Modalități de Eficientizare

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Matematică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 21239
Mărime: 398.71KB (arhivat)
Publicat de: Doru Filip Lungu
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. ARGUMENT 4
 2. CAPITOLUL I: ASPECTE TEORETICE ȘI PARTICULARITĂŢI PSIHOPEDAGOGICE ALE EVALUĂRII 7
 3. I.1. EVALUAREA-COMPONENTĂ A PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 9
 4. I.2. OPERAŢIILE EVALUĂRII 12
 5. I.3. FUNCŢIILE EVALUĂRII 13
 6. I.4.FORME/ TIPURI DE EVALUARE A REZULTATELOR ŞI A PROGRESELOR ŞCOLARE 15
 7. I.5.METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE A REZULTATELOR ŞI A PROGRESELOR ŞCOLARE 17
 8. I.5.1. Metode şi tehnici tradiţionale de evaluare 18
 9. I.5.2. Strategii alternative de evaluare 35
 10. I.6. TEHNICI DE NOTARE 39
 11. I.7. FACTORI PERTURBATORI ŞI ERORI ÎN EVALUAREA ŞCOLARĂ MODALITĂŢI DE CORECTARE 41
 12. CAPITOLUL AL II-LEA: FORMAREA COMPETENŢEI DE A REZOLVA EXERCIŢII ŞI PROBLEME LA CLASELE I ŞI A II-A 43
 13. II.1. DEFINIREA COMPETENŢEI 43
 14. II.2. COMPONENTELE STRUCTURALE ALE UNEI COMPETENŢE 43
 15. II.3. RELAŢIA COMPETENŢĂ-COMPORTAMENT-PERFORMANŢĂ 44
 16. II.4. FIŞĂ INDIVIDUALĂ A COMPETENŢEI-„SCRIEREA UNUI NUMĂR” 49
 17. CAPITOLUL AL III-LEA: COORDONATE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII APLICATIVE 53
 18. III.1. OBIECTIVELE CERCETĂRII ŞI IPOTEZA DE LUCRU 53
 19. III.2. METODOLOGIA DE CERCETARE 54
 20. III.3. STRATEGII DE EVALUARE A REZULTATELOR ŞCOLARE LA MATEMATICĂ 58
 21. III.3.1. Evaluarea iniţială a cunoştinţelor, deprinderilor, capacităţilor elevilor 58
 22. III.3.2. Modalităţi de evaluare formativă 59
 23. III.3.3.Evaluarea sumativă 60
 24. CAPITOLUL AL IV-LEA: PREZENTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 62
 25. IV.1. TABELE ANALITICE/ SINTETICE, REPREZENTĂRI GRAFICE, INDICI STATISTICI ÎN URMA APLICĂRII TESTELOR PE EŞANTIONUL EXPERIMENTAL 62
 26. IV.1.1.Rezultatele înregistrate în urma aplicării testului iniţial pe eşantionul experimental 62
 27. IV.1.2. Rezultate înregistrate în urma aplicării testului formativ pe eşantionul experimental 64
 28. IV.1.3. Rezultate înregistrate în urma aplicării testului sumativ pe eşantionul experimental 67
 29. IV.2.TABELE ANALITICE, REPREZENTĂRI GRAFICE, INDICI STATISTICI ÎN URMA APLICĂRII TESTELOR PE EŞANTIONUL DE CONTROL 70
 30. IV.2.1.Rezultate obţinute la testul iniţial 70
 31. IV.2.2.Rezultate obţinute la testul sumativ 71
 32. IV.3. INTERPRETAREA REZULTATELOR 73
 33. CONCLUZII 79
 34. PROIECT DIDACTIC 82
 35. SCENARIUL DIDACTIC 85
 36. BIBLIOGRAFIE 89

Extras din disertație

ARGUMENT

Învățământul matematic are ca finalitate formarea deprinderilor și capacităților necesare învățării matematicii, care devin utile în activitatea de zi de zi. Astfel se dezvoltă o serie de aptitudini: a gândi personal și activ, a folosi analogii, a analiză o problemă matematică și a o descompune în sub-probleme mai simple.

Prin rezolvarea exercițiilor și problemelor, procesele cognitive ale elevului, cu precădere gândirea, sunt stimulate și canalizate spre o activitate susținută. Pe măsură ce are loc dezvoltarea psihică a elevului prin contribuția studiului matematicii, această dezvoltare asigură la rândul ei o capacitate mai mare pentru atribuirea și însușirea conștientă și eficientă a noțiunilor matematice.

