Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca

Licență
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 13710
Mărime: 316.49KB (arhivat)
Publicat de: Haralamb Enache
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Ionescu Luminiţa

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I - BILANŢUL CONTABIL - CONŢINUT ŞI STRUCTURĂ pag.5
 3. 1.1. Conţinutul bilanţului contabil pag.51.1.1. Definiri ale bilanţului contabil pag.51.1.2. Definirea principalelor elemente ale bilanţului pag.71.1.3. Structura bilanţului pag.8 1.2. Elementele de bilanţ pag.11
 4. 1.3. Funcţiile bilanţului contabil pag.22
 5. CAPITOLUL II - ÎNTOCMIREA BILANŢULUI CONTABIL pag.24
 6. 2.1. Efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii bilanţului contabil pag.24
 7. 2.2. Întocmirea propriu-zisă a bilanţului contabil pag.26
 8. CAPITOLUL III - ANALIZA BILANŢULUI CONTABIL AL PRIMĂRIEI BEUCA pag.32
 9. METODA RATELOR DE STRUCTURĂ
 10. 3.1. Scurt istoric al Primăriei Beuca pag.32 3.2. Platforma informatică Forexebug în sprijinul situaţiilor financiare anuale pag.34
 11. 3.3. Analiza ratelor de structură a activului pag.36
 12. 3.4. Analiza ratelor de structură a pasivului pag.37
 13. CONCLUZII ŞI PROPUNERI pag.63
 14. BIBLIOGRAFIE pag.64

Extras din licență

Informaţiile conţinute de situaţiile financiare ale instituţiilor publice sunt de neînlocuit în analiza şi conducerea instituţiilor publice. Fără îndoială rolul determinant îl are bilanţul contabil în procesul de analiză. Acest rol cheie se justifică prin însăşi locul ocupat de analiza contabil - financiară în stabilirea unui diagnostic al instituţiilor, pe baza căruia pot fi luate decizii care să potenţeze factorii cu acţiune favorabilă asupra activităţii de ansamblu şi a rezultatelor obţinute.

Situaţiile financiare constituie sursa de informaţie cea mai sistematică şi mai completă pentru activitatea de analiză conducere şi control. În acelaşi timp, dat fiind faptul că acestea reflectă modul de cheltuire şi utilizare a banului public, reprezintă o sursă importantă de date şi pentru informarea şi controlul public.

Instituţiile publice sunt, ca orice persoane juridice, titulare de patrimoniu. Acestea posedă un ansamblu de bunuri corporale şi necorporale necesare desfăşurării activităţii lor social - economice, bunuri din a căror utilizare şi gestionare rezultă drepturi şi obligaţii cu valoare economică. Cuantificarea patrimoniului, atât la nivel global, cât şi la nivel structural, se realizează prin bilanţ contabil. Bilanţul evidenţiază în etalon monetar echilibrul dintre bunurile economice şi sursele lor de finanţare, precum şi rezultatele activităţii.

Instituţiile publice întocmesc trimestrial şi anual „Situaţii financiare” în care se reflectă situaţia patrimoniului şi rezultatele activităţii, a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare sintetizează indicatori de bază ai activităţii contabile, statistice şi tehnic operative din activitatea instituţiilor şi au un caracter unitar din punct de vedere al structurii şi conţinutului.

Pentru instituţiile publice, documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, îl reprezintă situaţiile financiare.

Tema abordată în cadrul acestei lucrări vizează modalităţile de întocmire a bilanţului contabil al unei instituţii publice. Am ales această temă deoarece situaţiile financiare, şi cu precădere bilanţul contabil, sunt cele care reflectă eficienţa activităţii unei instituţii publice, în cazul de faţă Primăria Comunei Beuca.

Importanţa temei alese derivă din însăşi definiţia bilanţului conform OMFP 1917/2005 şi anume că „bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capital propriu ale instituţiei publice la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege”.

Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole, astfel:

Capitolul I - „Bilanţul Contabil - conţinut şi structură”

Capitolul II - „Întocmirea bilanţului contabil”

Capitolul III - „Analiza bilanţului contabil al Primăriei Beuca. Metoda ratelor de structură”.

În primul capitol am prezentat definiri ale bilanţului, formele bilanţului, modificările bilanţiere şi funcţiile îndeplinite de bilanţul contabil.

În cel de-al doilea capitol denumit „Întocmirea bilanţului contabil” am descris paşii parcurşi pentru întocmirea situaţiei financiare denumită „Bilanţ contabil”, iar în cel de-al treilea capitol am realizat o analiză a ratelor de structură atât pentru activ, cât şi pentru pasiv.

