Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 21752
Mărime: 143.44KB (arhivat)
Publicat de: Codrina Ungureanu
Puncte necesare: 10
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 - DREPTUL DE PROPRIETATE CONȚINUT, CARACTERE ȘI REGLEMENTARE JURIDICĂ 3
 2. 1.1.Dreptul de proprietate . 3
 3. 1.2.Tipuri de proprietate 5
 4. 1.3.Atributele dreptului de proprietate 7
 5. 1.4. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate 8
 6. 1.5.Drepturile reale corespunzătoare proprietății publice 16
 7. 1.6. Dezmembrămintele dreptului de proprietate 21
 8. CAPITOLUL 2 - REGLEMENTAREA A DREPTULUI DE PROPRIETATE ÎN ROMÂNIA 26
 9. 2.1. Reglementarea dreptului de proprietate în convenții/tratate la care România este parte 26
 10. 2.2. Reglementarea dreptului de proprietate în legislația națională 29
 11. CAPITOLUL 3- STUDII DE CAZ PRIVIND PROPRIETATEA ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE 38
 12. 3.1.Proiectul Roșia Montană. 38
 13. 3.2.Apărarea proprietății private- Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 19 octombrie 2006 (cerere nr 28104/03,introdusă împotriva României) 44
 14. CONCLUZII 49
 15. BIBLIOGRAFIE 53

Extras din licență

CAPITOLUL 1 - Dreptul de proprietate conținut, caractere și reglementare juridică

1.1. Dreptul de proprietate

Istoria fiecărei societăți omenești, în oricare spațiu geografic ar fi apărut, se naște și se verticalizează prin proprietate. Proprietatea reprezintă fundamentul oricărui sistem de drept.

Ca drept real fundamental, dreptul de proprietate s-a bucurat de ocrotirea autorităților încă din cele mai vechi timpuri, parcurgând mai multe etape de transformare, prin care a evoluat până la modalitățile în care este reglementat astăzi.

Originea lui incontestabilă, strâns legată de viața omului, de interesele particulare și generale ale societății, a reflectat caracteristicile dreptului în diferite etape de dezvoltare a societății umane.

Nu putem să discutăm despre proprietate, fără să discutăm de proprietar, care este titularul unui drept de proprietate.

În marea parte a legislației noastre termenii proprietate și drept de proprietate sunt sinonime. Astfel, art.44 și art.136 din Constituție folosesc atât termenul de proprietate cât și expresia drept de proprietate.

Termenul de proprietate are o dublă accepțiune : în sens larg, exprimă totalitatea relațiilor de producție, iar în sens restrâns desemnează acea parte a relațiilor dintre oameni care se stabilesc în legătură cu însușirea, aproprierea într-o formă socială a obiectelor naturii.

Sensul restrâns al noțiunii de proprietate trebuie abordat dintr-o dublă perspectivă: economică și juridică.

Din punct de vedere economic, proprietatea reprezintă însușirea, aproprierea bunurilor fizice sau incorporabile către om, în cadrul și prin mijlocirea unor forme sociale determinate.

Proprietatea, în accepțiunea sa economică, a existat încă de la începutul societății omenești și va dura atâta timp cât va dăinui aceasta deoarece nu poate exista viață socială fără producerea celor necesare traiului, iar orice producție are ca premisă esențială și indispensabilă, însușirea de către producător a bunurilor necesare acelei producții.

În sens juridic, proprietatea apare ca un rezultat al consacrării raporturilor economice de proprietate în normele juridice și ia astfel, forma dreptului de proprietate. Dreptul de proprietate reprezintă un complex de atribute ocrotite din punct de vedere juridic, în baza cărora titularul dreptului își poate satisface interesele sale legate de aproprierea unui bun, interese care sunt determinate și condiționate de existența relațiilor economice de proprietate, corespunzatoare unei societăți, la un moment dat.

De regulă, termenul de proprietate desemnează categoria economică a proprietății, iar expresia drept de proprietate, desemnează expresia juridică a proprietății privită în înțelesul de categorie economică.

Codul Civil prevedea în art.480 că, proprietatea este dreptul ce îl are cineva de a se bucura și dispune de un lucru în mod exclusiv și absolut, însă în limitele prevăzute de lege.Este însă dificil să alcătuim o definiție completă unui fenomen atât de complex precum este dreptul de proprietate, recunoscut ca fiind: cel mai complet drept ce poate exista asupra unui lucru , însă definiția oferită de Codul Civil cuprinde elementele esențiale. Ea evocă existența în mâinile titularului a tuturor prerogativelor imaginabile pe care o persoană le poate avea cu privire la un bun, prin referirea la caracterul exclusiv al dreptului de proprietate, deși nu se referă expres decât la acel atribut care este esențial pentru existența sa, dreptul de dispoziție.

Pornindu-se de la această definiție legală și încercându-se scoaterea în evidență a elementelor celor mai caracteristice conținute de ea, au fost elaborate mai multe definiții doctrinare ale dreptului de proprietate, precum:

Dreptul de proprietate este acel drept subiectiv care dă expresia aproprierii unui lucru, drept care permite titularului său să posede, să folosească și să dispună de acel lucru în putere proprie și în interes propriu, în cadrul și cu respectarea legislației existente .

Dreptul de proprietate este acel drept real care conferă titularului atributele de posesie, folosință și dispoziție asupra unui bun, atribute pe care numai el le poate exercita plenitudinea lor, în putere proprie și în interesul său propriu, cu respectarea normelor juridice în vigoare .

Acestea sunt de fapt, prelucrări ale definiției statuate în art.480 din Codul Civil, definiție ce rămâne baza tuturor celorlalte interpretări.

