Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar

Disertație
6.1/10 (7 voturi)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 168 în total
Cuvinte : 51360
Mărime: 42.06MB (arhivat)
Publicat de: Lavinia V.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mariana Momanu
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Cuprins

 1. ARGUMENT
 2. CAPITOLUL I JOCUL - DOMINANTĂ A VÂRSTEI PREŞCOLARE
 3. I.1. Literatura de specialitate despre joc
 4. I.2. Aspecte psihologice privind jocul
 5. I.3. Jocul – principala metodă şi procedeu instructiv – educativ utilizat în grădiniţă
 6. CAPITOLUL II CREATIVITATEA LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ
 7. II.1. Definirea conceptului de creativitate
 8. II.1.1. Creativitatea ca proces
 9. II.1.2. Creativitatea ca produs
 10. II.1.3. Creativitatea ca potenţial
 11. II.1.4. Creativitatea ca trăsătură de personalitate
 12. II.2. Specificul manifestării creativităţii la vârsta preşcolară
 13. CAPITOLUL III RELAŢIA DINTRE STIMULAREA TREBUINŢELOR DE PROGRES ŞI AMPLIFICAREA POTENŢIALULUI CREATIV – STUDIU APLICATIV
 14. III.1. Metodologia cercetării
 15. III.1.1. Ipoteza şi obiectivele studiului aplicativ
 16. III.1.2. Eşantionul şi etapele studiului
 17. III.2. Investigarea fluidităţii, flexibilităţii şi originalităţii
 18. III.3. Trebuinţa de cunoaştere, strategia didactică şi potenţialul creativ
 19. III.4. Atitudinea adultului faţă de copil şi jocul său şi potenţialul creativ al copilului
 20. III.5. Desfăşurarea activităţilor liber-alese şi a activităţilor de dezvoltare personală într-un spaţiu estetic şi educativ, premisă a creativităţii
 21. III.6.Un program de antrenament creativ
 22. III.7. Etapa finală a studiului aplicativ
 23. CONCLUZII
 24. ANEXE
 25. BIBLIOGRAFIE

Extras din disertație

MOTTO:

„Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este autotelic ca şi jocul: raţiunea sa de a fi se află în el însuşi.”

V. Pavelcu

ARGUMENT

Mai mult ca oricând, educaţia are ca dezidirat fundamental pregătirea copilului pentru viaţă, pentru cerinţele concrete, reale, existente şi viitoare legate de activitatea profesională, de viaţa socială şi culturală. Idealul educaţional românesc vizează formarea personalităţii autonome şi creative, a acelei personalităţi care să anticipeze viitorul, să transforme prezentul în direcţia anticipărilor sale, să descopere şi să rezolve situaţii împreună cu ceilalţi. Problema creativităţii a preocupat numeroşi cercetători, psihologi, practicieni, în domeniul educaţiei, impresionaţi de valoarea acestei capacităţi care învăluie persoana şi comportamentul unor indivizi creatori. Creativitatea continuă să preocupe, nu pentru că eforturile de până acum au fost sterile, ci pentru că potenţialul creativ reprezintă una din avuţiile cele mai complexe şi mai misterioase, iar educarea lui în vederea manifestării prin comportamente creatoare, unul din cele mai îndrăzneţe şi mai înalte obiective. Astfel, marea majoritate a specialiştilor consideră creativitatea ca fiind o trăsătură definitorie pentru existenţa individuală şi pentru evoluţia societăţii. Fiecare om dispune, printre celelalte potenţialităţi, de un potenţial creativ. Problema transformării lui în trăsătură de personalitate este încă controversată. Sunt unii teoreticieni care consideră potenţialul creativ ca o forţă autopropulsivă, iar alţii consideră că nivelul creativităţii depinde numai de calitatea acţiunilor creative.

Pornind de la modelul bifactorial al creativităţii elaborat de P. P. Neveanu, care interpretează creativitatea ca interacţiune specifică a vectorilor creativi (motivaţie, trăiri afective, atitudini creative) cu sistemele operaţionale (logice, euristice, procese imaginative, atitudini creative) s-a ajuns la relevarea faptului că datoria educatorului este de a-l instrumenta pe copil, începând cât se poate de timpuriu, cu operaţii generative, dar şi de a-i stimula trebuinţele de dezvoltare, motivaţia cognitivă, aspiraţiile înalte şi, de ce nu, nonconformismul practic. Însă, forţele creative ale preşcolarului se formează şi se dezvoltă numai în climatul ludic şi de aici importanţa jocului în dezvoltarea creativităţii copilului preşcolar şi importanţa temei alese de mine „Jocul în dezvoltarea creativităţii copilului preşcolar”. Jocul este domeniul principal în care se manifestă şi se exersează potenţialul creativ, climatul psihologic cel mai favorabil al copilului preşcolar pentru a se forma armonios. Prin joc, copilul are posibilitatea de a-si spori cunoaşterea de sine, de a-şi statornici relaţia dintre el şi mediul înconjurător. Jocul este activitatea fundamentală a copilului, o expresie a activităţii efectuate spontan, din plăcere, încărcată de satisfacţii.

