Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 17671
Mărime: 545.20KB (arhivat)
Publicat de: Cristina C.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. Mirela Camelia BABA
Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor
Universitatea Transilvania, Brasov
Specializare: Contabilitate și Informatică de Gestiune
Universitatea Transilvania Brasov

Cuprins

 1. Introducere ...pag. 3
 2. Cap. 1 Aspecte teoretice privind capitalurile proprii ...pag. 4
 3. 1.1. Definiții și delimitări privind capitalurile .pag. 4
 4. 1.1.1. Capitalurile proprii (activul net) ...pag. 4
 5. 1.2. Organizarea sistemului de documente si a evidentei operative a capitalurilor proprii pag. 8
 6. 1.2.1. Baza juridică a organizării .pag. 9
 7. 1.2.2. Evaluarea curentă a capitalului pag. 10
 8. 1.3. Contabilitatea capitalurilor proprii pag.13
 9. 1.3.1. Contabilitatea capitalului social ...pag. 13
 10. 1.3.2. Contabilitate primelor de capital ...pag.18
 11. 1.3.3. Contabilitatea rezervelor din reevaluare pag.19
 12. 1.3.4. Contabilitatea rezervelor privind capitalurile proprii .pag. 21
 13. 1.3.5. Contabilitatea rezultatului reportat pag.23
 14. 1.3.6. Contabilitatea rezultatului exercițiului financiar ...pag.25
 15. 1.3.7. Contabilitatea altor elemente de capitaluri proprii ..pag.26
 16. Cap. 2 Prezentarea generală a societății „CONFECȚII” S.A. Sfântu Gheorghe .pag.30
 17. 2.1. Denumire, înființare, capital pag.30
 18. 2.2. Structura organizatorică ...pag.31
 19. 2.3. Politici și metode contabile utilizate la „Confecții” S.A. Sfântu Gheorghe..pag.31
 20. 2.4. Numărul și structura personalului .pag.32
 21. 2.4.1. Structura personalului după sex și vârstă .pag.33
 22. 2.4.2. Structura forței de muncă după pregătirea profesională .pag.33
 23. 2.5. Analiza cheltuielilor cu salariile ..pag.34
 24. 2.5.1. Analiza eficienței cheltuielilor salariale .pag.34
 25. 2.5.2. Analiza corelației dintre dinamica productivității muncii și a salariului mediu pag. 38
 26. 2.6. Analiza solvabilității pag. 41
 27. 2.6.1. Analiza solvabilității generale pag. 41
 28. 2.6.2. Analiza solvabilității financiare ..pag. 42
 29. Cap. 3 Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii la „Confecții” SA Sf. Gheorghe .pag. 44
 30. 3.1. Constituirea capitalului social pag. 44
 31. 3.2. Majorarea capitalului social pag. 44
 32. 3.2.1. Majorarea emisiunii de noi părți sociale .pag. 44
 33. 3.2.2. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură pag. 45
 34. 3.2.3. Majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve pag. 45
 35. 3.2.4. Majorarea capitalului social prin încorporarea profitului ...pag. 45
 36. 3.3. Diminuarea capitalului social .pag. 46
 37. 3.3.1. Diminuarea capitalului social în vederea acoperii unei pierderi ...pag. 46
 38. 3.3.2. Diminuarea capitalului social prin răscumpărarea părților sociale care ulterior vor fi anulate pag. 46
 39. 3.3.3. Diminuarea capitalului social prin răscumpărarea de numerar ...pag. 46
 40. 3.3.4. Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat pag. 47
 41. 3.4. Operații privind primele legate de capital .pag. 47
 42. 3.4.1. Primele de emisiune ..pag. 47
 43. 3.4.2. Primele de fuziune .pag. 48
 44. 3.4.3. Primele de aport .pag. 48
 45. 3.5. Operații privind rezervele din reevaluare ..pag. 49
 46. 3.6. Operații privind rezervele ..pag. 50
 47. 3.6.1. Rezervel legale ...pag. 50
 48. 3.6.2. Rezerve pentru acțiuni proprii ...pag. 51
 49. 3.6.3. Rezerve statutare sau contractuale pag. 51
 50. 3.6.4. Alte rezerve .pag. 52
 51. 3.7. Operații privind rezultatul reportat pag. 52
 52. 3.7.1. Pierderea reportată ..pag. 52
 53. 3.7.2. Profitul reportat pag. 53
 54. 3.8. Principalii indicatori economic-financiari privind eficiența utilizării capitalutilor proprii pag. 53
 55. 3.9. Prezentarea bazei de date a magazinului de prezentare a societății „Confecții” SA Sfântu Gheorghe .pag. 58
 56. Cap. 4 Concluzii și propuneri .pag. 66
 57. Bibliografie pag. 69

Extras din licență

INTRODUCERE

Această lucrare de licență este structurată în patru capitole, în lucrare este prezentată importanța capitalurilor proprii ale unei societăți, fără acestea o entitate nu are cum să existe și să funcționeze. Prin aportul capitalurilor proprii de către acționari, entitatea își asigură suportul economic necesar: clădiri, mijloace de transport, utilaje, stocuri de materiale și materii prime , mărfuri, obiecte de inventar, etc.

