Drepturi Reale

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 128 în total
Cuvinte : 49459
Mărime: 507.04KB (arhivat)
Publicat de: Daniel M.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Tudurache
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. PATRIMONIUL.4
 2. 1. NOŢIUNEA DE PATRIMONIU. .4
 3. 2. CARACTERELE PATRIMONIULUI.5
 4. 3. FUNCŢIILE PATRIMONIULUI. .7
 5. 3.1. Gajul general al creditorilor.8
 6. 3.2. Subrogaţia reală cu titlu universal.9
 7. 3.3 Transmisiunea universală şi cu titlu universal.11
 8. 3.4. Teoriile despre patrimoniu.12
 9. CAPITOLUL AL II-LEA. POSESIA .16
 10. 1. NOŢIUNEA ŞI ELEMENTELE POSESIEI.16
 11. 2. DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA POSESIEI .18
 12. 3. CALITĂŢILE ŞI VICIILE POSESIEI.20
 13. 4. EFECTELE POSESIEI.24
 14. CAPITOLUL AL III-LEA. TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI DE PROPRIETATE.30
 15. 1. DEFINIŢIA ŞI CONŢINUTUL DREPTULUI DE PROPRIETATE .30
 16. 2. DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICĂ.35
 17. 2.1. Generalităţi .35
 18. 2.2. Caracterele proprietăţi publice.35
 19. 2.3. Criteriile propuse de literatura juridică pentru determinarea bunurilor din domeniul public .36
 20. 2.4. Criteriile utilizate de către actuala reglementare pentru determinarea bunurilor care fac parte din domeniul public.36
 21. 2.5. Delimitarea domeniului public de interes naţional de domeniul public de interes local.37
 22. 2.6. Exerciţiul dreptului de proprietate publică.38
 23. 3. MODURI DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE DE CĂTRE STAT.38
 24. 4. REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR.41
 25. CAPITOLUL AL IV-LEA. MODALITĂŢILE DREPTULUI DE PROPRIETATE.53
 26. 1. GENERALITĂŢI. .53
 27. 2. PROPRIETATEA ANULABILĂ.53
 28. 3. PROPRIETATEA REZOLUBILĂ. .54
 29. 4. PROPRIETATEA COMUNĂ. .55
 30. CAPITOLUL AL V-LEA. DEZMEMBRĂMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE.64
 31. 1. DREPTUL DE UZUFRUCT. .64
 32. 1.1. Definiţie, caractere juridice şi conţinut.64
 33. 1.2. Bunurile asupra cărora se poate constitui uzufructul.65
 34. 1.3. Modurile de constituire a uzufructului.65
 35. 1.4. Drepturile uzufructuarului:.66
 36. 1.5. Drepturile nudului proprietar:.68
 37. 1.6. Stingerea uzufructului. .69
 38. 1.7. Lichidarea uzufructului .69
 39. 2. DREPTUL DE UZ ŞI DE ABITAŢIE.70
 40. 3. DREPTUL DE SERVITUTE.71
 41. 3.1. Definiţie şi caractere juridice.71
 42. 3.2. Clasificare:.71
 43. 3.3. Servituţile naturale.72
 44. 3.4. Servituţile legale: .73
 45. 3.5. Servituţile stabilite prin fapta omului.74
 46. 3.6. Exercitarea şi apărarea dreptului de servitute. .75
 47. 3.7. Stingerea servituţilor.76
 48. 4. DREPTUL DE SUPERFICIE. .76
 49. 4.1. Definiţie şi caractere.76
 50. 4.2. Constituirea sau dobândirea dreptului de superficie.77
 51. 4.3. Exercitarea dreptului de superficie.78
 52. 4.4. Stingerea dreptului de superficie .78
 53. CAPITOLUL AL VI-LEA. MODURILE DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE .79
 54. 1. NOŢIUNE, ENUMERARE ŞI CLASIFICARE. .79
 55. 2. CONVENŢIA SAU CONTRACTUL .81
 56. 3. UZUCAPIUNEA SAU PRESCRIPŢIA ACHIZITIVĂ.83
 57. 3.1. Noţiune, reglementare şi justificare .83
 58. 3.2. Domeniul de aplicare.83
 59. 3.3. Uzucapiunea în sistemul Codului civil.83
 60. 3.4. Uzucapiunea în sistemul cărţilor funciare .84
 61. 3.5. Joncţiunea posesiilor.86
 62. 3.6. Modul de calcul a termenului.87
 63. 3.7. Întreruperea şi suspendarea prescripţiei .87
 64. 3.8. Efectele uzucapiunii .88
 65. 4. ACCESIUNEA SAU ÎNCORPORAŢIUNEA. .88
 66. 2.1. Noţiunea şi felurile accesiunii.88
 67. 2.2. Accesiunea imobiliară naturală .89
 68. 2.3. Accesiunea imobiliară artificială (incorporaţiunea) .90
 69. 2.4. Accesiunea mobiliară.90
 70. 5. HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ.91
 71. 6. TRADIŢIUNEA.92
 72. 7. OCUPAŢIUNEA.92
 73. CAPITOLUL AL VII-LEA. APĂRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE.94
 74. 1. GENERALITĂŢI CU PRIVIRE LA MIJLOACELE DE APĂRARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE.94
 75. 3.ACŢIUNEA ÎN REVENDICARE IMOBILIARĂ.96
 76. 4.ACŢIUNEA ÎN REVENDICARE MOBILIARĂ.97
 77. CAPITOLUL AL VIII-LEA. PUBLICITATEA IMOBILIARĂ .101
 78. 1. NOŢIUNEA ŞI OBIECTIVELE PUBLICITĂŢII IMOBILIARE. .101
 79. 2. SISTEMUL REGISTRULUI DE TRANSCRIPŢIUNI ŞI INSCRIPŢIUNI. .102
 80. 3. SISTEMUL CĂRŢII FUNCIARE POTRIVIT LEGII NR. 115/1938. .104
 81. 4. SISTEMUL CĂRŢII FUNCIARE POTRIVIT LEGII NR. 7/1996. .110
 82. BIBLIOGRAFIE.128

