Lucrarea de dizertație - Religie

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 31190
Mărime: 18.91MB (arhivat)
Publicat de: Gherasim Ispas
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PR. Stan Teofil

Extras din disertație

1. Jertfelnicul Vechiului Testament. Loc de întâlnire cu Dumnezeu

În toate religiile au existat și exisă diverse locuri de cult, începând cu simple grămezi de pietre și sfârșind cu temple monumentale, la fel și în creștinism au existat locașuri de cult încă de la începuturile creștinismului.

Acestă practiă este moștenită de la iudei, biserica creștină luând locul templului sau sinagogii iudaice. Faptul că Mântuitorul Iisus Hristos intră și se roagă sau predică în templele și sinagogile iudaice, constituie dovada că și în creștinism asemenea locașuri erau necesare pentru preamărirea lui Dumnezeu.

Cei dintâi oameni de pe pământ au simțit nevoia șă se închine lui Dumnezeu într-un loc anumit și să-i aducă jertfă. La toate popoarele aflăm locuri speciale de închinare și de aducere a jertfelor.

Despre prima formă de loc de închinare și jertfă făcută de om este jertfa lui Cain și Abel care au adus jertfă lui Dumnezeu din prinoasele lor. În capitolul 4 aflăm cum Cain și Abel voiau să meargă înaintea lui Dumnezeu ca să aducă o jertfă. Dumnezeu ne descoperă însă ceea ce se întâmplă și în inimile acestor oameni, încât Abel, care a trăit puțin timp, cel de-al doilea om care a fost născut, a fost și primul om care a murit, aducându-se jertfă lui Dumnezeu din mâinile invidiosului său frate Cain.

Referitor la jertfa celor doi, a lui Cain și Abel și prima omucidere, Sf. Chiril al Alexandriei interpretează foarte profund acest text, plecând de la pedeapsa înșeptită pentru cel care l-ar ucide pe Cain din Facere 4:15. Nu este vorba doar de un singur păcat, ci de o înlănțuire de șapte păcate, care au pus stăpânire pe Cain. Deja când Dumnezeu i se adresează, vorbindu-i despre natura păcatului, Cain comisese trei din cele șapte. Primul păcat al lui Cain a fost că nu a deosebit în chip drept, nici n-a oferit lui Dumnezeu cele mai bune roduri. Al doilea, că aflând de păcatul lui, nu s-a întors spre pocăință și n-a îndreptat greșeala prin săvârșirea celor bune, ci s-a aprins de mânie și s-a înfuriat de prețuirea dată aproapelui, pe care trebuie să caute să-l imite, nu să-l socotească dușman și să-l privească cu ochi nedrepți. Al treilea păcat, care e ca un adaos la uciderea sălbatică, este pisma neîmpăcată. Al patrulea, invitația: să ieșim la câmp, care e dovada vicleniei și a înșelării. Al cincilea e crima uciderii nelegiuite. S-ar putea socoti că al șaselea păcat al lui, mințirea lui Dumnezeu. Al șaptelea, socotința că poate scăpa fără voia lui Dumnezeu de pedeapsă, putând fi eliberat fără voie de viața în trup.

În Evrei 11 vedem însă ceea ce era în inima acestor oameni: Prin credință, Abel a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Nu era numai atât, că jertfa lui Abel era mai bună decât a lui Cain, ci de aici învățăm în ce fel se poate aduce ceva lui Dumnezeu ca să fie bine primit de El. Este un principiu în Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este spus de repetate rânduri în Legea lui Moise, că, atunci când un om vine la Dumnezeu, el nu are voie să vină fără daruri. El trebuie să aibă ceva, pe care poate să-i ofere lui Dumnezeu, dacă el, ca făptură, vrea să se apropie de Creator. Vedem deci că amândoi au venit, însă jertfa pe care o aduce Abel este bazată pe credință. El a avut credință în ceea ce a spus Dumnezeu și numai Dumnezeu are dreptul să spună cum se poate veni la El, într-un fel care s fie primit de El.

