Sistemul impozitelor și taxelor locale în România

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 16714
Mărime: 115.28KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere .4
 2. Capitolul I. Consideraţii generale privind impozitele şi taxele
 3. 1.1. Reglementare .7
 4. 1.2. Principiile fiscalităţii .10
 5. 1.3. Regimul juridic al impozitelor şi taxelor .11
 6. 1.3.1. Impozitele .11
 7. 1.3.1.1. Trăsăturile impozitelor .13
 8. 1.3.2. Taxele fiscale .16
 9. 1.3.2.1. Caracteristicile taxei .18
 10. Capitolul II. Impozitele locale
 11. 2.1. Consideraţii generale privind impozitele şi taxele locale .21
 12. 2.2. Stabilirea rangului unei localităţi .27
 13. 2.3. Impozitul şi taxa pe clădiri .31
 14. 2.3.1. Reguli generale .31
 15. 2.3.2. Scutiri la plata impozitului .35
 16. 2.3.3. Calculul impozitului pentru persoane fizice .39
 17. 2.3.4. Calculul impozitul pe clădiri datorat de persoane juridice .43
 18. 2.3.5. Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor .44
 19. 2.3.6.Plata impozitului .46
 20. 2.4. Impozitul şi taxa pe teren .46
 21. 2.4.1. Reguli generale .46
 22. 2.4.2. Scutiri .47
 23. 2.4.3.Calculul impozitului .49
 24. 2.4.4.Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului .53
 25. 2.4.5.Plata impozitului .54
 26. 2.5. Impozitul pe spectacole .55
 27. 2.5.1.Reguli generale .55
 28. 2.5.2.Calculul impozitului .55
 29. 2.5.3.Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci .56
 30. 2.5.4. Scutiri .57
 31. 2.5.5. Plata impozitului .57
 32. Capitolul III. Taxe locale
 33. 3.1.Taxa asupra mijloacelor de transport .59
 34. 3.1.1.Reguli generale .59
 35. 3.1.2.Scutiri .59
 36. 3.1.3.Calculul taxei .60
 37. 3.1.4.Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport .65
 38. 3.1.5.Plata taxei .66
 39. 3.2.Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 66
 40. 3.2.1.Reguli generale .66
 41. 3.2.2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare .70
 42. 3.2.3.Scutiri .72
 43. 3.3.1.Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate .72
 44. 3.3.2.Taxa pentru afişaj în scop de reclama şi publicitate .73
 45. 3.3.3.Scutiri .74
 46. 3.4.Taxa hotelieră .75
 47. 3.4.1.Reguli generale .75
 48. 3.4.2.Calculul taxei .75
 49. 3.4.3. Scutiri .76
 50. 3.4.4. Plata taxei .76
 51. 3.5. Taxe speciale .77
 52. 3.6. Alte taxe locale .77
 53. Studiu de caz .79
 54. Concluzii .90
 55. Bibliografie .95

Extras din licență

INTRODUCERE

Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât şi a nevoilor sociale care sunt furnizate de autorităţile publice pe seama unor activităţi vizând asigurarea apărării naţionale, ordinea publică, protecţie socială, menţinerea echilibrului ecologic, asistenţa sanitară, educaţie etc.

Problemele fiscale joacă un rol esenţial în economia de piaţă, în acest context, impozitul constituie un instrument cu caracter istoric şi cu implicaţii asupra sferei economico-sociale, fiind întotdeauna un mijloc tradiţional de constituire a veniturilor statului.

În funcţie de intenţia legiuitorului, impozitele se pot manifesta ca un instrument de încurajare sau frânare a unei anumite activităţi economice, de creştere ori de reducere a producţiei sau a consumului unui anumit produs, de impulsionare ori de îngrădire a comerţului exterior.

Referindu-se la rolul impozitelor, economistul francez, Pierre Lalumiere, sublinia că impozitele pot fi folosite pentru a „încuraja (sub forma exonerării) o anumită activitate economică. Fără să înceteze de a fi un mijloc de acoperire a cheltuielilor publice, impozitul a devenit un mijloc de intervenţie în domeniul financiar, economic si social”

Pe plan financiar, rolul impozitelor constă în faptul ca impozitele constă în faptul că impozitele constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice.

Contribuţia impozitelor la constituirea fondurilor la dispoziţia statului diferă de la o ţară la alta. În ţările dezvoltate, impozitele şi taxele asigură 80-90% din totalul resurselor. În ţările în curs de dezvoltare, această contribuţie variază între 50-90%.

Pe plan economic, rolul impozitelor se manifestă prin folosirea acestora ca pârghie financiară pentru influenţarea realizării unor obiective economice.

