Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 21125
Mărime: 3.59MB (arhivat)
Publicat de: Andreea G.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigoras

Cuprins

 1. Abrevieri 3
 2. Lista tabelelor și figurilor . 4
 3. Introducere 5
 4. Capitolul I. Performanța întreprinderii - aspecte teoretice . 6
 5. 1.1. Considerații teoretice ale conceptului de performanță ... 6
 6. 1.1.1. Definirea noțiunii de performanță .6
 7. 1.1.2. Măsurarea perfomanței .9
 8. 1.1.3. Categorii de utilizatori interesați de rezultatele întreprinderii ...12
 9. 1.2. Utilitatea informațiilor financiar-contabile și actul decizional 13
 10. 1.2.1. Rolul informației contabile în procesul decisional ..13
 11. 1.2.2. Contabilitatea ca sistem informațional în procesul decizional ...15
 12. Capitolul II. Situațiile financiare - conținut și rol în măsurarea performanței . 17
 13. 2.1. Situațiile financiare - reglementări naționale și internaționale. .. 17
 14. 2.1.1. Rolul și importanța situațiilor finanicare. ...17
 15. 2.1.2. Situațiile financiare - normalizare și armonizare cu standardele internaționale ...18
 16. 2.1.3. Conținutul și componentele situațiilor financiare anuale, reglementări naționale. 19
 17. 2.2. Contul de profit și pierdere - sursă informațională de bază în reflectarea performanței: criterii de recunoaștere a veniturilor si cheltuielilor ... 21
 18. 2.2.1. Contul de profit și pierdere .21
 19. 2.2.2. Structura și recunoașterea cheltuielilor și veni turi lor 22
 20. 2.2.3. Structura analitică a rezultatului exercițiului .24
 21. Capitolul III. Analiza performanței financiare relevate de contul de profit și pierdere al AEROSTAR S.A .. 26
 22. 3.1. Prezentarea contului de profit și pierdere AEROSTAR S.A. - Cele mai semnificative politici contabile ... 26
 23. 3.1.1. Prezentarea contului de profit și pierdere al AEROSTAR S.A. ...26
 24. 3.1.2. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la AEROSTAR S.A. ..27
 25. 3.1.3. Determinarea rezultatelor exercițiului ..32
 26. 3.2. Evaluarea performanței financiare prezentate în contul de profit și pierdere al AEROSTAR S.A .. 34
 27. 2
 28. 3.2.1. Formarea rezultatelor prin soldurile intermediare de gestiune . 34
 29. 3.2.2. Măsurarea performanței prin indicatorii de rentabilitate 36
 30. 3.2.3. Calculul indicatorilor de performanță ai AEROSTAR S.A. 38
 31. 3.3. Criza Covid-19 în industria aeronautică ... 41
 32. Concluzii .. 43
 33. Anexă 44

Extras din licență

Introducere

Criza economică actuală și problemele sociale și de mediu determină creșterea rolului de informare financiară și economică în luarea deciziilor. Pentru gestionarea eficientă a unei întreprinderi este necesar să existe un sistem de informații economice dezvoltat în funcție de nevoile de informații ale managerilor, al căror scop este să conducă întreprinderea spre performanță.

Dezvoltarea formei corporative a întreprinderilor aduce în față utilitatea Contului de profit și pierdere în raportarea financiară prin creșterea interesului pentru performanța întreprinderii, pentru informația dinamică și scăderea interesului față de cheltuielile istorice și informațiile punctuale și statice.

Contul de profit și pierdere este prin definiție principala sursă de informații pentru studierea performanței financiare a întreprinderilor. Rapoartele financiare descriu relația dintre indicatorii financiari, în general între un rezultat și un efort pentru întreprindere, pentru a oferi o imagine a profitabilității financiare, dacă folosim contul de profit și pierdere sau poziția financiară și o imagine a poziției financiare dacă folosim Bilanțul contabil.