Extras din curs

Capitolul I. Patrimoniul

Obiective

Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt.

Să se identifice care sunt caracterele juridice ale patrimoniului.

Să se prezinte funcţiile patrimoniului.

1. Noţiunea de patrimoniu.

Termenul de patrimoniu poate fi întâlnit în diferite acte normative; de exemplu, textele

Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice şi ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la

asociaţii şi fundaţii. Astfel, printre condiţiile de fond sau elementele constitutive ale oricărei persoane

juridice, dispoziţiile art. 26 lit. e) din Decretul nr. 31/1954 prevăd constituirea sau existenţa unui

„patrimoniu propriu şi autonom”, iar prevederile art. 6 alin. (2) lit. f) din O.G. nr. 26/2000 prevăd

necesitatea existenţei unui „patrimoniu iniţial al asociaţiei”. De asemenea, termenul mai este folosit

de legiuitorul român în aceleaşi acte normative, în textele referitoare la reorganizarea, dizolvarea şi

lichidarea persoanelor juridice.

Termenul de patrimoniu este utilizat expres şi în unele dispoziţii ale Codului civil român

referitoare la separaţia de patrimonii pe care o pot solicita creditorii unei succesiuni şi legatarii cu

titlu particular, dacă legatul are ca obiect o sumă de bani, pentru a opri confuziunea sau unirea

patrimoniului succesoral cu patrimoniul propriu al moştenitorului cu vocaţie universală. Procedând

astfel, ei vor avea dreptul de a fi plătiţi din valoarea activului succesoral, fără a fi obligaţi să suporte

concursul creditorilor proprii ai moştenitorului, ceea ce ar avea loc dacă s-ar realiza confuziunea celor

două patrimonii.

