Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 135 în total
Cuvinte : 30393
Mărime: 6.46MB (arhivat)
Publicat de: Alex Carp
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector universitar dr. Angela Raduti
proiect de licenta prezentat la Facultatea de finante -banci -contabilitate, din cadrul Universitatii Dimitrie Cantemir Bucuresti

Cuprins

 1. I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene (CEE) şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate
 2. 1. Contabilitatea întreprinderii
 3. 2. Exerciţiul financiar
 4. 3. Situaţiile financiare anuale ale întreprinderii
 5. 4. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare ale întreprinderii
 6. 5. Principii şi reguli contabile
 7. 6. Aprobarea şi semnarea situaţiilor financiare ale întreprinderii
 8. 7. Raportul administratorilor
 9. 8. Auditul financiar
 10. 9. Aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare şi a raportului anual ale întreprinderii
 11. 10. Publicarea raportului anual al întreprinderii
 12. II. Delimitări privind evaluarea şi gestiunea stocurilor
 13. 1. Stocurile
 14. 2. Factorii determinanţi ai mărimii stocurilor
 15. 3. Costurile stocurilor
 16. 4. Cantitatea optimă de comandat
 17. 5. Efectele inflaţiei asupra managementului stocurilor
 18. 6. Formele de aprovizionare materială cu echipamente tehnice
 19. 7. Structura materială a planului şi programelor de aprovizionare a unităţilor economice
 20. 8. Tipuri de strategii în aprovizionarea materială
 21. 9. Evaluarea şi comunicarea financiară privind stocurile
 22. 10. Evaluarea ieşirilor din stoc după metoda costului mediu ponderat (CMP)
 23. 11. Evaluarea ieşirilor din stoc după metoda primei intrări - primei ieşiri (FIFO)
 24. 12. Evaluarea ieşirilor din stoc după metoda ultimei intrări - primei ieşiri (LIFO)
 25. III. Contabilitatea operaţiilor privind stocurile aprovizionate şi fabricate
 26. 1. Contabilitatea operaţiilor de aprovizionare şi ieşire din stoc, prezentarea principalelor conturi
 27. 1.1. Materii prime şi materiale consumabile
 28. 1.2. Mărfuri
 29. 2. Contabilitatea operaţiilor privind ieşirea stocurilor
 30. 3. Contabilitatea plusurilor şi minusurilor de inventar
 31. 3.1. Inventarul permanent
 32. 3.2. Inventarul intermitent
 33. 3.3. Inventarul permanent pentru stocurile din cumpărări
 34. 3.4. Inventarul permanent pentru stocuri din cumpărări evaluate la cost de achiziţie
 35. 3.5. Inventarul permanent pentru stocuri din cumpărări la cost standard
 36. 3.6. Inventar permanent pentru stocuri din cumpărări evaluate la preţ de vânzare
 37. 3.7. Inventar intermitent pentru stocurile din cumpărări
 38. 4. Alte operaţii privind stocurile
 39. 4.1. Leasing-ul
 40. 4.2. Rate
 41. 5. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie
 42. 6. Cazuri particulare
 43. IV. Contabilitatea ambalajelor
 44. 1. Rolul şi importanţa ambalajelor în unităţile comerciale
 45. 2. Particularităţi ale evidenţei operative şi analitice a ambalajelor
 46. 3. Contabilitatea ambalajelor de natura imobilizărilor, obiectelor de inventar, ambalajelor de transport, ambalajelor incluse în preţul mărfurilor
 47. V. Studiu de caz: Contabilitatea operaţiunilor privind stocurile la Telco Import-Export SRL , pe baza situaţiilor financiare
 48. 1. Prezentarea generală a firmei
 49. 2. Organigrama
 50. 3. Studiul sistemului informaţional
 51. 3.1. Documente de intrare
 52. 3.2. Documente de ieşire
 53. 4. Monografie contabilă privind circulaţia mărfurilor şi ambalajelor la Telco Import-Export SRL în trimestrul IV, anul 2004
 54. 5. Concluzii
 55. 6. Propuneri
 56. VI. Bibliografie
 57. VII. Anexe

Extras din licență

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile

financiare ale întreprinderii armonizate cu

Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene (C.E.E.)

şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate

1. Contabilitatea întreprinderii

Moneda

Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută. Pentru necesităţile proprii de informare întreprinderile pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare şi într-o monedă stabilă (euro, USD etc.).