Abel nu a avut un cuvânt scris din partea lui Dumnezeu, în care să găsească ceea ce trebuia să aducă; însă el avea credință. Nu aflăm despre Abel și Cain că ar fi făcut multe lucruri rele,nu găsim nici măcar un păcat, pe care ei să-l fi făcut înainte de această întâmplare.

Îstoriile Cărții Facerii prezintă patriarhii ,ca oameni semi-nomazi care locuiau în corturi și care își exprimau credința înălțând altare, ce marcau locurile teofaniilor Divine. Doar simple altare de piatră marcau o legătură durabilă și permanentă cu locurile sfinte. Din scrierile Sfintei Scripturi aflăm că Avraam a ridicat un altar pentru Yahwe la Sichem (Facere 12,7), unde mai târziu, Iacov a înălțat un altar închinat lui ,,El-Elohe-Israel”.(Facere 33,20).

Evreii, înainte de a primi de la Dumnezeu cortul Sfânt, se închinau înaintea unor altare de piatră, așezate pe locuri cât mai frumoase . Dumnezeu i-a poruncit lui Moise ca să construiască un locaș Sfânt în care să locuiască: ,,Să-mi faci locaș Sfânt și voi locui în mijlocul vostru” .(Ieșire 25, 8).

A fost stabilit de Dumnezeu și modul în care trebuia să fie făcut cortul. David după ce primește făgăduința despre Mesia, voiește să zidească Domnului Locaș. În cartea a III Regi, capitolul 5 ne este înfâțișată pregătirea pe care a făcut Solomon pentru zidirea templului, și sfințirea lui.

2. Biserica Noului Testamet. Trup tainic a lui Hristos

În Noul Testament, datorită pretenției creștinismului de a fi adevăratul Israel a lui Dumnezeu și moștenitorul promisiunilor Vechiului Testament, concepția despre pezența divină din Israel au căpătat o nouă aură în lumina Întrupării și a Duhului Sfânt. Pentru noi este important să încercăm să plasăm ideile despre prezența lui Iahwe în Israel într-un întreg și de a dezvălui convingerile care se află la baza acestora. O tendință proeminentă a încercărilor de realcătuire a istoriei din secolul al XIX, era aceea de a vedea o evoluție prin intermediul căreia Iahwe fiind la început un spirit amimist al muntelui Sinai, se descopere mai târziu că Dumnezeul transcendent al universului. Alții au privit concepția despre prezența lui Iahwe pe pământ în corturi, ca pe o necesitate târzie în Israel.

O insistență asemănătoare asupra unei semnificații creștine a templului a fost cea care a provocat opoziția puternică împotriva lui Ștefan din partea autorităților evreești conducând la martiriul. Vechile promisiuni referitoare la faptul că Dumnezeu va locui cu poporul său au fost înprumutate de către creștini și aplicate Bisericii,Trupului lui Hristos unde Dumnezeu locuiește prin Duhul Sfânt. Diferența majoră dintre noua împlinire și vechile promisiuni este aceia că ,acolo unde Vechiul Testament a vorbit despre o sălășluire a lui Dumnezeu între oameni, Noul Testament vorbeste despre sălășluirea lui Dumnezeu în om, prin Duhul Sfânt.

Semnificația Templului atât pentru Noul cât și Pentru Vechiul Testament este de importanță vitală pentru credință, deaorece Templul constituie un martor de prezență a lui Dumnezeu cu oamenii.

În viața creștinismului Ortodox, biserica sau locașul de închinare are un loc aparte pentru că ea este locul Sfânt unde el se mântuiește și în care desfășoară toate evenimentele din viața lui religioasă de la leagăn până la mormânt. În biserică primește Botezul, Mirungerea și Sfânta împărtășanie, aici simte fiorul primelor rugăciuni, în biserică primește iertarea păcatelor și binecuvântarea familiei, de aici pleacă în ultimul său drum, și tot de aici ascultă rugăciunile de mijlocire pentru el. Viața religioasă cu cultul ei atât de frumos, variat și bogat în idei, nu poate concepe viața în afară de biserică.

