Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 26557
Mărime: 114.63KB (arhivat)
Publicat de: Alexandru D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. drd. Mirela Costache
Facultatea de Drept
Universitatea "Danubius", Galati

Cuprins

 1. CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 4
 2. CAPITOLUL 1 8
 3. ISTORICUL, REGLEMENTAREA ÎN DREPTUL ROMÂNESC ȘI COMPARAT ȘI JUSTIFICAREA INSTITUȚIEI PRESCRIPȚIEI ACHIZITIVE 8
 4. 1.1. Evoluția reglementării prescripției achizitive 8
 5. 1.1.1. Prescripția achizitivă în dreptul roman 8
 6. 1.1.2. Uzucapiunea în vechiul drept românesc și în Codul Civil 11
 7. 1.1.3. Uzucapiunea după Codul civil austriac și dreptul cutumiar maghiar 12
 8. 1.2. Unele referiri la uzucapiune, în cazul succesiunii legilor în timp 13
 9. 1.2.1. Uzucapiunea începută înainte de 15 septembrie 1943 13
 10. 1.2.2. Uzucapiunea începută în perioada 15 septembrie 1943 - 12 iulie 1947 13
 11. 1.2.3. Uzucapiunile începute după 12 iulie 1947 13
 12. 1.2.4. Uzucapiunea sub incidența Legilor nr. 58 și 59 din 1947 14
 13. 1.3. Utilitatea și justificarea instituției 14
 14. 1.4. Prescripția achizitivă și prescripția extinctivă 15
 15. CAPITOLUL 2 16
 16. POSESIA - CONDIȚIE GENERALĂ A UZUCAPIUNII 16
 17. 2.1. Noțiune 16
 18. 2.2. Caracterele posesiei 17
 19. Aceste caractere se exprimă în următoarele reguli: 17
 20. 2.3. Elementele posesiei 17
 21. 2.3.1. Considerațiuni generale 17
 22. 2.3.2. Elementul material - corpus 18
 23. 2.3.3. Elementul intențional - animus 18
 24. 2.4. Viciile posesiei 19
 25. 2.4.1. Discontinuitatea posesiei 20
 26. 2.4.2. Violența 21
 27. 2.4.3. Clandestinitatea 21
 28. 2.4.4. Precaritatea 22
 29. 2.5. Posesia, condiție esențială a uzucapiunii 23
 30. CAPITOLUL 3 26
 31. UZUCAPIUNEA ÎN CODUL CIVIL ROMÂN 26
 32. 3.1. Domeniul de aplicare al uzucapiunii 26
 33. 3.2. Felurile uzucapiunii 28
 34. 3.2.1 Uzucapiunea de 30 de ani 28
 35. 3.2.2. Uzucapiunea de 10 până la 20 de ani 29
 36. 3.3.Calculul termenelor de prescripție achizitivă 33
 37. 3.3.1. Începutul și sfârșitul termenelor de prescripție achizitivă 33
 38. 3.3.2. Întreruperea termenului de prescripție achizitivă 34
 39. 3.3.3. Suspendarea cursului prescripției achizitive 36
 40. 3.3.4. Joncțiunea posesiilor 37
 41. 3.4.Efectele uzucapiunii 39
 42. CAPITOLUL 4 41
 43. UZUCAPIUNEA ÎN SISTEMUL DE CARTE FUNCIARĂ 41
 44. 4.1. Scurt istoric 41
 45. 4.2. Uzucapiunea tabulară 42
 46. 4.3. Uzucapiunea extratabulară 45
 47. CAPITOLUL 5 48
 48. UZUCAPIUNEA ÎN CONTRA CĂRȚII FUNCIARE 48
 49. 5.1. Domeniul de aplicare a prescripției prevăzută de art. 28 din Decretul lege nr. 115/1938 48
 50. 5.2. Condițiile uzucapiunii împotriva cărții funciare 49
 51. 5.2.1. Decesul sau renunțarea titularului înscris 49
 52. 5.2.2. Exercitarea unei posesii utile 50
 53. 5.2.3. Împlinirea termenului de 20 de ani 51
 54. 5.3. Efectele uzucapiunii de 20 de ani 52
 55. 5.3.1. Dreptul de a invoca uzucapiunea 52
 56. 5.3.2. Procedura de înscriere a dreptului 52
 57. 5.3.3. Caracterul constitutiv al înscrierii 55
 58. CAPITOLUL 6 58
 59. UZUCAPIUNEA ÎN SISTEMUL LEGII NR. 7/1996 58
 60. CAPITOLUL 7 59
 61. UZUCAPIUNEA ÎN SISTEMUL NOULUI COD CIVIL 59
 62. Corelativ, dreptul de proprietate privată se stinge prin pieirea bunului, dar nu se stinge prin nefolosire. El poate fi însă dobândit de către o altă persoană prin uzucapiune sau într-un alt mod, în cazurile și condițiile anume determinate de lege. 61
 63. CONCLUZII 63
 64. BIBLIOGRAFIE 67

Extras din licență

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE

Prezenta lucrare de licență ” Uzucapiunea mod originar de dobândire a dreptului de proprietate” este structurată în șapte capitole care tratează probleme de interes cu privire la titlul temei.