Activitatea mea de documentare, de reflecţie şi experimentală, a avut următoarele obiective:

• Relevarea rolului trebuinţelor de dezvoltare (prezente la vârsta preşcolară) în activarea şi stimularea potenţialului creativ;

• Stimularea potenţialului creativ al copiilor prin diferitele jocuri şi activităţi instructiv-educative din grădiniţă;

• Evidenţierea rolului conduitei adultului în stimularea sau frânarea manifestării originale a preşcolarului;

• Elaborarea unui program de antrenament creativ pentru copilul de vârstă preşcolară.

În prima parte a lucrării am analizat noţiunea de joc prin prisma literaturii de specialitate, am prezentat aspectele psihologice privind jocul, precum şi jocul ca principală metodă şi procedeu utilizat în grădiniţă.

În cea de a doua parte a lucrării am definit conceptul de creativitate (interpretat ca potenţial, proces, produs, trăsătură de personalitate), analizând apoi specificul creativităţii la vârsta preşcolară.

În ultima parte a lucrării, am prezentat datele unui studiu aplicativ, pornimd de la domeniile în care se desfăşoară creativ, preşcolarul. Ipoteza principală a studiului am formulat-o astfel: întrucât preşcolarul dispune de un potenţial, susţinut de manifestarea pregnantă a trebuinţelor de cunoaştere, de independenţă şi de relaţie interpersonală, stimularea acestor trebuinţe prin jocuri creative, ar trebui să conducă la întreţinerea şi potenţarea manifestărilor creative ale preşcolarilor. Pentru o mai bună organizare, studiul a avut mai multe etape: etapa iniţială, prin investigarea fluidităţii, flexibilităţii şi originalităţii; etapa formativ-ameliorativă, care a cuprins cercetarea ipotezelor secundare formulate, precum şi aplicarea unui program de antrenament creativ, specific vârstei şi etapa finală, în cadrul căreia am aplicat şi interpretat teste de diagnoză a potenţialului creativ.

Această lucrare este o clarificare în primul rând pentru mine şi poate şi pentru alte cadre didactice din învăţământul preşcolar în ceea ce priveşte modalităţile de a descoperi mereu copilul în noutatea şi „ineditul” personalităţii sale, de a acţiona creator în favoarea sa. Lucrările de specialitate pe care le-am consultat mi-au fost de un real folos, m-au ajutat sa-mi realizez cercetarea şi în sufletul meu mi-a întărit ideea de a continua cu preocuparea pentru copil - care este prima piatră de hotar pe care se construieşte activitatea didactică.

Bibliografie

1. BARBU, H., DUMA, S. „Activitatea ludică a preşcolarilor activitate creatoare „De la grădiniţă la şcoală” - Culegere metodică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978

2. BRANCUŞI, C-TIN, „Aforismele şi textele lui Brâncuşi", Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1980

3. BRUNER, S. JEROME, Pentru o teorie a instruiriiEditura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1970

4. COSMOVICI ANDREI, Psihologie generală, Editura Polirom, Iaşi, 2005,

5. CERGHIT, I., Prelegeri pedagogice, Editura Collegium Polirom, Bucureşti,2001

6. CERGHIT, I., Metode de învăţământ-adiţia a IV-a revizuită şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 2006

7. CHATEAU, JEAN, Copilul şi jocul, Editura Didactică şi Pedagogică,1980

8. CHATEAU, JEAN, Jocul şi psihologia copilului de la naştere la adolescenţă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1979

9. CLAPAREDE, E, Psihologia copilului şi pedagogia experimentală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1975

10. CRISTEA, SORIN, coordonare generală, Curriculum pedagogic I, Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti, 2006

11. CUCOŞ, CONSTANTIN, Pedagogie-ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Polirom, 2006

12. DAFINOIU, ION, personalitatea- Metode calitative de abordare- Observaţia şi interviul, Editura Polirom, Iaşi, 2007

13. DELCHET, R., Antologia psihologilor francezi contemporani, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1977

14. DRUŢĂ, MARIA, ELENA, Cunoaşterea elevului, Editura Aramis, Bucureşti, 2004

15. ELCONIN, D. B., Psihologia jocului, , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1988

16. EZECHIL, LILIANA, Laborator Preşcolar, Editura. V -Integral, Bucureşti, 2002

17. FLAUBERT, G., Corespondence, Londra, Editura Harap, Londra, 1924

18. GESLLER, H. E., Mijloace de educaţie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977

19. GUILFORD, Educaţie şi limbaj, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972

20. GURTZ, Interpretarea culturii, New York,1973

21. HAVÂRNEANU, CORNEL, Cunoaşterea psihopedagogică a persoanei-posibilităţi de utilizare a compiuterului în psihologia aplicată, Editura Polirom, Iaşi, 2000

