Gestionarea conflictelor în școală

Disertație
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 14853
Mărime: 142.68KB (arhivat)
Publicat de: Jean Nicola
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Steliana Toma
Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti
Specializare: Management Educațional

Cuprins

 1. Rezumat 4
 2. Abstract 5
 3. PARTEA I. Fundamentarea teoretică a temei
 4. CAPITOLUL I.1. Managementul la nivelul instituției școlare și managementul clasei de elevi
 5. 1.1. Competențele generale ale managerului școlar
 6. 1.2. Clasa de elevi - grup educațional
 7. 1.2.1. Grupurile școlare
 8. 1.2.1.1. Natura și caracteristicile grupului școlar
 9. 1.2.1.2. Tipuri de grupuri școlare
 10. 1.2.1.3. Clasa de elevi ca grup socio - educativ
 11. 1.2.1.4. Relații interpersonale în clasa de elevi
 12. 1.2.1.5. Factorii de grup
 13. 1.2.1.6. Metode și tehnici de studiere și caracterizare a grupurilor
 14. 1.2.1.7. Rolul profesorului în cadrul grupului
 15. 1.2.2. Grupul restrâns și problemele sale
 16. 1.2.3. Probleme specifice clasei de elevi
 17. CAPITOLUL I.2. Managementul stărilor tensionate
 18. 2.1. Structura și gestionarea situațiilor de criză educațională la nivel instituțional
 19. 2.2. Cauze ale conflictelor: factori; tipuri de conflicte
 20. 2.3. Prevenirea, rezolvarea, soluționarea conflictelor; tehnici de rezolvare și factori
 21. sociali care le influențează
 22. 2.4. Rezolvarea conflictelor
 23. 2.5. Strategii de soluționare a conflictelor, tactici de negociere 24
 24. PARTEA a II-a. Metodologia cercetării
 25. 1.1 Scopul și ipotezele cercetării
 26. 1.2 Prevenirea și combaterea violenței școlare
 27. 1.3. Comunicarea didactică în situații de conflict
 28. 1.4 Medierea conflictelor între elevi
 29. CAPITOLUL II.2.Prelucrarea și interpretarea chestionarelor aplicate elevilor 52
 30. PARTEA a III-a: Concluzii
 31. Bibliografie

Extras din disertație

Școala românească a traversat o perioadă de reforme menite să consolideze sistemul de învățământ, iar acum se află în faza în care ar trebui să se producă o anumită așezare, mai ales în învățământul preuniversitar.

Gestionarea conflictelor în organizația școlară reprezintă punctul cheie pentru buna desfășurare a procesului didactic.

Această lucrare își propune să identifice, să sintetizeze, completeze și explice conflictele în organizația școlară.

S-a observant că de cele mai multe ori, oamenii școlii încearcă evitarea conflictelor, deși acestea nu au întotdeauna un impact negativ. Pentru a face față provocărilor, cadrele didactice trebuie să dea naștere unor noi idei, să construiască relații prin valorificarea constructivă a conflictului.

Concepțiile diferite asupra conflictului indică și viziuni diametral opuse asupra surselor conflictului. Soluționarea eficientă a situațiilor conflictuale necesită identificarea cauzelor declanșatoare, deoarece natura conflictului, dar și modalitățile de ameliorare sunt dependente de cauze.

Permanența conflictului în orgnizația școlară obligă managerul, dar și profesorii să recunoască, stăpânească și soluționeze conflictele astfel încât să ducă la creșterea performanței organizaționale. Gestionarea conflictului implică în primul rând acceptarea lui și utilizarea unor mijloace pentru a putea fi controlat.

În ceea ce privește soluționarea conflictelor o importanță deosebită o are analiza tipului de conflict și adoptarea unei strategii eficiente de soluționare.

O bună gestionare a a conflictelor în cadrul instituțiilor de învățământ va duce la maximizarea potențialului inovator al conflictelor cu ajutorul cooperării și colaborării.

ABSTRACT

The Romanian school has gone through some reform periods intended to enhance the educational system and now, in its current phase, a certain settlement should occur, especially in the pre-university educational system.