Nivelul rezultatelor obținute de o întreprindere reprezintă, pentru orice manager, o modalitate de măsurare a eficienței. Rezultatele înregistrate sunt notate în contul de profit și pierdere care explică modul în care acestea sunt obținute pentru fiecare activitate și ajută la luarea deciziilor la nivel de management pentru a coordona întreaga activitate a întreprinderii.

În accepțiunea generală, măsurarea performanțelor întreprinderii este privită ca o evaluare ulterioară a rezultatelor obținute. Performanța nu poate exista decât dacă se poate măsura, adică dacă se poate descrie printr-un ansamblu de măsuri sau de indicatori, cu grad de complexitate mai mult sau mai puțin ridicat.

Scopul acestei lucrări este realizarea unei analize a performanței financiare din perspectiva indicatorilor de perfomanță. Importanța temei de studiu este amplificată de evoluția crizei economice, proces inițiat de răspândirea Covid-19, care a generat o criză de sănătate globală fără precedent, care a dus la dificultăți economice și perturbări în multe industrii.

Rentabilitatea este un criteriu al performanței, ea exprimând capacitatea întreprinderii de a obține profit. Informațiile despre performanța unei întreprinderi, în special despre rentabilitatea acesteia, sunt utile pentru aprecierea modificărilor potențiale ale resurselor economice pe care întreprinderea le va pute a controla în viitor și pentru anticiparea capacității de a genera fluxuri de trezorerie cu resursele existente. De asemenea, pe baza performanței se formulează raționamente vizând eficiența cu care întreprinderea poate utiliza noi resurse.

Obiectivele lucrării de față sunt orientate spre o cercetare interdisciplinară având în centru atenției un element fundamental, performanta financiara, constănd în studierea și argumentarea teoretică și metodologică a conceptului de măsurare a performanței.

Pentru a putea surprinde interacțiunile dintre diferitele elemente supuse cercetării și obținerea de informații cu privire la tema abordată, am recurs la utilizarea studiului de caz. Pentru culegerea datelor, principala metodă folosită, apreciată ca fiind metoda cea mai des utilizată în activitatea de cercetare, a fost metoda observării, precum și metoda comparației.

Suportul cercetării noastre a inclus următoarele:

- studiul referințelor bibliografice;

- actele normative specifice;

- articole și cărți de specialitate;

- rapoartele și comunicatele de presă ale organismelor din domeniu;

- realizarea de scheme și grafice sintetice pentru a evidenția cât mai bine rezultatele cercetării;

- aplicațiiile practice prezente în studiul de caz.

Capitolul I. Performanța întreprinderii - aspecte teoretice

1.1. Considerații teoretice ale conceptului de performanță

1.1.1. Definirea noțiunii de performanță

Se vorbește adesea despre performanță, dar cât de bine cunoaștem sensul acestei noțiuni? Remarcăm faptul că, în pofida utilizării foarte abundente, performanța este foarte rar definită. Chiar și în lucrările în care aceasta reprezintă obiect de studiu central, performanța este tratatată ca și cum sensul acestei noțiuni ar fi atât de evident, iar definiția sa, neimportantă.

Din acest motiv, vom încerca să pornim pe drumul cunoașterii performanței. Punctul de plecare îl constituie originea și semnificația noțiunii de peformanță.

Noțiunea de performanță este de origine latină, iar semnificația sa provine din limba engleză, „performance”1 . În cele mai multe cazuri, perfomanța este asociată cu o acțiune care conduce la succes sau la un rezultat pozitiv.

În domeniul economic, s-au dat mai multe definiții noțiunii de performanță. În diversitatea de definiții se disting trei mari orientări prezentate în Figura nr. 1:

Figura nr. 1 Orientări ale definiției perfomanței

Sursă: Elaborare proprie

Nu există performanță independentă de obiectivele propuse. Este performant cel care atinge obiectivele sale.

