Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 19834
Mărime: 1.05MB (arhivat)
Publicat de: Matei Muntean
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. Daniela - Neonila Mardiros
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Pe exemplul S.C. ALPHA SERVICE S.R.L.

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1. ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA IMPOZITE ȘI TAXE, STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI DE STAT ȘI PARTICULARITĂȚI PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE UNITATEA PLĂTITOARE 4
 3. 1.1. Conceptele de impozite și taxe 4
 4. 1.2. Gruparea veniturilor bugetului de stat 5
 5. 1.3. Scurt istoric al S.C. ALPHA SERVICE S.R.L. .7
 6. 1.4. Obiectul de activitate al entității și structura organizatorică a acesteia ..7
 7. 1.5. Atribuțiile compartimentului financiar contabil și relațiile acestuia cu alte compartimente ..8
 8. 1.6. Analiza principalilor indicatori economico-financiari la unitatea studiată ..9
 9. CAPITOLUL 2. REGLEMENTAREA JURIDICĂ A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ ... 15
 10. 2.1. Apariția taxei pe valoare adăugată în diferite țări 15
 11. 2.2..Ordonanțe, hotărâri guvernamentale sau legi care reglementează taxa pe valoare adăugată în România 16
 12. 2.3. Locul taxei pe valoare adăugată în structura impozitelor indirecte în România .. 18
 13. 2.4. Elementele tehnice ale taxei pe valoarea adăugată . 19
 14. 2.4.1. Plătitorul sau subiectul impunerii ... 19
 15. 2.4.2. Obiectul impunerii sau materia impozabilă ... 20
 16. 2.4.3. Baza de calcul . 21
 17. 2.4.4. Cota impunerii 22
 18. 2.4.5. Termenul de plată .. 23
 19. 2.4.6. Teritorialitatea 23
 20. 2.4.7. Faptul generator și exigibilitatea ... 24
 21. 2.4.8. Înlesniri, drepturi și obligații ale debitorului ... 25
 22. 2.4.9. Răspunderea plătitorului 27
 23. CAPITOLUL 3.TRATAMENTUL CONTABIL AL TAXEI PE VALOARE ADĂUGATĂ ... 28
 24. 3.1. Obiectivele contabilității taxei pe valoarea adăugată ... 28
 25. 3.2..Documentele în care se consemnează operații ce intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată .29
 26. 3.3. Organizarea contabilității sintetice a taxei pe valoare adăugată .. 31
 27. 3.4. Taxa pe valoarea adăugată deductibilă și contabilizarea acesteia 35
 28. 3.5. Evidența taxei pe valoarea adăugată colectată . 36
 29. 3.6. Înregistrări contabile care se fac la finele fiecărui an pentru reflectarea taxei pe valoare adăugată de plată sau de recuperat . 37
 30. 3.7. Activitățile care generează taxa pe valoare adăugată neexigibilă și contabilizarea acesteia ... 38
 31. 3.8. Decontul pentru taxa pe valoarea adăugată . 40
 32. CONCLUZII 42
 33. BIBLIOGRAFIE ... 44

Extras din licență

INTRODUCERE

Statul, pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime are nevoie de resurse. Încă din cele mai vechi timpuri, acesta își colectează resursele prin aplicarea de impozite. În condițiile actuale, societatea evoluează și nevoile sociale sunt mai numeroase. Pentru acoperirea nevoilor, statul atrage aceste resurse prin intermediul impozitelor directe și indirecte, prin prelevarea acestora de la membrii societății în sume fixe sau sub forma cotelor procentuale. Prin alegerea acestei lucrări am căutat să aprofundăm și să înțelegem rolul și necesitatea impozitelor indirecte, respectiv a taxei pe valoare adăugată, în structura veniturilor bugetului de stat și modul în care acestea contribuie la formarea veniturilor fiscale ale statului. Cea mai întâlnită formă a impozitelor indirecte este reprezentată de taxele de consumație, care poartă denumirea generică de ”taxe”, acestea nepresupunând o contraprestație, fiind obligatorii și neavând destinație specială. Taxa pe valoare adăugată a apărut în peisajul sistemelor fiscale destul de recent. Aceasta a apărut prima dată în Franța în anul 1954, la inițiativa Maurice Laure, iar ulterior acest impozit a fost introdus în Europa, Asia, Africa și America Latină. În România, taxa pe valoare adăugată a fost introdusă în anul 1992, cu aplicabilitate începând cu anul 1993, înlocuind ”Impozit pe circulația mărfurilor” aplicat în timpul perioadei comuniste. Cota standard a taxei pe valoare adăugată în anul 1993 a fost de 18%. Taxa pe valoare adăugată a fost adoptată pentru a participa la creșterea veniturilor statului și din rațiuni de normalizare a sistemelor fiscale la nivelul țărilor europene.