Obligativitatea organizării şi ţinerii contabilităţii

Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, revine administratorului, în acest scop persoana prevăzută la alineatul precedent trebuie să asigure, potrivit legii, condiţiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile patrimoniale; organizarea şi ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii; organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare, publicarea şi depunerea la termen a acestora la organele în drept; păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiilor financiare şi organizarea contabilităţii de gestiune adaptate la specificul întreprinderii.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. 2 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, precum şi celorlalte prevederi legale referitoare la întocmirea şi utilizarea formularelor privind activitatea financiară şi contabilă, orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un înscris care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

Aceste prevederi sunt cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, în ordinele ministrului finanţelor date în aplicarea acesteia, precum şi în Normele metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabilă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998.

Documentele justificative cuprind, de regulă, următoarele elemente principale:

a) denumirea documentului;

b) denumirea şi sediul întreprinderii care întocmeşte documentul;

c) numărul şi data întocmirii acestuia;

d) menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii patrimoniale (când este cazul);

e) conţinutul operaţiunii patrimoniale şi, dacă este cazul, temeiul legal al efectuării acesteia;

f) datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii efectuate;

g) numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, după caz;

h) alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.

Păstrarea registrelor şi a documentelor justificative

Potrivit prevederilor art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, registrele de contabilitate, precum şi documentele justificative, care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, se păstrează timp de zece ani în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din lege, cu începere de la data încheierii exerciţiului în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia ştatelor de salarii care se păstrează timp de 50 de ani. Registrele de contabilitate, precum şi documentele justificative se păstrează în arhivă, de regulă în forma lor originală, grupate în funcţie de natura operaţiunilor şi în ordine cronologică în cadrul exerciţiului financiar la care acestea se referă.

Arhivarea documentelor contabile trebuie să asigure păstrarea şi consultarea acestora în termenele prevăzute de lege.

Preview document

Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 1
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 2
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 3
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 4
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 5
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 6
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 7
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 8
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 9
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 10
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 11
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 12
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 13
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 14
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 15
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 16
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 17
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 18
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 19
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 20
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 21
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 22
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 23
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 24
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 25
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 26
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 27
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 28
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 29
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 30
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 31
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 32
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 33
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 34
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 35
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 36
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 37
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 38
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 39
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 40
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 41
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 42
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 43
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 44
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 45
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 46
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 47
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 48
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 49
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 50
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 51
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 52
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 53
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 54
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 55
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 56
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 57
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 58
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 59
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 60
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 61
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 62
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 63
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 64
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 65
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 66
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 67
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 68
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 69
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 70
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 71
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 72
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 73
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 74
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 75
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 76
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 77
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 78
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 79
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 80
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 81
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 82
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 83
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 84
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 85
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 86
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 87
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 88
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 89
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 90
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 91
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 92
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 93
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 94
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 95
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 96
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 97
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 98
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 99
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 100
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 101
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 102
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 103
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 104
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 105
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 106
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 107
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 108
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 109
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 110
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 111
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 112
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 113
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 114
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 115
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 116
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 117
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 118
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 119
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 120
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 121
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 122
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 123
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 124
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 125
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 126
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 127
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 128
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 129
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 130
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 131
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 132
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 133
Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL - Pagina 134

Conținut arhivă zip

 • Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Particularități privind contabilitatea activității de service și prezentarea situațiilor financiare la SC Dimos Impex SRL

INTRODUCERE Ştiinţa contabilităţii reprezintă un sistem coerent de obiective şi principii fundamentale, legate între ele, susceptibil să conducă...

Contabilizarea impozitelor și taxelor datorate bugetului statului

Capitolul 1 SISTEMUL FISCAL ÎN ROMĂNIA 1.1. Rolul si functiile impozitelor si taxelor Prin intermediul impozitelor şi taxelor statul îşi asigură...

Modele și Structuri Privind Situațiile Financiare Anuale

Modele şi structuri privind situaţiile financiare anuale conform IAS 1 şi Directivei a-IV-a Convergenţă sau nonconvegenţă? 1. Introducere...

Analiza structurii și evoluției legii 82-1991

LEGEA CONTABILITĂŢII NR. 82/1991 Legea contabilităţii reglementează si organizează conducerea contabilităţii în ţara noastră.Aşa cum prevede legea...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Inventarierea Patrimoniului

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI Patrimoniul societatii comerciale se compune din elemente de activ-mijloace economice si elemente de pasiv-surse de...

Registre de Contabilitate

REGISTRELE DE CONTABILITATE Potrivit legii contabilitatii, aprobate in anul 1991, precum si Regulamentului privind aplicarea acesteia, registrele...

Ai nevoie de altceva?