Acesta a fost punctul din care s-a născut dorința de a-i pregăti mai bine pe elevi, de a aprofunda cele mai eficiente metode de angajare în propria lor formare, urmărind stimularea capacității de deducție, fiind convinsă de faptul că flexibilitatea gândirii se poate forma prin exerciții, rezolvări și compuneri de probleme prin metode cât mai diverse.

Tratând individualizat și diferențiat elevul și activizându-l permanent în cadrul procesului de învățare, reușim să-i mobilizăm energiile creatoare, să-i focalizăm atenția, să-i stârnim curiozitatea, să-i câștigăm adeziunea logică și afectivă, să-și folosească imaginația, memoria, intuiția, capacitatea de înțelegere și puterea de anticipare.

În întreaga mea activitate am căutat să creez situații favorabile învățării pentru fiecare elev în parte.

Lucrarea de față demonstrează că folosirea deferitelor metode și tehnici de evaluare în cadrul orei de matematică se constituie într-o cerință fundamentală în dezvoltarea modului de gândire a elevilor și implicit la creșterea randamentului școlar.

În studiul acestei teme am pornit de la premisa generală că o învățare formativă și o evaluare sistematică și continuă, realizată în lumina unor criterii precise de măsurare și apreciere, influențează pozitiv creșterea nivelului de pregătire la matematică al elevului. Am respectat informațiile oferite de evaluare, ele fiind totodată necesare și în adoptarea strategiei ameliorative de prevenire a insuccesului școlar. Metodele și tehnicile de evaluare folosite în funcție de obiectivele prevăzute în programele școlare și integrate în lecții pot contribui la realizarea conexiunii inverse, la implicarea elevului în actul didactic al învățării și la obținerea rezultatelor pozitive în plan formativ.

În vederea abordării și instrumentării adecvate a evaluării în activitățile orelor de matematică, am ținut cont de câteva accente nou apărute, având drept consecință redimensionarea și restabilirea strategiilor de evaluare, în deplin acord cu o serie de exigențe:

- extinderea acțiunii evaluative de la verificarea și aprecierea rezultatelor (obiectiv tradițional) la evaluarea procesului, a strategiei care a condus la anumite rezultate;

- diversificarea tehnicilor de evaluare și creșterea gradului de adecvație al acestora la situații didactice concrete (extinderea folosirii termenului docimologic, a lucrărilor cu caracter de sinteză, punerea la punct a unor metode de evaluare a achizițiilor practice);

- necesitatea întăririi și sancționării cât mai operative a rezultatelor evaluării;

- centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive;

- transformarea elevului într-un partener autentic al învățătorului în evaluare prin autoevaluare, interevaluare și evaluare controlată.

Cadrul cel mai apropiat al cercetării în vederea realizării lucrării a fost munca nemijlocită la clasă. Aici am verificat modalitățile de lucru abordate, am evaluatși comparat rezultatele obținute urmărind permanent obiectivele specifice predării matematicii în ciclul primar care derivă din câteva principii generale:

- dobândirea unor capacități de gândire critică și divergentă în măsură să-i ajute pe elevi să utilizeze cunoștințe și competențe în diferite situații:

- dezvoltarea motivației și a disponibilității de a reacționa pozitiv la schimbare, ca premisă a propriei dezvoltări personale;

- formarea unor capacități, aptitudini și valori personalizate, necesare adaptării la mediul social în aflat în permanentă schimbare.

„Deci, rostul matematicii învățate în școală este de a-l obișnui pe elev să gândească.”

„Este vorba nu de o simplă achiziționare de cunoștințe, ci de formarea conțtientă și deliberată, a operațiilor mentale care stau la baza constituirii lor.”

Învățătorul va forma elevi asemenea lui, elevi care să continue aspirațiile, cercetările, frământările și reușitele lui.

Bibliografie

1 *** Dicționarul Explicativ al Limbii Române

2 Alecu Simona, 2005, Metodologia cercetării educaţionale, Ed.Fundaţiei Universitare ”Dunărea de Jos”, Galaţi

3 Barna A., Antohe G., 2003, Cercetarea pedagogică, în Curs de Pedagogie. Teoria instruirii şi evaluării.Ed. Istru, Galaţi

4 Cucoş, C., coord, 1998, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Ed. Polirom, Iaşi

5 Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti

6 Dumitriu C., 2004, Introducere în cercetarea psihopedagogică, E.D.P., R.A., Bucureşti

7 Dumitriu, Gh., Dumitriu, C., 1997, Psihologia procesului de învăţământ, E.D.P.,R.A., Bucureşti

8 Dumitriu, Gh., Dumitriu, C., 2003, Psihopedagogie, E.D.P., R.A., Bucureşti;

9 G. De Landsheere, 1976, Evaluation continue et examens: precis de docimologie, Bruxelles, Paris, Labor/ Nathan

10 G. de Landsheere., 1975, Definirea obiectivelor educației

11 G. Scallon, 1988, L`evaluation formative des apprentissages, Presses de l`universite, Laval, Quebec

12 Gugiuman A., Zetu, E., Codreanu, L., 1993, Introducere în cercetarea pedagogică, Ed. Tehnică, Chişinău

13 Herescu, Gh., I., Dumitru, A., C., 2001, Matematică, îndrumător pentru învăţători şi institutori, Ed. Corint, Bucureşti

