Persoana juridică în reglementările noului cod civil

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 42246
Mărime: 148.21KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I 4
 3. DREPTURILE PERSONALITĂŢII PERSOANA JURIDICĂ - 4
 4. 1.2. Caracterele drepturilor personalităţii 5
 5. 1.3. Clasificarea drepturilor personalităţii 6
 6. 1.4. Dreptul la propria imagine 11
 7. 1.4.2. Noţiune. Fundament 11
 8. 1.4.3. Autonomia dreptului la imagine 13
 9. 1.4.4. Consimţământul 15
 10. 1.4.5. Limitele dreptului la propria imagine 17
 11. 1.4.6. Contractul de imagine 19
 12. 1.4.7. Stingerea dreptului asupra imaginii 20
 13. CAPITOLUL II 22
 14. DREPTUL LA ONOARE, LA PROPRIA VOCE, LA DEMNITATE, LA RESPECTAREA VIEŢII PRIVATE 22
 15. 2.1. Dreptul la onoare. 22
 16. 2.2. Dreptul la propria voce 26
 17. 2.3. Dreptul la demnitate 27
 18. 2.5. Protecţia datelor cu caracter personal 32
 19. 2.6. Limitele drepturilor personalităţii 35
 20. CAPITOLUL III 42
 21. SANCŢIUNILE CIVILE PRIVIND NERESPECTAREA DREPTURILOR PERSONALITĂŢII 42
 22. 3.1. Reglementarea drepturilor personalităţii în noul Cod civil 42
 23. 3.1.1. Mijloace de apărare (defensive) 43
 24. 3.1.2. Acţiuni reparatorii 49
 25. 3.1.3. Măsurile provizorii 52
 26. CAPITOLUL IV 56
 27. PERSOANA JURIDICĂ 56
 28. 4.1. Definiţie şi terminologie 56
 29. 4.2. Natura juridică a persoanelor juridice 57
 30. 4.2.1. Persoana juridică - o ficţiune 57
 31. 4.2.2. Persoana juridică - o realitate 59
 32. 4.3. Sediul materiei 60
 33. 4.4. Clasificarea persoanelor juridice 61
 34. 4.4.1. Forme de organizare cu scop lucrativ 63
 35. 4.4.2. Forme de organizare cu scop nelucrativ 65
 36. 4.6. Înfiinţarea persoanei juridice, înregistrarea 72
 37. 4.7. Elementele constitutive ale persoanei juridice 74
 38. 4.8. Capacitatea persoanei juridice 76
 39. 4.9. Identificarea persoanei juridice 79
 40. 4.10. Reorganizarea persoanei juridice 80
 41. 4.11. Încetarea persoanei juridice 81
 42. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 84
 43. BIBLIOGRAFIE 86

Extras din licență

INTRODUCERE

Persoana juridică este definită de noul Cod civil ca fiind „orice formă de orga¬nizare care, întrunind condiţiile cerute de lege, este titulară de drepturi şi obligaţii civile" [art. 25 alin. (3)].

Dacă toate fiinţele umane sunt persoane, nu toate persoanele sunt fiinţe umane; există şi persoane juridice (morale). A doua categorie de subiecte de drept sunt aşa cum am subliniat - persoanele juridice. Aşadar, calitatea de subiect de drept nu este monopolul persoanelor fizice privite izolat, ci ea este recunoscută şi grupurilor de persoane constituite potrivit legii; ele au personalitate juridică. Persoanele juridice sunt formaţiuni colective, grupuri de oameni care sunt organizate în vederea realizării unor scopuri economice, sociale, culturale etc. şi care sunt recunoscute de lege. Se¬sizăm, aşadar, o coexistenţă între persoanele fizice şi persoanele juridice, dar întâie¬tatea - în sistemul nostru de drept - o are, şi aşa trebuie să rămână, persoana uma¬nă, deşi expansiunea persoanelor juridice este tot mai mare (uneori îngrijorătoare).

Pentru a ne forma o imagine - chiar de la început - despre aceste subiecte de drept, precizăm că, potrivit legii, pentru ca un colectiv de oameni să devină persoană juridică trebuie să îndeplinească trei condiţii: a) să aibă o organizare de sine stătă¬toare, adică să exprime unitatea acestui colectiv independent de persoana fiecărui membru ce alcătuieşte acel colectiv, să aibă o structură internă şi organe de condu¬cere proprii; b) să aibă un patrimoniu propriu, care să fie distinct atât de patrimoniile altor persoane juridice, cât şi de patrimoniul persoanelor fizice membre ale colecti¬vului alcătuitor; c) să aibă un scop determinat şi licit, ceea ce înseamnă că activita¬tea pe care şi-o propune spre realizare trebuie să fie în acord cu legea şi interesele generale.