Primul capitol ”Aspecte teoretice cu privire la impozite și taxe, structura veniturilor bugetului de stat și particularități privind activitatea desfășurată de unitatea plătitoare” al prezentei lucrări am încercat să prezentăm aspecte teoretice ce fac referire la structura taxelor și impozitelor, precum și prezentarea societății unde am efectuat studiul de caz. Am prezentat societatea S.C. ALPHA SERVICE S.R.L. precum și o analiză succintă a evoluției principalilor indicatori economici în ultimele 3 exerciții financiare. Al doilea capitol ”Reglementarea juridică a taxei pe valoare adăugată” prezită aspecte teoretice cu privire la taxa pe valoare adăugată precum: apariția și evoluția cotelor taxei pe valoare adăugată în Europa și în România, norme de aplicare a legislației în vigoare, drepturile și obligațiile contribuabililor față de bugetul de stat. Cel de-al treilea capitol ”Tratamentul contabil al taxei pe valoare adăugată” ilustrează importanța și modul de reflectare în contabilitatea entității analizate a taxei pe valoare adăugată. În acest capitol sunt enumerate documentele justificative precum și declarațiile ce contribuabilii au obligația să le aibă și să le prezinte în momentul inspecției fiscale. Prezenta lucrare se finalizează cu o serie de concluzii și păreri proprii formulate ca urmare a cercetării efectuate asupra temei abordate. În același timp, accentul s-a pus pe rolul și importanța plății taxelor și impozitelor către bugetul de stat.

4

CAPITOLUL 1

ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA IMPOZITE

ȘI TAXE, STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI

DE STAT ȘI PARTICULARITĂȚI PRIVIND ACTIVITATEA

DESFĂȘURATĂ DE UNITATEA PLĂTITOARE

Statul, pentru a putea funcționa trebuie să efectueze o serie de cheltuieli în interes propriu și în interesul societății, aceste cheltuieli poartă numele de „cheltuieli publice”. Pentru finanțarea acestora, este nevoie de resurse. Statul atrage aceste resurse prin intermediul taxelor și impozitelor care sunt prelevate de la membrii societății în sume fixe sau sub forma cotelor procentuale. Impozitele, la fel ca și taxele sunt de mai multe feluri și sunt calculate în diverse moduri.

1.1. CONCEPTELE DE IMPOZITE ȘI TAXE

Impozitele reprezintă cea mai veche și cea mai importantă resursă financiară a statului. Acestea își au originea în perioada de statornicire a organizației statale. Inițial, impozitele1 se preluau din bunurile private ale populației, acestea neavând reglementări specifice sau legislative. Odată cu introducerea monedei s-a început prelevarea de impozite în bani începând să apară și reglementări legislative în acest sens. Impozitele reprezintă plăți efectuate către bugetul de stat. Acestea au caracter definitiv, fiind nerambursabile. Plătitorii de impozite nu pot solicita un contraserviciu direct și imediat din partea statului. Acestea, în momentul în care se colectează la bugetul statului se depersonalizează, urmând a fi destinate acoperirii cheltuielilor publice.2 Plata impozitelor se realizează în cuantumul și termenul precis stabilit de lege. Legea care introduce impozitul este dată de Parlament, dar este aplicată de Guvern și de administrația financiară. Neplata sau plata cu întârziere a impozitelor atrage după sine majorări ale acestora sau sechestru pe bunuri.

Principalele trăsături ale impozitelor sunt: legalitatea impozitelor - prevede că fixarea impozitelor se face în baza autorizării conferite prin lege. Nici un impozit al statului nu se poate fixa sau percepe decât dacă există legislație care să reglementeze acel impozit; obligativitatea impozitelor - aceasta presupune că plata impozitelor nu este benevolă, ci are caracter obligatoriu pentru toate persoanele care au sau obțin venituri sau sunt deținătoare de bunuri din categoriile

1 IMPÓZIT, impozite, s.n. Prelevare obligatorie, fără prestație și nerambursabilă, efectuată de către administrația publică pentru satisfacerea necesităților de interes general; dare. - Impozit direct = impozit stabilit în mod nominal în sarcina persoanelor fizice și juridice, având ca bază de impozitare veniturile sau averea acestora. Impozit indirect = impozit inclus în prețul de vânzare al unor bunuri materiale și servicii, vărsat la bugetul de stat de către agenții economici, dar suportat de consumatori.