14 Lupu, C. şi colaboratorii, 1997, Aritmetică pentru învăţători şi elevii şcolilor normale, Ed. Paralela 45, Piteşti

15 Manolescu, M., Constantinescu., M., Gorcinski, G., 1997, Proiectarea şi evaluarea didactică în învăţământul primar, Matematică, Ed. Steaua Procion, Bucureşti

16 Meyer, G., 2000, De ce şi cum evaluăm, Ed. Polirom, Iaşi

17 Nicola, I., 2001, Tratat de pedagogie şcolară, Ed. Aramis, Bucureşti

18 Popescu-Neveanu, P., 1998, Dicţionar de psihologie, Ed. Albatros, Bucureşti

19 Radu, I. T., 1978, Psihologia şcolară, E.D.P., Bucureşti

20 Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, Descriptori de performanţă pentru ciclul primar, 2001, Ed. Prognosis

21 Stăncioiu-Jipa, F. Stăncioiu, Gh., 2001, Metodica predării matematicii în învăţământul primar, Ed. Fundaţiei Humanitas, Bucureşti

Preview document

Modalități de Eficientizare - Pagina 1
Modalități de Eficientizare - Pagina 2
Modalități de Eficientizare - Pagina 3
Modalități de Eficientizare - Pagina 4
Modalități de Eficientizare - Pagina 5
Modalități de Eficientizare - Pagina 6
Modalități de Eficientizare - Pagina 7
Modalități de Eficientizare - Pagina 8
Modalități de Eficientizare - Pagina 9
Modalități de Eficientizare - Pagina 10
Modalități de Eficientizare - Pagina 11
Modalități de Eficientizare - Pagina 12
Modalități de Eficientizare - Pagina 13
Modalități de Eficientizare - Pagina 14
Modalități de Eficientizare - Pagina 15
Modalități de Eficientizare - Pagina 16
Modalități de Eficientizare - Pagina 17
Modalități de Eficientizare - Pagina 18
Modalități de Eficientizare - Pagina 19
Modalități de Eficientizare - Pagina 20
Modalități de Eficientizare - Pagina 21
Modalități de Eficientizare - Pagina 22
Modalități de Eficientizare - Pagina 23
Modalități de Eficientizare - Pagina 24
Modalități de Eficientizare - Pagina 25
Modalități de Eficientizare - Pagina 26
Modalități de Eficientizare - Pagina 27
Modalități de Eficientizare - Pagina 28
Modalități de Eficientizare - Pagina 29
Modalități de Eficientizare - Pagina 30
Modalități de Eficientizare - Pagina 31
Modalități de Eficientizare - Pagina 32
Modalități de Eficientizare - Pagina 33
Modalități de Eficientizare - Pagina 34
Modalități de Eficientizare - Pagina 35
Modalități de Eficientizare - Pagina 36
Modalități de Eficientizare - Pagina 37
Modalități de Eficientizare - Pagina 38
Modalități de Eficientizare - Pagina 39
Modalități de Eficientizare - Pagina 40
Modalități de Eficientizare - Pagina 41
Modalități de Eficientizare - Pagina 42
Modalități de Eficientizare - Pagina 43
Modalități de Eficientizare - Pagina 44
Modalități de Eficientizare - Pagina 45
Modalități de Eficientizare - Pagina 46
Modalități de Eficientizare - Pagina 47
Modalități de Eficientizare - Pagina 48
Modalități de Eficientizare - Pagina 49
Modalități de Eficientizare - Pagina 50
Modalități de Eficientizare - Pagina 51
Modalități de Eficientizare - Pagina 52
Modalități de Eficientizare - Pagina 53
Modalități de Eficientizare - Pagina 54
Modalități de Eficientizare - Pagina 55
Modalități de Eficientizare - Pagina 56
Modalități de Eficientizare - Pagina 57
Modalități de Eficientizare - Pagina 58
Modalități de Eficientizare - Pagina 59
Modalități de Eficientizare - Pagina 60
Modalități de Eficientizare - Pagina 61
Modalități de Eficientizare - Pagina 62
Modalități de Eficientizare - Pagina 63
Modalități de Eficientizare - Pagina 64
Modalități de Eficientizare - Pagina 65
Modalități de Eficientizare - Pagina 66
Modalități de Eficientizare - Pagina 67
Modalități de Eficientizare - Pagina 68
Modalități de Eficientizare - Pagina 69
Modalități de Eficientizare - Pagina 70
Modalități de Eficientizare - Pagina 71
Modalități de Eficientizare - Pagina 72
Modalități de Eficientizare - Pagina 73
Modalități de Eficientizare - Pagina 74
Modalități de Eficientizare - Pagina 75
Modalități de Eficientizare - Pagina 76
Modalități de Eficientizare - Pagina 77
Modalități de Eficientizare - Pagina 78
Modalități de Eficientizare - Pagina 79
Modalități de Eficientizare - Pagina 80
Modalități de Eficientizare - Pagina 81
Modalități de Eficientizare - Pagina 82
Modalități de Eficientizare - Pagina 83
Modalități de Eficientizare - Pagina 84
Modalități de Eficientizare - Pagina 85
Modalități de Eficientizare - Pagina 86
Modalități de Eficientizare - Pagina 87
Modalități de Eficientizare - Pagina 88
Modalități de Eficientizare - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Modalitati de Eficientizare a Evaluarii in Lectiile de Matematica din Ciclul Primar.docx

