Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 16581
Mărime: 1.29MB (arhivat)
Publicat de: Ernest Nica
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector. Univ. Dr. Stet Mihaela
UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” ARAD FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII. 4
 2. 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii. 4
 3. 1.2. Evaluarea şi recunoasterea datoriilor şi creanţelor. 6
 4. 1.3. Principiile contabilităţii relaţiilor cu furnizorii şi clienţii. 6
 5. 1.4. Sfera relaţiilor de decontare cu furnizorii şi clienţii. 8
 6. CAPITOLUL 2. REFLECTAREA IN CONTABILITATE A RELAŢIILOR CU FURNIZORII. 10
 7. 2.1. Contabilitatea angajării relaţiilor cu furnizorii interni. 10
 8. 2.2. Reduceri de preţ acordate de furnizori. 12
 9. 2.2.1. Reduceri comerciale primite şi acordate. 14
 10. 2.3. Contabilitatea decontării relaţiilor cu furnizorii interni. 14
 11. 2.3.1. Contabilitatea operaţiilor de decontare cu numerar. 15
 12. 2.3.2. Contabilitatea operaţiilor de decontare fără numerar. 15
 13. 2.3.3. Contabilitatea operaţiilor de decontare prin efecte comerciale. 16
 14. 2.4. Contabilitatea relaţiilor cu furnizorii externi. 20
 15. CAPITOLUL 3. REFLECTAREA IN CONTABILITATE A RELAŢIILOR CU CLIENŢII. 22
 16. 3.1. Contabilitatea angajării relaţiilor cu clienţii. 22
 17. 3.2. Contabilitatea decontării relaţiilor cu clienţii. 26
 18. 3.2.1. Contabilitatea decontării relaţiilor cu clienţii cu dispozitie de plată. 26
 19. 3.2.2. Contabilitatea decontării relaţiilor cu clienţii prin efecte comerciale. 27
 20. 3.3. Valorificarea informaţiilor furnizate de contabilitatea relaţiilor cu furnizorii şi clienţii. 30
 21. CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ PRIVIND DECONTAREA CU FURNIZORII SI CLIENTII LA S.C. VIO-MAR. S.R.L. 34
 22. 4.1. Prezentarea firmei. 34
 23. 4.1.1. Obiectul de activitate. 34
 24. 4.2. Monografie contabila la S.C. VIO-MAR. S.R.L. 38
 25. CAPITOLUL 5. CONCLUZII SI PROPUNERI. 51
 26. Bibliografie. 53

Extras din licență

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii

În cadrul activităţii economice, se realizează schimburi de valori între entităţile care participă la circuitul economic. În funcţie de pozitia acestora, iau naştere raporturi juridice de drepturi şi obligaţii, cunoscută sub denumirea generică de relaţii cu terţii. Acestea sunt generatoare de creanţe pentru cei care oferă ceva şi de datorii pentru cei care primesc, sau în favoarea cărora se realizează anumite prestaţii. În aceste condiţii, creditorul este în drept să pretindă o contraprestaţie, de regulă sub formă monetară, iar debitorul este obligat să plătească ulterior, la un anumit termen numit scadenţă. Deosebim două fluxuri de sens contrar:

- fluxul bunurilor sau prestaţiilor;

- fluxul (contrafluxul) valorilor de schimb, în general al banilor.

Decontările cu terţii din operaţiuni comerciale presupun legătura dintre două entităţi, generic denumite: furnizorul şi clientul.

Furnizorul are calitatea de vânzător sau prestator, fiind cel care pune la dispoziţia terţilor bunuri sau servicii contra cost, de regulă pe baza unei înţelegeri prealabile.

Clientul are calitatea de cumpărător sau beneficiar al bunurilor şi serviciilor achiziţionate contra cost de la furnizor la prestator.

Furnizorul înregistrează în contabilitate creanţe faţă de clienţi, în timp ce clientul înregistrează datorii faţă de furnizor.

Elementele de bază ale relaţiilor cu terţii sunt:

- drepturile (creanţele);

- obligaţiile (datoriile).

A. Creanţele reprezintă contrapartida unei prestaţii, a unei livrări şi se concretizează în drepturile creditorilor de a pretinde debitorilor anumite sume de bani, bunuri, servicii sau lucrări. Ele iau naştere odată cu transferul proprietăţii bunurilor şi valorilor, lichidându-se la încasarea clienţilor sau debitorilor diverşi. Din punct de vedere al poziţiei financiare, acestea sunt încadrate în activul bilanţului.