Bibliografie

I. Izvoare

1. * * * Biblia sau Sfânta Scripură, Tipărită sub îndrumarea și purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Teoctist Patriarhul, Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutul Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001.

2. * * * Biblia sau Sfânta Scripură, versiune diortosită după Septuaginta, redactată, adnotată și tipărită de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscop al Vadului Feleacului și al Clujului, Mitropolit al Clujului, Albei Crișanei și a Maramuresului, Ed Renașterea, Cluj-Napoca, 2009.

3. * * * Liturghier, Editura Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 1956.

4. * * * Liturghier, Editura Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2012.

5. * * * Arhieraticon adică rânduiala slujbelor săvărșite cu Arhiereu, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1993.

6. * * * Бiблiя-Святe Пиcмo, Пepeклaд Пpoф. Івaн Огiєнкaб, Випpaвлeнe видaння Acoцiяцiя Дyxoвнe Вiдpoджeння, Дopoгa Пpaвди Київ, 2005.

7. * * * Tpeбник чacтинa ІІ, видaвничий вiддiл Укpaїнcкoї Пpaвocлaвнoї Цepкви Кeївcкoгo Пaтpiapxaтy, Кeїв, 2006.

8. * * * Tpeбник чacтинa ІІ, видaвничий вiддiл Укpaїнcкoї Пpaвocлaвнoї Цepкви Кeївcкoгo Пaтpiapxaтy, Кeїв, 2013.

9. * * * Tpєбник, чacть 3-a, Києвcкaя митpoплия yкpaинcкaя пpaвocлaвнaя цєpкoвь, Києв, 2010

10. * * * Чинoвник, Apxїepeйcкaгo Cвящeннoгocлyжeннїя книгa ІІ, Издaниe Mocкoвcкoй Пaтpиapxии, Mocкв, 1983,

II. Manuale, dicționare

1. BRANIȘTE Ene Preot Prof. Dr. Liturgică Gnerală cu noțiuni de artă bisericească, arhitectură și pictură creștină, Ed. Partener, Galaâi 2008.

2. CORlĂȚEANU N. G. și RUSEVV E.M, Dicționar Rus-Român, Ediția a doua, prelucrată și adăugită, Editura Enciclopedică Sovietică, Moscova,1967.

3. DRAPCA C., RUSNAC V., GAVRELCIUC M., Dicționar Român-Ucrainean, Ed. Alexandru cel Bun, Cernăuți-Ucaina, 2000.

III. Cărți

1. ASTERIE Sfântu, Noi nu suntem stăpânii averilor noastre, ci administrator lor, trad. de Pr. Dumitru fecioru în vol Paginii alese din Sfinții Părinți , Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1943.

2. Misiune, parohie, pastorație, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca 2006.

3. BULGAKOV Serghei, Ortodoxia, traducere în limba română de Nicolae Grosu, Ed. Paideia, București 1997.

4. IDEM Serghei, Dogma euharistică, traducere în lb. Română de Pr. Paraschiv Angelescu, Ed. Paideia, București 2000.

5. CHIRIL al Alexandriei Sf., Despre Cain și Abel, Părinți și Scriitori Bisericești Vol 39 (PSB 39) tradus D. Stăniloae, Editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, București, 1992.

6. CLEMTENS Ronald E., Dumnezeu și Templul idea de prezență divină în vechiul Israel, Ed. Reîntregirea, Alba Iubia, 2015.

7. CONIARIS Anthony M., Introducerea în credința și viața Bisericii Ortodoxe, Trad. din limba engleză de Constantin Făgățean, Ed. Sofia, București, 2001.