Am alege acestă temă deoarece am dorit să aprofundez și să dobândesc mai mute cunoștințe în ceea ce privește structura capitalurile proprii ale unei entități, modul în care este constituit capitalul, rezervele, primele de capital, etc. al acestora, și tot odată formarea unei unei imagini clare în ceea ce priveste redearea operațiunilor contabile ce au loc la înființarea unei entități.

În această lucrarea este prezentată structura capitalurilor proprii la firma CONFECȚII S.A. Sfântu Gheoghe. Această societate care are la bază 4 acționari, având ca obiect principal de activitate confecțiile textile.

Capitolul I este structurat în 3 subcapitole și este prezentată importanța și structura capitalurilor proprii în general din atât din perspectiva aspectelor teoretice cât și a celor practice, exemplificat prin diferite aplicații.

În capitolul II sunt redate câteva date generale cu privire de societatea CONFECȚII S.A. Sfântu Gheorghe. În această societate principalul obiect de activitate constă în producerea confecțiilor textile. Această entitate deține și un pagazin de prezentare unde se pot comercializa produsele, de asemenea sunt și exportate produsele finte. Compania este specializată în producerea de confecții textile pentru barbați, femei și copii având o calitate superioară. Totodată aici se regăsește și o analiză a cheltuielilor salariale și a solvabilității.

În cel de-al III - lea capitol am efectuat o analiză financiară a societății CONFECȚII S.A. Sfântu Gheorghe în decursul ultimilor 3 ani de activitate, monografie contabilă legată de capitalurile proprii, precum și o bază de date realizată în Microsoft Acces reprezentativă magazinului de prezentare a societății.

Al IV - lea capitol cuprinde concluzii și propuneri rezultate din întreaga lucrare precum și din cercetărilor efectuate. Pornind de la aceste considerente, se vor face propuneri concrete pentru a îmbunătății producția și vânzarea produselor în cazul firmei CONFECȚII S.A. Sfântu Gheorghe.

În concluzie, lucrarea are ca scop informarea completă despre modul în care se constituie a capitalul unei societăți.

CAPITOLUL 1

ASPECTE TEORETICE PRIVIND CAPITALURILE PROPRII

1.1. Definiții și delimitări privind capitalurile

În literatuura de specialitate capitalurile entității mai sunt numite și capitaluri permanente, ele reprezintă ansamblul surselor de finanțare de care răspunde unitatea patrimonală și care au un ciclu cu durata mai mare de un an, acesta fiind și motivul pentru care acstor resurse li se atribuie caracterul de capitaluri permanente. Cu alte cuvine ele compun sursele de finanțare cu caracter stabil care pot fi folosite de orice unitate economică pentru a procura elementele patrimoniale de active.

Capitalurile proprii sunt definite ca interes rezidual al acționarilor entității, și este calculat ca diferență dintre activele și datoriile societății, la un moment dat.

Având în vedere modul în care acestea sunt constituite și destinațiile pentru care acestea sunt folosite, capitalurile permanente se pot grupa în felul următor:

- Capitaluri proprii

- Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

- Capitalurile împrumutate pe termen mediu și lung

1.1.1. „Capitalurile proprii (activul net) - Reprezintă potrivit OMFP 1802/2014 interesul rezidual al acționarilor sau asociaților în activele unei întreprinderi după deducerea tuturor datoriilor” . Formua de calcul cu ajutorul căruia se determină capitalurile proprii (activ net) este urmatoarea:

ACTIVE - DATORII = CAPITALURI PROPRII

În elaborarea situațiilor financiare, termenul de capital este echivalent cu activul net ori cu capitalul propriu ale entității. Fluctuațiile capitalurilor proprii ale entității, între începutul și sfârșitul exercițiului, reprezintă creșterea sau descreșterea activului net în cursul exercițiului financiar, respectiv performanțele sau nonperformanțele entităților.

