Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 15481
Mărime: 180.10KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ Niţu Ion

Cuprins

 1. CAP I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 3 1.1. Concepte fundamentale privind riscul şi managementul riscului 3
 2. 1.2. Tipologia riscurilor bancare 7
 3. 1.2.1 Riscul de credit 9
 4. 1.3.Reglementări privind managementul riscului de credit bancar în Romania 9
 5. 1.3.1. Cadrul legislativ care guvernează sistemul bancar 10
 6. 1.3.2. Centrala Riscurilor Bancare 14
 7. 1.3.3. Centrala Incidentelor de Plăţi 16
 8. 1.3.4. Biroul de credit 18
 9. 1.3.5. Provizioanele specifice de risc de credit 18
 10. 1.4. Managementul riscului de credit conform acordului Basel II 20
 11. 1.4.1. Necesitatea îmbunătăţirii acordului din 1988 20
 12. 1.4.2. Abordarea standard 21
 13. 1.4.3. Abordarea bazată pe rating-uri interne 25
 14. CAP II. STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA RISCULUI DE CREDITARE LA LIBRA BANK PENTRU SOCIETATEA AUTOMATICA SA 25
 15. 2.1. Analiza solicitantului şi a cererii de credit 25
 16. 2.1.1. Cunoaşterea firmei solicitatoare de credit 25
 17. 2.1.2. Analiza cererii de credit 26
 18. 2.2. Analiza economico-financiară a societăţii 27
 19. 2.2.1. Analiza managerială (analiza aspectelor nefinanciare privind firma) 27
 20. 2.2.2. Analiza indicatorilor financiari ai firmei 30
 21. 2.3. Evaluarea garanţiilor necesare pentru reducerea riscului de creditare 33
 22. 2.4. Adoptarea şi comunicarea deciziei de creditare. Încheierea contractului de credit 35
 23. BIBLIOGRAFIE 53
 24. ANEXE 60

Extras din disertație

Riscul poate fi definit ca o combinaţie între probabilitatea producerii unui eveniment şi consecinţele sale. Termenul de "risk managment", este un termen relativ nou, domeniul de activitate fiind recunoscut abia prin anii 1929, 1930, când conceptul de risc management şi termenii de referinţă asociaţi au fost defniţi pentru prima dată. Nu credem ca necesitatea dezvoltǎrii acestei ramuri de management a afacerilor a fost direct influenţatǎ de crizele economice ale anilor 30. Însă abia atunci, majoritatea celor care şi-au vazut afacerile decimate sau pornite pe calea dezastrului, au început să caute căi de diminuare a pierderilor. Cu toate ca acea catastrofă economică a reuşit să modifice perspectiva economică a lumii, în urma ei a lăsat oamenii pe gânduri şi a născut o nouă metodă de a negocia cu şi pentru recuperarea pagubelor neaşteptate.

Managementul a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii umane ca o necesitate,respectiv la începutul acestui secol,când se pun bazele teoretice ale ştiinţei managementului.Ştiinţa managementului se bazează pe acumularea unei experienţe trecute şi pe necesitatea stringentă a găsirii unor soluţii pentru o mai bună organizare şi conducere a proceselor din ce în ce mai complexe care decurg din dezvoltarea impetuoasă a societăţii umane în ansamblul său.Managementul poate fi definit ca un grup de activităţi care cuprind planificarea şi adoptarea deciziilor,organizarea,conducerea şi controlul, îndreptate spre resursele umane,financiare,fizice şi de informaţii ale unei organizaţii, în vederea realizării obiectivelor acesteia cât mai eficient şi productiv.

Cu referire la Romania, trebuie să facem observaţia ca procesul de management al riscului "e sublim, dar lipseşte cu desăvârşire" comparativ cu alte ţări ale Europei de vest, deci, măsurând factorii de risc ai teritoriului ca şi ai mediului de afaceri, găsim lacune serioase în gândirea contemporanilor noştri care noi considerăm ca vor trebui să se aşeze şi ei în rândul afaceriştilor de anvergură externi. De asemenea, considerăm ca economia românească a ajuns la un plafon suficient de înalt şi la o stabilitate relativ solidă , astfel încât pierderile datorate crizelor să poată da naştere unor traume sociale de proporţii

Riscul există permanent,el însoţeşte ca o umbră toate afacerile băncii şi se produce sau nu în funcţie de condiţiile care i se creează

Dupa identificarea riscurilor,etapa următoare constă în analiza riscurilor şi a defectelor induse ,care se realizează în cadrul societăţilor bancare de către compartimente specializate.Se poate vorbi despre o analiză standard de risc la băncile comerciale,având în vedere reglementările în domeniu care există pe plan naţional.Identificarea şi analiza riscurilor devin o necesitate obiectivă,în condiţiile unor modificări intervenite în activitatea băncii sau în oferta să de pe piaţă.

