Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 31243
Mărime: 135.21KB (arhivat)
Publicat de: Angelica R.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. Dr. Florentina Neamțu

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. Capitolul I: Funcția publică și funcționarii publici 5
 3. 1.1. Noțiunea și trăsăturile funcției publice 5
 4. 1.2. Categorii de funcții publice 8
 5. 1.3. Noțiunea și trăsăturile funcționarului public 12
 6. 1.4. Categorii de funcționari publici 13
 7. Capitolul II: Drepturile și obligațiile funcționarilor publici 21
 8. 2.1. Drepturile funcționarilor publici 21
 9. 2.2. Obligațiile funcționarilor publici în exercitarea funcției publice 25
 10. 2.3. Obligațiile funcționarilor publici de natură personală 30
 11. Capitolul III: Răspunderea funcționarilor publici 32
 12. 3.1. Aspecte generale 32
 13. 3.2. Răspunderea disciplinară 34
 14. 3.2.1 Noțiunea, trăsăturile și condițiile răspunderii disciplinare 34
 15. 3.2.2. Abaterile și sancțiunile disciplinare 38
 16. 3.2.3. Comisiile de disciplină 41
 17. 3.3 Răspunderea contravențională 43
 18. 3.4. Răspunderea civilă 44
 19. 3.5. Răspunderea penală 49
 20. Capitolul IV: Studiu de caz: Practică judiciară în materia răspunderii funcționarilor publici 54
 21. Capitolul V: 73
 22. Concluzii 73
 23. Bibliografie 77

Extras din licență

INTRODUCERE

În primul rând am considerat necesar a prezenta în Capitolul I introductiv unele aspecte generale cu privire la funcția publică și funcționarii publici. În acest sens am avut în vedere noțiunea de funcție publică și de funcționar public, trăsăturile funcției publice, categorii de funcții publice și de funcționari publici. Astfel, Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ detaliază Statutul funcționarilor publici, precizează prevederile aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice.

Statutul funcționarilor publici dispune că funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administrația publică, centrală, administrația publică locală, autoritățile administrative autonome, Administrația prezidențială, Parlamentul Romniei și autoritățile judecătorești.

Capitolul II al lucrării aduce în analiză obligațiile funcționarilor publici. Dispozițiile care reglementează îndatoririle funcționarilor publici le regăsim în ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ. Obligațiile funcționarilor publici, la fel ca drepturile acestora, sunt de două categorii: unele cu caracter general pe care le au și salariații angajați cu contract individual demuncă, iar altele cu caracter specific pentru funcționarii publici din autoritățile și instituțiile administrației publice.

Răspunderea juridică a funcționarilor publici și formele acesteia sunt analizate în Capitolul III din proiect. Potrivit art. 490 din Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, încălcarea de către funcționarii publici, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz. Observăm că legea identifică în articole trei forme de răspundere aplicabile funcționarilor: răspunderea administrativă, răspunderea civilă și răspunderea penală.

O analiză detaliată a formelor răspunderii juridice în materie regăsim în cadrul Capitolului IV care vizează partea practică a cercetării prin prezentarea unor studii de caz care include jurisprudența în materia răspunderii funcționarilor publici, iar în finalul proiectului, în Capitolul V am formulat principalele concluzii cu privire la tema analizată.

Capitolul I

Funcția publică și funcționarii publici

1.1 Noțiunea și trăsăturile funcției publice

În prezent, definiția funcției publice o regăsim în Ordonanța urgență 57/2019 privind Codul Administrativ prin Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale .

Astfel, legea prevede că funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administrația publică centrală, inclusiv autorități administrative, administrația publică locală, autoritățile administrative autonome, Administrația prezidențială, Parlamentul Romîniei și autoritățile judecătorești. În literatura juridică funcția publică și funcționarul public sunt analizate atât într-un sens larg, care include toate categoriile de personal care își desfășoară activitatea în cadrul unei autorități sau instituții publice, cât și într-un sens restrâns, care vizează exclusiv categorii de personal din sfera puterii executive.

Tot astfel, s-a subliniat că funcția publică mai poate fi definită ca fiind un complex deatribuții specifice, prestabilite legal, cu care sunt dotate serviciile publice, atribuții exercitate în mod continuu de către persoane fizice legal învestite, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administrația publică centrală, administrația publică locală și autoritățile administrative autonome.

Noțiunea de funcție a statului are și o accepțiune largă, în sensul că ea cuprinde totalitatea funcțiilor statului. Pentru realizarea acestor funcții esențiale pentru dezvoltare a unui stat, sunt înființate servicii publice corespunzătoare, care se concretizează sub formă de atribuții, puteri și competențe specifice sarcinilor de realizat.

Din punct de vedere doctrinar, tradițional, conceptul de funcție publică constituie o instituție fundamentală a dreptului administrativ, ea fiind strâns legată de noțiunea de activitate, autoritate, organ, serviciu public. Prin prisma legislației în vigoare, așa cum am arătat, funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în

temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administrația publică centrală, administrația publică locală, autoritățile administrative autonome, Administrația prezidențială, Parlamentul Romîniei și autoritățile judecătorești.