Performanța este un concept multidimensional de „performanță globală” care este dificil de măsurat tehnic. Pentru Reynaud și Baret performanța globală reprezintă agregarea performanțelor economice, sociale și de mediu (vezi figura nr. 2), iar Germain și Trebucq consideră că performanța globală se formează prin reuniunea performanței financiare, performanței sociale și a performanței sociale. 2

Figura nr. 2 Performanța globală

Sursă: Pintea O.M. interpretare după Reynaud

1 Realizarea unui lucru, sau maniera în care o organizație își atinge obiectivele care i-au fost propuse

2 Reynaud, Baret, Germain și Trebuck, citați de Pintea, M. O., (2011), Abordări financiare și non-financiare, Teză de doctorat - Rezumat, preluat de pe Universitatea Babeș- Bolyai Cluj-, p.15

definiția performanței în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor sale

definiția performanței în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor sale strategicestrategice

definiția performanței în funcție de crearea

definiția performanței în funcție de crearea valorii valorii

definiția performanței în funcție de productivitatea și eficacitatea

definiția performanței în funcție de productivitatea și eficacitatea întreprinderii.întreprinderii.

Definiția

Definiția performanței performanței are trei are trei orientăriorientări

În viziunea lui E. Reynaud, performanța globală a întreprinderii este reprezentată de totalitatea performanțelor economice, performanțelor sociale și de mediu. Astfel, performanța apare ca urmare a rezultatelor financiare obținute de întreprindere, dar și ca urmare a acțiunilor acesteia în sensul protejării angajaților și a mediului ambiant. Considerăm că această teorie a adus îmbunătățiri semnificative asupra conceptului de performanță, prin evidențierea laturii sale sociale și de mediu. Totuși, identificăm ca aspect negativ al acestei definiții limitarea laturii sociale la nivelul angajaților întreprinderii, astfel că dimensiunea socială a performanței nu ia în considerare acțiunea celorlalți factori sociali implicați - acționariat, management, clienți, parteneri.3

Preview document

Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 1
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 2
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 3
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 4
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 5
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 6
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 7
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 8
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 9
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 10
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 11
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 12
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 13
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 14
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 15
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 16
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 17
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 18
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 19
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 20
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 21
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 22
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 23
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 24
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 25
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 26
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 27
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 28
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 29
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 30
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 31
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 32
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 33
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 34
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 35
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 36
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 37
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 38
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 39
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 40
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 41
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 42
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 43
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 44
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 45
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 46
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 47
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 48
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 49
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 50
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 51
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 52
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 53
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 54
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 55
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 56
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 57
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 58
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 59
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 60
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 61
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 62
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 63
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 64
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 65
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 66
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 67
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 68
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 69
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 70
Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Analiza performantei financiare pe baza contului de profit si pierdere la Aerostar SA.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Organizarea contabilității cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor la societatea comercială Magnet SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII 1.1 Noţiuni despre cheltuieli şi venituri Orice activitate...

Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială

INTRODUCERE Prin tema pe care am ales-o, „Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție

Introducere De la începuturile ei, contabilitatea a avut ca sarcini principale clasarea, ordonarea, evaluarea și înregistrarea în etalon valoric a...

Noțiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilității

CAPITOLUL 1. Noţiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilitǎţii 1.1 Diagnosticul financiar – concept, obiective şi metode Realizarea...

Diagnosticul financiar pe bază contului de profit și pierdere

CAPITOLUL I : Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil 1.1. Definirea şi formele rezultatului contabil Poziţionarea conceptului de...

Măsurarea performanțelor financiare cu ajutorul contului de profit și pierdere la SC Dual Con SRL

INTRODUCERE Lucrarea “ MASURAREA PERFORMANTELOR FINANCIARE LA SC DUAL CON SRL ” imbina abordarea teoretica cu un studiu de caz ilustrativ pentru...

Te-ar putea interesa și

Raport de analiza SC Aerostar SA - managament financiar

Capitolul 1 Prezentarea generală a întreprinderii analizate 1.1 Prezentarea întreprinderii și domeniul de activitate Aerostar este o fabrică de...

Ai nevoie de altceva?