Managing conflicts represents the key point to be considered when expecting the teaching process to run smoothly.

This study aims to identify, synthesize, enclose and explain these conflicts within the school organization.

It’s been noted that most of the times teachers try to avoid conflicts, although these do not always have a negative impact. In order to face the challenges, the teachers should develop new ideas, build relationships based on revaluating the conflict in a constructive way.

Different conceptions about a conflict also point out different visions about its source. Resolving conflicts requires an efficient identification of their causes, as both their nature and ways of amelioration depend on these.

A conflict, permanently existing within a school organization, forces its manager as well the teachers, to admit it, control it and solve it in order to increase the organizational performance. Managing a conflict implies, first of all, its acceptance but also using some resources to control it.

Analyzing its type and choosing an efficient strategy to settle it have a huge importance as well.

Within school institutions, a good conflict management will maximize the innovative conflict potential, along with cooperation and collaboration.

PARTEA I. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A TEMEI

CAPITOLUL 1. Managementul la nivelul instituției școlare și managementul clasei de elevi

Mangementul este o știință relativ recentă, care a căpătat importanță dupa cel de-al

II-lea război mondial, inițial în domeniul industrial, extinzându-se apoi în toate domeniile de activitate. Managementul îndeplinește condițiile unei profesiuni pentru că (Mihuleac, 1994, p.18): necesită o pregătire, urmărește obținerea unor rezultate prin eforturi comune, solicită participarea continuă, un complex de cunoștințe teoretice și practice, de capacități și competențe. Prin urmare, profesia de manager, ca orice altă profesie, trebuie învățată.

Se spune că profesia de manager are două sensuri: unul restrâns - pentru a defini pregătirea personalului de specialitate și unul larg - activitate prin care se câstigă existența, ocupația.

Managementul poate fi asociat cu maniera, tehnica, abilitatea de a conduce, activitatea cu indivizi sau grupuri, arta și știința conducerii.

Câteva aspecte specifice managementului sunt: fixarea obiectivelor pe termen scurt, analiza lor la intervale scurte, considerarea managerului ca protagonist al organizației, folosirea celor mai buni membri în exploatarea ocaziilor, specularea oportunităților în căutarea succesului, atenție la factorul timp, analiza rezultatelor.

Studierea sistematică a organizării și conducerii manufacturilor din Anglia, Franța, Germania, Italia și SUA a constituit punctul de plecare în elaborarea și publicarea unor lucrări de referință în domeniu, simultan cu introducerea disciplinei respective ca obiect de studiu în învățământul universitar, în special pentru pregătirea inginerilor și a economiștilor. În mod necesar, știința conducerii sau managementul încorporează multiple contribuții, însă fondatorii incontestabili rămân F.W.Taylor, H.Fayol și Max Weber, care, la începutul secolului trecut, au publicat lucrări de bază, multe dintre concluziile la care ajunseseră păstrându-și valabilitatea și astăzi, fiind utilizate cu succes în diferite domenii. Evoluția tehnică și economică a societății a ridicat problemele oboselii și ale organizării raționale a muncii. Așa au apărut cercetările lui F.W.Taylor, de descompunere a operațiilor de muncă în unități simple, de cronometrare a lor, pentru a elimina mișcările inutile și a reduce timpul de execuție a mișcărilor.

Managementul clasei de elevi este un domeniu de cercetare în științele educației care studiază perspectivele de abordare a clasei de elevi și structurile dimensionale ale acesteia, în scopul asigurării conduitelor corespunzătoare pentru desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare (Romiță Iucu - „Managementul clasei de elevi”, ed. Polirom, 2006).

Gilbert Leroy apreciază că mediul în care se dezvoltă copilul influențează evoluția acestuia, iar comportamentul său depinde în mare măsură de natura relațiilor cu partenerii (G. Leroy - „Dialogul în educație”, EDP, București, 1974).

Managerul clasei are mai multe roluri de îndeplinit. Influența educativă pe care acesta o exercită asupra copiilor este determinată de felul în care își exercită rolurile manageriale.