Capitolul 1 intitulat ”Istoricul, reglementarea în dreptul românesc și comparat și justificarea instituției prescripției achizitive”, tratează importanța și necesitatea prescripției achizitive în dreptul roman, tratează instituția uzucapiunii în vechiul drept românesc, în Codul Civil Român, în codul civil austriac si în dreptul cutumiar maghiar; coduri ce au avut o influență pregnantă de-a lungul timpului în instanțele de pe teritoriul țării noastre. În acest prim capitol facem referire la uzucapiune în diferite perioade de timp în cadrul unor regimuri politice si a unor factori externi puternici din punct de vedere decizional. Am tratat uzucapiunea începută înainte de 15 septembrie 1943; uzucapiunea începută în perioada 15 septembrie - 12 iulie 1947, uzucapiunile începute după data de 12 iulie 1947 și nu în ultimul rând uzucapiunea sub incidența legilor nr. 58 și 59 din 1947. Capitolul I în încheiere tratează utilitatea și justificarea instituției și prescripția achizitivă și prescripția extinctivă.

Capitolul 2 poartă denumirea de ”Posesia - condiție generală a uzucapiunii” și prezintă noțiunea de posesie, caracterele ei, elementele constitutive ale unei posesii; elementul material și elementul intențional; viciile posesiei, discontinuitatea posesiei, violența, clandestinitatea și precaritatea. Posesia fiind cea mai importantă și mai vitală condiție a uzucapiunii, merită o atenție deosebită. În acest capitol surprindem definițiile posesiei din Codul Civil Român încă de pe timpul când posesia era considerată doar a fi o simplă deținere a unui lucru. Viciile posesiei prezintă importanță deoarece în prezența acestora uzucapiunea nu-și mai produce efectele juridice. Pentru a produce efecte juridice, posesia trebuie să fie utilă, adică să aibă unele calități sau să fie lipsită de vicii. Calitățile sunt: o posesie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică, sub nume de proprietar. Viciile posesiei fiind discontinuitatea, violența, clandestinitatea si precaritatea; precaritatea fiind mai mult decât un viciu al posesiei, lipsind elementul subiectiv, adică intențional. Fără însăși posesia bunului nu putem vorbi de uzucapiune, de aceea acest capitol are o importanță deosebită în demersul nostru cu această lucrare.

Capitolul 3 denumit generic ”Uzucapiunea în codul civil român” tratează noțiunea și domeniul de aplicare al uzucapiunii, felurile sale, calculul termenelor de prescripție achizitivă, începutul și sfârșitul termenelor de prescripție achizitivă; cât și întreruperea termenului de prescripție achizitivă. Mai avem tratat suspendarea cursului prescripției achizitive cât și joncțiunea posesiilor. Efectele uzucapiunii sunt de interes general deoarece ele modifică întreaga stare juridică atât a bunului mobil sau imobil uzucapat cât și a proprietarului decăzut din drepturi pentru dezinteresul asupra lucrului propriu; în condițiile legii.

Condiție ca un bun sa poată fi uzucapat este ca bunul să se afle în circuitul civil, adică să nu fi fost declarat inalienabil. Bunurile care fac parte din domeniul public nu vor putea fi dobândite prin uzucapiune. Anterior perioadei începute din 1945 și până în 1989, uzucapiunea era unul din modurile esențiale de dobândire a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale principale. Începând de la intrarea în vigoare a Legilor 58/1974 și 59/1974, instanța supremă a hotărât că dreptul de proprietate asupra terenurilor nu mai poate fi dobândit prin uzucapiune. Codul civil român reglementa două forme de prescripții achizitive: una generală, de drept comun pentru împlinirea căreia nu era necesară decât o posesie obișnuită exercitată pe durata a 30 de ani (art. 1890-1894), și cea de a doua specială, pentru care termenul era redus la 10 până la 20 de ani (art. 1895-1899), având în vedere calitățile cerute posesiei, respectiv de a fi fost exercitată în temeiul unui just titlu și cu bună credință.

Efectul principal al uzucapiunii este că posesorul dobândește dreptul de proprietate, sau după caz, devine titularul unui alt drept real. Uzucapiunea conduce la respingerea unei acțiuni în revendicare a fostului proprietar. Din acest punct de vedre, uzucapiunea apare ca o sancțiune a neglijenței fostului proprietar care s-a dezinteresat de bunul său, chiar dacă acțiunea în revendicare cu privire la bunuri imobile este imprescriptibilă.

