Administratorul public în sistemul public românesc

Licență
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 22570
Mărime: 77.47KB (arhivat)
Publicat de: Bogdan C.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: Noţiuni generale despre administraţia publică 3
 2. 1.1. Noţiunea de administraţie publică 6
 3. 1.2. Funcţia publică 6
 4. 1.3 Funcţionarul public 8
 5. 1.4 Serviciul public 10
 6. Capitolul II: Managementul strategic în administraţia publică din România 12
 7. 2.1. Impactul noului management public asupra administraţiei publice din România 14
 8. 2.2. Formarea managerului public profesionist din administraţia publică românească 16
 9. Capitolul III Functia de administrator public 19
 10. 3.1. Definiţie 19
 11. 3.2 Experienţa internaţională în exercitarea funcţiei de administrator public 20
 12. 3.3. Cadrul legislativ specific 22
 13. 3.4 Experienţe care au precedat apariţia administratorului public 25
 14. 3.5 Agentul de dezvoltare locală 29
 15. 3.6. Stadiul implementării functiei de administrator public 33
 16. 3.7. Recrutarea şi selecţia administratorului public 34
 17. 3.8 Principii fundamentale 34
 18. Capitolul IV Experienţa internaţionala în exrcitarea funcţiei de administrator public 36
 19. 4.1. Interntional City Manager Association (ICMA) 36
 20. 4.2. Uniunea Directorilor Executivi din cadrul Autorităţilor Locale din Europa-
 21. UDITE-Union des Dirigintes de l‘europe 37
 22. 4.3. Funcţia de city manager în SUA 38
 23. 4.3.1. City managerul sau administratorul oraşului 38
 24. 4.3.2. Statulul city managerului 39
 25. 4.4. Analiza comparativă a City managerului american şi a administratorului
 26. public românesc din perspectiva relaţiilor de lucru 40
 27. 4.4.1. Obligativitatea si flexibilitatea funcţiei 40
 28. 4.4.2. Adoptarea funcţiei 414.4.3. Dihotomia politică administraţie 42
 29. 4.4.4. Relaţia cu consiliul şi modelul antreprenorial 43
 30. 4.4.5. Relaţia cu primarul 44
 31. Capitolul V: Studiu de caz: administratorul public din primăria Municipiului Câmpia Turzii 45
 32. Concluzii şi propuneri 52
 33. Anexe 53 Anexă 1. Fişa postului pentru postul de administrator public în primărie de municipiu 53 Anexă 2. Contract de management pentru postul de administrator public în primărie de municipiu/oraş 57
 34. Bibliografie 63

Extras din licență

Administraţia publică, în orice societate, fie ea clasică, fie modernă, reprezintă în esenţă un instrument al statului indispensabil în atingerea unor deziderate, a unor obiective majore determinate de el, în fapt de realizare a unor valori politice stabilite prin acte juridice, în scopul satisfacerii interesului general.

Administraţia este constituită din ansamblul serviciilor publice a căror bună desfăşurare permite realizarea obiectivelor definite de puterea politică.

Este ansamblul de organe care înfăptuiesc, conduc şi execută treburile publice. Administraţia publică este permanent plasată sub nivelul politic, dat fiind faptul că deasupra instituţiilor administrative există instituţii politice care facilitează existenţa statului şi satisfacerea nevoilor comune ale colectivităţii.

Din punct de vedere al dreptului administrativ, administraţia publică , structura acesteia, reprezintă ansamblul organelor administrative ordonate şi dispuse pe orizontală şi verticală, după anumite criterii (teritorial şi funcţional), pe baza unor reguli bine determinate şi între care se stabilesc o varietate de raporturi administrative Potrivit criteriului teritorial, autorităţile administraţiei publice se împart în autorităţi centrale (Guvernul, ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei publice), care acţionează în interesul colectivităţii umane existente la nivel global, la nivelul statului, şi autorităţi locale, teritoriale(consiliile locale, primarii, serviciile publice deconcentrate ale Guvernului), care acţionează pentru rezolvarea intereselor colectivităţilor locale.

Statul este o instituţie unică, aflându-se deasupra celorlate organizării ale societăţii. Pentru a exista, statul trebuie să întrunească în mod indispensabil trei elemente: teritoriul, populaţie şi guvern, ceea ce înseamnă că statul este definit ca o colectivitate umană, instalată permanent pe un anumit teritoriu şi având o structură de organe proprii care se bucură de suveranitate.