Clasa de elevi este un ansamblu dinamic, în cadrul căruia au loc procese formative subordonate scopului fundamental, predarea și învățarea unor seturi de informații, atitudini și comportamente și care este supus în mod constant influențelor educative exercitate de școală.

Perspectivele de abordare a clasei de elevi, înregistrate în urma generalizării datelor unor investigații psihopedagogice, sunt:

Perspectiva didactică Clasa de elevi reprezintă spațiul destinat procesului instrutiv-educativ si are ca finalitate dezvoltarea proceselor intelectuale și a motivației pentru studiu în condițiile unei omogenități relative a compoziției interne a colectivului.

Perspectiva psihosocială Definește mai bine domeniul de studiu al clasei de elevi, din puctul de vedere al managementului clasei.

Tabel 1. Perspectivele didactice

Clasa de elevi constituie cadrul psihosocial al desfășurării activității de instruire și educare și un mediu de comunicare și socializare. Ca grup social, are structură și caracteristici proprii, iar membrii acesteia ocupă poziții diferite, au roluri variate și stabilesc relații. Ca urmare a relațiilor dezvoltate între membrii clasei de elevi se constituie o realitate socială cu consecințe multiple asupra desfășurării procesului instructiv-educativ, în ansamblul său.

Fig.1 Caracteristicile clasei de elevi

Atributele care caracterizează clasa de elevi sunt:

o mărimea clasei a provocat multe discuții deoarece s-a constatat că, cu cât clasa este mai numeroasă, cu atât este mai mare tendința de subdiviziune, în timp ce, cu cât este mai mică clasa, cu atât sporește tendința de subiectivitate a membrilor acesteia;

o interacțiunea membrilor este o condiție privind existența clasei de elevi, însă de interes pentru managementul clasei nu este orice tip de interacțiune, ci mai ales interacțiunea directă, nemijlocită (prezența față în față a membrilor grupului și cunoașterea reciprocă);

o scopurile pot fi multiple: din perspectiva managementului clasei de elevi, cele mai reprezenative sunt scopurile comune, acceptate de toți membrii săi. În interiorul clasei pot apărea și situații dese de diviziune a grupului în subgrupuri, ceea ce conduce la apariția scopurilor de subgrup;

o structura clasei definește două aspecte puternic corelate între ele: modalitatea concretă de interacțiune a membrilor grupului și ierarhia internă a grupului pe baza jocului de statute și roluri;

Bibliografie

1. Andronic, R. , Elemente de dinamica grupurilor, Editura Psihomedia, București, 2007

2. Armstrong M., Cum să fii un manager și mai bun, Ediția a VI-a, Editura Meteor Press,

București (2004).

3. Buzărnescu Șt., (1995). Introducere în sociologia organizațională și a conducerii, E.D.P., București.

4. Cornelius, Helena, Faire, Shoshana, Știința rezolvării conflictelor, Editura Știință și Tehnică, București, 1996

5. Cornescu V., Marinescu P., Curteanu D., Toma S., (2004). Dezvoltarea managementului modern, Comunicarea și Managementul resurselor umane în Management- de la teorie la practică, din

http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/cornescu.htm

6. Cojocaru V.Gh., (2004). Schimbarea în educație și schimbarea managerială, Editura Lumina, Chișinău.

7. Iosifescu Ș., (2000). Manual de management educațional pentru directorii de unități școlare, Editura ProGnosis, București.

8. Joita E.,Management educational.Profesorul manager: roluri si metodologie,Editura Polirom,Iasi,2000

9. Mitrofan N.,Aptitudinea pedagogica,Editura Academiei,Bucuresti,1988

10. Neculau A.,Calitatile profesorului vazute de elevi,Revista de pedagogie,1/1978

11. Negură I., Plămădeală V., (2002). Problema formării toleranței la stres // Probleme ale științelor socio-umane și modernizării învățământului, Editura Universității de Stat „Ion Creangă”, Chișinău.