Este necesar să observăm, şi numai în treacăt, că nu trebuie admisă asimilarea persoanelor fizice cu persoanele juridice; ele nu pot fi puse pe acelaşi plan, deoarece există între ele numeroase diferenţe. Aceasta pentru că, pe de o parte, unele atribute pe care legea ie recunoaşte persoanelor fizice nu au valoare dacă sunt aplicate per¬soanelor juridice (exemplu, demnitatea, viaţa intimă etc.). De altă parte, dacă recu¬noaşterea personalităţii juridice a persoanelor juridice are un fundament utilitarist, personalitatea persoanei fizice reflectă condiţia umană, în sfârşit, dacă există o plura¬litate de persoane juridice, apoi conceptul de persoană fizică este profund unitar, căreia legea îi acordă demnitate şi protecţie. Fără a intra în amănunte, unii autori şi chiar jurisprudenţa din alte ţări susţin că o parte din drepturile personalităţii (reputaţia, de pildă) pot fi aplicate şi persoanelor juridice.

Trebuie menţionat că orice persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include toate drepturile şi datoriile ce pot fi evaluate în bani şi aparţin acesteia. Subliniem că patrimoniul este un atribut al personalităţii. Ca şi per¬sonalitatea, patrimoniul este o eventualitate; este centrul raporturilor juridice patrimo¬niale. Nu există patrimoniu fără personalitate juridică: patrimoniul este emanaţia per¬sonalităţii.

CAPITOLUL I

DREPTURILE PERSONALITĂŢII PERSOANA JURIDICĂ -

1.1. Noţiune

Sub această denumire (de origine germanică - Persdnlichkeitsrechte) sunt califi¬cate, în general, acele drepturi inerente calităţii de persoană umană care aparţin oricărui individ prin însuşi faptul că este om. Aceste drepturi pe care unii autori le nu¬mesc primordiale sau, după alţi autori, drepturile fundamentale ale omului, sunt prerogative care pot fi calificate ca drepturi subiective şi sunt înzestrate cu o acţiune în justiţie. Aceste prerogative aparţin oricărei persoane ca drepturi câştigate chiar de la naştere. Raţiunea ultimă a acestor drepturi se află, în opinia noastră, în demnitatea persoanei şi libera dezvoltare a personalităţii . Se poate susţine că nucleul drepturilor personalităţii îl constituie drepturile fundamentale ale omului afirmate în special prin Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Totuşi, noţiunea de drepturi ale persona¬lităţii - care regrupează toate drepturile care au ca obiect elementele constitutive ale personalităţii - este mai largă decât precedenta .

Fără pretenţia unei definiţii definitive vom reţine că ele sunt acele prerogative în care titularului i se recunoaşte facultatea de a se bucura şi de a-i fi apărate atributele şi interesele esenţiale şi inerente persoanei sale. Sau, într-o altă viziune, personali¬tatea ar fi ansamblul de bunuri (sau valori) care aparţin unei persoane din simplul fapt al existenţei sale: viaţa, integritatea fizică şi psihică, viaţa privată etc. constituie tot atâtea „bunuri" ale personalităţii. Fiecărui „bun" al personalităţii îi corespunde un drept pe care fiecare persoană îl posedă pentru sine.

Personalitatea la care fac referire aceste drepturi nu se reduce la noţiunea tehnică de personalitate juridică, în sensul de a fi subiect de drept. Ea vrea să spună mai mult, şi anume: persoana umană în totalitatea sa, în realitatea sa biologică, psiho¬logică şi socială.

Drepturile personalităţii au natură de drepturi extrapatrimoniale (preferăm această denumire chiar dacă noul cod le defineşte nepatrimoniale), deoarece ele nu au un conţinut economic şl nu se integrează patrimoniului persoanei, în adevăr, viaţa, dem¬nitatea, onoarea, dreptul la imagine etc. nu pot fi evaluate în bani; ele nu sunt bunuri în sensul strict al termenului, în doctrina noastră majoritatea autorilor clasifică drep turile extrapatrimoniale în trei categorii: a) drepturi care privesc existenţa şi integrita¬tea (fizică şi morală a persoanei, dreptul la viaţă, la sănătate, la integritate corporală, dreptul la onoare, cinste ori reputaţie, dreptul la demnitatea umană); b) drepturi pri¬vind atributele de identificare ale persoanelor fizice şi juridice (dreptul la nume, la denumire, la domiciliu etc.); c) drepturi privind creaţia intelectuală, adică cele izvorâte din opera literară, artistică ori ştiinţifică şi din invenţie .

Bibliografie

1. O. Ungureanu, C. Munteanu, Dreptul la propria imagine - componentă a drepturilor personalităţii, în Dreptul nr. 10/2010.

2. G. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Su¬biectele dreptului civil, Ed. Şansa S.R.L., Bucureşti, 2000.

3. C. Munteanu, Drepturile personalităţii. Caractere şi limite, în R.R.D.P. nr. 6/2011.

4. C. Jugastru, Expunerea drepturilor personalităţii, în AULB nr. 1/2008, p. 17.

5. M. Nicolae, Tratat de prescripţia extinctivă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010

6. E.J. Prediger, Introducere în studiul dreptului civil. Raportul juridic civil, actul juridic civil şi prescripţia extinctivă potrivit reglementărilor din noul Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011.