Rolul statului ca principală instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii: legislativă, judecătorească, organizatorică, economică, socială, educativ-culturală, ecologică, de apărare a ţării, de organizare a colaborării cu statele umii şi, nu în ultimul rând, statul îndeplineşte un rol administrativ, prin care asigură servicii către populaţie pentru desfăşurarea normală a tuturor activităţilor

Administraţia publică e strâns legată de puterea executivă dar nu se identifică întocmai cu puterea executivă arătînd o sferă mai largă de cuprindere. Aşa cum am menţionat mai înainte administraţia publică se realizează atăt de organele puterii executive cât şi de administraţia publică locală, precum şi de regii autonome şi instituţii social-culturale,care de asemenea nu sunt organe ale puterii executive.Statul reprezintă o formă a puterii publice bine organizată şi exercitată asupra întregii colectivităţi umane aflată pe un anumit teritoriu. Statul, ca şi individul, urmăreşte prin activitatea sa, diferite scopuri, care pot fi de natură economică, politică, culturală, socială,etc.

Examinându-se sub aspect juridic activitatea statului, s-a considerat ca puterea sa de voinţă şi comandament care este suveranitatea se înfaptuieşte prin trei funcţii: funcţia legislativă, funcţia administrativă sau executivă şi funcţia jurisdicţională.

Funcţia legislativă a statului este îndeplinită de Parlament, unica autoritate legislativă a ţării. Aceasta funcţie are în vedere elaborarea normelor de conduită socială, impersonale sau obligatorii, care îmbracă forma juridică a legilor.

Având un caracter originar, funcţia legislativă se deosebeşte de celelalte funcţii ale statului, adică legile sunt expresia voinţei organului reprezentativ constituit pe plan naţional şi beneficiază de o forţa juridică superioară oricăror norme juridice, astfel în cât funcţia legislativă apare ca o manifestare directă a suveranitaţii poporului

Funcţia executivă sau administrativă asigură buna funcţionare a serviciilor publice, organizează aplicarea întru-un mod concret a legilor. Funcţia executivă are un obiect complex de activitate, care presupune nu numai activităţi de organizare propriu-zisă a legilor, ci are în vedere şi elaborarea actelor juridice normative conforme cu legea.

În principal, la realizarea funcţiei executive participă şi autorităţile administrative care înfaptuiesc administraţia publică, aceasta a rândul ei fiind compusă din administraţie activă, administraţie consultativă şi administraţie jurisdicţională.

Funcţia jurisdicţională are ca obiect principal soluţionarea conflictelor juridice care se pot naşte în societate, în urma încălcării legilor, determinând răspunderea juridică a celor vinovaţi. Deci, funcţia executivă şi cea jurisdicţională au o autoritate derivată, astfel încât actele jurisdicţionale şi cele administrative trebuie să fie obligatoriu în totdeauna în conformitate cu prevederile legii.

Administraţia publică poate fi definită ca aceea categorie a autoritaţilor de stat constituită în temeiul aceleiaşi funcţii fundamentale de activitate executivă, pe care o înfaptuiesc şi prin care se realizează, în mod specific, puterea publică Activitatea administraţiei publice se face în regim de putere publică, având ca scop final realizarea interesului general sau interesul public. Puterea publică la randul ei ”evocă prerogativele pe care le posedă organul administrativ, în sens de autoritate ce reprezintă şi apără interesul public, care obligatoriu trebuie să se impună celui particular”

Administraţia publică concepută ca activitate exercitată de anumite autoritaţi, aceasta se înfaptuieşte în conformitate şi numai pe baza legii, prin acte administrative cu caracter individul sau normativ, prin fapte materiale juridice şi operaţiuni materiale tehnice.

Actele administrative sunt “manifestări de voinţă cu caracter unilateral, făcute în exercitarea funcţiei executive a statului, în scopul de a produce efecte juridice, a căror realizare este garantată prin posibilitatea de a se recurge la forţa de constrangere a statului”

Administraţia publică are următoarele caracteristici generale:

Bibliografie

1. Armenia Androinceanu şi Anamaria Sandor, Impactul „Noului Management Public”, asupra adminstraţiei publice din România, Revista de Administraţie şi Management 6/2006

2. Ciochina Bakirci, D.„Administratorul public. O construcţie juridică anticonstituţională şi artificială”, 2006, Revista de Drept Public nr. 3

3. Dan Balica, Administratorul Public în Sistemul Administrativ Românesc, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, 2008

4. Călin Hinţea, Cristina Mora, Management Strategic în Administraţia Publică, M - 2001 în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Ediţia IX, 2003

5. Elena Porumb, Managementul Resurselor Umane, Editura” Fundaţia pentru Studii Europene

6. Iftimoaie , Cristina,Verdinaş Virginia,Sandru G. T, Urziceanu C.,Administraţia publică locală în România în perspectiva integrării europene,Bucureşti, Editura „Economica”, 2003

7. A.Iorgovan , Tratat de Drept Administrativ, vol II,Ediţia a III-a, Editura „All Beck”, 2002

8. A. Iorgovan., Tratat de Drept Administrativ, vol I, Ediţia a III, 2001

9. Kersten Sahlin-Anderson, Managing Reform in Universities, Palgrave Macmillan.

10. Manolescu A, Managementul Resurselor Umane, Ediţia a III-a, Editura” Economica” 2001

11. Manda Cornel, Drept administrativ, Ediţia a II-a, vol II, Editura” Lumina Lex”, Bucureşti 2002

12. Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ, editia a IV-a, vol. I,Editura “E. Mârvan” Bucuresti 1934.