În această lucrare am ţinut seama de faptul că la întocmirea bilanţului contabil se au în vedere următoarele reguli:

1. posturile înscrise în bilanţ să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;

2. compensări între conturile ce se înscriu în bilanţ şi, respectiv, între veniturile şi cheltuielile din contul de profit şi pierderi nu sunt admise.

CAPITOLUL I

BILANŢUL CONTABIL - CONŢINUT ŞI STRUCTURĂ

1.1.Conţinutul bilanţului contabil

1.1.1.Definiri ale bilanţului contabil

Cuvântul „bilanţ” este de origine latină şi înseamnă balanţă cu două talere, înfăţişând sugestiv modelul contului. Bilanţul contabil se prezintă ca un tablou, o situaţie ce reuneşte, pornind de la părţile constitutive către caracteristicile de ansamblu, elementele patrimoniale sub cele două aspecte-componenţa materială şi provenienţa.

Bilanţul este o noţiune de bază, deosebit de importantă, cu care se operează frecvent în teoria şi practica contabilităţii. Potrivit legii 82/1991,republicată în august 2002, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate, au obligaţia să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale, care conform normelor naţionale se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor, anexe la situaţiile financiare şi contul de execuţie bugetară.

Bibliografie

- Chitu A.G., Contabilitatea instituţiilor publice după noul sistem, Editura Irecson, 2005

- Ionescu L., Contabilitatea instituţiilor publice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.

- Ionescu L., Contabilitatea instituţiilor din administraţia publică locală, Editura Economică, 2002

- Ionescu L., Contabilitatea instituţiilor publice. Principii, proceduri, situaţii financiare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2016

- Ionescu L., Contabilitate Publică, Editura Fundației România de Mâine, București 2008

- Jitaru C. şi colaboratorii, Managementul prin conturi al obiectivelor şi programelor primăriei şi celorlalte instituţii publice, contabilitatea patrimoniului, Editura Speranţa, Iaşi, 2003

- Macarie F. C., Contabilitatea instituţiilor bugetare, Editura Accent, Cluj Napoca, 2015

- Roman C., Gestiunea financiară a instituţiilor publice, vol. I şi vol. II, Editura Economică, Bucureşti, 2000, respectiv 2004

- Roman C., Gestiuna financiară a instituţiilor publice, Editura Economică, 2006

- Standardelor Internaţionale de Raportare Financiara, Ediţia 2005, emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), tipărite de CECCAR;

- Ordinul nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin

- OMF nr. 1917 /2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Monitorul Oficial al României nr. 1186 din 29.12.2005

- Ordinul nr. 1792/2002 al MFP pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 37/2003, cu modificările şi completările ulterioare

- O.M.F.P. nr.2169/2009 Norme Metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice

- O.M.F.P. nr.2290/2009 Norme Metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale la instituţiile publice

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordinul Nr. 82/2016 din 18 ianuarie 2016

- IFAC, Standarde internaţionale de contabilitate pentru sectorul public, Editura CECCAR, Bucureşti, 2005

- Ordinul 4075/18.12.2015 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015.

- http://primariabeuca.ro/index.php?rewriteparam=agricultura.

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Beuca,_Teleorman

Preview document

Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 1
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 2
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 3
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 4
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 5
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 6
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 7
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 8
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 9
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 10
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 11
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 12
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 13
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 14
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 15
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 16
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 17
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 18
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 19
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 20
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 21
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 22
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 23
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 24
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 25
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 26
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 27
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 28
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 29
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 30
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 31
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 32
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 33
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 34
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 35
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 36
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 37
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 38
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 39
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 40
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 41
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 42
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 43
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 44
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 45
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 46
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 47
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 48
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 49
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 50
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 51
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 52
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 53
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 54
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 55
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 56
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 57
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 58
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 59
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 60
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 61
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 62
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 63
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 64
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 65
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 66
Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Intocmirea bilantului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca.doc

Alții au mai descărcat și

Funcțiile președintelui României

ISTORICUL NOȚIUNII DE ȘEF DE STAT 1.1. Formele șefului de stat în epoca preiluministă În cea de-a doua etapă a procesului de încheiere a...

Organizarea și funcționarea administrației publice din România

Apariţia si existenţa unităţilor administrative locale a precedat organizarea administrativă generală, pentru că istoric vorbind comuna a apărut...

Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici

INTRODUCERE În primul rând am considerat necesar a prezenta în Capitolul I introductiv unele aspecte generale cu privire la funcția publică și...

Răspunderea disciplinară a funcționarului pubic

INTRODUCERE Partea introductivă a proiectului va evidenția, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită sub forma unei cercetări...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Analiza Bugetului de venituri și cheltuieli - Comuna Ucea, Județul Brașov

I. INTRODUCERE 1. Motivarea alegerii subiectului Analiza bugetului de venituri și cheltuieli pentru comuna Ucea, jud. Brașov, se datorează, în...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Ai nevoie de altceva?