22. HUIZINGA, I., Homo ludens, Editura Univers, 1977

23. KOLUMBUS, S. E., Didactica preşcolară, E.V&Integral, 1989

24. LANDAU, E, Psihologia creativităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979

25. LOVINESCU, A.V., Elemente distractive în activităţile obligatorii din grădiniţă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968

26. LEV1 LABAYIER, Creativitatea - Dicţionar de psihologie, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999

27. MONTESSORI, M., Tainele copilăriei, Editura Tiparul Universal, Bucureşti, 1938

28. MUNTEANU, A., Incursiuni în creatologie, Editura Augusta, Timişoara, 1999

29. NEGREŢ, I., Metodologia educativă şi structura factorilor creativităţii preşcolare în "Copilul şi mediul social" - culegere metodică editată de Revista de pedagogie, 1976

30. NEVEANU POPESCU, Psihologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975

31. NEVEANU POPESCU, Dicţionar de psihologie, Editura Albatros, Bucureşti, 1978

32. OSTERIETH, P., Introducere în psihologia copilului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972

33. PIAGET, J., Naşterea inteligenţei la copil, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978

34. PIAGET, J., Psihologia copilului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980

35. PLANCHARD, E., Mijloace de educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976

36. PRIER, Dezvoltarea spirituală din prima copilărie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994

37. RAFAILĂ ELENA, Educarea creativităţii la vârsta preşcolară, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002,

38. REBREANU, L., Aptitudini şi talente, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971

39. ROBU, MARIA, Empatia în educaţie-necesităţi pedagogice moderne Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008

40. ROCO, M., Creativitate şi inteligenţă emoţională, Ed. Polirom, Iaşi, 2001.

...

Preview document

Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 1
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 2
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 3
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 4
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 5
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 6
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 7
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 8
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 9
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 10
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 11
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 12
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 13
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 14
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 15
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 16
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 17
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 18
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 19
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 20
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 21
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 22
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 23
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 24
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 25
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 26
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 27
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 28
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 29
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 30
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 31
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 32
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 33
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 34
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 35
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 36
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 37
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 38
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 39
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 40
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 41
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 42
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 43
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 44
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 45
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 46
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 47
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 48
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 49
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 50
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 51
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 52
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 53
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 54
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 55
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 56
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 57
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 58
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 59
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 60
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 61
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 62
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 63
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 64
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 65
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 66
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 67
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 68
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 69
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 70
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 71
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 72
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 73
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 74
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 75
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 76
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 77
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 78
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 79
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 80
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 81
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 82
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 83
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 84
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 85
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 86
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 87
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 88
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 89
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 90
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 91
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 92
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 93
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 94
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 95
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 96
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 97
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 98
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 99
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 100
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 101
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 102
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 103
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 104
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 105
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 106
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 107
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 108
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 109
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 110
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 111
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 112
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 113
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 114
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 115
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 116
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 117
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 118
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 119
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 120
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 121
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 122
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 123
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 124
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 125
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 126
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 127
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 128
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 129
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 130
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 131
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 132
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 133
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 134
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 135
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 136
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 137
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 138
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 139
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 140
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 141
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 142
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 143
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 144
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 145
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 146
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 147
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 148
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 149
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 150
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 151
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 152
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 153
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 154
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 155
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 156
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 157
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 158
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 159
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 160
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 161
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 162
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 163
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 164
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 165
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 166
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 167
Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar - Pagina 168

Conținut arhivă zip

 • Jocul in Dezvoltarea Creativitatii Copilului Prescolar.doc

Alții au mai descărcat și

Tema iubirii în literatura universală

Iubirea este o tema inepuizabila, de o vechime imemorabila, pentru ca originile ei se leaga de originile culturii umane. In literaturile lumii...

Te-ar putea interesa și

Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este...

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Bazele pshiopedagogice ale stimulării creativității copiilor preșcolari de 6-7 ani

Introducere.3 Capitolul I. Repere conceptuale ale creativităţii la preşcolarii de 6 – 7 ani.9 1.1 Conceptul de creativitate şi delimitările ei...

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător

ARGUMENT Înv¬ăţământul preşcolar prima verigă a sistemului de învăţământ are menirea de a forma copiii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi...

Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului

ARGUMENT Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea și optimizarea deprinderilor de comunicare și a capacităților cognitive. În...

Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice

ARGUMENT Prin activităţile practice, copilul pătrunde în lumea reală, ia contact cu materiale naturale, descoperă că există materiale care aparent...

Ai nevoie de altceva?