Analiza riscurilor este permanentă,în concordanţă cu schimbările intervenite în tranzacţiile bancare.Ea începe la nivelul compartimentelor care pot expune banca la riscuri,urmărindu-se depistarea acestora înainte de a deveni o realitate,şi continuă cu evaluarea pe baza situaţiilor financiare şi contabile,care reflectă iminenta apariţiei riscurilor sau eventual producerea lor.

Gestionarea eficientă a riscurilor depinde în mare masură de capacitatea băncii de a reduce perioada de timp dintre momentul apariţiei şi momentul descoperirii acestora.

În procesul de gestiune a riscului principalele puncte critice sunt:

- resursele umane;

- disponibilitatea informaţiei;

- actualitatea informaţiei;

- discrepanţa între aşteptările managementului şi realităţile pieţei afacerilor;

- concurenţa;

- pierderea încrederii clienţilor;

- structura organizaţională;

- tehnologia;

- investiţiile raportate la profiturile previzionate, etc.

Obiectivele vizate de analiză de risc pentru un anume mediu de afaceri sunt:

- determinarea poziţiei strategice şi a ciclului de dezvoltare în care se află industria analizată;

- segmentarea cererii şi identificarea structurii acesteia determinate de numărul de companii de talie mică, mijlocie şi mare;

- existenţa capacităţilor neexplorate/neutilizate;

- masură rea volumului pieţei şi a propriei cote de piaţă;

- evaluarea barierelor de intrare şi ieşire de pe piaţă;

- analiza concurenţei sub aspectul: procesului managerial, clienţilor şi preţurilor;

- identificarea şi analiza factorilor caracteristici actuali ai pieţei, dar şi determinarea tendinţelor majore;

- identificarea şi analiza reglementărilor legale ale sectorului şi a intenţiilor de modificare a sectorului legislativ, etc.

Toate acestea pot determina gradul de turbulenţă al unui anume mediu de afaceri. În funcţie de această turbulenţă se poate apoi stabili o strategie de abordare.

Managementul riscului înseamnă tot ceea ce trebuie să facă o companie pentru a contracara un risc/o grupă de riscuri sau pentru a se pregati pentru ele.

Activitatea de management al riscurilor a înregistrat o evoluţie exponentială în ultimul deceniu. Acum zece ani instituţiile financiare nu aveau dezvoltată funcţia de management al riscurilor că şi componenta activă a derulării activităţii lor de zi cu zi. Factorul hotărâtor în dezvoltarea functiei de management al riscului în instituţiile financiare a fost determinat de falimentul băncii engleze Barings în 1995, eveniment care a concretizat şi a adus în atenţia publicului, în modul cel mai dur cu putinţă, consecinţele lipsei unui control eficient al activităţilor unei instituţii financiare. Urmare acestui scandal, la cel mai înalt nivel politic şi la nivelul autorităţilor de reglementare a pieţelor financiare a fost recunoscută şi accentuată importanţa funcţiilor de management al riscurilor la toate nivelele pieţei financiare, atât în cadrul instituţiilor financiare, cât şi la nivelul autorităţilor de reglementare din domeniu.

În prezent , provocarea este dată de aplicabilitatea practică a funcţiilor de management al riscului dezvoltate de-a lungul timpului.

Bibliografie

] Basno Cezar, Dardac Nicolae, 2002, “Management bancar”, Editura Economică

[2] Brendea Cosmin, Daianu Valentîn Eugen, Zamfirescu Marius, Ghita Marilena, 2001, “Riscul şi performanta creditului bancar în Romania”, Editura Bucuresti

[3] Dan Drosu Saguna, 2000, “Tratat de drept financiar şi fiscal”, Editura All Beck

[4]Danila N., Bercea A., 2001, “Management bancar”, Editura Economică

[5] Dardac Nicolae, Barbu Teodora, 2005, “Monedă, bănci şi politici monetare”, Editura Didactică şi Pedagogica