Art.136 al Constituției clasifică proprietatea în publică sau privată.

Astfel, art.552 Codul Civil, preluând dispozițiile art.136 alin.(1) din Constituție, prevede că proprietatea este publică sau privată, în timp ce alin.(2) al art.136 din Constituție dispune că proprietatea publică aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale.

Această clasificare ne clarifică într-o oarecare măsură asupra formelor în care se prezintă dreptul de proprietate, orientându-ne spre cea mai importantă dintre acestea, anume împărțirea acestui în drept de proprietate publică și drept de privată.

Bibliografie

I. Tratate ,cărți ,lucrări de specialitate:

1. Adam,I., Drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, București, 2005.

2. Bălan,E., Drept administrativ, Ed. Universală, București, 2002.

3. Bârsan, C., Drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, București ,2001.

4. Bîrsan, C., Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2010.

5. Boroi, G.,Stănciulescu, L. ,Instituții de drept civil, Editura Hamangiu, București, 2012.

6. Chelaru, E., Administrarea domeniului public si a domeniului privat, Ed. All Beck, București, 2005.

7. Constantinescu,M., Deleanu,I., Iorgovan,A., Muraru,I., Vasilescu,F., Vida,I., Constituția României comentată și adnotată, București, 1992 .

8. Filipescu, I.P., Drept civil. Dreptul de proprietate și alte drepturi reale, Editura Actami, București, 1996.

9. Filipescu,I. ,Filipescu,A., Drept civil. Dreptul de proprietate și alte drepturi reale, Editura Universul Juridic, București, 2004.

10. Florea,B., Drept civil, Drepturi reale principale, Universul juridic, București, 2011.

11. Gheorghiu, C Unele aspecte privind dreptul de proprietate în jurisprudența CJ a UE, Revista Universul Juridic nr.9, septembrie 2015.

12. Muraru,I.,Tănăsescu,E.S. (coord.), Constituția României. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2008.

13. Pop,L., Dreptul de proprietate și dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex, București, 2001.

14. Stoica, V., Drept Civil. Drepturile reale principale, Editura C.H.Beck, București, 2009.

15. Stoica,V., Drept civil. Drepturile reale principale, vol. I, Editura Humanitas, București, 2004.

16. Ungureanu,O., Munteanu,C., Drept civil. Drepturile reale, Ediția a II-a, Editura Lumina Lex, București, 2003.

II. Legislație:

17. Noul Cod Civil

18. Constituția României

19. Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, publicată în Monitorul Oficial al României nr.431/01.08. 2001.

20. Legea nr.295/2004 privind reglementarea regimul juridic al armelor de foc și munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr.583/30.06.2004.

21. Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată în Monitorul Oficial al României nr.1/05.01.1998.

22. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 448/24.11.1998.

23. Legea nr.22/11.01.2007 pentru aprobarea OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate, publicată în Monitorul Oficial al României nr.35/18.01.2007.

24. Legea nr.429/23.10.2003 privind revizuirea Constituției României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 758 /29.10.2003..

25. Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României nr.85/23.12.2010.

...

Preview document

Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 1
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 2
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 3
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 4
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 5
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 6
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 7
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 8
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 9
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 10
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 11
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 12
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 13
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 14
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 15
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 16
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 17
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 18
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 19
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 20
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 21
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 22
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 23
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 24
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 25
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 26
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 27
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 28
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 29
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 30
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 31
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 32
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 33
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 34
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 35
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 36
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 37
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 38
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 39
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 40
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 41
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 42
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 43
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 44
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 45
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 46
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 47
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 48
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 49
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 50
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 51
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 52
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 53
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 54
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 55
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 56
Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Dreptul de proprietate - reglementare juridica si efecte practice.docx

Alții au mai descărcat și

Plagiatul cea mai gravă abatere de la etica academică

Motivarea alegerii temei În contextual în care din ce în ce mai multe persoane care activează în funcții publice sau de conducere sunt suspectate...

Reconstruirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în lumină legii 18-1991

1. Introducere România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Forma de guvernământ a statului român este republica....

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Te-ar putea interesa și

Promisiunea de vânzare-cumpărare

INTRODUCERE Contractul reprezintă una dintre cele mai importante instituţii ale dreptului civil, constituind principalul instrument juridic prin...

Posesia

Introducere Posesia, ca stare de fapt, a făcut obiectul preocupărilor omenești încă din vremuri străvechi. Inițial, în dreptul roman era...

Antecontractul de vânzare - cumpărare imobiliară

Capitolul 1 Noţiune Secţiunea I Definiţie şi esenţă Antecontractul de vânzare-cumpărare este un acord de voinţe contractual prin care părţile...

Dreptul de Proprietate

Dreptul de proprietate Capitolul I 1.1. Notiuni generale. Definitie Potrivit art. 480 din Codul civil “Proprietatea este dreptul ce-l are cineva...

Drepturile Fundamentale Europene ale Omului și Drepturile Omului Islamic

1. Consideratii generale a) Delimitarea conceptelor: Drepturile omului/ Drepturile fundamentale. Drepturile omului/ Drepturile cetateanului....

Rolul Procuraturii în Asigurarea Dreptului Fundamental la Proprietate

INTRODUCERE Actualitatea temei. Proprietatea, ca fenomen social obiectiv, este indisolubil legată de personalitatea umană. Coexistența indivizilor...

Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Apariția conceptului de drepturi ale omului este rezultatul evoluției ideilor umaniste și a receptării acestora din ce în ce mai...

Efectele Nulității Actului Juridic Civil

EFECTELE NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL 1. Definiţia actului juridic civil Legiuitorul nu a găsit de cuviinţă să consacre prevederi legale...

Ai nevoie de altceva?