13. Porumb Elena, Managementul Resurselor Umane, Editura Fundaţia pentru Studii Europene 9-M- 2001

14. Rodica Narcisa Petrescu, Drept Administrativ, Editura “ Accent ”, Cluj Napoca, 2004

15. Santai Ioan, Drept Administrativ şi Ştiinţe Administrative, vol I, Editura „Risoprint”, Cluj Napoca, 2005

Surse legislative

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, Legea administraţiei publice locale, actualizată si republicată

Ordonanţă de urgenţă nr. 92 din 24 iunie 2008 (*actualizată*) privind statutul funcţionarului public denumit manager public

Legea 286/2006 de modificare a Legii 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, publicată în

Monitorul Oficial nr. 621 din 18 iulie 2006.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici publicată în Monitorul Oficial nr.

600 din 08 decembrie 1999.

Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007

personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 80 din 01 februarie 2007

Legea cadru a descentalizării nr. 195/20069 ( care abrogă Legea cadru nr. 339/2004 privid descentralizarea)

Studii /Rapoarte/Documente

Ghidul administratorului public, MIRA-UCRAP, 2007, http://modernizare.mai.gov.ro/documente/GhidAP23.04.07.pdf

Studiu cu privire la implementarea funcţiei de administrator public la nivel local, 2010

Manualul administratorului public, www.administratorulpublic.ro

I.C.M.A, Cod Etic I.C.M.A, http://icma.org/main/bc.asp?bcid=40&hsid=1&ssid1=2530&ssid2=2531.

Strategia de la Lisabona (2000).

Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030 (http://www.mmediu.ro/vechi/dezvoltare_durabila/sndd.htm)

Noua Strategie de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene (2006).

Preview document

Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 1
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 2
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 3
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 4
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 5
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 6
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 7
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 8
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 9
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 10
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 11
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 12
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 13
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 14
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 15
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 16
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 17
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 18
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 19
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 20
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 21
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 22
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 23
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 24
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 25
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 26
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 27
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 28
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 29
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 30
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 31
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 32
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 33
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 34
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 35
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 36
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 37
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 38
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 39
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 40
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 41
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 42
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 43
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 44
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 45
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 46
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 47
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 48
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 49
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 50
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 51
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 52
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 53
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 54
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 55
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 56
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 57
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 58
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 59
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 60
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 61
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 62
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 63
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 64
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 65
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 66
Administratorul public în sistemul public românesc - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Administratorul public in sistemul public romanesc.doc

Alții au mai descărcat și

E-comunicarea în administrația publică

INTRODUCERE Fiecare țară europeană a început procesul de modernizare a sistemului public prin digitalizarea relației dintre stat, mediu de afaceri...

Analiza statutului secretariatului U.A.T. și posibilități de îmbunătățire

Încă din secolul IV î.Hr. a apărut termenul de ”secretar”. Se știe că Atena a fost printre primele cetăți care au fost organizate cu principii...

Competențele de conducere ale liderului

Introducere Liderii militari conduc prin influențarea, motivarea și inspirarea organizațiilor lor interne și a mediului extern din jurul lor. Ca...

Rolul managerului în gestionarea eficientă a personalului

Abstract: Activitatea e conducere se defineste ca o activitate complexa ce are drept scop eficientizarea eforturilor oamenilor in procesul muncii....

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Administrație publică

INTRODUCERE In organizatiile din administratia publica, functionarii publici isi exercita puterea de decizie, in activitatea lor de zi cu zi, in...

Propuneri privind Conceperea și Constituirea Sistemului Educativ și Instituțional pentru Pregătirea Funcționarului Comunitar Roman

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Descentralizarea Administrativă în România

Aspecte introductive Organizarea sistemului de administraţie publică Termenul de administraţie provine din limba latină administer traducându-se...

Prezentarea Generală a Sistemului Administrației Publice din România

1.Clarificări terminologice Conform Constituţiei1, România este un stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil ce se organizează...

Reforma sistemului de pensii

I. INTRODUCERE Sistemele de pensii traverseaza în întreaga lume o perioada de criza. Multe dintre tarile Uniunii Europene, dar nu numai, au...

Locul și Rolul Consiliului Județean în Sistemul Organelor Administrației Publice Locale în România

CAPITOLUL I ISTORIC PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA ÎN ROMÂNIA, CU PRIVIRE SPECIALA ASUPRA CELEI DE LA NIVEL JUDETEAN Sectiunea I Perioada...

Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia

1. Baza constituţională şi legislativă a dreptului administrativ Actuala Constituţie a Romaniei este structurată în 156 de articole, care sunt...

Ai nevoie de altceva?