Pe plan social, rolul impozitelor se concretizează în faptul că, prin intermediul lor, statul procedează la redistribuirea unei părţi importante din produsul intern brut intre grupuri sociale şi indivizi, între persoanele fizice şi cele juridice.

Taxele reprezintă, alături de impozite, cea de-a doua categorie principală de venituri ale bugetului de stat, bugetele locale, după caz, care sunt datorate de cei care beneficiază de anumite servicii, prestări ori alte acte sau activităţi ale unor organe sau instituţii publice (de exemplu taxele de timbru, care potrivit normelor juridice prin care au fost reglementate reprezintă plata serviciilor prestate ori a lucrărilor efectuate de diferite organe sau instituţii de stat, care primesc, întocmesc sau eliberează diferite acte, prestează servicii ori rezolvă diferite interese legitime ale părţilor).

Cuantumul bănesc al taxelor poate fi stabilit şi în corelaţie cu costul serviciului prestat în folosul plătitorului, având în vedere ca în secolele precedente s-a recurs la întreţinerea bănească a unor servicii publice din taxele încasate de la beneficiarii lor (pentru costul serviciilor prestate publicului era folosită denumirea de tarif). Acesta se stabileşte conform criteriilor specifice preţurilor şi anume într-un cuantum necesar acoperirii cheltuielilor de întreţinere sau funcţionare a instituţiilor sau unităţilor prestatoare.

Descentralizarea serviciilor publice şi promovarea principiului autonomiei locale în administrarea teritoriului ţării au determinat transferarea tuturor atribuţiilor şi obligaţiilor de stabilire, urmărire, încasare şi control a impozitelor locale de la Ministerul Finanţelor la administraţiilor locale. Acest proces, produs în baza Legii nr.2015/2001 a administraţiei publice locale, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legii nr.571/2003 Codul fiscal şi a H.G. nr. 333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru şi a acţiunilor de predare-primire a exercitării de către consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul General al municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, a dus la creşterea responsabilităţii consiliilor locale în asigurarea resurselor financiare prin creşterea ponderii veniturilor proprii în total venituri administrate prin bugetul de venituri şi cheltuieli.

Bibliografie

1. Mircea Boulescu, Faut Cadâr, Viorel Borună – Administrarea impozitelor şi taxelor. Ed.Economică, Bucureşti, 2003.

2. M.Bouvier – Introduction au droit fiscal et a la theorie de l’impot, L.G.D.J., 2000.

3. M.Bouvier – Introduction au droit fiscal general et a la theorie de l’impot, 7e, Ed.L.G.D.J., 2005.

4. Bufan R., Castagnede B., Safta Al., Mutaşcu M. – Tratat de drept fiscal. Partea generală. Ed.Lumina Lex, Bucureşti. 2005.

5. Condor I., Condor S. – Drept vamal şi fiscal. Ed. Lumin Lex, Bucureşti, 2002.

I. Condor - Evitarea dublei impuneri pe venit şi pe avere, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 1999.

6. Duca E. – Codul fiscal comentat şi adnotat, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2006.

7. Gaston Jeze – Cours de finances publique, 1936, Ed.L.G.D.J.

8. N. Grigorie Lăcriţa – Impozitele şi taxele locale. Ed.Tribuna Economică, Bucureşti, 1999.

9. Gh.Gilescu, I.Gliga, P.Olcescu – Drept financiar, E.D.P. Bucureşti, 1981.

10. Ivănescu Fulger – Impozite. Ed.Forum, Bucureşti, 1994.

11. K. Holzinger - Tax Competition and Tax Co-operation in the EU: The Case of Savings Taxation, în Rationality and Society, Vol. 17(4), November 2005

12. C. Kiriţescu – Moneda, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.

13. M.Ş. Minea - Elemente de drept financiar internaţional, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2009.

14. N.R. Moşteanu - Dubla impunere internaţională, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.

15. Mădălin Irinel Niculeasa – Codul fiscal comentat şi adnotat, Ed. Retrop&Straton, bucureşti, 2007.

16. Mădălin Irinel Niculeasa – Regimul juridic general al taxelor şi impozitelor. Ed.C.H.Beck. Bucureşti, 2011.

17. Ouatu C, Stoica C. – Finanţe publice, Editura Junimea, Iaşi, 2003.

18. X. Obserson – Droit fiscal suisse, Helbing &Lichtenhahn, 2006, Geneve.

19. Sasu Horaţiu, Pătroi Dragoş, Cuciureanu Florin – Practici de sustragere de la înregistrarea şi plata impozitelor: la limita fraudei şi dincolo de ea. Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009.