Creanţele se reflectă în contabilitate din momentul înregistrării drepturilor faţă de terţi până în momentul stingerii lor, de regulă prin încasare.

Creanţele pot fi grupate după mai multe criterii:

a)după natura operaţiilor din care provin:

- creanţe comerciale;

- creanţe financiare;

- alte creanţe.

b) în funcţie de conţinutul activităţii la care se referă:

- creanţe din activitatea de exploatare;

- creanţe diverse;

- cheltuieli anticipate.

B. Datoriile reprezintă surse atrase şi angajamente finanaciare (finanţări externe) constituind obligaţii actuale ale intreprinderii rezultate din evenimente trecute şi prin decontarea cărora se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care să încorporeze beneficii economice. Trebuie făcută distincţie între obligaţie actuală şi angajament viitor. Sunt recunoscute drept datorii numai obligaţiile actuale care au apărut ca urmare a unor evenimente trecute. O datorie reprezintă un angajament sau o responsabilitate de a acţiona într-un anumit fel. O obligaţie apare, în mod normal, în momentul unor livrări sau când firmele au acorduri (contracte) irevocabile de achiziţie. Tocmai de aceea datoriile reprezintă o obligaţie actuală şi nu viitoare.

Stingerea datoriilor se poate face pe mai multe căi:

- plată în numerar şi / sau virament;

- transferul unor active;

- prestare de servicii;

- înlocuirea unor datorii cu o altă obligaţie;

- conversia obligaţiilor în elemente de capital propriu, etc.

Lichidarea obligaţiilor presupune deci renunţarea intreprinderii la anumite resurse care încorporează beneficii economice. Aceasta înseamnă că datoriile iau naştere odată cu obţinerea dreptului de proprietate asupra bunurilor, lucrărilor, serviciilor şi se lichidează odată cu plata acestora. Prin gestiunea datoriilor unei entităţi trebuie să se urmărească menţinerea acestora la nivel optim, care poate duce la creşterea valorii firmei şi scăderea costului capitalului. Din punct de vedere al poziţiei financiare, datoriile sunt încadrate în pasivul bilanţului.

Datoriile se reflectă în contabilitate din momentul creării angajamentelor şi până în momentul stingerii, adică a plăţii acestora.

Clasificarea datoriilor se poate face după aceleaşi criterii folosite în cazul creanţelor:

După natura operaţiilor din care provin:

- datorii din activitatea comercială;

- datorii din activitatea financiară;

- alte datorii (salariale, fiscale, sociale, etc.)

După conţinutul activităţii la care se referă:

- datorii din activitatea de exploatare:

- faţă de furnizori, pentru livrări şi prestaţii;

- faţă de personal, pentru drepturile salariale;

- faţă de buget: impozite, taxe, contribuţii;

- faţă de clienţi, pentru avansurile primite de la aceştia.

- datorii diverse:

- datorii faţă de asociaţi sau acţionari;

- datorii faţă de unităţi din cadrul grupului;

- datorii faţă de creditori diverşi.

În funcţie de momentul decontării, vânzările – cumpărările se pot grupa astfel:

- cu decontare imediată - în numerar (bani lichizi);

- cu decontare ulterioară - pe credit comercial clasic sau cambial.

Creditul comercial clasic constă în amânarea la plata acordată de către furnizor clientului, când decontarea se face ulterior folosind instrumente clasice: ordin de plată, CEC, etc.

Creditul comercial cambial este un credit prevăzut într-un efect comercial (bilet la ordin, cambie, etc.) care prevede expres: suma de plată, scadenţa şi banca care va face decontarea.

1.2. Evaluarea şi recunoaşterea datoriilor şi creanţelor

Evaluarea este procesul prin care sunt recunoscute în situaţiile financiare valorile corespunzătoare ale creanţelor şi datoriilor unei entităţi.

Recunoaşterea creanţelor şi datoriilor în situaţiile financiare se realizează prin referinţă la două criterii ce trebuie îndeplinite cumulativ:

- probabilitatea realizării unui beneficiu economic viitor (pentru creanţe) respectiv, înregistrarea unei ieşiri de resurse purtătoare de beneficii economice (pentru datorii);

- evaluarea să poată fi realizată credibil.