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea aptitudinilor matematice la elevii din clasele primare

ARGUMENT Şcoala este orientată, în primul rând, spre instruirea elevului normal dezvoltat, de la al cărui nivel se porneşte în stabilirea...

Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar

ARGUMENT Tema „ Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar” a pornit de la ideea că introducerea jocului...

Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative

INTRODUCERE 1. Importanța temei și motivatia alegerii ei Lucrarea se adresează elevilor de clasa a V-a, punându-le la îndemână un instrument de...

Modalități de activizare, diferențiere și individualizare a elevilor în lecțiile de matematică

INTRODUCERE Actualitatea temei şi motivatia alegerii ei Un om superior instruit, avand cunostinte temeinice de matematica, fizica, biologie,...

Dezvoltarea gândirii creatoare prin rezolvarea și compunerea de probleme

I. MATEMATICA – TEREN DELIMITAT DE DEZVOLTARE A CAPACITĂȚII CREATOARE A ELEVILOR ”Intrarea în tara cunoasterii se face pe podul matematicii” punea...

Matematici Financiare

I. Elelemnte de calcul financiar : procente, dobanzi, TVA 1.1 Procente si aplicatii (buget personal, buget familial, profit, prêt de cost al unui...

Metode Moderne de predare-învățare-evaluare în Matematică

Începutul primului secol al mileniului al III-lea este marcat de o societate a cunoaşterii. Ceea ce se impune de la prima vedere este...

Învățarea mediată, învățarea activă

Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activ şi integrarea programelor de învăţare în funcţie de...

Te-ar putea interesa și

Eficientizarea Sistemului Informațional în Cadrul Întreprinderii

Introducere « Capacitatea unei organizaţii de a învăţa, şi de a transforma învăţarea în acţiune, rapid, este avantajul competitiv suprem » Jack...

Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu

INTRODUCERE Mondializarea economiei si tranzitia la economia de piata în Europa de Est sunt procese care au determinat proliferarea si...

Modalități de Eficientizare și Formare a Resurselor Umane în Cadrul Direcției Județene Pentru Protecția Copilului

INTRODUCERE Fără a diminua importanţa resurselor naturale, financiare şi informaţionale, resurselor umane li se recunoaşte, în ultima perioadă de...

Comunicare Managerială

1. CARACTERISTICI ALE COMUNICĂRII MANAGERIALE Comunicarea managerială nu poate fi privită în afara managementului. Ea reprezintă o componentă...

Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din Torino

Capitolul 1. Stadiul cercetărilor în literatura de specialitate privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare Jelle Van Damme a...

Problematica Tratării Diferențiate în Învățământul Simultan

INTRODUCERE Şcoala nu este doar un instrument de transmitere a cunoştinţelor,ci o instituţie socială în care elevul îşi formează abilităţi de...

Modalități de eficientizare a managementului achizițiilor pentru KFC

1. Prezentarea firmei Kentucky Fried Chicken este un lanț de restaurante american, deținut de către Yum! Brands, Inc., cu sediul în Louisville ,...

Apărările în procesul civil din perspectiva noului cod de procedură civilă

ASPECTE INTRODUCTIVE Precizări prealabile Vechiul Cod de procedură civilă timp de 147 de ani a traversat mai multe epoci și sisteme politice...

Ai nevoie de altceva?