Capitolul 4, denumit generic ”Uzucapiunea în sistemul de carte funciară”, tratează noțiunea de carte funciară, uzucapiunea tabulară și uzucapiunea extratabulară. Publicitatea prin cărțile funciare se aplică în Transilvania, Banat și Bucovina; deoarece din punct de vedere istoric evoluția legislativă s-a prezentat astfel: începând cu 22 iunie 1943, prin Legea nr. 389/1943, a fost extinsă aplicarea Codului civil român și în Transilvania, fiind scoase din vigoare Codul civil austriac și legile maghiare. În Nordul Transilvaniei care fusese răpit României prin Dictatul de la Viena în 1940, extinderea legislației românești a avut loc prin Legea nr. 260/1945. În sistemul legislației maghiare uzucapiunea era de 32 de ani, iar în condițiile Codului civil austriac de 30 de ani. Uzucapiunea opera de plin drept, fără intabulare la cartea funciară.

În Bucovina uzucapiunile începute și împlinite înainte de 1938 au fost guvernate de Codul civil austriac, iar cele începute înainte de această dată și împlinite după 15 octombrie 1938, trebuiau să îndeplinească cerințele Codului civil austriac și Codului civil român.

Bibliografie

I. Tratate, cursuri universitare

1. Bîrsan, Corneliu (2001). Drept civil. Drepturi reale principale. București: All Beck.

1. Boar, Ana (1999). Uzucapiunea, prescripția, posesia și publicitatea drepturilor reale, București: Lumina Lex.

2. Cantacuzino, Matei (1921). Elementele dreptului civil român, București: Cartea Românească.

3. Carbonnier, J.(1983). Droit civil. Les biens, tom 3, Paris: Presses Universitaries de France, ed. a XI-a.

4. Cătuneanu, I. C.(1927). Curs elementar de drept roman, București: Cartea Românească.

5. Costin, Mircea (1982). Marile instituții ale dreptului civil român, Cluj-Napoca: Dacia.

6. Codul Civil General Austriac (1921), traducere de Ioan, Corjescu, București: Imprimeria statului.

7. Dimitrie, Alexandresco (1962). Explicațiunea teoretică și practică a dreptului civil roman, Atelierele grafice Socec, Tomul III, Partea I, Cartea II, Titlul II, Capitolul I.

8. Dimitrie, Alexandresco (1909). Explicațiunea teoretică și practică a dreptului civil român, vol IX, București: Arhivele grafice Socec.

9. Fekete, Gh., Zinveliu, Ion (1969). Drept civil. Drepturi reale, București: Editura Didactică și Pedagogică.

10. Gherasim, Dimitrie (1986). Teoria generală a posesiei în dreptul civil român, București: Academiei.

11. Hamangiu, Constantin, Rosetti-Bălănescu, Ion, Băicoianu, Alexandru (2002). Tratat de drept civil român, București: All Beck.

12. Hamangiu, Constantin, Georgean, Nicolae (1930). Codul civil adnotat vol XI, București: Arhivele grafice Socec.

13. Hanga, Vladimir (1978). Drept privat roman, București: Editura didactică și pedagogică.

14. Ionașcu, Traian, Brădeanu, Salvator (1978). Drepturile reale principale în Republica Socialistă România, București: Academiei.

15. Ionașcu, Traian, Brădeanu, Salvator (1979). Drepturile reale principale, București: Academiei.

16. Ionașcu, Traian (1942). Ideea de aparență și rolul său în dreptul civil român modern, București.

17. Lucian, Ioan (1997). Drepturi reale, Brașov: Omnia-Uni.

18. Luțescu, G.N. (1947). Teoria generală a drepturilor reale, București.

19. Molcuț, Emil, Oancea, Dan(1993). Drept roman, București:Casa de editură și presă „Șansa” SRL.

20. Mihuță Ioan (1976). Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem și a altor instanțe, pe anii 1969-1975, București: Științifică și Enciclopedică.

21. Mihuță, Ioan (1992) Culegere de practică judiciară civilă pe anul 1991, Tribunalul Municipiului București, București: Șansa S.R.L.

22. Mureșan, Mircea, J. Kocsis(1995). Drept civil. Succesiunile. - privire sintetică -, Cluj-Napoca: Cordial Lex.

23. Planiol, M., Ripert, G. (1952). Droit civil français, tom III, Les biens, Paris: Librarie Générale de Droit et Jurisprudence.