Drepturile şi obligaţiile subiectelor de drept civil sunt susceptibile de diverse clasificări în

funcţie de anumite criterii. Una din cele mai importante clasificări este în drepturi şi obligaţii

patrimoniale şi drepturi şi obligaţii nepatrimoniale. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale sunt acelea

care au un conţinut economic, adică pot fi evaluate în bani. Dimpotrivă, drepturile şi obligaţiile

nepatrimoniale sunt lipsite de valoare economică şi, deci, nu pot fi evaluate în bani.

Termenul de patrimoniu se circumscrie exclusiv sferei drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale.

Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale unei persoane pot fi abordate în două moduri. În primul rând,

fiecare drept şi fiecare obligaţie aparţinând unui subiect de drept civil poate fi analizat sau analizată

de sine stătător, separat, în propria sa individualitate, făcând abstracţie de orice legătură cu celelalte

drepturi şi obligaţii ale aceleiaşi persoane, adică ut singuli.

Pentru înţelegerea şi definirea noţiunii de patrimoniu ne interesează însă cel de-al doilea mod

de abordare. Astfel, drepturile şi obligaţiile patrimoniale pot fi privite globalist, ca o totalitate sau

„universalitate juridică aparţinând unei persoane, făcând abstracţie de individualitatea unui drept şi

fiecărei obligaţii în parte. Acest mod de abordare a drepturilor şi obligaţiilor ne conduce la noţiunea

de patrimoniu”.

Noţiunea de patrimoniu nu are o definiţie legală clară, precisă şi completă. Un rudiment de

definiţie, totuşi, poate fi sesizat în art. 1718 Cod civil în care, fără a fi utilizat termenul de patrimoniu,

se prevede: „Oricine este obligat personal este ţinut de a îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile

sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare”. Expresiile „îndatoririle sale” şi „cu toate bunurile sale

mobile şi imobile, prezente şi viitoare” evocă ideea de universalitate sau totalitate, care există şi se

menţine indiferent de modificările ce intervin în conţinutul său.

Sarcina elaborării unei definiţii ştiinţifice a noţiunii de patrimoniu a constituit un obiectiv

important al doctrinei juridice. Patrimoniul ca entitate juridică distinctă, reprezintă totalitatea sau

universalitatea drepturilor patrimoniale şi obligaţiilor patrimoniale care aparţin unei persoane.

Patrimoniul ca sumă de valori patrimoniale este alcătuit dintr-o latură activă şi alta pasivă.

Activul patrimonial este format din valoarea tuturor drepturilor patrimoniale, iar pasivul patrimonial

constă în valoarea tuturor obligaţiilor patrimoniale ale unei persoane. Activul şi pasivul se găsesc întro

strânsă legătură, pentru motivul că aparţin uneia şi aceleiaşi persoane. Este motivul pentru care s-a

afirmat că patrimoniul poate fi considerat ca fiind un adevărat cont curent al unei persoane în care

sunt evidenţiate, pe de o parte, toate drepturile şi, pe de altă parte, toate obligaţiile aparţinând unei

persoane, a cărui valoare este supusă unor fluctuaţii succesive, prin naşterea de noi drepturi şi

obligaţii, precum şi prin modificarea şi stingerea celor existente. Aceste schimbări valorice nu

afectează existenţa şi identitatea universalităţii sau patrimoniului.

Bibliografie

1) Eugeniu Safta-Romano, Dreptul de proprietate privată şi publică în România, Editura Graphix, Iaşi, 1993.

2) Paul Mircea Cosmovici, Drept civil. Drepturi reale, obligaţii, legislaţie, Editura ALL, Bucureşti, 1994.

3) Liviu Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Ediţie revăzută şi completată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

4) Ion Filipescu, Dreptul civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 1996.

5) Teodor Sâmbrian, Drept civil. Moduri originare de dobândire a proprietăţii, Editura Europa, Craiova, 1996.

6) Corneliu Bârsan, Maria Gaiţă, Mona Maria Pivniceru, Drept civil. Drepturile reale, Editura Institutul European, Iaşi, 1997;

7) Corneliu Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2001;

8) Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Drepturile reale. Ediţia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.