2 Moșteanu, T., Câmpeanu, E., Țâțu L., Tudor, R., Panaite, A., Cataramă, D., Stoian, A., Attila ,G., Brașoveanu, I., Mircescu E., Finanțe Publice, Editura Universitară, București, 2003, p.159.

supuse impozitării conform legilor în vigoare; nerestituirea impozitelor - precizează, că impozitele la fondurile publice de resurse financiare se fac cu titlu definitiv și nerambursabil. Fondurile obținute din impozite se utilizează doar la finanțarea obiectivelor necesare întregii societăți; nonechivalența impozitelor - aceasta poate fi explicată ca o plată în schimbul căreia contribuabilii nu beneficiază de servicii directe și imediate din partea autorităților publice.

Taxele sunt reprezentate de plăți efectuate către instituțiile statului, de către persoanele fizice sau juridice, care beneficiază de servicii publice la cerere. Taxele reprezintă obligații bugetare datorate de către persoanele fizice și (sau) juridice reprezentând plata fără echivalent pentru serviciile solicitate de către acestea unor instituții ale statului după principiul recompense speciale. Reglementările legislative în vigoare prevăd mai multe categorii de taxe, ele putând fi în sume fixe, în cote procentuale3 sau în cote progresive. După modul în care se stabileșe cuantumul taxelor, acestea pot fi fixe sau forfetare, proporționale sau progresive.

Principalele trăsături ale taxelor sunt: plata neechivalentă - presupune că valoarea serviciilor prestate de către instituțiile publice este neechivalentă, deoarece valoarea acestora poate fi mai mare sau mai mică comparativ cu sumele încasate din perceperea taxelor; subiectul plătitor - este stabilit în momentul solicitării unui serviciu (activități) din partea unei instituții publice; taxele - reprezintă o contribuție ce acoperă cheltuielile cu un serviciu solicitat de o persoană fizică sau juridică, în mod direct și imediat. Spre deosebire de impozite, taxele sunt plăți către bugetul statului cu ocazia și cu prestarea unui serviciu public. În cazul impozitelor, lipsește prestarea unui serviciu direct din partea statului, situația fiind inversă în ceea ce privește taxele. Impozitele, în general se determină în funcție de baza impozitată, pe când mărimea taxelor este influențată de natura serviciului prestat. În ceea ce privește impozitele, termenul de plată are dată fixă; în cazul taxelor, termenul de plată este generat de momentul prestării serviciului sau ulterior.

Bibliografie

Cărți: 1. Abraham, A., Glynn, J., Murphy, M., „Accounting for Managers”, Third Edition, Ed. Thomson, London, 2003.

2. Achim, M. V., Analiză economico-financiară, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.

3. Alexandru, F., Fiscalitate și prețuri în economia de piață, Editura Economică, București, 2002.

4. Apostol, C., Delimitări conceptuale privind normalizarea, armonizarea și convergența în raportarea financiară - Volumul Conferinței „Convergență economică și rolul cunoașterii în condițiile integrării în Uniunea Europeană”, Editura Universității „AL. I. Cuza”, Iași, 2008.

5. Berheci, M., Valorificarea raportărilor financiare, Editura CECCAR, București, 2010.

6. Bordeianu, G. D., Analiza poziției și a performanței întreprinderii, Editura Tehnopress, Iași, 2009.

7. Boulescu, M., Sistemul de control financiar-fiscal și de audit din România, Editura Economică, București, 2005.

8. Budugan, D., Georgescu, I., Păvăloaia, L., Bazele contabilității. Cadru conceptual și aplicații, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014.

9. Colasse, B., „Compatibilité Générale”, 9 édition, Ed. Economica, Paris, 2015.

10. Coman, F., Elemente de contabilitate fiscală și de asigurări sociale la o societate comercială, Editura Universitară, București, 2009.

11. Deaconu, C., Contabilitatea persoanelor fizice autorizate, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București, 2014.

12. Dumitrean, E., Contabilitate financiară, Editura Sedcom Libris, Iași, 2008.

13. Horomnea, E., Audit financiar. Concepte. Standarde. Norme, Ediția a IV-a, Revizuită și actualizată, Editura Tipo Moldova, Iași, 2014.

14. Horomnea, E., Tabără, N., Budugan, D, Georgescu, I., Bețianu, L., Bazele contabilității. Concept. Modele. Aplicații, Editura Sedcom Libris, Iași, 2008.

15. Horomnea, E., Dimensiuni științifice, sociale și spirituale în contabilitate, Ediția a V-a, Editura Tipo Moldova, Iași, 2013.

16. Istrate, C., Contabilitatea nu-i doar pentru contabili!, Editura Universul Juridic, București, 2009.

17. Mironiuc, M., Analiză economico-financiară, performanță - poziție financiară - risc, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009.