[6] Dedu Vasile, 1996, “Gestiune bancară ”, Editura Didactică şi Pedagogica

[7]Jorion Philippe, 2003, „Financial Risk Manager Handbook, second edition”, John Wiley & Sons

[8] Luminita Roxin, 1999, “Gestiunea riscurilor bancare”, Editura Didactică şi Pedagogica

[9] Nitu Ion, 2000, “Managementul riscului bancar”, Editura Expert,2000

[10] Prunea Petru, 2003, “Riscul în activitatea economică. Ipostaze. Factori. Modalitati de reducere”, Editura Economică

[11] Shimko David, 2004, „Credit Risk, Models and Management, Second Edition”, Incişive Financial Publishing

[12] Van Greuning Hennie, Brajovic Bratanovic Sonja, 2004, “Analiza şi managementul riscului bancar”, Editura Irecson

[13] ***, 2004, „Internaţional Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised Framework”, Basel Committee on Banking Supervişion, Bank of Internetional Settlements

[14] ***, 1999, „Principles for the Management of Credit Risk - Consultative Paper”, Basle Committee of Banking Supervişion, Bank of Internaţional Settlements

[15] ***, 1999, „Credit Risk Modelling: Curent Practices and Applications”, Basle Committee of Banking Supervişion, Bank of Internaţional Settlements

[16] ***, Legea privind Statutul Băncii Naţionale a Romaniei - Legea nr. 312 din 28 iunie 2004

[17] ***, Legea nr. 58/1998 - Legea bancară (modificată şi completată cu Legea nr. 485/2003)

[18 ]***, Ordonanţa privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului - Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006

[19] ***, Norma BNR nr. 12/2002 şi Regulamentul nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

[20] ***, Norme interne ale Bank of Cyprus privind creditarea persoanelor juridice

[21] ***, http://www.theirm.org/ - The Institute of Risk Management

[22] ***, http://www.ferma.eu/ - Federation of European Risk Management Associations

[23] ***, http://www.soho-consulting.ro - Consultanta în Afaceri

Preview document

Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 1
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 2
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 3
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 4
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 5
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 6
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 7
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 8
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 9
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 10
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 11
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 12
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 13
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 14
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 15
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 16
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 17
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 18
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 19
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 20
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 21
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 22
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 23
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 24
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 25
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 26
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 27
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 28
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 29
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 30
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 31
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 32
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 33
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 34
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 35
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 36
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 37
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 38
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 39
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 40
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 41
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 42
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 43
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 44
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 45
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 46
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 47
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 48
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 49
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 50
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 51
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 52
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 53
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 54
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 55
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 56
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 57
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 58
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 59
Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Analiza riscului de creditare la o persoana juridica pentru un credit de dezvoltare.doc

Alții au mai descărcat și

Politica bugetară în economia Românească

Politica bugetară reprezintă expresia alegerilor bugetare realizate de un centru de decizie publică (local, central sau supranaţional), având...

Politică bugetar fiscală

Introducere Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă pentru valorificarea întregului potenţial...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Stabilirea coordonatelor de reformă economică în procesul de tranziţie la economia de piaţă implică, în mod firesc, importante mutaţii...

Studiu Privind Activitatea Societății de Asigurare Reasigurare Ardaf

INTRODUCERE Lucrarea intitulată "Studiul privind activitatea societăţii de asigurarea reasigurare ARDAF" este structurată în 4 capitole:...

Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași

Cap 1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Înfiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA...

Practică bancară - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Piața de capital - analiza utilității indicilor bursieri

INTRODUCERE Bursa de valori mobiliare reprezintă un domeniu incitant şi fascinant, nu numai pentru actorii pieţei de capital ci şi pentru...

Particularități ale activității instituțiilor financiare nebancare specializate pe oferirea de produse și servicii financiar-bancare populației

Capitolul I Sistemul financiar din România 1.1 Structura sistemului financiar În anul 2009 sectorul financiar a continuat să se extindă, dar...

Creditarea persoanelor juridice la Banc Post, Sucursala Reșita

CAPITOLUL I. NECESITATEA ŞI CONŢINUTUL REFORMEI SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. CONTEXTUL POLITIC ŞI ECONOMIC DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST...

Analiza de Bonitate a Agenților Economici

CAPITOLUL I ANALIZA DE BONITATE A AGENŢILOR ECONOMICI 1.1. Introducere Indiferent de natura acestor activităţilor desfăşurate de agenţii...

Ai nevoie de altceva?