12. Petelean A., (2006). Managementul conflictelor, E.D.P., București

13. Stoica-Constantin A.,Neculau A.,Psihologia rezolvarii conflictului,Editura Polirom, Iasi,1998

14. Zlate M.,Leadership si management,Editura Polirom,Iasi,2004

15. Peer mediation - Manualul studentului - Curs de formare pentru începători http://www.scribd.com/doc/34052178/Peer-Mediation-student-Manual

Preview document

Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 1
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 2
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 3
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 4
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 5
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 6
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 7
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 8
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 9
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 10
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 11
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 12
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 13
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 14
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 15
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 16
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 17
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 18
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 19
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 20
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 21
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 22
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 23
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 24
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 25
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 26
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 27
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 28
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 29
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 30
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 31
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 32
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 33
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 34
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 35
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 36
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 37
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 38
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 39
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 40
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 41
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 42
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 43
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 44
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 45
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 46
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 47
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 48
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 49
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 50
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 51
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 52
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 53
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 54
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 55
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 56
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 57
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 58
Gestionarea conflictelor în școală - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Gestionarea conflictelor in scoala.doc

Alții au mai descărcat și

Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi

Metodele de învățământ reprezintă căile folosite de cadrul didactic pentru a-i sprijini pe elevi să descopere lumea înconjurătoare. Acestea...

Rolul evaluării formative în atingerea performanței școlare deosebite

ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în...

Rolul managementului educațional în România

INTRODUCERE Rolul managementul educaţional a căpătat în ultima vreme o importanţă tot mai mare atât în Romania, cât şi în societatea...

Tipuri de violență în școală

INTRODUCERE Într-o relaţie educaţională există o tentaţie a cadrului didactic de a observa anumite elemente normative, care vor putea reconsidera...

Comunicarea Didactică

Argument Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii de instruire a elevilor este reglementat de profesor prin comunicare. Urmărind...

Combaterea Violenței în Școli

I. INTRODUCERE.MOTIVAREA TEMEI Violența în școală este o problemă căreia i s-a facut o publicitate considerabilă în multe țări : SUA , Franța ,...

Managementul Clasei de Elevi

I.1. Termenul de management Context teoretic Etimologia termenului de management (Cf. E. Joita, 2000) provenita din lat. manus-agere mâna,...

Agresivitatea în rândul adolescenților

Argument Agresiunea reprezintă unul din comportamentele sociale extrem de greu de definit. Înţelesul acordat de un cercetător sau altul depinde de...

Te-ar putea interesa și

Absenteismul școlar - cauze și prevenire

INTRODUCERE Învăţământul este considerat unul dintre cei mai importanţi factori ai dezvoltării social-economice, fapt atestat atât de resursele...

Mutații Semnificative în Fizionomia Războiului Secolului XXI

INTRODUCERE Pe fundalul transformărilor fundamentale determinate de cunoaştere, războiul îşi schimbă fizionomia - concepţia, tipologia, paradigma...

Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei cercetate. Într-o lume a interdependenţelor tot mai accentuate şi a globalizării, organizaţiile internationale s-au...

Prevenirea insuccesului școlar

ARGUMENT Problema insuccesului şi a succesului şcolar i-a preocupat pe mulţi dascăli, părinţi, dar şi pe unii elevi. Aceştia s-au întrebat ,,De ce...

Modele Epistemologice ale Cunoașterii Psihologice

Argument Psihologia este una dintre ştiinţele umane şi poate cea mai reprezentativă dintre ele, prin originalitatea şi complexitatea naturii...

Recrutarea și selecția în cadrul Urban și Asociații SRL

INTRODUCERE Resursele umane aparţin sferei largi a resurselor (economice şi extraeconomice). În economie noţiunea de resursă este introdusă...

Factori de învățare

INTRODUCERE Orice copil face parte dintr-un sistem unitar consolidat fiind determinat de comuniunea precum şcoala, familia, religia etc....

Violență în Școală

Motto: Violenţa este arma celor slabi. Violenţa în mediul şcolar - aspecte generale - Violenţa este una dintre marile probleme ale lumii...

Ai nevoie de altceva?