Potrivit cadrului legal în materie, principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică se referă la supremația Constituției și a legii, prioritatea interesului public, asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, profesionalism, imparțialitate și independență; deschidere și transparență; integritate morală; libertatea gândirii și a exprimării, cinstea și corectitudinea, responsabilitatea și răspunderea . Principiile care stau la baza exercitării funcției publice sunt în deplină concordanță cu misiunile fundamentale ale administrației publice, de a servi cu devotament interesului cetățeanului, liber de orice constrângere politică, prejudecăți, corupție, abuz de putere. Recrutarea și selecția funcționarilor publici trebuie să se facă exclusiv pe criteriul competenței, astfel încât funcția publică să fie una profesionistă, caracterizată de eficiență și eficacitate.

Bibliografie

Apostol Dana Tofan, Drept administrativ, Vol.1, ediția 5, Editura C.H. Beck, 2020

- Bălan Emil, Instituții administrative, Editura C.H. Beck București 2008

- Corbeanu I.,Drept administrativ, Editura Lumina Lex, București 2002

- Dădu V., Raspunderea juridică a funcționarului public, Editura Global Lex, București, 2000

- Ioan Alexandru, Tratat de administrație publică, Editura Universul Juridic,

București

- Iorgovan Antonie,Tratat de drept administrativ, Editura C.H. Beck, 2001

- Ivan Stelian,Tiberiu Pavelescu, Ion Floander, Drept administrativ roman, Editura

V.I.S. Print București, 2002

- Lazar Valerică, Drept penal

- Mastacan Olivian, Elemente de drept penal, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2006

- Mastacan Olivian, Răspunderea penală a funcționarului public, București, 2007

- Pavelescu T.,G. Moinescu, Drept administrativ român, Editura Tritonic, București

- Petrescu Romeo Paul, Statutul funcționarului public, Editura Universitară Carol Davila București 2006

- Popescu Slaniceanu Ion, Drept administrativ, Editura Universitară Danubius, Galaț, 2009

- Popescu Slaniceanu Ion, Andy Pușcă, C.I. Enescu, Diana Marilena Petrovszki, Drept administrativ,Vol.II, Editura Universitară Danubius, Galati, 2009

- Tarangul E.,Tratat de drept administrativ român, Cernăuți, Editura Glasul

Bucovinei,

- Trailescu Anton, Drept administrativ, ediția 3, Editura C.H. Beck, București 2008

- Vedinaș Verginia, Drept administrativ, Ediția a-IX-a

- Vedinas Verginia, Statutul Funcționarului Public, Editura Nemira București, 1998

- Vedinaș Verginia, Deontologia Vieții Publice, Editura Universul Juridic, București, 2007

...

Preview document

Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 1
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 2
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 3
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 4
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 5
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 6
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 7
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 8
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 9
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 10
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 11
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 12
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 13
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 14
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 15
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 16
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 17
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 18
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 19
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 20
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 21
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 22
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 23
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 24
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 25
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 26
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 27
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 28
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 29
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 30
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 31
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 32
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 33
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 34
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 35
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 36
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 37
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 38
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 39
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 40
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 41
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 42
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 43
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 44
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 45
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 46
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 47
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 48
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 49
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 50
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 51
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 52
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 53
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 54
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 55
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 56
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 57
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 58
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 59
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 60
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 61
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 62
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 63
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 64
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 65
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 66
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 67
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 68
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 69
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 70
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 71
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 72
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 73
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 74
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 75
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 76
Drepturi, obligații și răspunderea funcționarilor publici - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Drepturi, obligatii si raspunderea functionarilor publici.docx

Alții au mai descărcat și

Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca

Informaţiile conţinute de situaţiile financiare ale instituţiilor publice sunt de neînlocuit în analiza şi conducerea instituţiilor publice. Fără...

Organizarea și funcționarea administrației publice din România

Apariţia si existenţa unităţilor administrative locale a precedat organizarea administrativă generală, pentru că istoric vorbind comuna a apărut...

Răspunderea disciplinară a funcționarului pubic

INTRODUCERE Partea introductivă a proiectului va evidenția, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită sub forma unei cercetări...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Te-ar putea interesa și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Infracțiuni contra intereselor publice săvârșite de funcționari publici și alți funcționari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Funcția Publică Europeană

INTRODUCERE Plutarh spunea că legea este regina tuturor muritorilor şi nemuritorilor. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea...

Studiu comparativ privind statutele funcționarilor publici din Ungaria și România

Ungaria, ca formă de guvernământ, este o republică independentă, un stat democratic care se organizează potrivit principiului separaţiei puterilor...

Reforma Funcției Publice

CAPITOLUL 1 RELATIA DINTRE ADMINISTRATIA PUBLICA, FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARUL PUBLIC 1.1. Natura juridica a raportului dintre administratia...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere

INTRODUCERE Rolul pe care îl au funcţionarii publici în administraţia publică este unul foarte important, prezenţa lor fiind pretutindeni în...

Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu

Capitolul I Contractul individual de munca-temei al aparitiei raportului juridic de munca 1.1. Definitie si reglementare Dreptul la munca este...

Ai nevoie de altceva?