Conform OMFP 1802/2017 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificărilie și completările ulterioare, capitalurile proprii ale unei societăți sunt identificate și contabilizate după cum urmează:

a) „Aporturi de capital

b) Prime de capital

c) Rezerve

d) Rezultatul reportat

e) Rezultatul exercițiului financiar curent

f) Alte elemente ale capitalurilor proprii „

a) „Aporturile de capital se materializează sub formă de capital subscris și vărsat de acționari (divizat în acțiuni) sau de asociați (divizat în părți sociale), în funcție de forma de organizare a entității (societăți), pe acțiuni și respectiv alte forme de asociere.”

În actul constitutiv al entităților cu „răspundere limitată” sau în „comandită simplă” se înscrie valoarea capitalului social total, în numerar și în natură al fiecărui asociat, dar și numărul și valoarea părților sociale totale ale fiecărui asociat, de minim 10 lei/buc, în cazul entităților cu raspundere limitată.

Părțile sociale sunt titluri de valoare pentru care nu este permisă tranzacționarea pe piața financiară.

Bibliografie

1. Crăițar, A. (2017), Contabilitatea capitalurilor și activelor, ed. Economică, București,

2. Deaconu, S.C. (2021), Contabilitate și gestiune fiscală, ed. C.H. Beck, București

3. Dumitru, C.G. (2009), Contabilitate - probleme rezolvate aplicații, studii de caz , ed. Universitară, București

4. Fotache, M., (2005), Proiectarea bazelor de date, Ed. Polirom, București

5. Hoanță, N., (1998), Capitalul firmei, Tribuna Economică, București

6. Ristea, M. (2004), Contabilitatea financiară a întreprinderii, Universitară, București

7. Staicu C și colectiv, (2010), Contabilitate financiară, Ed. Universitaria, Craiova

8. Țole, M și colectiv, (2020), Analiza economico - financiară (Metod și modele), Ed. Pro Universitaria, București

9. Țole, M și colectiv, (2020), Analiza economico - financiară (Studii de caz. Teste grilă), Ed. Pro Universitaria, București

10. CECCAR Business Review, No 8/2020

11. www.accountsgroup.ro/articole/contabilitatea-capitalurilor-proprii/27 - Dan Mariana

12. www.accountsgroup.ro/articole/contabilitatea-capitalurilor-proprii/27 - Francisco Ana

13. www.contzilla.ro

14. www.idrept.ro

15. www.mfinante.ro

16. www.lege5.ro

17. https://www.scritub.com/economie/contabilitate/Contabilitatea-capitalurilor-p24683

18. OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificărilie și completările ulterioare

Preview document

Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 1
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 2
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 3
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 4
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 5
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 6
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 7
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 8
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 9
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 10
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 11
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 12
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 13
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 14
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 15
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 16
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 17
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 18
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 19
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 20
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 21
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 22
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 23
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 24
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 25
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 26
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 27
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 28
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 29
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 30
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 31
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 32
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 33
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 34
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 35
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 36
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 37
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 38
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 39
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 40
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 41
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 42
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 43
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 44
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 45
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 46
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 47
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 48
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 49
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 50
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 51
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 52
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 53
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 54
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 55
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 56
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 57
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 58
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 59
Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Politici si tratamente contabile privind capitalurile proprii.docx

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Analiza tranzacțiilor în valută și a operațiunilor contabile

INTRODUCERE O întreprindere exercită în două moduri activitățiile sale în străinătate. Ea poate să realizeze tranzacții în monede străine sau...

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Cadrul General al IASB și Directivele Europene - Referential și Bază de Armonizare și Conformitate a Situatiilor Financiare

CADRUL GENERAL AL IASB SI DIRECTIVELE EUROPENE - REFERENTIAL SI BAZA DE ARMONIZARE SI CONFORMITATE A SITUATIILOR FINANCIARE 1. Necesitatea...

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie

INTRODUCERE Tot mai multe ţări îşi adaptează legislaţia din domeniul economico-financiar la metodologia reglementată de Standardele Internaţionale...

Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor

Introducere Conform Legii contabilității nr. 82/1991, contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea,...

Politici și Opțiuni Privind Contabilitatea intre Interesul Fiscal și Interesul Gestionar al Unei Inteprinderi

Cap. 1. Noţiuni teoretice privind contabilitatea intre interesul fiscal si interesul gestionar al unei întreprinderi 1.1. Raportul contabilitate-...

Politici și tratamente contabile privind recunoașterea costurilor îndatorării

Norma IAS 23 „Costurile îndatorării" prescrie tratamentul contabil al costurilor îndatorării, prelucrarea de referinţă a contabilizării...

De la politici și opțiuni contabile la contabilitatea creativă

INTRODUCERE În literatura de specialitate, politicile de manipulare a informațiilor privind rezultatul, sunt apreciate drept tehnici de...

Ai nevoie de altceva?