Preview document

Drepturi Reale - Pagina 1
Drepturi Reale - Pagina 2
Drepturi Reale - Pagina 3
Drepturi Reale - Pagina 4
Drepturi Reale - Pagina 5
Drepturi Reale - Pagina 6
Drepturi Reale - Pagina 7
Drepturi Reale - Pagina 8
Drepturi Reale - Pagina 9
Drepturi Reale - Pagina 10
Drepturi Reale - Pagina 11
Drepturi Reale - Pagina 12
Drepturi Reale - Pagina 13
Drepturi Reale - Pagina 14
Drepturi Reale - Pagina 15
Drepturi Reale - Pagina 16
Drepturi Reale - Pagina 17
Drepturi Reale - Pagina 18
Drepturi Reale - Pagina 19
Drepturi Reale - Pagina 20
Drepturi Reale - Pagina 21
Drepturi Reale - Pagina 22
Drepturi Reale - Pagina 23
Drepturi Reale - Pagina 24
Drepturi Reale - Pagina 25
Drepturi Reale - Pagina 26
Drepturi Reale - Pagina 27
Drepturi Reale - Pagina 28
Drepturi Reale - Pagina 29
Drepturi Reale - Pagina 30
Drepturi Reale - Pagina 31
Drepturi Reale - Pagina 32
Drepturi Reale - Pagina 33
Drepturi Reale - Pagina 34
Drepturi Reale - Pagina 35
Drepturi Reale - Pagina 36
Drepturi Reale - Pagina 37
Drepturi Reale - Pagina 38
Drepturi Reale - Pagina 39
Drepturi Reale - Pagina 40
Drepturi Reale - Pagina 41
Drepturi Reale - Pagina 42
Drepturi Reale - Pagina 43
Drepturi Reale - Pagina 44
Drepturi Reale - Pagina 45
Drepturi Reale - Pagina 46
Drepturi Reale - Pagina 47
Drepturi Reale - Pagina 48
Drepturi Reale - Pagina 49
Drepturi Reale - Pagina 50
Drepturi Reale - Pagina 51
Drepturi Reale - Pagina 52
Drepturi Reale - Pagina 53
Drepturi Reale - Pagina 54
Drepturi Reale - Pagina 55
Drepturi Reale - Pagina 56
Drepturi Reale - Pagina 57
Drepturi Reale - Pagina 58
Drepturi Reale - Pagina 59
Drepturi Reale - Pagina 60
Drepturi Reale - Pagina 61
Drepturi Reale - Pagina 62
Drepturi Reale - Pagina 63
Drepturi Reale - Pagina 64
Drepturi Reale - Pagina 65
Drepturi Reale - Pagina 66
Drepturi Reale - Pagina 67
Drepturi Reale - Pagina 68
Drepturi Reale - Pagina 69
Drepturi Reale - Pagina 70
Drepturi Reale - Pagina 71
Drepturi Reale - Pagina 72
Drepturi Reale - Pagina 73
Drepturi Reale - Pagina 74
Drepturi Reale - Pagina 75
Drepturi Reale - Pagina 76
Drepturi Reale - Pagina 77
Drepturi Reale - Pagina 78
Drepturi Reale - Pagina 79
Drepturi Reale - Pagina 80
Drepturi Reale - Pagina 81
Drepturi Reale - Pagina 82
Drepturi Reale - Pagina 83
Drepturi Reale - Pagina 84
Drepturi Reale - Pagina 85
Drepturi Reale - Pagina 86
Drepturi Reale - Pagina 87
Drepturi Reale - Pagina 88
Drepturi Reale - Pagina 89
Drepturi Reale - Pagina 90
Drepturi Reale - Pagina 91
Drepturi Reale - Pagina 92
Drepturi Reale - Pagina 93
Drepturi Reale - Pagina 94
Drepturi Reale - Pagina 95
Drepturi Reale - Pagina 96
Drepturi Reale - Pagina 97
Drepturi Reale - Pagina 98
Drepturi Reale - Pagina 99
Drepturi Reale - Pagina 100
Drepturi Reale - Pagina 101
Drepturi Reale - Pagina 102
Drepturi Reale - Pagina 103
Drepturi Reale - Pagina 104
Drepturi Reale - Pagina 105
Drepturi Reale - Pagina 106
Drepturi Reale - Pagina 107
Drepturi Reale - Pagina 108
Drepturi Reale - Pagina 109
Drepturi Reale - Pagina 110
Drepturi Reale - Pagina 111
Drepturi Reale - Pagina 112
Drepturi Reale - Pagina 113
Drepturi Reale - Pagina 114
Drepturi Reale - Pagina 115
Drepturi Reale - Pagina 116
Drepturi Reale - Pagina 117
Drepturi Reale - Pagina 118
Drepturi Reale - Pagina 119
Drepturi Reale - Pagina 120
Drepturi Reale - Pagina 121
Drepturi Reale - Pagina 122
Drepturi Reale - Pagina 123
Drepturi Reale - Pagina 124
Drepturi Reale - Pagina 125
Drepturi Reale - Pagina 126
Drepturi Reale - Pagina 127
Drepturi Reale - Pagina 128