24. Pop, Liviu (1993). Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, vol. II, Iași: Ed. Fundației „Chemarea".

25. Pop, Liviu (1987). Teoria generală a drepturilor reale, Universitatea din Cluj-Napoca.

26. Pop, Liviu (1996). Dreptul de proprietate și dezmembrămintele sale, București: Lumina Lex.

27. Romoșan, Ioan, P.(1996). Drept civil,.Drepturile reale, Oradea: Imprimeria de Vest.

28. Ripert, G.(1949). La règle morale dans les obligations civiles, Paris: Librarie Générale de Droit et Jurisprudence.

29. Turuianu, Cristina, Turuianu, Corneliu (1998). Practică judiciară adnotată, București : All Beck.

30. Safta-Romano, Eugeniu (1993). Dreptul de proprietate privată și publică în România, Iași: Graphix.

31. Stătescu, Constantin, Bîrsan, Corneliu (1980). Teoria generală a drepturilor reale, Universitatea București.

32. Stătescu, Constantin, Bîrsan, Corneliu (1992). Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, București: ALL.

33. Tomulescu, Constantin, Ștefan (1973). Drept privat roman, București: Tipografia Universității.

34. Toader, Camelia, Nicolae, Marian, Popescu, Rasvan, Dumitrache Bogdan (2004). Instituții de drept civil. Curs selectiv pentru licență, București: Universul Juridic.

Preview document

Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 1
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 2
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 3
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 4
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 5
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 6
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 7
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 8
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 9
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 10
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 11
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 12
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 13
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 14
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 15
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 16
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 17
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 18
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 19
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 20
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 21
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 22
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 23
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 24
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 25
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 26
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 27
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 28
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 29
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 30
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 31
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 32
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 33
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 34
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 35
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 36
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 37
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 38
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 39
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 40
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 41
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 42
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 43
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 44
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 45
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 46
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 47
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 48
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 49
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 50
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 51
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 52
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 53
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 54
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 55
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 56
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 57
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 58
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 59
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 60
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 61
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 62
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 63
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 64
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 65
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 66
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 67
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 68
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 69
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 70
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 71
Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Uzucapiunea - Mod originar de dobandire a dreptului de proprietate.docx

Alții au mai descărcat și

Viciile și Efectele Posesiei

Conceptul de posesiune s-a format în antichitate în cadrul unui proces de evolutie , în legatura cu exploatarea pamânturilor statului. În epoca...

Posesia

Introducere Posesia, ca stare de fapt, a făcut obiectul preocupărilor omenești încă din vremuri străvechi. Inițial, în dreptul roman era...

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Constituind legătura dintre un copil şi părinţii săi, bazată pe procreare şi naştere, filiaţia este un fapt natural pe care legea l-a...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Subiecte Rezolvate - Drept Civil

1. Notiunea si continutul patrimoniului. 2. Patrimoniul este o universalitate juridica. 3. Orice persoana are un patrimoniu. 4. Patrimoniul este...

Abuzul de poziție dominantă

1. Noțiunea de poziție dominantă Una dintre condițiile de bază pentru existența unei economii de piață funcționale, alături de libertatea de...

Transportul aerian

1.Concept și reglementare legală Dreptul transporturilor reprezintă ansamblul de norme juridice care reglementează totalitatea activităților...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Posesia

Introducere Posesia, ca stare de fapt, a făcut obiectul preocupărilor omenești încă din vremuri străvechi. Inițial, în dreptul roman era...

Uzucapiunea - prescripția achizitivă

CAPITOLUL I ISTORICUL, REGLEMENTAREA ACTUALA ÎN DREPTUL ROMÂNESC SI COMPARAT SI JUSTIFICAREA INSTITUTIEI PRESCRIPTIEI ACHIZITIVE 1.1. Evolutia...

Efectuarea Înscrierilor în Cartea Funciară în Temeiul Hotărârilor Judecătorești

Efectuarea înscrierilor în cartea funciară În temeiul hotărârilor judecătoreşti 1. Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidenţă al...

Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății

CAPITOLUL I Clasificare mod de dobandire a dreptului de proprietate 1. CLASIFICARE În dreptul roman cea mai cunoscută clasificare a modurilor de...

Antecontractul de vânzare-cumpărare a terenurilor

Antecontractul de vânzare-cumpărare este o promisiune de a vinde sau/şi de a cumpăra, un acord de voinţă ce precede încheierea unei vânzări şi care...

Principiul bunei credințe

1. Principiile dreptului civil 1.1 Categorii de principii ale dreptului civil Orice sistem de drept este guvernat de anumite principii...

Uzucapiunea - Mod de Formare a Proprietății

UZUCAPIUNEA – MOD DE FORMARE A PROPRIETĂŢII INTRODUCERE Prescripţia, în termenii art. 1837 din Codul Civil, este un mijloc de a dobândi...

Posesia ca Temei al Dobândirii Dreptului de Proprietate

Introducere Posesia – “poate fi definită ca fiind o stare de fapt generatoare de efecte juridice care constă în stăpânirea materială sau...

Ai nevoie de altceva?