Decontările cu terţii, generatoare de datorii şi de creanţe, sunt evaluate în contabilitate la valoarea nominală din momentul înregistrarii lor. Valoarea nominală este dată de suma înscrisă în documentele care consemnează creanţa sau datoria. Aceasta poate fi: costul istoric, valoarea realizabilă, valoarea actualizată.

Creanţele şi datoriile interne, în moneda naţională, sunt evaluate în lei, reprezentând sumele posibile de încasat ori de plată la un moment dat.

Creanţele şi datoriile externe în valută se înregistrează în contabilitate în lei şi în valută, dacă operaţiunile ce dau naştere datoriilor şi creanţelor sunt efectuate în valută sau firma a optat din considerente proprii pentru întocmirea situaţiilor financiare într-o monedă stabilă. Transformarea în lei a contravalorii devizelor se face la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operaţiilor prin care acestea au fost înregistrate. Pe măsura încasării creanţelor, respectiv a plăţii datoriilor, diferenţele de curs între data încasării creanţelor, respectiv a plăţii şi data înregistrării în contabilitate se evidenţiază ca venituri sau cheltuieli finanaciare, in funcţie de situaţie.2

La fiecare dată a bilanţului:

- elementele monetare exprimate în valută trebuie raportate utilizandu-se cursul de închidere, diferenţele favorabile sau nefavorabile înregistrându-se la venituri sau cheltuieli după caz;

- elementele nemonetare trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacţiei;

- elementele nemonetare înregistrate la valoarea justă şi exprimate în valută trebuie raportate utilizându-se cursul de schimb existent în momentul determinării valorii respective.

Cu ocazia inventarierii, evaluarea creanţelor şi datoriilor se face la valoarea actuală, care se stabileşte în funcţie de valoarea lor probabilă de încasat, respectiv de plată.

Preview document

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 1
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 2
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 3
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 4
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 5
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 6
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 7
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 8
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 9
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 10
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 11
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 12
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 13
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 14
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 15
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 16
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 17
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 18
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 19
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 20
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 21
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 22
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 23
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 24
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 25
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 26
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 27
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 28
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 29
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 30
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 31
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 32
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 33
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 34
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 35
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 36
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 37
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 38
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 39
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 40
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 41
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 42
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 43
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 44
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 45
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 46
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 47
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 48
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 49
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 50
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 51
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 52
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 53
Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Decontarilor cu Furnizorii si Clientii.doc
 • Contabilitatea Decontarilor cu Furnizorii si Clientii.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea decontării cu salariații

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Pentru desfãşurarea operaţiilor specifice activitǎţii de exploatare este necesar ca întreprinderea sǎ intre în relaţii cu diverse...

Contabilitatea relațiilor cu partenerii comerciali la SC Rostramo SA

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ROSTRAMO S.A. TG-JIU 1. Scurt istoric SC ROSTRAMO SA Târgu-Jiu , numită C.P.L.Târgu-Jiu până în 1980 , este una din...

Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie

INTRODUCERE Denumirea de trezorerie îşi are originea în limba latina unde “thesarus” se traduce prin “comoară” sau “depozit pentru obiecte de...

Contabilitatea Veniturilor

INTRODUCERE Viabilitatea întreprinderii în condiţiile concurenţiale de piaţă, rezultatele acesteia obţinute în procesul desfăşurării activităţii...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii

INTRODUCERE Practica contabilă a oricărei economii de piaţă nu poate fi concepută fără utilizarea unor principii de bază. În acest sens se are în...

Contabilitatea decontărilor cu furnizorii și clienții la SC Siemens VDO România SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1. SIEMENS VDO – ISTORIE SI PROGRES Infiintata in Germania in 1847, la inceput intr-un magazin...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Contabilitatea Materialelor și Decontărilor cu Terții

Introducere Prima definitie data contabilitatii apartine italianului Luca Paciolo, find formulate în lucrarea sa, “Tratatus de computis et...

Contabilitatea decontărilor cu clienții și furnizorii

Cap I. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. GRIMEX S.A. 1.1. Caracterizarea societăţii din punct de vedere organizatoric Pentru atingerea scopului...

Contabilitatea decontărilor cu terții

1.Introducere Prin categoria de decontari cu tertii sunt delimitate toate datoriile si creantele fata de terte persoane. De asemenea, sunt incluse...

Set 1 CECCAR - București

Studiile de caz sunt construite pe seama trazactiilor intalnite la trei firme diferite: • SC Alfa SRL – are ca principal obiect de activitate...

Ai nevoie de altceva?