 95
 78. 5.7. Egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei 96
 79. 5.8. Lupta împotriva rasismului şi xenofobiei 98
 80. 5.9. Modalităţi de aplicare a politicii sociale şi acelei salariale 98
 81. 5.10. Investiţii în capitalul uman prin fondul social european 99
 82. 5.11.Drepturi şi obligaţii ale lucrătorilor din statele membre UE - Munca în Olanda 100
 83. CONCLUZII 114
 84. BIBLIOGRAFIE 116

Extras din disertație

INTRODUCERE

Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de organele Comunităţii Europene şi aplicabile raporturilor juridice de muncă, de securitate si de protecţie socială., din cadrul ţărilor membre.

Reguli ce reglementează raporturile juridice internaţionale de drept al muncii au fost adoptate încă din 1919, anul înfiinţării Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care, pe lângă drepturile salariaţilor prevăzute în convenţii, recomandări etc., a consacrat principiul fundamental al dialogului social potrivit căruia prin asocierea reprezentanţilor salariaţilor, patronatului şi reprezentanţilor guvernelor ţărilor membre se promovează binele comun.

Prin adoptarea unor reglementări internaţionale după 1919 si realizarea unei justiţii sociale s-au pus bazele făuririi dreptului internaţional al muncii.

Deşi elaborată în 1976, Convenţia nr. 144 / 1976 a O.I.M. asigură si astăzi consultările între reprezentanţii Guvernelor, ale celor ce angajează si ale muncitorilor.

Conferinţa O.I.M. din 1944, ţinută la Philadelphia a completat Constituţia O.I.M., prin aşa-zisa „Declaraţie de la Philadelphia”, care a definit scopurile şi obiectivele organizaţiei pe baza principiilor ce privesc munca, libertatea de expresie, lupta contra mizeriei

Obligaţiile O.I.M. stabilite la Philadelphia, în1944, priveau: îmbunătăţirea nivelului vieţii, formarea profesională, salarizarea, durata muncii, condiţiile de muncă, angajarea pe posturi corespunzătoare pregătirii şi aptitudinilor profesionale, negocierea colectivă şi cooperarea patronilor cu salariaţii lor, protecţia sănătăţii salariaţilor si a femeilor, asigurarea mijloacelor de resurse, organizarea de cursuri profesionale cu participare internaţională, de simpozioane si de congrese internaţionale, elaborarea de studii si cercetări, respectarea convenţiilor si pactelor internaţionale ce conţin drepturile omului în domeniul muncii etc.

Cap. IX al Cartei O. N. U. „Cooperarea economică si socială internaţională” se referă la următoarele norme de drept internaţional al muncii:

- deplina folosire a forţei de muncă si condiţii de progres si dezvoltare economică si socială;

- rezolvarea problemelor internaţionale în domeniile social, al sănătăţii si altor probleme

conexe: cooperare în domeniul învăţământului;

- respectarea universală si efectivă a drepturilor si libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.

La 10 decembrie 1948, a fost adoptată Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (D.U.D.O.) care a prevăzut drepturile de care trebuie să se bucure orice persoană, subliniindu-se – în preambulul Declaraţiei – că "este esenţial ca drepturile omului să fie protejate de un sistem de drept."

DUDO nu are puterea juridică a unui tratat însă s-a impus în dreptul internaţional fiind invocată ca un instrument de lucru pentru adoptarea pactelor si convenţiilor în cadrul O.N.U. si a instituţiilor specializate.

Consiliul Europei (C.E.) Consiliul Europei (C.E.), a fost prima organizaţie vest-europeană de cooperare interguvernamentală si parlamentară, creată la 5 mai 1949.

Scopul C.E. este de a „realiza legături mai strânse între membrii săi în scopul salvgardării si promovării idealurilor si principiilor care le sunt patrimoniu comun si favorizează progresul lor economic si social.”

Consiliul Europei a elaborat, până în prezent, peste 150 de convenţii, directive şi acorduri europene, a adoptat numeroase recomandări, a instituit un sistem de protecţie şi control al respectării drepturilor omului şi a susţinut campanii publice pentru protecţia vieţii, mediului înconjurător, patrimoniului arheologic şi arhitectural etc.