Conținut arhivă zip

 • Drepturi Reale.pdf

Alții au mai descărcat și

Posesia

Introducere Posesia, ca stare de fapt, a făcut obiectul preocupărilor omenești încă din vremuri străvechi. Inițial, în dreptul roman era...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prezenta lucrare de licență ” Uzucapiunea mod originar de dobândire a dreptului de proprietate” este structurată în...

Dreptul la Uzufruct

1.Consideratii generale privind dezmembramintele dreptului de proprietate Preliminarii. Dreptul de proprietate este dreptul real cel mai deplin,...

Criterii de clasificare a contractelor comerciale internațional

I. Notiuni asupra comertului international I.l.Acceptiunile notiunii comertului internationl Comertul international si cooperarea economica si...

Tulburarea de Posesie

Introducere Toate legiuirile din toate epocile au apărat posesia în ea însăşi, făcându-se abstracţie de existenţa unui drept prealabil în persoana...

Formele infracțiunii intenționate

I.FAZELE DE DESFĂŞURARE ALE INFRACŢIUNII INTENŢIONATE 1.Notiune Infracţiunea este întotdeauna o manifestare a omului în sfera relaţiilor sociale....

Dreptul de Servitute

Consideratii generale Notiune. Potrivit dispozitiilor art. 576 C. civ., servitutea este o sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul si...

Te-ar putea interesa și

Apărarea dreptului de proprietate prin acțiunea de revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Dreptul de Proprietate Publică

Capitolul I Dreptul de proprietate publică SECŢIUNEA I 1.Noţiune şi conţinut Distincţia dintre proprietatea privată şi proprietatea publică...

Modurile de dobândire a proprietății

Introducere Proprietatea a luat fiinţă o dată cu apariţia omului pe pământ şi este cunoscută încă din timpurile antichităţii, ale formării...

Publicitatea Imobiliară

Capitolul 1 Consideraţii introductive privind publicitatea imobiliară 1.Definiţie, obiect şi scurt istoric Norma juridică a luat naştere şi s-a...

Noțiunea și caracterele juridice ale patrimoniului

A. NOŢIUNEA JURIDICĂ DE PATRIMONIU Pentru a defini noţiunea de patrimoniu este util să amintim că din punct de vedere structural raportul juridic...

Clasificarea Drepturilor Patrimoniale

Introducere Dreptul , ca întrega componenţa juridica a vieţii sociale , este un fenomen deosebit de complex , a carui cunoastere presupune o...

Patrimoniul și drepturile patrimoniale

Un drept real este dreptul subiectiv patrimonial pe temeiul căruia titularul său poate să exercite anumite puteri, prerogative asupra unui bun...

Drept civil

În perioada de constituire a statalităţii, în Republica Moldova au fost efectuate reforme în diferite domenii sociale, care au condiţionat şi...

Ai nevoie de altceva?