8. FELEA Florin V. Pr., Tâlcuirea Sfintei Liturghii, Editura Fundației Justin Părvu, Suceava, 2012.

9. GOJE Ioan Pr., Sfântul Irineu, Editura Renașterea, Cluj Napoca, 2002.

10. GONDIKAKIS Vasilios Arhim., Intrarea în Împărăție, traducere Pr. Ioan

Ică și Protos. Paisie, Ed. Diesis, Sibiu 2007.

11. HEIJKOOP H.L., Slavă lui Hristos în jertfe, Ed. GVB, București 2003.

12. IOAN din Kronștand, Liturghia - cerul pe pământ, ed. Deisis, Sibiu, 2002,

Preview document

Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 1
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 2
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 3
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 4
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 5
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 6
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 7
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 8
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 9
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 10
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 11
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 12
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 13
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 14
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 15
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 16
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 17
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 18
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 19
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 20
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 21
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 22
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 23
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 24
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 25
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 26
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 27
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 28
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 29
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 30
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 31
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 32
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 33
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 34
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 35
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 36
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 37
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 38
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 39
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 40
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 41
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 42
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 43
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 44
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 45
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 46
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 47
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 48
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 49
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 50
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 51
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 52
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 53
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 54
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 55
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 56
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 57
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 58
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 59
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 60
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 61
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 62
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 63
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 64
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 65
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 66
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 67
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 68
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 69
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 70
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 71
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 72
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 73
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 74
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 75
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 76
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 77
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 78
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 79
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 80
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 81
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 82
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 83
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 84
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 85
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 86
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 87
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 88
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 89
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 90
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 91
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 92
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 93
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 94
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 95
Lucrarea de dizertație - Religie - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Lucrarea de dizertatie - Religie.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul Bisericesc

PREFAŢĂ Anul 1990 a adus mari schimbări în societatea românească. Aşa se face că şi în viaţa mea s-a produs o cotitură importantă care schimba...

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

INTRODUCERE Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Sfântul Ciprian de Cartagina

INTRODUCERE "Iertare de păcatele care s-au săvârşit împotriva Lui, poate să le dea numai Acela care a purtat păcatele voastre, care a suferit...

Managementul în Biserică

Introducere Există diverse feluri de a ne raporta la Biserică. Din punct de vedere filosofic şi social ea poate fi analizată ca instituţie...

Preoția și viața bisericească a credincioșilor

Despre „ Teologia Pastorală” s-a scris şi se va mai scrie mult. Primind ca temă de „Disertaţie”, „Preocupările de Teologie Pastorală în paginile...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Te-ar putea interesa și

Cultura organizațională - instrument al schimbării

CAPITOLUL I 1.1 INTRODUCERE Cultura organizaţională reprezintă ansamblul de valori, modalităţi de gândire şi comportamente ale membrilor unei...

Linearitatea și Ciclicitatea Timpului din Perspectivă filosofic-religioasă

Linearitatea şi ciclicitatea timpului din perspectivă filosofic-religioasă Cu referire specială la proiecţiile „formei” timpului în arhitectura...

Religia și Societatea între Secularizare și Reconciliere

Introducere Religia şi societatea sunt două noţiuni care prin asocierea lor creează o dilemă. Aceea de a provoca o dramă a soluţionării....

Potențialul turistic al Bucovinei

Introducere: Turismul este un fenomen socio-economic, puternic ancorat în aproape toate sectoarele economiei, pe plan mondial industria turistică...

Camuflarea sacrului în profan - starea paradisiacă

Se poate vorbi de o camuflare a sacrului în profan. Există elemente care să legitimeze o astfel de cercetare- Când se produce secularizarea şi în...

Cultura Bizanțului în secolele VII-XIII

Daca epoca lui Justinian întrunind laolalta atatea calitati si defecte, personalitatea lui Justinian este greu de definit. A fost mai putin...

Ai nevoie de altceva?