45

18. Morariu, A., SUCIU G., Contabilitatea instituțiilor publice, Editura UNIVERSITARĂ, București, 2004.

19. Moșneanu, N.R., Tehnici Fiscale = Fiscal Tehniques, Ediția a 2-a, Editura Universitară, București, 2011.

20. Moșteanu, T., Câmpeanu, E., Țâțu, L., Tudor, R., Panaite A., Cataramă, D., Stoian, A., Attila, G., Brașoveanu, I., Mircescu, E., Finanțe Publice, Editura Universitară, București, 2003.

21. Paraschivescu, M. D., Radu, F., Patrașcu, L., Contabilitate financiară aprofundată, Editura Tehnopress, Iași, 2011.

22. Pântea, I. P., Bodea Gh., Contabilitate financiară românească, Editura Intercredo, Deva, 2009.

23. Ploae, V., Economia întreprinderii, Editura Ex Ponto, Constanța, 2000.

24. Rapcencu, C., Contabilitatea și fiscalitatea imobilizărilor corporale de la A la Z, Editura C.E.C.C.A.R., București, 2012.

25. Răileanu, V., Abordări contabile și fiscale privind impozitele și taxele, Editura Economică, București 2009.

26. Ristea, M., Dumitru, C. G., Ionaș, C., Irimescu, A., Contabilitatea societăților comerciale, Volumul II, Editura Universitară, București, 2009.

27. Robu, V., Anghel, I., Șerban, E.-C., Analiza economico-financiară a firmei, Editura Economică, București 2014.

28. Ștefura, G., Bugete publice și fiscale, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2005.

29. Toma, C., Contabilitate financiară, ediția a II-a, revizuită și adăugită, Editura Tipo Moldova, Iași, 2016.

30. Toma, C., 15 ani de reformă a sistemului contabil românesc, în volumul Informarea financiar-contabilă în condiții de criză: 15 ani de la implementarea noului sistem contabil în România, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009.

...

Preview document

Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 1
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 2
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 3
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 4
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 5
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 6
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 7
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 8
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 9
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 10
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 11
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 12
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 13
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 14
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 15
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 16
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 17
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 18
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 19
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 20
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 21
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 22
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 23
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 24
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 25
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 26
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 27
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 28
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 29
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 30
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 31
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 32
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 33
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 34
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 35
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 36
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 37
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 38
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 39
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 40
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 41
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 42
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 43
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 44
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 45
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 46
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 47
Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Taxa pe valoare adaugata - important venit al bugetului de stat.pdf

Alții au mai descărcat și

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

2.3. Cote ale taxei pe valoarea adaugata utilizate în Europa Ca si în România, cotele aplicate pentru taxa pe valoarea adaugata în celelalte...

Impozitul pe Profit - Studiu de Caz

I. Impozitul pe profit – Notiuni teoretice fundamentale Contribuabilii obligati la plata impozitului pe profit: pentru profitul impozabil obtinut...

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost)...

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială

Introducere Mi-a făcut o deosebită plăcere să realizez această lucrare cu tema "Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul,...

Contabilitatea TVA-urilor

Argument Taxa pe valoarea adăugată este impozitul indirect suportat de consumatori, dar care este calculat în cote procentuale de fiecare agent...

Contabilitatea Impozitelor și Taxelor

INTRODUCERE Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea ( cuvântul provine din latinescul „ calculus” care...

Accizele în România și armonizarea acestora cu reglementările europene în materie

Introducere Accizele reprezintă formele cele mai vechi ale impozitului indirect. Există dovezi scrise care demonstrează perceperea accizelor încă...

Te-ar putea interesa și

Finanțele Publice

Finanţele publice au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii, fiind strâns legate de istoria statului şi dreptului. De-a lungul...

Lucrare practică - organizarea și funcționarea SC Aurnivas SRL - proces bugetar public

CAP.1. Organizarea si functionarea SC AURNIVAS SRL 1.1 Scurt istoric SC Aurnivas SRL a fost infiintata in anul 2001, in Iasi, la initiativa...

TVA

INTRODUCERE Trecerea României la economia de piaţă a impus perfecţionarea activităţii şi-n domeniul financiar contabil, mărind importanţa...

Studiul Privind Contabilitatea și Controlul Taxei pe Valoare Adăugată

1.CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. SCURT ISTORIC Societatea comerciala CASTRUM-TIM SRL . a fost înfiinţatã în baza legii 30/1991 si înregistrată la...

Controlul Impozitelor la SC Iancu Trans SRL

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Contabilitatea impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Taxa pe valoarea adăugată

CAP 1. CONCEPTE, DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 1.1 Aparitia si scurt istoric Taxa pe valoarea adaugata este un...

Modalități de Echilibrare a Bugetelor Locale și Implicații ale Acestora

Cap. I Bugetul local 1.1 Organizarea finanţelor publice Finanţele publice îşi au originea în automatizarea autorităţilor teritoriale în...

Ai nevoie de altceva?