Consiliul Europei are în alcătuire următoarele instituţii:

- Comitetul Miniştrilor care, în principal, stabileşte şi urmăreşte realizarea programului anual de activitate;

- Adunarea Parlamentară care, ca organ consultativ, adoptă hotărâri ce se constituie în orientări pentru guvernele si parlamentele statelor membre.

Prezintă interes deosebit pentru tema de disertaţie următoarele acte normative care sunt elaborate de Consiliul Europei:

- Carta socială europeană;

- Convenţia pentru protecţia drepturilor omului si libertăţilor fundamentale;

- Convenţia europeană privind statutul juridic al muncitorului emigrant şi alte rezoluţii si recomandări.

Comunităţile Economice Europene (C.Ec.E):

a. Comunitatea Europeană a Cărbunelui si Oţelului (C.E.C.O.), care a luat fiinţă prin

tratatul de la Paris din 18 aprilie 1951;

b. Comunitatea Economică Europeană (C.E.E. sau Piaţa Comună), înfiinţată prin Tratatul de la Roma la 25 martie 1957;

c. Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (C.E.E.A. sau EURATOM), înfiinţată prin Tratatul de la Roma din anul 1957.

Obiectul de bază al celor trei comunităţi priveşte realizarea unei „Europe organizate”, a „uniunii tot mai strânse între popoarele europene”, în,, scopul bunăstării lor’’.

Acest obiectiv al comunităţilor, vizează si raporturile juridice de muncă, bunăstarea salariaţilor.

Preview document

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 1
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 2
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 3
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 4
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 5
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 6
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 7
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 8
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 9
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 10
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 11
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 12
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 13
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 14
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 15
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 16
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 17
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 18
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 19
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 20
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 21
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 22
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 23
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 24
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 25
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 26
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 27
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 28
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 29
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 30
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 31
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 32
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 33
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 34
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 35
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 36
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 37
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 38
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 39
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 40
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 41
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 42
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 43
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 44
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 45
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 46
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 47
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 48
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 49
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 50
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 51
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 52
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 53
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 54
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 55
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 56
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 57
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 58
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 59
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 60
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 61
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 62
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 63
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 64
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 65
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 66
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 67
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 68
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 69
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 70
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 71
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 72
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 73
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 74
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 75
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 76
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 77
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 78
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 79
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 80
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 81
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 82
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 83
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 84
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 85
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 86
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 87
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 88
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 89
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 90
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 91
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 92
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 93
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 94
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 95
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 96
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 97
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 98
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 99
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 100
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 101
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 102
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 103
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 104
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 105
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 106
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 107
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 108
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 109
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 110
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 111
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 112
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 113
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 114
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 115
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 116
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 117
Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat - Pagina 118

Conținut arhivă zip

 • Contractul Colectiv de Munca in Dreptul Comparat.doc

Alții au mai descărcat și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare ,...

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Timpul de odihnă al salariaților

Introducere O revendicare istorică importantă a lucrătorilor încă din secolul al XlX-lea dar, de regulă, inaplicabilă chiar în prezent, credem,...

Nulitatea Contractului Individual de Munca

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NULITATEA Nulitatea contractului individual de munca asa cum este reglementata ca institutie juridica pentru...

Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova

Introducere Despre state moderne şi drept modern se vorbeşte odată cu procesul politic de constituire şi consolidare a statelor naţionale...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Contractul Colectic de Munca

1. Consideraţii generale cu privire la noţiunea şi importanţa contractului colectiv de muncă 1.1 Definiţia şi istoricul contractului colectiv de...

Soluționarea Conflictelor de Interese

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a...

Logistică în distribuție

Motivul pentru care am ales această temă este legat de activitatea complexa din domeniului distributiei, considerând că aceasta cunoaşte o...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Contractul colectiv de munca

Intrоducеrе Τеmɑ lucrării ɑ cоnstituit unɑ dintrе рrеоcuрărilе dоctrinеi şi рrɑcticii judiciɑrе încă dе lɑ încерuturilе lеgislɑţiеi muncii,...

Contractele de muncă speciale reglementate de codul muncii

INTRODUCERE Codul muncii reprezintă un reper major în buna desfăşurare a relaţiilor de muncă stabilite între un angajator şi salariaţii săi....

Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Sectiunea I Precizari prealabile În general,...

Ai nevoie de altceva?