7. O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2011 .

8. C. Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe arti¬cole, vol. l. Drepturi şi libertăţi, Ed. AII Beck, Bucureşti, 2005.

9. I. Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Actami, Bucureşti, 1996.

10. C.L. Popescu, Raporturile dintre normele internaţionale în materia drepturilor omului şi normele juridice interne. Principiul subsidiarităţii, în C.j. nr. 5/2007.

11. O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2011.

12. C. Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe arti¬cole, vol. l. Drepturi şi libertăţi, Ed. AII Beck, Bucureşti, 2005.

13. J. Morange, Libertăţile publice, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002.

14. E. Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti., 2008.

15. Constantinescu, A. Iorgovan, l. Muraru, E.S. , Tanase Constituţia României revi¬zuită - comentarii şi explicaţii-, Ed. AII Beck, Bucureşti, 2004.

16. P. Vasilescu, Relativitatea actului juridic civil. Repere pentru o nouă teorie generală a actului juridic de drept privat, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003.

17. O. Ungureanu, Uzurparea şi utilizarea abuzivă a numelui, în R.R.D.P. nr. 2/2007.

18. M. Avram, Actul unilateral în dreptul privat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006.

19. V. Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale, Curs universitar, Ed. Global Lex, Bucureşti, 2001.

20. I. Macovei, Tratat al proprietăţii intelectuale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010.

21. O. Ungureanu, C. Munteanu, Propunere de lege ferenda pri¬vind reglementarea dreptului la imagine asupra bunurilor, în R.R.D.P. nr. 1/2009.

22. C.R. Rominiţa, Drepturile morale de autor, Ed. Uni¬versul Juridic, Bucureşti, 2007.

23. A. Circa, Imaginea, între dreptul civil şi dreptul de autor, în AULB nr. 1/2011.

24. F. Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Ed. Polirom, Bucureşti, 2006.

25. V. Roş, D. Bogdan, O. Spineanu-Matei, Dreptul de autor şi drepturile conexe, Tratat, Ed. AII-Beck, Bucureşti, 2005.

26. T. Bodoaşcă, Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006.

27. O. Ungureanu, Dreptul la onoare şi dreptul la demnitate, în P.R. nr. 2/2006.

28. A. Oişteanu, Din nou despre duelul la români, România literară nr. 37 din 21 septembrie 2005.

29. C. Butiuc, Manual de drept penal. Partea generală, Ed. Universităţii „Lucian Blaga" Sibiu, 2006.

30. Al. Boroi, M. Popescu, Dreptul la intimitate şi la viaţa privată. Elemente de drept comparat, în Dreptul nr. 5/2003.

Preview document

Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 1
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 2
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 3
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 4
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 5
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 6
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 7
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 8
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 9
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 10
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 11
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 12
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 13
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 14
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 15
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 16
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 17
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 18
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 19
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 20
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 21
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 22
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 23
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 24
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 25
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 26
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 27
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 28
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 29
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 30
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 31
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 32
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 33
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 34
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 35
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 36
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 37
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 38
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 39
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 40
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 41
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 42
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 43
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 44
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 45
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 46
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 47
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 48
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 49
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 50
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 51
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 52
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 53
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 54
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 55
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 56
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 57
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 58
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 59
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 60
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 61
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 62
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 63
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 64
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 65
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 66
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 67
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 68
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 69
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 70
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 71
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 72
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 73
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 74
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 75
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 76
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 77
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 78
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 79
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 80
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 81
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 82
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 83
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 84
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 85
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 86
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 87
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 88
Persoana juridică în reglementările noului cod civil - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Persoana Juridica in Reglementarile Noului Cod Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Comunicare verbală și non-verbală

COMUNICAREA NONVERBALA Intr-un sens foarte larg acest termen desemneaza orice proces prin care o informatie este transmisa de la un element la...

Te-ar putea interesa și

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prezenta lucrare de licență ” Uzucapiunea mod originar de dobândire a dreptului de proprietate” este structurată în...

Nulitatea societății comerciale în codul civil nou

Capitolul 1. Introducere Materia nulităţii societare (atât nulitatea contractului de societate, cât şi nulitatea persoanei juridice) are o...

Imagine și Societate

Introducere Căsătoria este uniunea liber consim¬tă intre un bărbat şi o femeie, care se încheie potrivit dispozi¬ţiilor legale, cu scopul de a...

Contractul de Societate

Introducere Procedura de constituire a societății comerciale cuprinde ansamblul formalităților și regulilor ce trebuiesc respectate cu ocazia...

Capacitatea civilă de folosință a persoanei fizice

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA CAPACITATEA CIVILĂ DE FOLOSINȚĂ A PERSOANEI FIZICE SECȚIUNEA 1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE...

Administrarea Bunurilor Altuia

Art. 535 din NCC susține faptucl că constituie bunuri, lucrurile corporale sau necorporale care constituie obiectul unui drept patrimonial. În...

Contractul de Arendare

Notiune Prin contractul de arendare se intelege o varietate a contractului de locatiune in care o parte numita arendator, se obliga sa transmita...

Ai nevoie de altceva?