20. D.D.Şaguna – Drept financiar şi fiscal, Ed.Oscar Print, Bucureşti, 1997.

21. D.D.Şaguna, D.C.Şova, S.Iliescu – Procedura fiscală. Ed.Oscar Print, Bucureşti, 1997.

22. A.M. Tatoiu - Armonizarea sistemelor fiscale în contextul integrării în Uniunea Europeană, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008.

23. Văcărel I. şi colectivul – Finanţe publice – Editura Didactică şi Pedagogică R.A.Bucureşti, 2002

Legislaţie

1. Legea nr.571/2003 Codul fiscal, publicat în M.Of.nr.927/23.12.2003.

2. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice publicată în M.Of.nr.597(13.08.2002.

3. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în M.Of.nr.618/18.07.2006.

Preview document

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 1
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 2
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 3
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 4
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 5
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 6
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 7
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 8
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 9
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 10
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 11
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 12
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 13
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 14
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 15
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 16
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 17
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 18
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 19
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 20
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 21
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 22
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 23
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 24
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 25
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 26
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 27
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 28
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 29
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 30
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 31
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 32
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 33
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 34
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 35
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 36
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 37
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 38
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 39
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 40
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 41
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 42
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 43
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 44
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 45
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 46
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 47
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 48
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 49
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 50
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 51
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 52
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 53
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 54
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 55
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 56
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 57
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 58
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 59
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 60
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 61
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 62
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 63
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 64
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 65
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 66
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 67
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 68
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 69
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 70
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 71
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 72
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 73
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 74
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 75
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 76
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 77
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 78
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 79
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 80
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 81
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 82
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 83
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 84
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 85
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 86
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 87
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 88
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 89
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 90
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 91
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 92
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 93
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 94
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 95
Sistemul impozitelor și taxelor locale în România - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Sistemul impozitelor si taxelor locale in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Taxei pe Valoare Adăugată

INTRODUCERE Funcţia financiar-contabilã a unei firme cuprinde ansamblu activitãţilor prin care se asigurã resursele financiare necesare atingerii...

Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate

Introducere Până în 1993, în România, principala formă de impozit a reprezentat-o impozitul pe circulaţia mărfurilor (ICM). Acesta reprezenta o...

Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat

INTRODUCERE Statul, pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime are nevoie de resurse. Încă din cele mai vechi timpuri, acesta își...

Bază de Date pentru Informatizarea și Contabilizarea Salariilor și a Altor Drepturi de Personal

„Din adevărata creaţie nu se obţine totul perfect, ci perfectibil.” Capitolul 1 BAZĂ DE DATE PENTRU INFORMATIZAREA ŞI CONTABILIZAREA SALARIILOR...

Analiza sectorului bancar

I. Analiza P.E.S.T. 1. Factori politici a) Politica monetară Banca Națională Română a decis la finalul anului 2017 să mențină neschimbate...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Legislație fiscală - determinarea veniturilor impozabile din activități independente și din cedarea folosinței bunurilor

DETERMINAREA VENITURILOR IMPOZABILE DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE Veniturile din activitati independente sunt reglementate in tara noastra de Legea...

Te-ar putea interesa și

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România și rolul său

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât...

Sistemul de taxe și impozite locale din România și rolul său

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN ECONOMIILE CONTEMPORANE 1.1 Conţinutul economic şi particularităţile impozitelor şi taxelor...

Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Lor

CARACTERISTICI GENERALE Impozitele şi taxele locale reprezintă surse de venituri ale bugetelor unităţilor administrativ – teritoriale şi sunt...

Sistemul de Taxe și Impozite Locale din România și Rolul Lor

CAPITOLUL I - CONŢINUTUL SISTEMULUI DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE DIN ROMÂNIA Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile...

Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său

1.Consideraţii generale privind impozitele şi taxele locale Pentru a-şi putea exercita funcţiile şi sarcinile, organele locale ale puterii şi...

Sistemul de Impozite și Taxe Locale în România și Rolul Său

Cap. I. Structura sistemului de impozite şi taxe locale Pentru a-şi putea duce la îndeplinire sarcinile şi funcţiile, organele locale ale puterii...

Impozite și taxe locale în România și rolul său

Sistemul de impozite si taxe locale din România si rolul sãu Capitolul 1. Scurt istoric privind impozitele si taxele locale Taxele si impozitele...

Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România

MOTO: “Avem impozite pe fiecare articol care ne intră în gură, ne acoperă spatele sau pe care punem picioarele; impozite pe ce e plăcut să vezi,...

Ai nevoie de altceva?